Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Anmeldelsen i henhold til § 4, stk. 2, skal indeholde følgende:
Bilag 2 Oplysninger, der skal indeholdes i kommunens refusionsbegæringer i forbindelse med saneringsforanstaltninger ved olie- og kemikalieforureninger
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om refusion af udgifter til beredskab,
bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt
affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening
(Strandrensningsbekendtgørelsen)

I medfør af § 35 a, § 36, stk. 2, og § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 28. september 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 564 af 24. juni 2005 og § 2 i lov nr. 1571 af 20. december 2006 og efter forhandling med de statslige havnemyndigheder, KL og havneorganisationerne, fastsættes:

§ 1. Udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af materiel til det kommunale beredskab afholdes af kommunalbestyrelsen, og udgifter til det statslige beredskab afholdes af staten.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af materiel til bekæmpelse af forurening i havne afholdes af havnebestyrelsen.

§ 2. Udgifter til bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet afholdes af staten.

§ 3. Ved forureninger af kyststrækninger i en kommune afholdes udgifterne til saneringsforanstaltninger af kommunalbestyrelsen. Ved forurening af havne afholdes udgifterne til forureningsbekæmpelsen af havnebestyrelsen.

Stk. 2. Ved forureninger af kyststrækninger i to eller flere kommuner afholdes udgifterne til saneringsforanstaltninger i fællesskab af de berørte kommunalbestyrelser.

Stk. 3. Kommunen afholder udgifter til bortskaffelse af affaldet.

§ 4. Miljøstyrelsen refunderer kommunalbestyrelsens dokumenterede udgifter efter § 3, såfremt betingelserne i § 4, stk. 2 og 3, er opfyldt.

Stk. 2. Enhver saneringsforanstaltning, der medfører udgifter til statslig refusion efter denne bekendtgørelse, skal anmeldes til Miljøstyrelsen, før den påbegyndes. Anmeldelsens indhold og proceduren for anmeldelse skal udarbejdes i overensstemmelse med kravene i bilag 1.

Stk. 3. Begæring om refusion af udgifter efter § 3 sendes til Miljøstyrelsen og skal være påtegnet af den kommunale revision samt indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2.

§ 5. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 607 af 19. juli 1999 om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen) ophæves.

Miljøministeriet, den 13. december 2006

Connie Hedegaard

/Karsten SkovBilag 1

Anmeldelsen i henhold til § 4, stk. 2, skal indeholde følgende:

Før iværksættelse af enhver foranstaltning i henhold til § 3 skal kommunen foretage en anmeldelse af forureningen til Miljøstyrelsen.

Anmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om, hvor forureningen har fundet sted, anmeldelsestidspunkt samt angivelse af navn og telefonnummer på den kommune, der anmelder forureningen.

Anmeldelsen skal snarest muligt følges op med en skriftlig anmeldelse som f.eks. fax, brev eller e-mail, der skal indeholde en mere detaljeret beskrivelse af forureningens karakter og omfang, kommunens påtænkte/iværksatte foranstaltninger samt et overslag over de samlede udgifter til saneringsforanstaltningerne.

Inden for Miljøstyrelsens almindelige kontortid ( man.-fre. kl. 9-16), skal anmeldelse ske ved telefonisk henvendelse, efterfulgt af en skriftlig anmeldelse.

Uden for styrelsens normale kontortid skal anmeldelse ske skriftligt.Bilag 2

Oplysninger, der skal indeholdes i kommunens refusionsbegæringer i forbindelse med saneringsforanstaltninger ved olie- og kemikalieforureninger

– Kommunens navn og adresse

– Kommunens kontooplysninger

– Rapport opført i kronologisk rækkefølge over de iværksatte foranstaltninger (minutrapport)

– Kopi af timesedler med angivelse af timepris for alt personel og materiel som har været indsat til forureningsbekæmpelsen.

– Kopi af bilag vedrørende øvrige relevante udgifter, som ønskes refunderet.