Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

§ 1. Erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og medie- og journalisthøjskolen kan tildele hel eller delvis friplads uden stipendium eller med delvist eller helt stipendium til udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2. Friplads og stipendium kan tildeles højt kvalificerede studerende, som er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. Friplads og stipendium kan ikke tildeles studerende, som

1) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem den danske uddannelsesinstitution og en institution i udlandet,

2) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere med hensyn til de økonomiske vilkår for optagelsen på uddannelsen eller

3) på tidspunktet for optagelse på uddannelsen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, og som er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen.

Stk. 4. Studerende, der er berettiget til stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte, kan ikke tildeles stipendium efter denne lov.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, til hvilke uddannelser der kan tildeles friplads og stipendium efter stk. 1.

§ 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om administration af ordningen, herunder om

1) fordeling af midler til fripladser og stipendier mellem erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og medie- og journalisthøjskolen,

2) ansøgning om samt tildeling og udmåling af friplads og stipendium,

3) tilbagekaldelse af tilsagn om friplads og stipendium,

4) tilbagebetaling af for meget udbetalt stipendium, forfaldstid, forrentning og inddrivelse m.v.,

5) institutionernes afrapportering til Undervisningsministeriet om tildelte fripladser og stipendier og

6) institutionernes tilbagebetaling til Undervisningsministeriet af uforbrugte midler.

Stk. 2. Rammen for fripladser og stipendier fastsættes på de årlige finanslove.

§ 3. De afgørelser, som uddannelsesinstitutionerne træffer efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, kan indbringes for undervisningsministeren, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for fripladser og stipendier, der tildeles efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Lov nr. 333 af 18. maj 2005 om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat i medfør heraf finder fortsat anvendelse for de studerende, der inden den 1. februar 2010 er tildelt stipendier i forbindelse med en uddannelse på Undervisningsministeriets område, som udbydes af et universitet.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder