Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler

(Tilskud til udlændinges deltagelse i erhvervsuddannelse, Tvistighedsnævnets kompetence, omlægning af finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelse, permanentgørelse af produktionsskoleforsøg for elever fra Sydslesvig m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 1173 af 10. december 2008, § 17 i lov nr. 483 af 12. juni 2009 og § 2 i lov nr. 1218 af 14. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 6, ændres »social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse« til: »social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og den pædagogiske assi­stent­ud­dannelse«.

2. I § 6, stk. 3, og § 43, stk. 4, ændres »social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse« til: »social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse«.

3. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Udenlandske elever kan kun indgå i beregningen efter stk. 1, hvis

1) de er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) de er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 3,

3) de er udvekslet med danske elever efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

4) de efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 3. En udenlandsk elev er omfattet af stk. 2, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for påbegyndelsen af uddannelsen.

Stk. 4. Institutionens udbud af uddannelse til andre udenlandske elever end dem, der er nævnt i stk. 2 og 3, sker som indtægtsdækket virksomhed.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 5-11.

4. § 19 a, stk. 1, affattes således:

»Skoleundervisningen er vederlagsfri, jf. dog § 19, stk. 4.«

5. I § 35, stk. 1, nr. 10, ændres »§ 19, stk. 6« til: »§ 19, stk. 9«, og »§ 19, stk. 7, 2. pkt.« ændres til: »§ 19, stk. 10, 2. pkt.«

6. I § 43, stk. 5, ændres: »social- og sundhedshjælperuddannelsen og til social- og sundhedsassistentuddannelsen« til: »social- og sundhedsuddannelsen«.

7. I § 47, stk. 2, ændres »dommer« til: »landsdommer«.

8. § 63, stk. 4, ophæves.

9. I § 64, stk. 1, ændres »dommer« til: »landsdommer«.

10. § 69 a affattes således:

»§ 69 a. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed inden for social- og sundhedsuddannelsens område, der er nødvendige til gennemførelse og udmøntning af EU-retlige forpligtelser eller forpligtelser, der følger af aftaler mellem Danmark og andre lande.«

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 5, indsættes efter »Udenlandske deltagere i«: »erhvervsuddannelser og«.

2. § 15, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. En udenlandsk deltager er omfattet af stk. 5, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for påbegyndelsen af uddannelsen.«

3. I § 15, stk. 7, indsættes efter »Institutionernes udbud af«: »erhvervsuddannelser og«.

§ 3

I lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1321 af 27. november 2007, som ændret ved § 38 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

2. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Skoleydelsen udgør 592 kr. pr. uge for elever under 18 år og 1.419 kr. pr. uge for elever, der er fyldt 18 år. De angivne beløb er fastsat i 2009-niveau og reguleres fra og med 2010 en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. § 3, stk. 1, i lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes, afhængigt af om den lønudvikling, der ligger til grund for beregning af tilpasningsprocenten, er højere eller lavere end 2 pct. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

3. § 5, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Skoleydelsen udgør for ledige dagpengeberettigede under 25 år et beløb svarende til ydelsen i aktiveringstilbud til denne gruppe, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

4. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Kommunalbestyrelsens udgifter til skoleydelse, jf. § 5, stk. 3 og 4, refunderes af staten med 65 pct., jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til uddannelsesforløb op til en takst pr. årselev. Taksten fastsættes på de årlige finanslove. Refusionen omfatter udgifter til undervisning, jf. § 13, stk. 1, 1. pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, jf. § 13, stk. 2, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Staten refunderer op til en takst pr. elev pr. år 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til supplerende tilskud, jf. § 13, stk. 1, 2. pkt., jf. dog stk. 4. Taksten fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens udgifter til skoleydelse, der gives under praktikforløb på værkstedsskoler efter § 3, stk. 3, og udgifter i øvrigt, der afholdes i forbindelse med uddannelsesforløb på værkstedsskole, er ikke omfattet af statslig refusion.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse og indberetning af aktivitet og udgifter med henblik på refusion af kommunalbestyrelsens udgifter, jf. stk. 1-4, herunder om betingelserne for tilskud, frister, opgørelse og indberetning af aktiviteten, udbetaling af tilskuddene samt revision af kommunalbestyrelsens opgørelse og indberetning af aktiviteten.«

§ 4

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, § 2 i lov nr. 558 af 6. juni 2007, § 38 i lov nr. 311 af 30. april 2008 og § 1 i lov nr. 1173 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»For deltagere, der er udgået fra en dansk skole i Sydslesvig, vurderer kommunalbestyrelsen i produktionsskolens beliggenhedskommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, om den unge er omfattet af produktionsskolens målgruppe.«

2. I § 13, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »som finansloven ved­rører«: », jf. dog stk. 2«.

3. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunerne betaler ikke bidrag til staten for den aktivitet på produktionsskoler, der vedrører erhvervsgrunduddannelseselever, jf. stk. 1.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. § 17, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

5. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Skoleydelsen udgør 592 kr. pr. uge for elever under 18 år og 1.419 kr. pr. uge for elever, der er fyldt 18 år. De angivne beløb er fastsat i 2009-niveau og reguleres fra og med 2010 en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. § 3, stk. 1, i lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes, afhængigt af om den lønudvikling, der ligger til grund for beregning af tilpasningsprocenten, er højere eller lavere end 2 pct. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. § 19, stk. 2-4, i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved § 1, nr. 3, i denne lov og § 15, stk. 5-7, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse som ændret ved § 2, nr. 1-3, i denne lov finder anvendelse på udenlandske uddannelsessøgende, der påbegynder en erhvervsuddannelse efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Tvistighedsnævnets kompetence vedrørende social- og sundhedsuddannelsen, den pædagogiske assistentuddannelse og landbrugsuddannelsen omfatter tvistigheder, der er opstået efter lovens ikrafttræden, i forbindelse med uddannelsesaftaler påbegyndt den 1. juli 2008 eller senere.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder