Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0012
 
31992L0079
 
31992L0080
 
31992L0083
 
31992L0084
 
31995L0059
 
32003L0017
 
32003L0096
 
32008L0118
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m. , lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love1)

(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret ved lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 2 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, § 104 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 10 i lov nr. 461 af 12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, og som ændres ved § 4 i det af Folketinget den 17. december 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. ), foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås,

1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og 4, jf. § 31.

Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til

1) en registreret varemodtager efter § 4, stk. 2,

2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller

3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 3 eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 4, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.«

2. Overskriften før § 3 affattes således:

»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.«

3. I § 3 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 5, stk. 1.«

Stk. 1-13 bliver herefter stk. 2-14.

4. I § 3, stk. 1, der bliver stk. 2, udgår »afgiftspligtige«, og »registreres« ændres til: »autoriseres«.

5. § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, når virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3. Virksomheder, der afsætter afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 17 og 18, kan dog autoriseres som oplagshaver, når virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 l. Told- og skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde fravige det i 1. pkt. anførte kapacitetskrav for virksomheder, der afsætter autogas til videresalg. Hvis flere virksomheder råder over samme lagerkapacitet, hæftes der forholdsmæssigt for afgift i forhold til virksomhedernes faktiske anvendelse af lagerkapaciteten.«

6. § 3, stk. 10, der bliver stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.«

7. § 3, stk. 11, der bliver stk. 12, ophæves.

Stk. 12 og 13 forbliver således stk. 12 og 13.

8. I § 3, stk. 12, ændres »registreres efter stk. 1« til: »autoriseres efter stk. 2«.

9. § 3, stk. 13, affattes således:

»Stk. 13. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 11.«

10. § 4 affattes således:

»§ 4. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder reglerne, der er fastsat efter § 14 og § 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 13, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1, 2 og 5.«

11. I § 4 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.

12. I § 4 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »registrerede oplagshavere« til: »autoriserede oplagshavere«, og »den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed« ændres til: »den autoriserede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed«.

13. I § 4 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »Den registrerede oplagshaver« til: »Den autoriserede oplagshaver«.

14. Efter § 4 a indsættes:

»§ 4 b. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet, i forbindelse med at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på

1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug og egen transport, eller

2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.

Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne finder § 32 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.

Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen

1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og

3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 15, stk. 5.

Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant skal inden vareafsendelsen

1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen og

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1 og 2, og § 14, stk. 3, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7.«

15. § 5 affattes således:

»§ 5. Afgiftsoplag er et ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt virksomhedens produktionsanlæg og tanke og andre anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring og udlevering m.v. af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå registrering som farvningsvirksomhed efter § 4 a, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt virksomhedens tanke og anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring og udlevering m.v. af afgiftspligtige varer, hvoraf der er betalt afgift efter § 4 a, stk. 2.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af anlæg, hvis anlæggene anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på rimelig måde.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan ikke godkende detailsalgsanlæg efter stk. 2 eller 3.«

16. I § 7, stk. 1, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 6, og § 22, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

17. § 7, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for varer omfattet af § 1, stk. 5.«

18. I § 8, stk. 1, nr. 1, § 9, stk. 10, der bliver stk. 9, § 10, stk. 1, 1. pkt., og § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.

19. I § 8, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »lignende«: », jf. § 30«.

20. I § 9, stk. 1, nr. 3, ændres »lystfartøjer, og« til: »lystfartøjer,«.

21. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »personer. « til: »personer og«.

22. I § 9, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«

23. § 9, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-17 bliver herefter stk. 7-16.

24. § 9, stk. 12-17, der bliver stk. 11-16, affattes således:

»Stk. 11. Et energiprodukt, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt, er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.

Stk. 12. En forholdsmæssig del af energiprodukterne kan henregnes under stk. 11 i de tilfælde, hvor samme anlæg forsyner såvel anvendelser omfattet af stk. 11 som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres. § 11, stk. 5, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 13. For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke stk. 11 finder anvendelse, betales afgift i overensstemmelse med reglerne for nedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 9-12. Ved opgørelse af afgiften efter § 11, stk. 9, 1. pkt., anvendes dog satsen 62,7 kr. pr. GJ varme. I perioden 2010-2014 er satsen som nævnt i bilag 6. Satsen reguleres efter § 32 a.

Stk. 14. For nyttiggjort overskudsvarme vedrørende eget kraft-varme-anlæg fra varme og varer, for hvilke stk. 11 finder anvendelse, betales afgift i overensstemmelse med reglerne for nedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 9-12. Ved opgørelse af afgiften efter § 11, stk. 9, 2. pkt., anvendes dog satsen 50,1 kr. pr. GJ varme. I perioden 2010-2014 er satsen som nævnt i bilag 6. Satsen reguleres efter § 32 a.

Stk. 15. Den, som forbruger varme, hvoraf der er betalt afgift efter stk. 13 eller stk. 14, får tilbagebetalt afgiften efter reglerne om tilbagebetaling af beløb i § 11, stk. 15.

Stk. 16. Der skal ikke betales afgift af nyttiggjort overskudsvarme efter stk. 13 eller stk. 14, i det omfang den nyttiggjorte overskudsvarme opfylder betingelserne for fritagelse fra nedsættelse af tilbagebetaling af afgift nævnt i § 11, stk. 13.«

25. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret efter § 3, stk. 1« til: »autoriseret efter § 3, stk. 2«.

26. I § 14, stk. 3, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 4, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 4, stk. 5 og 8« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 4 b, stk. 5 eller 6«.

27. § 14, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal konstatere eller verificere vandindholdet i varer omfattet af § 1, stk. 5, og på forlangende dokumentere dette over for told- og skatteforvaltningen.«

28. § 14, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal føre regnskab over indkøb og forbrug af afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 5, for hver kategori af vandindhold.«

29. I § 14, stk. 7, 1. pkt., ændres »registreret oplagshaver eller farvningsvirksomhed« til: »autoriseret oplagshaver eller registreret farvningsvirksomhed«.

30. § 14, stk. 8 og 9, ophæves.

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 8 og 9.

31. I § 14, stk. 10, der bliver stk. 8, udgår »ledsagedokument«.

32. § 15 ophæves, og i stedet indsættes:

»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

§ 15. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til

1) et andet afgiftsoplag,

2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,

3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,

4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller

5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af

1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder,

1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører,

1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller

2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«

33. § 16, stk. 1, affattes således:

»Autoriserede oplagshavere samt registrerede varemodtagere og farvningsvirksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 7, stk. 1-4, og § 8, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For autoriserede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere efter reglerne i §§ 2-7 og § 8, nr. 2 og 3, i samme lov.«

34. I § 19 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« ændres til: »autorisationen eller registreringen«.

35. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 1, stk. 6, § 3, stk. 2, stk. 11, 3. pkt., eller stk. 12, § 4, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 4 b, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 12, stk. 10, § 14, stk. 1-9 eller 10, § 22, stk. 2, 3 eller 4, eller § 29, stk. 3,«

36. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 1, stk. 6, § 3, stk. 2, stk. 11, 3. pkt., eller stk. 12, § 4, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 4 b, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 12, stk. 10, § 14, stk. 1-7 eller 8, § 22, stk. 2, 3 eller 4, eller § 29, stk. 3,«

37. I § 25, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.

38. Overskriften før § 27, »Andre bestemmelser«, udgår.

39. Overskriften før § 28 affattes således:

»Hæftelse m.v.«

40. § 28 affattes således:

»§ 28. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 2, stk. 1, nr. 1, hæfter

1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede varemodtager eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 31, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 2, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

1) Den autoriserede oplagshaver, den registrerede vareafsender eller enhver anden person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 3 eller § 4, eller

2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 2, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.

Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 2, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.

Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 2, stk. 1, nr. 4, hæfter

1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.

Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 4 b, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter

1) den eller de personer, der foretager leveringen,

2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller

3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.

Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 4 b, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter

1) den eller de personer, der er sælger af varerne,

2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 4 b, stk. 6, eller

3) den eller de personer, der modtager varerne, i tilfælde hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 4 b, stk. 6, nr. 1 og 2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 14, stk. 3.

Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 32, jf. § 4 b, hæfter

1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 4 b, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2, og

2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 3 eller registreret som vareafsender efter § 4, stk. 5, får transporteret varer til oplagshavere eller varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 15, stk. 5.

Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9 omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter el.lign. driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.«

41. §§ 30-32 ophæves, og i stedet indsættes:

»Ødelæggelser og tab

§ 30. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 2.

Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 4 b, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.

Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2 eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget, i tilfælde hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.

Uregelmæssighed ved varetransport

§ 31. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1 er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på 4 måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 15, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 3, stk. 11, eller § 4, stk. 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på 1 måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på 3 år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 15, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

§ 32. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 4 b, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1 skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1 og 2 og det dokumenteres inden udløbet af en periode på 3 år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

42. Overskriften før § 32 a affattes således:

»Satsregulering«

43. Efter § 32 a indsættes:

»Andre bestemmelser

§ 33. Anvendelsesområdet for lovens §§ 3, 4, 4 b, 5, 13-15, 22, 23, 29 og 30 er foruden afgiftspligtige varer efter § 1 tillige følgende varer:

1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan undtage for lovens krav om registrering, regnskab, kontrol m.v. for varer, der ikke antages at blive brugt til varmefremstilling eller som motorbrændstof.

§ 34. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«

§ 2

I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, som ændret ved § 92 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 27 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2 og stk. 3, § 9, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 3, 1. pkt., § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, 1. pkt., § 21, stk. 1, 1. pkt., og § 27, stk. 6, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

2. § 2 a affattes således:

»§ 2 a. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås,

1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 18, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og 4, jf. § 33 b.

Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til

1) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller

2) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 7, stk. 1-3, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.«

3. §§ 7 og 8 ophæves, og i stedet indsættes:

»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.

§ 7. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 9 a, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer efter loven, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.

Stk. 4. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 18, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, autorisation, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1-5.

§ 8. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet, i forbindelse med at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på

1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug, eller

2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.

Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne finder § 34 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.

Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen

1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og

3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 20 a, stk. 5.

Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant skal inden vareafsendelsen

1) autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen og

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1 og 2, og § 20, stk. 4, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt sælgeren ikke er autoriseret efter stk. 6, nr. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 1, nr. 2, indtil afgiften er betalt.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse og autorisation efter stk. 1-7 og for den i stk. 8 nævnte tilbageholdelse af varer.«

4. I § 9, stk. 1, § 14, stk. 1, nr. 1, og § 18, stk. 1, ændres »registreret« til: »autoriseret«.

5. I § 9, stk. 5, ændres: »ikke registreret efter § 7, stk. 1 eller 2« til: »er omfattet af reglerne for midlertidigt registrerede varemodtagere efter § 7, stk. 4 og 5«.

6. § 9 a affattes således:

»§ 9 a. Afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, behandling, aftapning, opbevaring og udlevering af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 27 ikke kan udføres på rimelig måde.«

7. § 10, stk. 4, ophæves.

8. I § 14, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »lignende«: », jf. § 33 a«.

9. I § 15, stk. 1, udgår »efter EU’s bestemmelser herom«.

10. I § 15, stk. 1, nr. 3, ændres »loven, eller« til: »loven,«.

11. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »personer. « til: »personer og«.

12. I § 15, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«

13. § 15, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

14. I § 15, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 3-4« til: »stk. 3«.

15. Overskriften før § 18, affattes således:

»Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EU«

16. § 18, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

17. I § 20, stk. 1, 1. pkt., og § 20, stk. 3, ændres »registrerede« til: »autoriserede eller registrerede«.

18. § 20, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6-14 bliver herefter stk. 4-12.

19. I § 20, stk. 6, der bliver stk. 4, ændres »Virksomheder nævnt i § 9 a, stk. 3, og repræsentanter, der er registreret efter § 9 a, stk. 1 eller 4« til: »Virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret efter § 8, stk. 5 eller 6«.

20. I § 20, stk. 11, der bliver stk. 9, ændres »stk. 9« til: »stk. 7«.

21. I § 20, stk. 13, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7-12« til: »stk. 5-10«.

22. Overskriften før § 20 a udgår.

23. § 20 a ophæves, og i stedet indsættes:

»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

§ 20 a. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til

1) et andet afgiftsoplag,

2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager i et andet EU-land,

3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,

4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller

5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af

1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder,

1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører,

1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller

2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«

24. I § 22, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«.

25. I § 22, 2. pkt., ændres »registreringen« til: »autorisationen eller registreringen«, og »der er stillet efter § 8, stk. 1« ændres til: »der skal stilles som fastsat efter § 7, stk. 3«.

26. I § 23, stk. 2 og 3, ændres »registreringen« til: »autorisationen eller registreringen«.

27. I § 27, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 1« til: »§ 7, stk. 2«.

28. I § 27 c, stk. 1, ændres »§ 20, stk. 13 og 14« til: »§ 20, stk. 11 og 12«.

29. § 31, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 1, stk. 2 eller 3, § 3, stk. 3, § 7, stk. 2, stk. 3, 3. pkt., stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 9, stk. 2 eller 4, § 20, stk. 1, 4, 5 eller 10-16, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, 3, 4 eller 5, § 27 a, § 36, stk. 1, eller § 37,«

30. § 31, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 1, stk. 2 eller 3, § 3, stk. 3, § 7, stk. 2, stk. 3, 3. pkt., stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 9, stk. 2 eller 4, § 20, stk. 1 eller 4-10, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, 3, 4 eller 5, § 27 a, § 36, stk. 1, eller § 37,«

31. I § 31, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.

32. I § 31, stk. 5 og 6, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 7, stk. 5«.

33. I § 31, stk. 5 og 6, ændres »§ 20, stk. 1 eller 4-12« til: »§ 20, stk. 1 eller 4-10«.

34. Overskriften til §§ 33-38, »Andre bestemmelser«, udgår.

35. Efter § 32 indsættes:

»Hæftelse

§ 33. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 2 a, stk. 1, nr. 1, hæfter

1) den autoriserede oplagshaver eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 33 b, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 2 a, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

1) Den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 7, eller

2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 2 a, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.

Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 2 a, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.

Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 2 a, stk. 1, nr. 4, hæfter

1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.

Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter

1) den eller de personer, der foretager leveringen,

2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller

3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.

Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 8, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter

1) den eller de personer, der er sælger af varerne,

2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 8, stk. 6, eller

3) den eller de personer, der modtager varerne, i tilfælde hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 8, stk. 6, nr. 1 og 2, ikke har betalt afgiften eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 20, stk. 4.

Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 34, jf. § 8, hæfter

1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 8, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2, og

2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 7, stk. 1-3, eller registreret som vareafsender efter § 7, stk. 4, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 20 a, stk. 5.

Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9 omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v. eller den, der som ejer, forpagter el.lign. driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.

Ødelæggelser og tab

§ 33 a. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 2 a.

Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 8, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.

Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2 eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget, i tilfælde hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.

Uregelmæssighed ved varetransport

§ 33 b. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 20 a, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 20 a, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1 er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på 4 måneder fra begyndelsen af varetransporten som nævnt i § 20 a, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 20 a, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 7, stk. 3 eller 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på 1 måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 20 a, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på 3 år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 20 a, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

36. § 34 affattes således:

»§ 34. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 8, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1 skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1 og 2 og det dokumenteres inden udløbet af en periode på 3 år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

37. Overskriften før § 35 affattes således:

»Andre bestemmelser«

38. §§ 37 a og 37 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 37 a. Anvendelsesområdet for lovens §§ 7, 8, 9 a, 18-20 a, 25-30 og 33 a-34 er foruden afgiftspligtige varer efter § 1 tillige følgende varer:

1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.«

39. § 38 affattes således:

»§ 38. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«

§ 3

I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 24 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 6 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 962 af 2. december 2003, § 1 i lov nr. 424 af 6. juni 2005, § 71 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 7 i lov nr. 509 af 7. juni 2006, § 122 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 28 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2-7, ophæves.

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., der bliver § 2, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »§ 9, stk. 5«.

3. I § 4, stk. 1, ændres »ikkeregistrerede virksomheder« til: »virksomheder, der ikke er autoriserede,«.

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., § 6, stk. 1, § 11, stk. 1, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 21, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »registreret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed« til: »autoriseret oplagshaver«, og »el.lign. « ændres til: »el.lign. , jf. § 33«.

6. §§ 8, 9 og 10 ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 3

Fælles bestemmelser

Afgiftspligtens indtræden

§ 8. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås,

1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 12, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og 4, jf. § 34.

Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til

1) en registreret varemodtager efter § 10, stk. 2,

2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, eller

3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 9 eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 10, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.

Autorisation og registrering af virksomheder m.v.

§ 9. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer nævnt i § 1 og § 7, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. En her i landet autoriseret oplagshaver, der fremstiller varer nævnt i § 1, kan af told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at overføre afgiftspligtige varer i upakket stand til en anden autoriseret fremstillingsvirksomhed eller til at modtage sådanne varer fra udlandet.

Stk. 4. Andre virksomheder, der med henblik på videresalg her i landet modtager varer nævnt i § 7 fra udlandet eller fra en her i landet autoriseret oplagshaver, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande og at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 5.

§ 10. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager. Registrering som varemodtager her i landet kan dog kun ske med hensyn til modtagelse af varer nævnt i § 7.

Stk. 3. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 12, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1-3.

§ 10 a. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet, i forbindelse med at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på

1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug, eller

2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.

Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne finder § 35 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.

Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen

1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og

3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 19, stk. 5.

Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant skal inden vareafsendelsen

1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen og

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1 og 2, og § 18, stk. 2, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt sælgeren ikke er registreret efter stk. 6, nr. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 1, nr. 2, indtil afgiften er betalt.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7 og for den i stk. 8 nævnte tilbageholdelse af varer.«

7. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »registrerede oplagshavere og varemodtagere« til: »autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere«.

8. I § 16 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« ændres til: »autorisationen eller registreringen«.

9. Overskriften før § 18, »Kapitel 3, Fælles bestemmelser«, udgår.

10. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 10, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 10, stk. 5 og 8« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 10 a, stk. 5 eller 6«.

11. § 18, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6-13 bliver herefter stk. 4-11.

12. I § 18, stk. 10, der bliver stk. 8, ændres »stk. 8« til: »stk. 6«.

13. I § 18, stk. 12, der bliver stk. 10, ændres »6, og 8-11« til: »4 og 6-9«.

14. § 19 ophæves, og i stedet indsættes:

»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

§ 19. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til

1) et andet afgiftsoplag,

2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,

3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,

4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller

5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af

1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder,

1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører,

1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller

2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«

15. § 20 affattes således:

»§ 20. Afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, opbevaring og udlevering af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 21 ikke kan udføres på rimelig måde.«

16. I § 21 b, 1. pkt., ændres »§ 18, stk. 12 og 13« til: »§ 18, stk. 11 og 12«.

17. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 3, § 4, § 9, stk. 2 eller stk. 5, 3. pkt., § 10, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2, pkt., eller stk. 3, 2. og 3. pkt., § 10 a, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 11, stk. 1 eller 2, § 18, stk. 1-5 eller 10, § 21, stk. 2, 3 eller 4, § 29, stk. 3, 2. pkt., eller § 30, stk. 1,«

18. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 3, § 4, § 9, stk. 2 eller stk. 5, 3. pkt., § 10, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 2. og 3. pkt., § 10 a, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 11, stk. 1 eller 2, § 18, stk. 1, 2, 3 eller 8, § 21, stk. 2, 3 eller 4, § 29, stk. 3, 2. pkt., eller § 30, stk. 1,«

19. I § 25, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.

20. I § 25, stk. 5, ændres »§ 18, stk. 1-5, 10 eller 12-15« til: »§ 18, stk. 1-3, 8 eller 10-13«.

21. To steder i § 25, stk. 6, ændres »§ 18, stk. 1-6 eller 8-11« til: »§ 18, stk. 1-4 eller 6-9«.

22. I § 29, stk. 1, nr. 1, ændres »registreret« til: »autoriseret«.

23. I § 29, stk. 1, nr. 4, ændres »lignende, og« til: »lignende, jf. § 33,«.

24. I § 29, stk. 1, nr. 5, ændres »personer. « til: »personer, og«.

25. I § 29, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«

26. § 29, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

27. I § 29, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1«.

28. Overskriften før § 31 affattes således:

»Hæftelse m.v.«

29. § 31 affattes således:

»§ 31. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 8, stk. 1, nr. 1, hæfter

1) den autoriserede oplagshaver eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 35, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 8, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

1) Den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 9 eller § 10, eller

2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 8, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.

Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 8, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.

Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 8, stk. 1, nr. 4, hæfter

1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.

Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 10 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter

1) den eller de personer, der foretager leveringen,

2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller

3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.

Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 10 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter

1) den eller de personer, der er sælger af varerne,

2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 10 a, stk. 6, eller

3) den eller de personer, der modtager varerne, i tilfælde hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 10 a, stk. 6, nr. 1 og 2, ikke har betalt afgiften eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 18, stk. 2.

Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 35, jf. § 10 a, hæfter

1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 10 a, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2, og

2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 9 eller registreret som vareafsender efter § 10, stk. 3, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 19, stk. 5.

Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9 omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v. eller den, der som ejer, forpagter el.lign. driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.«

30. §§ 33 og 34 affattes således:

»Ødelæggelser og tab

§ 33. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 8.

Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 10 a, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.

Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2 eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget, i tilfælde hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.

Uregelmæssighed ved varetransport

§ 34. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1 er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på 4 måneder fra begyndelsen af varetransporten som nævnt i § 19, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 19, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 9, stk. 5, eller § 10, stk. 3, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på 1 måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 19, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på 3 år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 19, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

31. Efter § 34 indsættes:

»§ 35. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 10 a, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1 skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1 og 2 og det dokumenteres inden udløbet af en periode på 3 år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Definitioner af tobaksvarer m.v.

§ 36. Anvendelsesområdet for lovens §§ 9-10 a, 12, 18-23 og 33-35 er foruden afgiftspligtige varer efter §§ 1 og 7 tillige følgende varer:

1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte definitioner for tobaksvarer.

§ 36 a. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«

§ 4

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret ved § 97 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 30 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 5 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

»Afgiftspligtens indtræden

§ 4. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås,

1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3 og 4, jf. § 29.

Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til

1) en registreret varemodtager efter § 6, stk. 2,

2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller

3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 5 eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 6, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.«

2. §§ 5 og 6 ophæves, og i stedet indsættes:

»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.

§ 5. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer efter denne lov, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Andre virksomheder, der fra udlandet modtager varer efter loven med henblik på videresalg her i landet, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Efterbehandling af afgiftspligtig vin og frugtvin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre til varerne, anses for fremstilling, såfremt behandlingen medfører, at varens afgiftsmæssige kvalificering efter § 3 ændres.

Stk. 5. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande og at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 5.

§ 6. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder reglerne, der er fastsat efter § 14 og § 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 13, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1, 2 og 5.

§ 6 a. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet, i forbindelse med at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på

1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug og egen transport, eller

2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.

Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne finder § 30 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.

Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen

1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og

3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 15, stk. 5.

Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant skal inden vareafsendelsen

1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen og

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1 og 2, og § 14, stk. 2, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7.«

3. § 7 affattes således:

»§ 7. Et afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, behandling, aftapning, opbevaring og udlevering af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation eller registrering eller en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på rimelig måde.«

4. I § 9, stk. 1, § 14, stk. 1, 1. pkt., og § 22, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

5. I § 10, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.

6. I § 10, stk. 1, nr. 5, indsættes efter: »lignende«: », jf. § 28,«.

7. I § 11, stk. 1, udgår »efter EU’s bestemmelser herom«.

8. I § 11, stk. 1, nr. 3, ændres »loven, og« til: »loven,«.

9. I § 11, stk. 1, nr. 4, ændres »personer. « til: »personer og«.

10. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«

11. § 11, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5, bliver herefter stk. 2-4.

12. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1 og 2«.

13. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 6, stk. 9, og repræsentanter, der er godkendt efter § 6, stk. 7 eller 10« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 6 a, stk. 5 eller 6«.

14. § 14, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5-13 bliver herefter stk. 4-11.

15. I § 14, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »registrerede« til: »autoriserede og registrerede«.

16. To steder i § 14, stk. 7, der bliver stk. 5, ændres »stk. 6« til: »stk. 4«.

17. I § 14, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 5-9 og stk. 11« til: »stk. 4-7 og stk. 9«.

18. § 15 ophæves, og i stedet indsættes:

»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

§ 15. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til

1) et andet afgiftsoplag,

2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,

3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,

4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller

5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af

1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder,

1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører,

1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller

2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«

19. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »Registrerede oplagshavere og varemodtagere« til: »Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere«, og i § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »registrerede oplagshavere« til: »autoriserede oplagshavere«.

20. I § 19 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« ændres til: »autorisationen eller registreringen«.

21. I § 22 b, 1. pkt., ændres »§ 14, stk. 12 og 13« til: »§ 14, stk. 10 og 11«.

22. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 5, stk. 2 eller 5, § 6, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 6 a, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1-8 eller 9, § 22, stk. 2-4, § 32, stk. 1, eller § 33,«

23. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 5, stk. 2 eller 5, § 6, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 6 a, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1-7, § 22, stk. 2-4, § 32, stk. 1, eller § 33,«

24. I § 25, stk. 1, nr. 4, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.

25. I § 25, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 11, stk. 5« til: »§ 11, stk. 4«.

26. I § 25, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 14, stk. 7« til: »§ 14, stk. 5«.

27. Tre steder i § 25, stk. 5 og 6, ændres »§ 6, stk. 1« til: »§ 6, stk. 1, 2. pkt.«

28. Tre steder i § 25, stk. 5 og 6, ændres »§ 14, stk. 1-9« til: »§ 14, stk. 1-7«.

29. Overskriften før § 27, »Andre bestemmelser«, udgår.

30. Efter § 26 indsættes:

»Hæftelse

§ 27. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 4, stk. 1, nr. 1, hæfter

1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede varemodtager eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 29, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 4, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

1) Den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 5 eller § 6, eller

2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 4, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.

Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 4, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.

Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 4, stk. 1, nr. 4, hæfter

1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.

Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 6 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter

1) den eller de personer, der foretager leveringen,

2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller

3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.

Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 6 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter

1) den eller de personer, der er sælger af varerne,

2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 6 a, stk. 6, eller

3) den eller de personer, der modtager varerne, i tilfælde hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 6 a, stk. 6, nr. 1 og 2, ikke har betalt afgiften eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 14, stk. 2.

Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 30, jf. § 6 a, hæfter

1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 6 a, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2, og

2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 5 eller registreret som vareafsender efter § 6, stk. 5, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 15, stk. 5.

Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9 omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v. eller den, der som ejer, forpagter el.lign. driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.

Ødelæggelser og tab

§ 28. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 4.

Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 6 a, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.

Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2 eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget, i tilfælde hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.

Uregelmæssighed ved varetransport

§ 29. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1 er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på 4 måneder fra begyndelsen af varetransporten som nævnt i § 15, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 5, stk. 5, eller § 6, stk. 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på 1 måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på 3 år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 15, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

31. § 30 affattes således:

»§ 30. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 6 a, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1 skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1 og 2 og det dokumenteres inden udløbet af en periode på 3 år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

32. Før § 31 indsættes:

»Andre bestemmelser«

33. §§ 34 og 35 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 34. Anvendelsesområdet for lovens §§ 5-6 a, 13-15, 20-24 og 28-30 er foruden afgiftspligtige varer efter §§ 1-3 C tillige følgende varer:

1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan undtage for lovens krav om regnskab, kontrol m.v.

§ 35. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«

§ 5

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. , jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og § 12 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 10 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter lovens kapitel 1, 2 eller 3 fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«

§ 6

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og senest ved § 13 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 7 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i øvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter loven fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«

§ 7

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 21 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 10 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter loven fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«

§ 8

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 6, ændres »§ 9, stk. 8-11« til: »§ 9, stk. 7-10«.

§ 9

I lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften) foretages følgende ændringer:

1. § 4, nr. 8, ophæves.

2. § 4, nr. 9, ophæves.

3. § 4, nr. 17, ophæves.

4. § 4, nr. 29, ophæves.

5. § 4, nr. 30, ophæves.

6. § 4, nr. 31, ophæves.

7. § 4, nr. 32, ophæves.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1, nr. 30, 31 og 36, § 2, nr. 18, 20, 21, 28, 30 og 33, § 3, nr. 11-13, 16, 18, 20 og 21, og § 4, nr. 14, 16, 17, 21, 23, 26 og 28.

Stk. 3. En transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, der er påbegyndt inden ikrafttrædelsestidspunktet efter stk. 2, skal gennemføres og afsluttes efter følgende regler:

1) § 14, stk. 8 og 9, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006,

2) spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007,

3) tobaksafgiftslovens § 18, stk. 4 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, eller

4) øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006.

Stk. 4. Den 5-årige opbevaringsperiode for papirbaserede ledsagedokumenter efter § 14, stk. 10, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, finder anvendelse på ledsagedokumenter, der udstedes før ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 31, efter stk. 2.

Stk. 5. For virksomheder, der inden lovens ikrafttrædelsestidspunkt er frivilligt registreret som mellemhandler med videresalg af afgiftspligtige varer en gros til andre handlende, restauratører m.v. efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, eller er frivilligt registreret for modtagelse af afgiftspligtige varer med henblik på videresalg en detail efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, ophører registreringsforholdet den 31. marts 2010. Ved fortsat drift af virksomhed fra den 1. april 2010 skal virksomheden enten autoriseres som oplagshaver efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, eller registreres som midlertidigt registreret varemodtager efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EF-Tidende 2003 L 283, side 51), dele af direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 (EF-Tidende 2003 nr. L 76, side 10) om ændring af direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie, Rådets direktiv 1992/83/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EF-Tidende 1992 L 316, side 21), Rådets direktiv 1992/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EF-Tidende 1992 L 316, side 29), Rådets direktiv 1992/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (EF-Tidende 1992 L 316, side 8), Rådets direktiv 1992/80/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (EF-Tidende 1992 L 316, side 10), Rådets direktiv 1995/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (EU-Tidende 1995 L 291, side 40) samt Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF (EU-Tidende 2009 L 9, side 12).

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.