Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.

 

I medfør af §§ 7, 16, 92 og 110, stk. 3-4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, som ændret ved lov nr. 569 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter etablering, udvidelse, ændring, indretning og drift af farme med kødædende pelsdyr.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 8 og § 10 omfatter endvidere pelserier uden pelsdyrhold.

Stk. 3. Pelsdyrfarme er omfattet af reglerne om forhåndsanmeldelse i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler gælder ligeledes for anvendelse og opbevaring m.v. af gødning og spildevand fra pelsdyrfarme. Om afstandskrav til opbevaringsanlæg for gødning, opsamling m.v. af gødning samt oplagring af gødning i marken gælder dog bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 3-4 og § 11.

Kapitel 2

Lokalisering af pelsdyrfarme

§ 2. Pelsdyrfarme må ikke etableres i

1) byzone eller sommerhusområde,

2) områder, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone eller sommerhusområde, eller

3) områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende.

§ 3. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller til ræve skal følgende mindste afstandskrav overholdes:

1)

Farme med 10.000 tæver og derover:

 

a)

Til nabobeboelse

300 m

 

b)

Til de i § 2 nævnte områder

400 m

2)

Farme med under 10.000 tæver:

 

a)

Til nabobeboelse

200 m

 

b)

Til de i § 2 nævnte områder

300 m

Stk. 2. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller til andre pelsdyr end ræve skal følgende mindste afstandskrav overholdes:

1)

Farme med 10.000 tæver og derover:

 

a)

Til nabobeboelse

200 m

 

b)

Til de i § 2 nævnte områder

300 m

2)

Farme med under 10.000 tæver:

 

a)

Til nabobeboelse

100 m

 

b)

Til de i § 2 nævnte områder

200 m

Stk. 3. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af opbevaringsanlæg for gødning fra pelsdyr skal følgende mindste afstandskrav overholdes:

1) Til nabobeboelse

50 m

2) Til de i § 2, pkt. 1 nævnte områder

100 m

Stk. 4. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller og opbevaringsanlæg for gødning fra pelsdyr skal endvidere følgende mindste afstandskrav opfyldes:

1)

Til enkelt vandindvindingsanlæg

25 m

2)

Til fælles vandindvindingsanlæg

50 m

3)

Til vandløb (herunder dræn) og søer

15 m

4)

Til offentlig vej og privat fællesvej

15 m

5)

Til naboskel

5 m

6)

Til levnedsmiddelvirksomhed

25 m

7)

Til beboelse på samme ejendom

15 m

Stk. 5. Afstandskravet i stk. 4, nr. 3, gælder ikke for dræn mellem hallerne, når der er meddelt tilladelse til afledning af spildevand, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 6. Afstandskravene i stk. 4 gælder ikke ved etablering af pelsdyrfarme i lovligt eksisterende landbrugsbygninger, der er etableret før den 1. februar 1986, såfremt der er fast gulv med afløb eller etableret gødningsrender.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 til mindre bygningsmæssige udvidelser eller ændringer af pelsdyrfarme, der var i drift den 1. februar 1986, såfremt udvidelsen sker i modsat retning af nabobeboelse.

Stk. 8. For områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrområder, kan kommunalbestyrelsen, når særlige grunde taler herfor, se bort fra afstandskravene i stk. 1, nr. 1, litra b og nr. 2, litra b og stk. 2, nr. 1, litra b og nr. 2, litra b.

Stk. 9. Anlæg, jf. stk. 1-4, der er lovligt placeret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat være placeret samme sted.

Kapitel 3

Indretning af pelsdyrhaller og vaskeplads m.v.

§ 4. Pelsdyrhaller skal være konstrueret således,

1) at sammenblanding af gødning og regnvand undgås og

2) at gødningen opsamles og føres til gødningsopbevaringsanlæg, der opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 2. Pelsdyrhaller kan af kommunalbestyrelsen påbydes indrettet således, at gødningen opsamles og føres til gødningsopbevaringsanlæg som nævnt i stk. 1, nr. 2 inden de i § 15, stk. 1 nævnte frister, hvis de er beliggende

1) inden for eksisterende indvindingsoplande til almen vandforsyning,

2) i områder, der regionplanen er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder, jf. planlovens § 6, stk. 3, nr. 12, eller indenfor områder i en vandplan, der er udpeget som næringsstoffølsomme områder, jf. lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål, eller

3) i områder, der i regionplanen er udpeget som indsatsområde vedrørende nitrat, jf. planlovens § 6, stk. 3, nr. 12, eller indenfor områder i en vandplan, der er udpeget som næringsstoffølsomme områder, jf. lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål.

Stk. 3. Dræning mellem hallerne må ikke etableres uden tilladelse til afledning af spildevand efter miljøbeskyttelseslovens regler.

§ 5. Ved farme med et dyrehold på 300 avlstæver og derover, skal der etableres en for fugtighed vanskeligt gennemtrængelig vaskeplads til rengøring af foderrekvisitter. Vaskepladsen skal have afløb til en beholder til opsamling af spildevand eller flydende husdyrgødning, der opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder ikke, såfremt der udelukkende anvendes tørfoder.

§ 6. Der skal omkring hele farmen etableres, og stedse vedligeholdes et læhegn, bestående af mindst 3 rækker træer.

Stk. 2. Ved farme, der er lovligt etableret med en mindre afstand til offentlig vej, privat fællesvej og naboskel end 5 m, kan der plantes mindre end 3 rækker træer.

Stk. 3. Kravet i stk. 1 gælder ikke inden for områder, der ved lokalplan udelukkende er udlagt til pelsdyrområder. Der skal dog etableres læbeplantning rundt om det udlagte pelsdyrområde.

Kapitel 4

Drift af pelsdyrfarme

§ 7. Der skal renses i, under og omkring burene mindst én gang om ugen. Rengøring inde i bure med avlstæver og små unger kan dog undlades i tiden fra 25. april til 1. juli, for ræve dog indtil 15. juli. Haller, bure og redekasser skal i øvrigt rengøres én gang årligt.

Stk. 2. I pelsdyrhaller, hvor kravet i § 4, stk. 1 om gødningsopsamling ikke er opfyldt, skal der under burene udlægges et mindst 10 cm tykt lag sand eller grus, som skal udskiftes, så ofte det er nødvendigt, dog mindst én gang årligt.

Stk. 3. Jorden skal holdes tør under burene. Vandingssystemet skal vedligeholdes således, at vandspild ikke giver anledning til afstrømning eller nedsivning af gødningsstoffer.

Stk. 4. Efter fjernelse af rævegødning skal der spredes kalk under burene.

§ 8. Der skal overalt på pelsdyrfarme foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier.

§ 9. Der må ikke fremstilles foder på pelsdyrfarme.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog under særlige forhold meddele dispensation til fremstilling af foder til farmenes eget forbrug.

Stk. 3. Foder skal opbevares i lukkede siloer, lukkede containere eller i fodervogne og spande, som skal placeres indendørs.

Stk. 4. Foderrekvisitter skal rengøres omhyggeligt efter brug.

§ 10. Døde dyr samt kroppe og fedt fra pelsning skal opbevares i lukkede containere, der skal leveres til destruktionsanstalt mindst én gang om ugen.

§ 11. Med henblik på bekæmpelse af plasmacytose efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om plasmacytose hos mink, ilder og finnraccoon, kan kommunalbestyrelsen tillade, at fast gødning fra pelsdyrfarme oplagres i marken, når

1) den samlede dyrebestand på farmen saneres og

2) opbevaring af gødningen på møddingplads i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 3, ikke er mulig.

Stk. 2. Ved fast gødning forstås faste ekskrementer og strøelse.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 kan meddeles fra tidspunktet, hvor den samlede dyrebestand udsættes til den næstfølgende 1. september.

Stk. 4. En tilladelse efter stk. 1 skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer og havet. Der skal som minimum fastsættes vilkår om, at

1) gødningen skal tilsættes halm, således at tørstofprocenten er mindst 30 ved udlægningen i markmøddingen,

2) markmøddingen skal indrettes med en bund af presset halm på mindst 10 cm tykkelse,

3) markmøddingen stedse skal holdes overdækket med plastic eller andet tæt og vejrbestandigt materiale, og

4) markmøddingen skal placeres således, at den overholder afstandskravene i § 3, stk. 3.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser og straffebestemmelser

§ 12. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 2, § 3, stk. 1-4, § 4, stk. 1 og stk. 3, § 5, stk. 1, eller §§ 6-10,

2) tilsidesætter vilkår i dispensationer eller tilladelser meddelt efter § 9, stk. 2 eller § 11, stk. 1, eller

3) undlader at efterkomme påbud, meddelt efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og ophæves automatisk den 1. januar 2009, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 607 af 15. juli 2002 om pelsdyrfarme m.v. ophæves.

Stk. 3. Afgørelser truffet i medfør af bekendtgørelsen nævnt i stk. 2 bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse træffes nye afgørelser, eller de hidtidige afgørelser udløber.

§ 15. Ansøgning om de tilladelser, der er påkrævede efter lovgivningen, for at bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 2 kan opfyldes, skal være modtaget hos de relevante myndigheder senest

1) den 31. december 2004 for ejendomme med 600 eller flere tæver og

2) den 31. december 2007 for øvrige ejendomme med pelsdyr.

Stk. 2. Tidsfristerne i stk. 1 gælder også for indgivelse af de efter lovgivningen påkrævede anmeldelser.

Stk. 3. Kravene i § 4, stk. 1, nr. 2 skal være opfyldt senest et år efter de i stk. 1 nævnte tilladelser er meddelt.

 

Miljøministeriet, den 13. december 2006

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen