Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

 

I medfør af § 7 a, stk. 1, og § 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for:

1) Kommunalbestyrelsens meddelelse af tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

2) Drift af jordvarmeanlæg.

3) Egenkontrol med jordvarmeanlæg.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler skal sikre, at der ikke sker en forurening af jorden og grundvandet.

§ 2. Ved jordvarmeanlæg forstås i denne bekendtgørelse varmeoptagesystemer med jord som varmekilde.

§ 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg, der etableres efter reglerne i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Kapitel 2

Etablering og drift af jordvarmeanlæg

§ 4. Jordvarmeanlæg må ikke etableres, førend kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse efter lovens § 19 i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. En tilladelse skal indeholde vilkår i overensstemmelse med §§ 6, 7, 9 og 10.

Stk. 3 . Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde skærpe vilkårene i forhold til bestemmelserne nævnt i stk. 2 eller stille yderligere vilkår for jordvarmeanlæggets etablering, drift og egenkontrol samt sløjfning af anlæg.

§ 5. Ved ansøgning om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg skal ansøger over for kommunalbestyrelsen dokumentere

1) anlæggets placering,

2) anlæggets tekniske udformning og

3) de kemiske stoffer, der skal anvendes.

§ 6. Som varmetransmissionsmedium skal anvendes vand eller godkendt kølemiddel.

Stk. 2. Som frostsikringsmiddel må kun anvendes ethylenglycol, propylenglycol, natriumklorid , blandinger af calcium- og magnesiumklorid, betain eller IPA- sprit.

Stk. 3. For at modvirke korrosion må ethylenglycol og propylenglycol kun tilsættes op til 0,4 pct. natriumnitrit, 4 pct. natriumbenzoat, 4 pct. borax eller 0,2 pct. benzotriazol. For at modvirke korrosion må natriumkloridopløsninger kun tilsættes natriumkarbonat (soda). Tilsvarende må calcium- og magnesiumkloridopløsninger kun tilsættes natriumhydroxyd.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan godkende anvendelsen af andre kemiske stoffer, hvis det kan dokumenteres, at disse er mindst lige så miljøvenlige i relation til grundvandsbeskyttelsen.

§ 7. Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med

1) et trykovervågningssystem samt

2) en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.

Stk. 2. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

§ 8. Der må ikke gives tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg nærmere end 300 meter fra et alment vandindvindingsanlæg og 50 meter fra andre vandindvindingsanlæg.

Stk. 2. Afstandskravene kan nedsættes, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af vandvindingsanlæg.

Kapitel 3

Egenkontrol

§ 9. Et jordvarmeanlæg skal mindst én gang årligt på foranstaltning af anlæggets ejer efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Stk. 2. Ejeren af anlægget skal i mindst ti år opbevare resultatet af kontrollen, som efter anmodning skal forevises kommunalbestyrelsen.

§ 10. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.

Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunalbestyrelsen straks underrettes. Desuden skal ejeren eller brugeren straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og ophæves automatisk den 1. januar 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980 om etablering af jordvarmeanlæg (varmeslanger i jord) ophæves.

Stk. 3. Verserende sager, herunder klagesager, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelser efter bekendtgørelse nr. 522 af 2. december 1980 om etablering af jordvarmeanlæg (varmeslanger i jord), straffes efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 20. november 2006

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen