Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. og lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)

(Bemyndigelse til indførelse af frivillige ordninger, ændret overførsel af pesticidafgiftsprovenu fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet som følge af aftalen om Grøn Vækst m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, § 27 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 33 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 68 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 3 i lov nr. 110 af 26. februar 2008 og § 41 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)«

2. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler og iværksætte foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelse her i landet af ordninger, som det i medfør af de forordninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, er frivilligt for medlemslandene at iværksætte.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

3. I § 1, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

4. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til udvalget udpeger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 2, økonomi- og erhvervsministeren 1, Dansk Industri 2, Dansk Erhverv 2, Landbrug & Fødevarer 7, Dansk Gartneri 4, Brancheudvalget for Frugt og Grønt 1, Økologisk Landsforening og Øgruppen (Dansk Økologileverandørforening) i fællesskab 1, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1, Forbrugerrådet 1, Danmarks Naturfredningsforening 1 og Friluftsrådet 1 medlem.«

5. § 6, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager fra Skatteministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme fordelingen af midlerne mellem

1) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

2) Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget,

3) Promilleafgiftsfonden for landbrug og

4) Fonden for økologisk landbrug.

Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at den del af de midler, der er nævnt i stk. 2, og som, jf. stk. 2, nr. 1, tilfalder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, skal anvendes til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Ministeren kan endvidere bestemme, at en del af de midler, der er nævnt i stk. 2, skal anvendes til betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de forordninger, som er nævnt i § 1.«

6. I § 8, stk. 2, 3 og 4, ændres »Landbrugsraadet« til: »Landbrug & Fødevarer«.

7. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Hver fond opretter en selvstændig hjemmeside på internettet. Ministeren fastsætter nærmere regler om fondenes offentliggørelse af budgetter og regnskaber samt af ansøgningsfrister, ansøgningsprocedurer m.v.

Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om fondenes evaluering af effekten af de foranstaltninger, der er ydet tilskud til, jf. § 7.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

8. I § 22, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 3,«: »samt stk. 2,«.

§ 2

I lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret ved § 47 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 105 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Hver fond opretter en selvstændig hjemmeside på internettet. Ministeren fastsætter de nærmere regler om fondenes offentliggørelse af budgetter og regnskaber samt af ansøgningsfrister, ansøgningsprocedurer m.v.

Stk. 4. Ministeren fastsætter de nærmere regler om fondenes evaluering af effekten af de foranstaltninger, der er ydet tilskud til, jf. § 103.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.