Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

(Partikeludledningstillæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 265 af 23. april 2008 og § 3 i lov nr. 1338 af 19. december 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 523 af 12. juni 2009, og som ændres ved § 1 i det af Folketinget den 18. december 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser), foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 a indsættes:

»§ 3 b. For dieseldrevne person- og varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Stk. 2. Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.«

2. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på tillæg for privat anvendelse efter § 3 a, men ikke på tillæg for partikeludledning efter § 3 b.«

§ 2

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1337 af 19. december 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 523 af 12. juni 2009, og som ændres ved § 3 i det af Folketinget den 18. december 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser), foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 a indsættes:

»§ 2 b. For dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Stk. 2. Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.«

2. I § 6, stk. 2, og stk. 4, 3. pkt., og § 15, stk. 1 og 3, ændres »og tillæg for privat anvendelse« til: », privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Partikeludledningstillæg opkræves første gang sammen med opkrævning af brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift for den første opkrævningsperiode i 2010, der påbegynder den 1. april 2010 eller senere. Hvis ejeren af et køretøj mener, at partikeludledningstillægget opkræves med urette, fritages ejeren for tillægget mod over for told- og skatteforvaltningen enten at fremlægge en typegodkendelse for bilen, der viser, at bilen overholder normen om en partikeludledning på ikke over 5 mg pr. kilometer, eller at fremlægge en anmeldelse fra en synsvirksomhed om, at bilen er monteret med et partikelfilter, der er godkendt og virker.

Stk. 3. Bemyndigelserne til Færdselsstyrelsen efter brændstofforbrugsafgiftslovens § 3 b, stk. 2, 3. pkt., og vægtafgiftslovens § 2 b, stk. 2, 3. pkt., som affattet ved henholdsvis § 1, nr. 1, og § 2, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.