Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.

(Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m. i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt registrering af forandringer af ejendommes grænser mod søterritoriet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003, som ændret ved § 21 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 11 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 1, ændres »eller til offentlig vej« til: », til offentlig vej eller til søterritoriet«.

2. § 10 affattes således:

»§ 10. Matrikelmyndigheden er Kort- og Matrikelstyrelsen.«

3. I § 13, stk. 2, ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »Matrikelmyndigheden«.

4. § 13, stk. 3, ophæves.

5. I § 17 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ændres en ejendoms afgrænsning mod søterritoriet ved afgivelse af areal på anden måde end ved naturlig fraskylning, skal ændringen registreres i matriklen ved arealoverførsel.«

6. § 21, stk. 1, affattes således:

»Parterne i et retsforhold, der forudsætter matrikulær forandring, jf. §§ 14-16, ejeren af et areal, der indvindes fra søterritoriet, og ejeren af en ejendom, hvorfra der afgives areal til søterritoriet på anden måde end ved naturlig fraskylning, skal inden 3 måneder fra det tidspunkt, der er anført i stk. 2, anmode en praktiserende landinspektør om at begære registrering i matriklen af den nødvendige matrikulære forandring.«

7. I § 21, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »indvindingsarbejdets«: »eller anlægsarbejdets«.

8. I § 30, nr. 3, udgår »eller stk. 2«.

9. I § 31, stk. 2, § 36, stk. 4, 3. pkt., § 37, stk. 1 og 2, og § 40, stk. 2, ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »matrikelmyndigheden«.

10. § 41 affattes således:

»§ 41. §§ 35-40 gælder ikke i Københavns Kommune.«

11. I § 47, stk. 1, ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »Miljøministeren«.

12. § 47, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 2

I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 10. februar 2006, som ændres ved det af Folketinget den 15. december 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område), foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-10 bliver herefter stk. 7-9.

2. I § 4, stk. 8, der bliver stk. 7, udgår », herunder amtskommuner,«.

3. I § 14 ændres »stk. 3 og 5« til: »stk. 7 og 9«.

§ 3

I lov om afgift ved udstykning m.m. , jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 22. januar 1998, som ændret ved § 4 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Afgiften tilfalder statskassen.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, nr. 2, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. § 1, nr. 5-7, finder anvendelse for anlægsarbejder, som medfører, at der fra en ejendom afgives areal til søterritoriet, når anlægsarbejdet afsluttes efter lovens ikrafttræden.

§ 5

Stk. 1. Uanset § 1, nr. 4, og § 2, nr. 1, kan også Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune lade landinspektører, der er ansat ved kommunen, fuldføre matrikulært arbejde og andet arbejde, der ifølge lovgivningen skal udføres af en landinspektør, såfremt de hidtidige kommunale matrikelmyndigheder blev anmodet om at udføre arbejdet før lovens ikrafttræden. Endvidere kan sådanne arbejder fuldføres af Kort- og Matrikelstyrelsen.

Stk. 2. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommunalbestyrelse fastsætter hver for sit område regler om opkrævning og betaling for arbejder, som udføres efter stk. 1. Miljøministeren fastsætter regler om opkrævning og betaling for arbejder, som Kort- og Matrikelstyrelsen udfører efter stk. 1. Betaling kan kræves forud.

Stk. 3. Betales krav ifølge de efter stk. 2 fastsatte regler ikke rettidigt, svares renter efter reglerne i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Stk. 4. Københavns og Frederiksberg Kommuners immaterielle rettigheder til kommunernes matrikelkort og -registre overføres til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Stk. 5. Københavns og Frederiksberg Kommuner kan uanset bestemmelsen i stk. 4 fortsat sælge kopier af kommunernes matrikelkort og -registre i den udgave, der foreligger på tidspunktet for overførelsen til Kort- og Matrikelstyrelsen.

§ 6

Stk. 1. Tjenestemænd, der ved lovens ikrafttræden er ansat i Københavns eller Frederiksberg Kommuner til at udføre opgaver vedrørende matrikulære arbejder og andre arbejder, der efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør, overgår til ansættelse i Miljøministeriet, Kort- og Matrikelstyrelsen, på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 2. Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering fra ansættelsen i Miljøministeriet, Kort- og Matrikelstyrelsen, udbetalt den samlede tjenestemandspension af staten.

Stk. 3. Ved beregning, administration, refusion, revision m.m. af pensionerne til de i stk. 1 nævnte tjenestemænd følges reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål vedrørende kommunalreformen og reglerne udstedt i medfør af denne lov med de nødvendige tilpasninger som følge af tidspunktet for tjenestemændenes overgang til staten.

Givet på Christiansborg Slot, den 11. januar 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.