Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fol­ke­op­lys­nings­be­kendt­gø­rel­sen) fore­tages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 5, § 5, stk. 9, § 8, stk. 4, § 13, § 20, § 22, stk. 6, § 23, stk. 3, § 25, stk. 7, § 29, stk. 5, § 43, stk. 4, og § 45, stk. 10, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2006, lov nr. 1593 af 20. december 2006, § 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. (L9)af 27. december 2009, fastsættes:«

2. I kapitel 2 indsættes:

»§ 2 a. Folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler efter folkeoplysningsloven, skal ved afgivelse af erklæring om indhentelse af børneattest, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, anvende den erklæring, der er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Erklæringen kan afgives med foreningens digitale signatur.«

3. Efter kapitel 9 indsættes:

»Kapitel 9 a

Distriktsforeninger

§ 20 a. Distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler efter folkeoplysningsloven, skal ved afgivelse af erklæring om indhentelse af børneattest, jf. folkeoplysningslovens § 45, stk. 3, anvende den erklæring, der er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse.«

Stk. 2. Erklæringen kan afgives med foreningens digitale signatur.«

4. Som bilag 1 indsættes bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Undervisningsministeriet, den 27. december 2009

P.M.V.
E.B.
Peter Grønnegård

/ Christin Jensen


Bilag 1

Erklæring om indhentelse af børneattest
Efter folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse. nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 af 27. december 2009, hvorefter foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest, erklærer undertegnede på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Foreningens navn:_________________________________________________________
Foreningens adresse:_______________________________________________________
Tegningsberettigedes navn:__________________________________________________
________________________________________________________________________
(dato og underskrift)
 
Vejledning om erklæringens udfyldelse:
Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. § 2, stk.1, i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september 2008, samt § 2, stk.1, bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober 2008).
Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i (jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5 i lov nr. 1523 af 27. december 2009). Erklæringen afgives en gang årligt.
Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom.
Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne.
Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.
Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september 2008 samt § 2, stk.1, i bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober 2008).