Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

(Digital tilmelding og framelding ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og adgang til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1173 af 10. december 2008, lov nr. 49 af 28. januar 2009, § 6 i lov nr. 478 af 12. juni 2009, § 10 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 og lov nr. 1100 af 30. november 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Personer med fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark har adgang til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere betingelser for adgang til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, for personer med fast bopæl eller beskæftigelse på Færøerne eller i Grønland, som ikke er omfattet af stk. 1, herunder om, at der kan opkræves fuld deltagerbetaling og ydes kost og logi som indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan i regler, der fastsættes i medfør af stk. 3, fravige §§ 20 og 21.«

2. Efter § 18 indsættes:

»Kapitel 5 a

Tilmelding og framelding ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

§ 18 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om digital tilmelding til og framelding fra arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, herunder om,

1) at uddannelsesinstitutionerne skal informere om digital tilmelding og framelding og yde vejledning og bistand i forbindelse hermed,

2) indhold og udformning af ansøgningsskemaer,

3) frister for ansøgning,

4) frister for framelding og

5) betaling ved udeblivelse eller framelding.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, i hvilke tilfælde tilmelding til og framelding fra arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, kan ske på anden måde end i digital form.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger om deltageren, herunder dennes cpr-nummer, der skal oplyses ved digital tilmelding til og framelding fra arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.«

§ 2

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om digital tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af § 2, stk. 1, herunder om,

1) at uddannelsesinstitutionerne skal informere om digital tilmelding og framelding og yde vejledning og bistand i forbindelse hermed,

2) indhold og udformning af ansøgningsskemaer,

3) frister for ansøgning,

4) frister for framelding og

5) betaling ved udeblivelse eller framelding.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, i hvilke tilfælde tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af § 2, stk. 1, kan ske på anden måde end i digital form.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger om deltageren, herunder dennes cpr-nummer, der skal oplyses ved digital tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af § 2, stk. 1.«

2. I § 6, stk. 11, ændres »Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder