Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål og indhold

Kapitel 2   Organisering og administration

Kapitel 3   Tildeling af tilskud m.v.

Kapitel 4   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 5   Oplysningspligt og kontrol m.v.

Kapitel 6   Delegation og klageadgang

Kapitel 7   Straffebestemmelser m.v.

Kapitel 8   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål og indhold

§ 1. Lovens formål søges varetaget gennem en forsknings- og innovationsindsats, der organiseres i et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Programmet benævnes GUDP.

Stk. 2. Under GUDP ydes tilskud til projekter, der bidrager til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfood produktion, herunder bidrager til udvikling af erhvervspotentialer, vækst, beskæftigelse, arbejdsmiljø og videreudvikling af en markedsdrevet økologisk sektor samtidig med, at et højt niveau sikres inden for følgende områder:

1) Klima-, miljø- og naturbeskyttelse.

2) Dyrevelfærd.

3) Fødevaresikkerhed og sundhed.

Stk. 3. Tilskud, jf. stk. 2, ydes til

1) udviklings- og demonstrationsprojekter samt til forskningsprojekter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter,

2) fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører og

3) styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Kapitel 2

Organisering og administration

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger en bestyrelse for GUDP. Bestyrelsen består af en formand og syv medlemmer.

Stk. 2. Fire medlemmer af bestyrelsen udpeges efter indstilling fra henholdsvis økonomi- og erhvervsministeren, miljøministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling samt ministeren for klima og energi.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en periode af fire år med mulighed for genudpegning.

§ 3. Ministerenfor fødevarer, landbrug og fiskeri stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen for GUDP.

Stk. 2. Ministeren fastsætter bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om bestyrelsens adgang til delegation til formand og sekretariat, herunder vedrørende sager af hastende karakter.

§ 4. Bestyrelsen udarbejder forslag til strategi for GUDP vedrørende udfordringer og udnyttelse af potentialer inden for udvikling af en konkurrence- og bæredygtig fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakultursektor. Bestyrelsen udarbejder endvidere forslag til en handlingsplan for konkrete indsatsområder under GUDP, herunder fastlægges kvantificerbare mål og indikatorer for indsatsen. Handlingsplanen danner grundlag for bestyrelsens indkaldelser af projektansøgninger inden for lovens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen indhenter i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser, der skal skabe grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter på økologiområdet, indstilling om fokusområder m.v. fra bestyrelsen for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, der benævnes ICROFS.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkender bestyrelsens forslag til strategi og handlingsplan.

§ 5. Bestyrelsen indhenter forskningsfaglig rådgivning hos Det Strategiske Forskningsråd i henhold til lov om forskningsrådgivning m.v. Bestyrelsen kan desuden indhente forskningsfaglig rådgivning hos Det Strategiske Forskningsråd vedrørende andre projektansøgninger i henhold til lov om forskningsrådgivning m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen indhenter faglig rådgivning vedrørende økologiområdet hos Det Økologiske Fødevareråd, jf. § 4 i økologiloven.

Stk. 3 . Bestyrelsen for GUDP indhenter indstilling fra bestyrelsen for ICROFS vedrørende ansøgninger om tilskud til økologiske forskningsaktiviteter.

Stk. 4. Bestyrelsen indhenter inden udarbejdelse af forslag til strategi og handlingsplaner rådgivning fra relevante myndigheder og interessenter inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri-, akvakultur- og miljøsektoren.

§ 6. Bestyrelsen rådgiver inden for lovens formål ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om relevante initiativer, herunder vedrørende imødegåelse af barrierer for implementering af ny viden og konkurrence- og bæredygtig teknologi inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan inden for lovens formål rådgive om ordninger for tilskud, der kan ydes af ministeren i medfør af landdistriktsloven og fiskeriudviklingsloven.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om bestyrelsens rådgivning i henhold til stk. 2.

§ 7. Bestyrelsen afgiver indstilling til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri vedrørende afholdelse af udgifter til analyser, evaluering og effektvurdering af indsatser m.v. inden for lovens område samt formidling af resultaterne af indsatsen.

§ 8. Ministerenfor fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om lovens gennemførelse og om

1) regnskaber og revision vedrørende projekter, hvortil der gives tilsagn om tilskud,

2) offentliggørelse af resultaterne af de projekter, hvortil der gives tilsagn om tilskud,

3) udbetaling af tilskud og bidrag, der er ydet under loven,

4) evaluering af GUDP og

5) udarbejdelse af årlig beretning.

Kapitel 3

Tildeling af tilskud m.v.

§ 9. Bestyrelsen træffer på grundlag af handlingsplanen, jf. § 4, stk. 1, beslutning om anvendelse af den bevilling, der er fastsat på de årlige finanslove, og beslutning om indkaldelse af projektansøgninger.

Stk. 2. Ministerenfor fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter bl.a. i overensstemmelse med EU´s statsstøtteregler regler om ydelse af projekttilskud, herunder om tilskudsbetingelser og maksimale tilskudssatser.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om tilskud til projekter, der kan opnå tilskud efter anden lovgivning, herunder om at der ikke kan gives tilskud i henhold til denne lov.

§ 10. Bestyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter.

Stk. 2. Ved afgørelse af, om der skal gives tilsagn om tilskud, foretager bestyrelsen en vurdering af opfyldelsen af lovens formål, projektforslagets nyhedsværdi, faglige kvalitet, effekt, relevans, samfunds- og erhvervsmæssige hensyn samt organisatoriske forhold.

Stk. 3. Bestyrelsen offentliggør i forbindelse med indkaldelser af projektansøgninger de maksimale tilskudssatser, der skal være gældende for de projekter, som indkaldelsen vedrører, jf. dog § 9, stk. 2. Bestyrelsen offentliggør endvidere de kriterier, der i henhold til stk. 2 indgår i vurderingen af de enkelte projektansøgninger om tilskud.

§ 11. Tilsagn om tilskud efter § 10 kan gives til projekter, der gennemføres af

1) ejere, forpagtere og brugere af jordbrugsbedrifter, erhvervsfiskerfartøjer og akvakulturanlæg,

2) private virksomheder og brancheorganisationer og lignende,

3) foreninger,

4) selvejende institutioner,

5) offentlige og private forskningsinstitutioner og

6) grupper eller sammenslutninger af de under nr. 1–5 nævnte parter.

§ 12. Bestyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter, der fremmer samarbejdet mellem offentlige og private aktører, samt til projekter, der styrker samspillet mellem GUDP og internationale programmer og aktiviteter, som vedrører lovens område.

Stk. 2. Bestyrelsen kan yde bidrag til internationale programmer for forskning, udvikling, innovation og demonstration, hvis bestyrelsen vurderer, at samarbejdet vil være til gavn for udvikling af den danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakultursektor samt har sikret sig, at midlerne vil blive fordelt i åben konkurrence og efter en faglig kvalitetsvurdering, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestyrelsens fordeling af midler til fora, der udmønter og administrerer internationale programmer, jf. stk. 2, godkendes af ministerenfor fødevarer, landbrug og fiskeri for så vidt angår størrelsen af midlerne, de retlige rammer for det internationale forums fordeling af midlerne, dets generelle bevillingsforudsætninger og dets regnskabsaflæggelse samt revision.

§ 13. Det er en betingelse for at opnå tilsagn om tilskud efter loven, at projektet eller aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn.

Kapitel 4

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 14. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales i tilfælde, hvor tilskudsmodtager på baggrund af tilskuddet har opnået en kommerciel indtjening.

§ 15. Tilskud efter denne lov bortfalder, hvis

1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes eller

3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sine pligter i medfør af loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om tilbagebetaling af udbetalte tilskud og træffe afgørelse om bortfald af tilskud efter stk. 1.

Stk. 3. Tilskud, der skal tilbagebetales, jf. stk. 2, skal tilbagebetales med tillæg af renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, til tilbagebetaling sker, og med den referencesats med tillæg, der er fastsat i renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 5

Oplysningspligt og kontrol m.v.

Oplysningspligt

§ 16. Tilskudsmodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter loven eller regler udstedt i medfør af loven skal opfyldes, underrette ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, hvis betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. Tilskudsmodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter loven eller regler udstedt i medfør heraf skal opfyldes, på ministerens forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

Kontrol m.v.

§ 17. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter loven. På tilsvarende måde har ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, skal efter anmodning fra ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det materiale, der er nævnt i stk. 1, skal udleveres eller indsendes til ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, på dennes begæring.

Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den kontrol, der er nævnt i stk. 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol af de projekter, hvortil der ydes tilskud efter loven.

§ 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af loven og de regler, der er udstedt i medfør af loven, med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Kapitel 6

Delegation og klageadgang

§ 19. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over myndighedens afgørelse, herunder om at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Stk. 2. Afgørelser truffet af bestyrelsen for GUDP i henhold til loven eller i henhold til regler udstedt i medfør af loven kan alene påklages til ministeren for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kapitel 7

Straffebestemmelser m.v.

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven, og i øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til § 16 og § 17, stk. 2.

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven,

3) undlader at udlevere eller indsende den dokumentation eller afgive de oplysninger, herunder oplysninger og dokumentation m.v. opbevaret i elektronisk form, som den pågældende har pligt til at afgive eller indsende i henhold til § 16 og § 17, stk. 1,

4) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskerfartøjer, jordbrugsbedrifter, forskningsinstitutioner eller virksomheder m.fl., som har modtaget tilsagn om tilskud efter loven, jf. § 17, stk. 1, eller

5) undlader at yde kontrolmyndigheden vejledning og bistand ved kontrollens gennemførelse efter § 17, stk. 2.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der fastsættes i henhold til reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden og kan herunder fastsætte, at dele af loven kan træde i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven).

Stk. 3. Ansøgninger indgivet inden tidspunktet for ophævelse af den lov, der er nævnt i stk. 2, vil blive behandlet efter de hidtidigt gældende regler.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen