Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kort over internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 2 Kort over EF-fuglebeskyttelsesområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om afgrænsning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder), som ændret ved bekendtgørelse nr. 902 af 25. august 2004 og bekendtgørelse nr. 1076 af 9. november 2004 foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1. Kort over internationale naturbeskyttelsesområder erstattes af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. I Bilag 3 . Kort over EF-fuglebeskyttelsesområder udvides arealet af nr. 43 med dele af Skjern Å, og bilaget erstattes af bilag 2 til denne bekendtgørelse.

3. I Bilag 5 . Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder udgår nummer 68 og nummer 69 og i stedet indsættes: »68 + 69: Skjern Å, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (H61, H62, F43, R2)«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. september 2006.

Miljøministeriet, den 26. august 2006

Connie Hedegaard

/Jens Peter SimonsenBilag 1

Kort over internationale naturbeskyttelsesområder

AL1428_1.JPG Size: (529 X 655)Bilag 2

Kort over EF-fuglebeskyttelsesområder

AL1428_2.JPG Size: (529 X 657)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36).