Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

(Digital indberetning af sprøjtejournaler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 29. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal føre og indberette journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler mod skadegørere, ukrudt og andre uønskede planter samt til nedvisning og vækstregulering i plantekulturer. Ministeren kan fastsætte regler om journalens udformning og indhold.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter har pligt til at anvende digital kommunikation i forbindelse med indberetning af journaler som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ministeren ved henvendelse til ejere og brugere af jordbrugsbedrifter i forbindelse med indberetninger af journaler som nævnt i stk. 1 alene anvender digital kommunikation. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse typer af dokumenter kan udstedes uden underskrift, med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. I de regler, der udstedes efter 2. pkt., kan det også fastsættes, at afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som afsender.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter efter ansøgning kan undtages fra pligten til at anvende digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.