Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af personskatteloven

(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 520 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og senest ved § 13 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For indkomståret 2010 og 2011 udgør procenten 3,67. For indkomståret 2012 udgør procenten 4,67. For indkomståret 2013 udgør procenten 5,67. For indkomståret 2014 udgør procenten 6,67. For indkomståret 2015 udgør procenten 7,67. For indkomståret 2016 udgør procenten 8,67. For indkomståret 2017 udgør procenten 9,67. For indkomståret 2018 udgør procenten 10,67. For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 11,67. For personer, der ikke har pligt til at betale indkomstskat efter § 8 c eller kommunal indkomstskat efter lov om kommunal indkomstskat, udgør procenten for indkomståret 2010 og senere indkomstår 3,67.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2010.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen