Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Forhøjelse af formuegrænsen for supplerende pensionsydelse og helbredstillæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 49, stk. 1, nr. 7, ændres »50.100 kr.« til: »74.100 kr.«

2. I § 49, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Det beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 7, reguleres dog 1. gang den 1. januar 2011.«

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 2. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 1, nr. 14, ændres »53.100 kr.« til: »74.100 kr.«

2. I § 48, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Det beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 14, reguleres dog første gang den 1. januar 2011.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg