Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om landbrugsflyvning1)

I medfør af § 32, § 75, stk. 2, § 78, § 82 og § 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 6-46, Landbrugsflyvningsbevis, seneste udgave.

1.3 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.4 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.3, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk. Dokumenterne findes endvidere på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan herudover fås ved henvendelse til

   
Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
dcaa@slv.dk
   

2. Definition

Landbrugsflyvning (Agricultural aviation):

Sprøjtning, pudring, tilsåning eller gødskning af skov- og landbrugsarealer fra luftfartøj.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for landbrugsflyvning med dansk registrerede luftfartøjer.

3.2 Denne BL fastsætter endvidere bestemmelser for landbrugsflyvning med udenlandsk registrerede luftfartøjer, der opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

3.3 Bestemmelserne i afsnit 11 gælder kun for flyvning inden for dansk område.

4. Ansvar

4.1 Luftfartsforetagendet skal sikre,

a) at der foreligger tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit 5, og

b) at vilkårene i pkt. 5.3 overholdes.

4.2 Flyvechefen skal sikre,

a) at operationshåndbogen, når det er nødvendigt, revideres for at sikre, at alle oplysninger er ført ajour. Revisionerne skal tilgå det berørte personel samt fremsendes til Statens Luftfartsvæsen,

b) at bestemmelserne i afsnit 6 overholdes,

c) at landbrugsflyvning kun udføres fra pladser af den art, som er nævnt i pkt. 7.1,

d) at der under landbrugsflyvning er truffet de foranstaltninger, der er nævnt i pkt. 7.1.1,

e) at bestemmelserne i pkt. 10.1 overholdes, og

f) at landbrugsflyvningen i øvrigt udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende regler, herunder indholdet af operationshåndbogen.

4.3 Luftfartøjschefen er ansvarlig for

a) at bestemmelserne i pkt. 7.1.1, 10.2, 10.3 og afsnit 11 overholdes, samt

b) at de krav til start og landing, der er opgivet i luftfartøjets flyvehåndbog, kan overholdes.

5. Tilladelse

5.1 Landbrugsflyvning må kun udføres efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

5.1.1 Statens Luftfartsvæsens frist for behandling af en ansøgning er 1 måned fra det tidspunkt, hvor den nødvendige dokumentation er modtaget.

5.1.2 Statens Luftfartsvæsen kan forlænge fristen én gang. Begrundelsen for forlængelsen og varigheden heraf meddeles til ansøgeren, inden den oprindelige frist udløber.

5.1.3 Tilladelsen kan ikke betragtes som meddelt, hvis Statens Luftfartsvæsen ikke har besvaret ansøgningen inden fristens udløb.

Anm.: Statens Luftfartsvæsen sender en kvittering for ansøgningens modtagelse med angivelse af sagsbehandlingsfristen.

5.2 Tilladelsen er betinget af,

a) at ansøgeren opfylder de gældende vilkår i luftfartslovens § 7, stk. 1, for at kunne få registreret et luftfartøj her i landet,

b) at ansøgerens hovedkontor/hjemsted i retlig henseende er beliggende i Danmark,

c) at ansøgeren enten er registreret eneejer af eller i henhold til lejeaftale, der skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen, har eneret (fuld dispositionsret) over mindst ét luftfartøj, der er egnet til og i praksis anvendes til den pågældende form for flyvning, (det bærende luftfartøj),

d) at det må antages, at ansøgeren er i stand til behørigt at drive virksomheden,

e) at ansøgeren ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, jf. luftfartslovens § 146 a., stk. 1. Dette krav gælder ikke for EU-borgere og EU-virksomheder,

f) at ansøgeren har ansat en flyvechef, jf. pkt. 9.1, og

g) at ansøgeren indsender en operationshåndbog, jf. pkt. 8.1.

5.2.1 Den lejeaftale, der er nævnt i pkt. 5.1 c., skal opfylde følgende vilkår:

a) Lejeren skal have eneret til at bruge luftfartøjet i sin virksomhed (fuld dispositionsret).

b) Lejeperioden skal være på mindst 2 år, og et eventuelt opsigelsesvarsel på mindst 6 måneder.

c) Lejeren skal have det fulde økonomiske ansvar for luftfartøjets operation og vedligeholdelse.

d) Lejeafgiften skal udgøre et fast beløb, der er uafhængigt af det antal timer, som lejeren opererer luftfartøjer.

Anm.: Ud over en fast lejeafgift kan der aftales et mindre timetillæg.

5.3 For tilladelsen gælder følgende vilkår:

a) Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende EF-forordninger samt danske love og bestemmelser.

b) I virksomheden må der kun benyttes dansk registrerede luftfartøjer, medmindre Statens Luftfartsvæsen undtagelsesvis tillader andet.

c) Virksomheden er undergivet Statens Luftfartsvæsens tilsyn, jf. luftfartslovens § 150 e. Statens Luftfartsvæsens personale skal i forbindelse med udøvelsen af tilsynet have fri befordring med virksomhedens luftfartøjer under deres benyttelse.

d) Med henblik på bedømmelse af luftfartsforetagendets økonomi kan Statens Luftfartsvæsen kræve foretagendets regnskaber indsendt til gennemsyn.

e) Etablering af fælles drift med andre luftfartsforetagender må ikke ske uden Statens Luftfartsvæsens tilladelse.

f) Hvis ét af de bærende luftfartøjer, jf. pkt. 5.2 c., ikke er luftdygtigt for en periode af mere end én måned, skal Statens Luftfartsvæsen underrettes herom.

g) Statens Luftfartsvæsen skal på forhånd underrettes om ændringer i foretagendets juridiske status, herunder ejerforhold.

5.4 Tilladelsen meddeles uden tidsbegrænsning, og kan gøres afhængig af yderligere vilkår, hvis dette skønnes påkrævet. Statens Luftfartsvæsen kan endvidere i tilladelsens løbetid foretage sådanne ændringer i de gældende vilkår og bestemmelser, herunder fastsætte yderligere vilkår og bestemmelser, som anses for nødvendige for at sikre, at virksomheden drives på en for almenheden hensigtsmæssig og betryggende måde.

5.5 Tilladelsen vil blive tilbagekaldt, hvis

a) indehaveren anmoder derom,

b) indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af tilladelse, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Statens Luftfartsvæsen,

c) der under udøvelsen af virksomheden finder væsentlig tilsidesættelse sted af bestemmelserne i denne BL eller af gældende love og bestemmelser for virksomheden,

d) det må antages, at indehaveren ikke er i stand til behørigt at opretholde den tilladte virksomhed,

e) foretagendet har indstillet driften i 12 måneder eller ikke har påbegyndt driften 12 måneder, efter tilladelsen er udstedt,

f) hvis indehaveren træder i likvidation, undergives konkursbehandling eller standser sine betalinger. Boet eller, i tilfælde af anmeldt betalingsstandsning, Botilsynet, kan dog efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen midlertidigt fortsætte virksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller finansiel rekonstruktion af virksomheden,

g) hvis der sker væsentlige ændringer i foretagendets ejerforhold, herunder ændringer i bestyrelse og direktion, som medfører, at foretagendet ikke længere opfylder de gældende vilkår i luftfartslovens § 7, stk. 1, for at kunne registrere et luftfartøj her i landet,

h) hvis virksomhedens hovedaktionær, hovedanpartshaver eller administrerende direktør bliver straffet for overtrædelse af straffeloven eller luftfartsloven, og overtrædelsen skønnes at udgøre en fare for misbrug af virksomhedens adgang til at drive luftfartsvirksomhed, eller

i) indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover, jf. luftfartslovens § 146 a., stk. 2. Dette krav gælder ikke for EU-borgere eller EU-virksomheder.

6. Flyvepladser

6.1 Landbrugsflyvning kan udføres fra følgende flyvepladser:

a) Offentlige, godkendte flyvepladser.

b) Andre pladser under forudsætning af, at ejerens tilladelse til benyttelse af vedkommende areal til dette formål er indhentet.

6.1.1 Ved anvendelse af de pladser, der er nævnt under b., skal start, landing og manøvrering i forbindelse hermed udføres på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tredjemand eller tredjemands ejendom. Der skal herunder træffes sådanne foranstaltninger, at uvedkommende færdsel i landingsområdet forhindres.

7. Operationshåndbog

7.1 Der skal udarbejdes og vedligeholdes en operationshåndbog, som skal indeholde sådanne informationer og instruktioner, som er nødvendige, for at det beskæftigede personel kan løse de pålagte opgaver sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Operationshåndbogen skal som minimum indeholde følgende afsnit:

a) Retningslinier for udvælgelse og etablering af landingspladser.

b) Bestemmelser for underflyvning af elledninger.

c) Flyve- og tjenestetidsbestemmelser.

d) Sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier og brændstof.

e) Forholdsordre vedrørende flyvehavari, flyvehændelse, utilsigtet sprøjtning samt uheld ved omgang med kemikalier, herunder detaljeret instruks for melding og rapportering.

f) Kopi af relevante myndighedsbestemmelser.

7.1.1 Operationshåndbogen skal være umiddelbart tilgængelig for alt involveret personel samt være affattet på et sprog, som kan forstås af alle ansatte.

7.1.2 Operationshåndbogen og alle rettelser hertil er gyldige ved flyvechefens godkendelse heraf.

7.1.2.1 Statens Luftfartsvæsen kan kræve ændringer og tilføjelser i håndbogen af betydning for sikkerheden.

8. Personel

8.1 Luftfartsforetagendet skal udpege en flyvechef som daglig leder af landbrugsflyvevirksomheden. Flyvechefen skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

8.1.1 For at opnå godkendelse som flyvechef skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

a) Den pågældende skal have eller have haft landbrugsflyvebevis samt have en sådan erfaring inden for landbrugsflyvning, at vedkommende har et gennemgribende kendskab til alle spørgsmål af sikkerhedsmæssig betydning i forbindelse med udøvelse af landbrugsflyvevirksomhed.

b) Den pågældende skal af Statens Luftfartsvæsen skønnes egnet til at varetage hvervet i luftfartsforetagendet.

8.1.2 Godkendelsen vil blive tilbagekaldt,

a) når luftfartsforetagendet eller flyvechefen selv anmoder derom,

b) hvis flyvechefen groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter efter denne BL, eller

c) hvis retten til at virke som flyvechef frakendes den pågældende i medfør af straffelovens § 79.

8.1.3 Godkendelsen bortfalder, hvis luftfartsforetagendets tilladelse til landbrugsflyvning tilbagekaldes.

8.2 Føreren af et luftfartøj, der anvendes til landbrugsflyvning, skal være i besiddelse af gyldigt landbrugsflyvningsbevis, jf. BL 6-46.

9. Planlægning

9.1 Forinden en landbrugsflyvning påbegyndes, skal luftfartøjschefen forsynes med kortmateriale i passende målestoksforhold, hvorpå det eller de områder, der skal behandles, start- og landingsplads samt eventuelle luftledninger og andre hindringer, er angivet.

9.2 Luftfartøjschefen skal, forinden en landbrugsflyvning påbegyndes, inspicere såvel de områder, der skal behandles, som den påtænkte start- og landingsplads.

9.3 Under hensyntagen til vind- og vejrforhold m.m. skal luftfartøjschefen sikre sig, at flyvningen tilrettelægges på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Der skal herunder træffes sådanne forholdsregler, at omliggende arealer, bebyggelse, personer, dyr og køretøjer i videst muligt omfang sikres mod utilsigtet sprøjtning mv.

10. Operationelle bestemmelser

Ved udførelse af landbrugsflyvning uden for tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må minimumsflyvehøjden, jf. BL 7-1, pkt. 5.5 b., underskrides, når det er nødvendigt for at udføre opgaven, med følgende begrænsninger:

a) Landbrugsflyvning skal udføres således, at der ikke på noget tidspunkt opstår unødig risiko for personer eller ejendom på jorden eller vandet.

b) Landbrugsflyvning skal udføres, så omgivelserne forstyrres mindst muligt. Hvis det konstateres, at flyvningen er til gene, skal der straks træffes sådanne rimelige forholdsregler, som kan begrænse generne.

c) Landbrugsflyvning skal udføres således, at utilsigtet sprøjtning mv. af omliggende arealer, bebyggelse, personer, dyr og køretøjer i videst muligt omfang undgås.

d) Hvis det konstateres, at utilsigtet sprøjtning mv. har fundet sted, skal sprøjtningen straks afbrydes og må først genoptages, når der er sikkerhed for, at gentagelse kan undgås.

e) Overflyvning af offentlig vej og jernbane må ikke finde sted i lavere højde end 15 m.

f) Luftledninger kan underflyves, når luftfartøjschefen på forhånd fra jorden har konstateret eller på baggrund af andre oplysninger har vished for, at dette kan ske uden risiko for kollision.

g) Under udførelse af landbrugsflyvning og enhver manøvre i forbindelse hermed, herunder start og landing, må luftfartøjet på intet tidspunkt komme mennesker, græssende husdyr, bygninger eller køretøjer nærmere end 25 m. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende personers samtykke foreligger, eller ejeren af dyr, bygninger eller køretøjer har givet tilladelse hertil.

h) Under landbrugsflyvning skal enhver ombordværende bære egnet beskyttelseshjelm og være fastspændt med skulder- og lændesele.

i) Under landbrugsflyvning må der ikke medføres passagerer. Dette gælder dog ikke personel under uddannelse til landbrugsflyvning, personel, der har til opgave at afprøve eller kontrollere luftfartøjschefen, eller Statens Luftfartsvæsens inspektører.

11. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

12. Straf

12.1 Udførelse af landbrugsflyvning uden tilladelse straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 4, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

12.2 Overtrædelse af vilkårene i pkt. 5.3 samt vilkår fastsat i henhold til pkt. 5.4 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 13, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

12.3 Overtrædelse af de øvrige bestemmelser i denne BL straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

12.4 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

13. Ikrafttræden

13.1 Denne BL træder i kraft den 28. december 2009.

13.2 Samtidig ophæves BL 5-2, 5. udgave af 13. juni 1997 med senere ændringer.

Transportministeriet, den 16. december 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg

Officielle noter

1) BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 376 af 27. december 2006).