Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

(Mindre justering af reglerne vedrørende investeringsselskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, § 2 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og § 1 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 2, nr. 2, 5. pkt., affattes således:

»Koncernforbundne og nærtstående deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, regnes i denne sammenhæng for én deltager.«

2. I § 19, stk. 3, indsættes før 1. pkt.:

»Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 1. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis formue gennem datterselskaber hovedsagelig investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et datterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.«

3. § 19, stk. 3, 3. pkt., der bliver 5. pkt., affattes således:

»Hvis et selskab har bestemmende indflydelse på et selskab, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, ses der ved opgørelsen efter 3. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktiver, som svarer til førstnævnte selskabs direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.«

§ 2

I lov nr. 98 af 10. februar 2009 om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Selskaber, hvis aktier eller investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007, som følge af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2 som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, overgår til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19, kan opgøre et nettokurstab for disse aktier eller investeringsforeningsbeviser, jf. 2.-4. pkt. Nettokurstabet opgøres som forskellen mellem selskabets samlede anskaffelsessummer på aktierne og investeringsforeningsbeviserne og den samlede værdi af disse på overgangstidspunktet. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomståret 2006 og indtil overgangen har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier eller beviser som nævnt i 1. pkt. 1. pkt. omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2. Det opgjorte nettokurstab fradrages efter de principper, der gælder for tab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 3 og 4, idet nettokurstabet fradrages i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 19. Tab, der ikke kan fradrages efter 5. pkt., fradrages i de følgende indkomstårs nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 19.«

Stk. 10-16 bliver herefter stk. 11-17.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 3. Undtagelsen for selskaber m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 2009.

Stk. 4. Nettokurstab opgjort efter § 10, stk. 10, i lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love som affattet ved denne lovs § 2 for aktier og investeringsforeningsbeviser skal selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for det første år, hvor aktierne og investeringsforeningsbeviserne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen