Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

(Dyrkningsrelaterede tiltag m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 29. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter »plantedække«: »og om andre dyrkningsrelaterede tiltag«.

2. I § 2, stk. 2 og 3, udgår »jf. lovens bilag 1,«, og »momsregistrerede omsætning« ændres til: »momspligtige omsætning«.

3. I § 2, stk. 2, ændres »20.000 kr.« til: »50.000 kr.«

4. § 2, stk. 6 og 7, affattes således:

»Stk. 6. Virksomheder, der er registreringspligtige efter stk. 2, skal anmelde virksomheden til registrering i løbet af den planperiode, jf. § 4, hvori pligten indtræder. Registrering i henhold til stk. 2 og 3 har virkning for hele den planperiode, hvori anmeldelsen finder sted. Ministeren kan dog i særlige tilfælde registrere virksomheder med virkning for tidligere planperioder.

Stk. 7. Når virksomheden ikke længere har pligt til at være registreret efter stk. 2, eller den registrerede ikke længere ønsker sin virksomhed registreret efter stk. 3, kan virksomheden afmeldes fra registeret. Ministeren kan afmelde en virksomhed fra registret fra den førstkommende planperiode, hvis virksomhedens momspligtige omsætning fra planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf falder til under 20.000 kr. årligt.«

5. § 3 affattes således:

»§ 3. Lovens bestemmelser om plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag, jf. kapitel 3, omfatter virksomheder med planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf, som har en årlig momspligtig omsætning, der overstiger 50.000 kr. fra planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf, og som har et samlet areal på 10 ha eller derover. Ved opgørelse af arealet medregnes forpagtede og lejede arealer.«

6. § 4, 3. pkt., ophæves.

7. I § 6, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, hvorledes markens størrelse og afgrøde fastsættes.«

8. § 6, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Ministeren fastsætter afgrødernes kvælstofnormer og kan fastsætte forskellige normer for forskellige regioner i landet.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler for tildeling af en kvælstofnorm til hvede til brødfremstilling, herunder fastsætte en øvre grænse for det areal, som kan tildeles denne norm.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

9. Efter § 6 indsættes:

»§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvis kan erstattes af en reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof.

Stk. 2. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om tillæg til virksomhedens samlede kvote for kvælstof, hvis virksomheden etablerer efterafgrøder ud over pligtige efterafgrøder.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om opgørelse af reduktionen efter stk. 1 og om opgørelsen af tillægget efter stk. 2 og om virksomhedens oplysning om anvendelse af de nævnte muligheder.«

10. I § 8, stk. 1, udgår », jf. § 6, stk. 3«.

11. § 8, stk. 3, ophæves.

12. Overskriften til kapitel 3 affattes således: »Plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag«.

13. § 18, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om etablering af plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke afgrødetyper der kan anvendes som plantedække, og på hvor stor en del af virksomhedens areal plantedække skal etableres. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om iværksættelse af et pilotprojekt om mellemafgrøder.«

14. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om særlige ordninger, som den enkelte virksomhed kan vælge som alternativ til udlægning af efterafgrøder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

15. I § 18, stk. 2, indsættes efter »plantedække«: »og andre dyrkningsrelaterede tiltag«.

16. § 22, stk. 1, affattes således:

»Virksomheden skal hvert år udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode. Gødningsregnskabet skal indberettes til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.«

17. Efter § 24 a indsættes i kapitel 6:

»§ 24 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan udtage jordprøver til brug for udarbejdelse af kvælstofprognosen, jf. § 6, stk. 2, uden at betale herfor. Virksomhederne skal efter anmodning give ministeren alle oplysninger, der er nødvendige for anvendelse af prøven til udarbejdelse af prognosen.«

18. I § 26, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 3, 3. pkt.« til: »§ 6, stk. 4«.

19. § 29, stk. 1, affattes således:

»Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 5, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1-4, § 23, stk. 1 og 3, og § 24,

2) undlader at anmelde virksomheden til registrering efter § 2, stk. 2, eller undlader at afgive oplysninger eller at stille bistand til rådighed efter § 24 b, § 27 og § 28.«

20. Bilag 1 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.