Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

I medfør af § 86 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 ICAO Annex 6, Operation of Aircraft, seneste udgave.

1.2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF som ændret ved forordning (EF) nr. 690/2009 af 30. juli 2009.

1.3 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, kan købes ved henvendelse til

ICAO Headquarters
Attn.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec, Canada
H3C 5H7
Tlf.: +1 514 954 8022
Fax: +1 514 954 6769
Sitatex: YULADYA
E-mail: sales_unit@icao.int
Web: www.icao.int

1.4 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumentet kan derudover fås ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.: 3618 6000
Fax: 3618 6001
E-post: dcaa@slv.dk

1.5 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.2, findes på EASAs hjemmeside www.easa.europa.eu.

2. Anvendelsesområde

2.1 Denne BL gælder for danske luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport. Det omfatter bl.a. privatflyvning, herunder firmaflyvning, anden erhvervsmæssig luftfart, skoleflyvning samt bilag II luftfartøjer, jf. dog pkt. 2.2.

2.2 Bestemmelserne i afsnit 5, 6 og 7 i denne BL gælder dog kun for luftfartøjer, der er omfattet af bilag ll til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (Bilag II luftfartøjer).

2.3 Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

3. Generelt

Luftfartøjschefen er ansvarlig for overholdelse af afsnit 4, pkt. 5.3.2 og 5.3.4, 1. punktum. Ejer/bruger er ansvarlig for overholdelse af pkt. 5.1 og afsnit 6. Den tekniske vedligeholdelsestjeneste (personer, organisationer, eller værksteder, der er godkendt eller accepteret af Statens Luftfartstjeneste hertil) er ansvarlig for overholdelse af pkt. 5.3.4, 2. punktum, 5.4.4, 5.5.4, 5.6.2 og 5.7.4.

4. Dokumenter, der skal medføres i luftfartøjet under brug

4.1 Luftfartøjer omfattet af denne BL skal, når de er i brug, medføre følgende dokumenter i original eller af Statens Luftfartsvæsen godkendt genpart:

a) Registreringsbevis.

b) Flyvehåndbog godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

c) Luftdygtighedsbevis.

d) Luftdygtighedseftersynsbevis, ved krav for luftfartøjet.

e) Støjcertifikat, ved krav for luftfartøjet.

f) Rejsedagbog.

g) Forsikringsbevis (kopi).

h) Tilladelse til oprettelse og drift af bevægelig radiostation fra IT- og Telestyrelsen, hvis luftfartøjet er udstyret med radioinstallation.

4.1.1 Registreringsbevis skal dog ikke medføres i forbindelse med omregistrering af et luftfartøj, når dette benyttes til flyvning inden for dansk område, og beviset er indsendt til Statens Luftfartsvæsen, eller under prøveflyvninger, som udføres under Statens Luftfartsvæsen kontrol og i nærværelse af en repræsentant for dette. Statens Luftfartsvæsen kan endvidere i særlige tilfælde give tilladelse til, at registreringsbevis ikke skal medføres.

5. Oprettelse og føring af rejsedagbog og tekniske journaler

5.1 Rejsedagbog og tekniske journaler skal, inden de tages i brug, autoriseres af Statens Luftfartsvæsen. Ejer eller bruger af luftfartøjet er ansvarlig for, at rejsedagbog og tekniske journaler oprettes og føres i henhold til bestemmelserne nedenfor.

5.2 For ethvert luftfartøj skal der være oprettet tekniske journaler, som skal være til rådighed for den tekniske vedligeholdelsestjeneste (personer, organisationer, eller værksteder, der er godkendt eller accepteret af Statens Luftfartstjeneste hertil) ved periodiske eftersyn, større reparationer og ændringer, eftersyn for luftdygtighedseftersynsbevisfornyelse, samt når luftdygtighedsanvisninger skal udføres.

5.2.1 De tekniske journaler skal omfatte følgende:

a) Luftfartøjsjournal.

b) Motorjournal for hver motor.

c) Propeljournal for hver propel, hvis luftfartøjet er udstyret med stilbare propeller.

d) Komponentkort, jf. pkt. 5.7.

5.2.2 De tekniske journaler skal ikke medføres i luftfartøjet.

5.3 Rejsedagbog

5.3.1 Rejsedagbogen skal ved oprettelsen indeholde følgende data:

a) Luftfartøjets nationalitets- og registreringsmærke.

b) Luftfartøjets fabrikat, typebetegnelse, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

5.3.2 Rejsedagbogen skal føres for hver flyvning og give fortløbende oplysninger om:

a) Luftfartøjets besætning.

b) Afgangs- og ankomststed.

c) Dato samt klokkeslæt for start og landing.

d) Flyvetid, angivet som ”airborne time”, dvs. tiden fra luftfartøjet letter, til det første gang berører jorden efter endt flyvning.

e) Totalflyvetid.

 
Statens Luftfartsvæsen kan tillade, at kontrollen med flyvetiden baseres på anvendelse af tachometer. I så fald skal alle journaler påtegnes af Statens Luftfartsvæsen, og flyvetiden i de tekniske journaler alene angives baseret herpå.

f) Flyvningens art og antallet af flyvninger.

g) Dagligt eftersyn af luftfartøjet, hvis attest herfor er krævet ifølge gældende bestemmelser.

h) Anmærkninger fra luftfartøjets seneste flyvning eller eftersyn.

 
Samlet påtegning om de forhold, der er nævnt i pkt. a. - e., kan dog finde sted, når det drejer sig om en række umiddelbart efter hinanden følgende flyvninger af samme art fra samme plads og med samme besætning.

i) Rejsedagbogen skal i øvrigt føres, når vedligeholdelsesarbejde foretages, og der skal gives oplysning om periodiske og specielle eftersyn, udskiftninger, anmærkningers opfølgning samt mindre reparationer på luftfartøjet.

5.3.3 Rejsedagbogen skal indeholde plads til de respektive myndigheders notater.

5.3.4 Luftfartøjschefen skal føre rejsedagbog med hensyn til pkt. 5.3.2 a. - h., medmindre andet følger af andre regler. Den tekniske vedligeholdelsestjeneste (personer, organisationer, eller værksteder, der er godkendt eller accepteret af Statens Luftfartsvæsen hertil) skal føre rejsedagbog med hensyn til pkt. 5.3.2 i.

5.4 Luftfartøjsjournal

5.4.1 Luftfartøjsjournalen skal ved oprettelsen indeholde følgende data:

a) Luftfartøjets nationalitets- og registreringsmærke.

b) Luftfartøjets fabrikat, typebetegnelse, fabrikationsnummer, fabrikationsår og typecertificeringsnummer.

c) Status for luftdygtighedsanvisninger, fabrikantens meddelelser, vedligeholdelse og totalflyvetid. Oplysningerne skal kunne dokumenteres, fx ved forevisning af tidligere journal.

5.4.2 Luftfartøjsjournalen skal give fortløbende oplysninger om følgende:

a) Udført arbejde i henhold til luftdygtighedsanvisninger og fabrikantens meddelelser.

b) Ændringer udført på andet grundlag, større reparationer og eftersyn samt eftersyn for luftdygtighedseftersynsbevisfornyelse.

c) Dato og totalflyvetid for luftfartøjet ved arbejdets/eftersynets udførelse. Tiden angives som flyvetiden for luftfartøjet, jf. pkt. 5.3.2 d.

5.4.3 Luftfartøjsjournalen skal indeholde plads til de respektive myndigheders notater.

5.4.4 Luftfartøjsjournalen skal oprettes og føres af den tekniske vedligeholdelsestjeneste (personer, organisationer, eller værksteder, der er godkendt eller accepteret af Statens Luftfartsvæsen hertil).

5.5 Motorjournal

5.5.1 Motorjournalen skal ved oprettelsen indeholde tilsvarende data om motoren, som luftfartøjsjournalen indeholder om luftfartøjet, jf. pkt. 5.4.1 b. - c., samt oplysning om motorens flyvetid siden sidste hovedeftersyn.

5.5.2 Motorjournalen skal give fortløbende oplysninger om følgende:

a) Udført arbejde i henhold til luftdygtighedsanvisninger og fabrikantens meddelelser.

b) Ændringer udført på andet grundlag, komponentudskiftninger samt større reparationer og eftersyn.

c) Dato, totalflyvetid og flyvetid siden sidste hovedeftersyn for motoren ved arbejdets/eftersynets udførelse. Tiden skal angives som flyvetiden for luftfartøjet, jf. afsnit 5.3.2 d.

d) I hvilket luftfartøj motoren er og eventuelt tidligere har været monteret.

5.5.3 Motorjournalen skal indeholde plads til de respektive myndigheders notater.

5.5.4 Motorjournalen skal oprettes og føres af den tekniske vedligeholdelsestjeneste (personer, organisationer eller værksteder, der er godkendt eller accepteret af Statens Luftfartsvæsen hertil).

5.6 Propeljournal

5.6.1 Propeljournalen skal ved oprettelsen indeholde samme data om propellen, som luftfartøjsjournalen indeholder om luftfartøjet, jf. pkt. 5.4.1 b. - c., samt oplysning om propellens flyvetid siden sidste hovedeftersyn.

5.6.2. Propeljournalen skal oprettes og føres i overensstemmelse med reglerne for motorjournaler, jf. pkt. 5.5.2, 5.5.3 og 5.5.4.

5.7 Komponentkort

5.7.1 Komponentkort skal oprettes i følgende tilfælde:

a) Når der for en komponent agtes anvendt individuel gangtids- og/eller kalendertidsovervågning uafhængig af luftfartøjets eller hovedkomponentens vedligeholdelsesforskrifter.

b) Når der for en komponent findes luftdygtighedsanvisninger om ændringer eller eftersyn.

c) Når komponentændringer forudsætter samtidig ændring af luftfartøj eller hovedkomponent.

d) Når Statens Luftfartsvæsen træffer særlig bestemmelse herom.

5.7.2 Komponentkort skal ved oprettelsen indeholde følgende data:

a) Komponentbetegnelse, fabrikant- og typebetegnelse, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

b) Status for luftdygtighedsanvisninger, vedligeholdelse, totalflyvetid og flyvetid siden sidste hovedeftersyn.

c) Kortnummer, når der findes flere kort for samme komponent.

5.7.3 Komponentkort skal give løbende oplysninger om følgende:

a) Udført arbejde i henhold til luftdygtighedsanvisninger samt ændringer og eftersyn.

b) Dato, totalflyvetid og flyvetid siden sidste hovedeftersyn ved arbejdets/eftersynets udførelse. Tiden skal angives som flyvetiden for luftfartøjet, jf. pkt. 5.3.2 d.

5.7.4 Komponentkort skal oprettes og føres af den tekniske vedligeholdelsestjeneste (personer, organisationer eller værksteder, der er godkendt eller accepteret af Statens Luftfartsvæsen hertil).

6. Opbevaring af journaler

Luftfartøjets ejer eller bruger er ansvarlig for, at de journaler, der er nævnt i afsnit 5, opbevares, så længe luftfartøjet og de omhandlede komponenter eksisterer, dog mindst 2 år fra den sidst indførte tid. Ved ejerskifte skal journalerne følge luftfartøjet og de pågældende komponenter.

7. Anvendelse af andre journalsystemer

7.1 Statens Luftfartsvæsen kan bestemme, hvorvidt og på hvilke vilkår andre journaler end de, der er omhandlet i afsnit 5, kan anvendes.

7.2 Efter Statens Luftfartsvæsens særlige tilladelse kan de journaler, der er omhandlet i afsnit 5, føres i kartoteksform eller lignende, hvis tilfredsstillende organisation til varetagelse heraf forefindes.

8. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

9. Straf

9.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4-6 straffes med bøde.

9.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 4.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. februar 2010.

10.2 Samtidig ophæves BL 1-19, 2. udgave af 1. januar 1984.

Statens Luftfartsvæsen, den 4. december 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg