Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

(Erklæring om indhentelse af børneattester og digital regnskabsaflæggelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, lov nr. 1593 af 20. december 2006 og § 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Folkeoplysende foreninger efter stk. 1 skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om den i stk. 4 nævnte erklæring.«

2. I § 29, stk. 5, indsættes efter »revision m.v.«: », herunder om digital aflæggelse af regnskaber.«

3. I § 33, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »tilskudsbetingelser«: », jf. dog stk. 6«.

4. I § 33 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Foreligger den i § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, nævnte erklæring ikke, skal kommunalbestyrelsen undlade at yde tilskud og anvise lokaler til foreningen.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan standse udbetalingerne eller tilbageholde disse samt fratage foreningen retten til at benytte allerede anviste lokaler, hvis kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at en forening, som er forpligtet til at indhente børneattester efter regler udstedt i medfør af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., ikke indhenter sådanne attester.«

5. I § 45 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Foreningen skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

6. I § 45, stk. 4-8, som bliver stk. 5-9, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

7. I § 45, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres »stk. 5-8« til: »stk. 6-9«.

8. I § 45, stk. 9, som bliver stk. 10, indsættes efter »loven«: »og om den i stk. 3 nævnte erklæring«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder