Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

(Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk bopælskontrol m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »18 år,«: »jf. dog stk. 3,«.

2. I § 2, stk. 2, indsættes efter »18 år«: », jf. dog stk. 3«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 3, og stk. 2 finder ikke anvendelse for uddannelsessøgende, der søger stipendium, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, til uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte inden for klippekortet, jf. § 15.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

4. I § 2, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »jf. stk. 4, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 5« til: »jf. stk. 5, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 6«.

5. I § 2, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 5«.

6. I § 2, stk. 8, der bliver stk. 9, indsættes efter »andre særlige forhold«: », og, hvis uddannelsesinstitutionen har tilrettelagt en længerevarende ferieperiode i et støtteberettigende uddannelsesforløb, at den uddannelsessøgende ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2, i denne ferieperiode«.

7. I § 14, stk. 1 og 2, ændres »§ 2, stk. 8, 2. pkt.« til: »§ 2, stk. 9, 2. pkt.«

8. I § 24, stk. 3, nr. 6, ændres »§ 2, stk. 4 og 5« til: »§ 2, stk. 5 og 6«.

9. I § 30, stk. 2, indsættes efter »det laveste«: »fribeløb, jf. § 24, stk. 1, nr. 1,«.

10. § 38 c, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Den uddannelsessøgende har ikke adgang til at anmode om udbetaling af beløb efter stk. 1, der er frigivet til disposition, i perioder, hvor den uddannelsessøgende

1) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har orlov fra uddannelsen,

2) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er studieaktiv, eller

3) ikke er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 4. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke udbetalt, bortfalder ved støtteårets udgang.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

11. I § 38 c, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilke tilfælde uddannelsessøgende i papirform kan indgive anmodning om udbetaling.«

12. § 38 d, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Den uddannelsessøgende har dog ikke adgang til at anmode om udbetaling af beløb efter stk. 1, der er frigivet til disposition, i perioder, hvor den uddannelsessøgende

1) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har orlov fra uddannelsen,

2) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er studieaktiv, eller

3) ikke er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke udbetalt, bortfalder ved støtteårets udgang.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

13. I § 38 d, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilke tilfælde uddannelsessøgende i papirform kan indgive anmodning om udbetaling.«

14. I § 39 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Styrelsen kan uden samtykke til brug for kontrol af, om den uddannelsessøgende er udeboende, jf. § 8, stk. 3, og regler fastsat i medfør af § 8, stk. 4, nr. 1, indhente oplysninger fra Det Centrale Personregister om den uddannelsessøgendes og dennes forældres registrering af bopæl. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med styrelsens oplysninger om tildeling af støtte med det formål at kontrollere, om støtten er tildelt med korrekt sats.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.

15. I § 39, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »§ 2, stk. 4 og 5« til: »§ 2, stk. 5 og 6«.

16. I § 39, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

17. I § 42, stk. 1, ændres »§ 39, stk. 1-3, jf. stk. 9« til: »§ 39, stk. 1-4, jf. stk. 10«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. § 30, stk. 2, 2. pkt., i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), som ændret ved § 1, nr. 9, i denne lov, finder anvendelse på den endelige tildeling af støtte, jf. SU-lovens kapitel 7, fra og med støtteåret 2009.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder