Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om rundflyvning1)

I medfør af § 32, § 75, stk. 2, § 78, § 82 og § 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jr. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 3-22, Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine, seneste udgave.

1.3 BL 3-31, Selvvalg af helikopterflyvepladser, seneste udgave.

1.4 BL 3-36, Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v., seneste udgave.

1.5 BL 5-50, Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-OPS, seneste udgave.

1.6 Rådets forordning (EF) nr. 3922/1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1899/2006 af 12. december 2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 190/2006 af 20. december 2006, Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2008 af 11. december 2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008 af 20. august 2008, i det følgende benævnt EU-OPS.

1.7 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.5 findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk. Dokumenterne findes endvidere på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan herudover fås ved henvendelse til

   
Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618600
Fax.:
36186001
E-post:
dcaa@slv.dk
   

2. Definitioner

Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public):

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

Rundflyvning (Sightseeing flight):

Flyvning, der udføres med start og landing på samme flyveplads, og hvorunder der medføres passagerer mod betaling.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for rundflyvning med dansk registrerede luftfartøjer.

3.2 Denne BL fastsætter endvidere bestemmelser for rundflyvning med udenlandsk registrerede luftfartøjer, der opererer i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

4. Ansvar

4.1 Luftfartsforetagendet skal sikre,

a) at der foreligger tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit 5, og

b) at vilkårene i pkt. 5.3 overholdes.

4.2 Flyvechefen skal sikre,

a) at rundflyvning kun udføres fra plaser, af den art, der er nævnt i pkt. 7.1,

b) at der under rundflyvning er truffet de foranstaltninger, der er nævnt i pkt. 7.2,

e) at underretning til Statens Luftfartsvæsen sker i overensstemmelse med pkt. 7.3, og

f) at rundflyvningen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med gældende forskrifter, herunder luftfartsforetagendets Fligth Operations Manual.

4.3 Luftfartøjschefen skal sikre, at de operationelle bestemmelser i afsnit 8 overholdes.

5. Tilladelse

5.1 Rundflyvning må kun udføres efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

5.1.1 Foretagender, som har licens eller koncession til at udføre erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt kan dog uden særlig tilladelse udføre rundflyvning, hvis rundflyvning er omfattet af foretagendets Flight Operations Manual.

5.1.2 Statens Luftfartsvæsens frist for behandlingen af en ansøgning er 1 måned fra det tidspunkt, hvor den nødvendige dokumentation er indsendt til Statens Luftfartsvæsen.

5.1.3 Statens Luftfartsvæsen kan forlænge fristen én gang. Begrundelse for forlængelsen og varigheden heraf meddeles til ansøgeren, inden den oprindelige frist udløber.

5.1.4 Tilladelsen kan ikke betragtes som meddelt, hvis Statens Luftfartsvæsen ikke har besvaret ansøgningen inden fristens udløb.

Anm.: Statens Luftfartsvæsen sender en kvittering for ansøgningens modtagelse med angivelse af sagsbehandlingsfristen.

5.2 Tilladelsen er betinget af,

a) at ansøgeren opfylder de gældende vilkår i luftfartslovens § 7, stk. 1, for at kunne få registreret et luftfartøj her i landet,

b) at ansøgerens hovedkontor/hjemsted i retlig henseende er beliggende i Danmark,

c) at ansøgeren enten er registreret eneejer af eller i henhold til lejeaftale, der skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen, har eneret (fuld dispositionsret) over mindst ét luftfartøj, der er egnet til og i praksis anvendes til den pågældende form for flyvning, (det bærende luftfartøj),

d) at det må antages, at ansøgeren er i stand til behørigt at drive virksomheden,

e) at ansøgeren ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, jf. luftfartslovens § 146 a., stk. 1. Dette krav gælder ikke for EU-borgere og EU-virksomheder, samt

f) at ansøgeren har Air Operator Certificate (AOC) udstedt i henhold til EU-OPS eller BL 5-50.

5.2.1 Den lejeaftale, der er nævnt i pkt. 5.2 c., skal opfylde følgende vilkår:

a) Lejeren skal have eneret til at bruge luftfartøjet i sin virksomhed (fuld dispositionsret).

b) Lejeperioden skal være på mindst 2 år, og et eventuelt opsigelsesvarsel på mindst 6 måneder.

c) Lejeren skal have det fulde økonomiske ansvar for luftfartøjets operation og vedligeholdelse.

d) Lejeafgiften skal udgøre et fast beløb, der er uafhængigt af det antal timer, som lejeren opererer luftfartøjet.

Anm.: Ud over en fast lejeafgift kan der aftales et mindre timetillæg.

5.3 For tilladelsen gælder følgende vilkår:

a) Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende EF-forordninger samt danske love og bestemmelser.

b) Virksomheden skal drives i henhold til den driftshåndbog, som ligger til grund for godkendelsen.

c) I virksomheden må der kun benyttes dansk registrerede luftfartøjer, medmindre Statens Luftfartsvæsen undtagelsesvis tillader andet.

d) Virksomheden er undergivet Statens Luftfartsvæsens tilsyn, jf. luftfartslovens § 150 e. Statens Luftfartsvæsens personale skal i forbindelse med udøvelsen af tilsynet have fri befordring med virksomhedens luftfartøjer under deres benyttelse.

e) Med henblik på bedømmelse af luftfartsforetagendets økonomi kan Statens Luftfartsvæsen kræve foretagendets regnskaber indsendt til gennemsyn.

f) Etablering af fælles drift med andre luftfartsforetagender må ikke ske uden Statens Luftfartsvæsens tilladelse.

g) Hvis ét af de bærende luftfartøjer, jf. pkt. 5.2 c., ikke er luftdygtigt for en periode af mere end én måned, skal Statens Luftfartsvæsen underrettes herom.

h) Statens Luftfartsvæsen skal på forhånd underrettes om ændringer i foretagendets juridiske status, herunder ejerforhold.

5.4 Tilladelsen meddeles uden tidsbegrænsning og kan gøres afhængig af yderligere vilkår, hvis dette skønnes påkrævet. Statens Luftfartsvæsen kan endvidere i tilladelsens løbetid foretage sådanne ændringer i de gældende vilkår og bestemmelser, herunder fastsætte yderligere vilkår og bestemmelser, som anses for nødvendige for at sikre, at virksomheden drives på en for almenheden hensigtsmæssig og betryggende måde.

5.5 Tilladelsen vil blive tilbagekaldt, hvis

a) indehaveren anmoder derom,

b) indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af tilladelse, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Statens Luftfartsvæsen,

c) der under udøvelsen af virksomheden finder væsentlig tilsidesættelse sted af bestemmelserne i denne BL eller af gældende love og bestemmelser for virksomheden,

d) det må antages, at indehaveren ikke er i stand til behørigt at opretholde den tilladte virksomhed,

e) foretagendet har indstillet driften i 12 måneder eller ikke har påbegyndt driften 12 måneder, efter tilladelsen er udstedt,

f) indehaveren træder i likvidation, undergives konkursbehandling eller standser sine betalinger. Boet eller i tilfælde af anmeldt betalingsstandsning, Botilsynet, kan dog efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen midlertidigt fortsætte virksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller finansiel rekonstruktion af virksomheden,

g) der sker væsentlige ændringer i foretagendets ejerforhold, herunder ændringer i bestyrelse og direktion, som medfører, at foretagendet ikke længere opfylder de gældende vilkår i luftfartslovens § 7, stk. 1, for at kunne registrere et luftfartøj her i landet,

h) virksomhedens hovedaktionær, hovedanpartshaver eller administrerende direktør bliver straffet for overtrædelse af straffeloven eller luftfartsloven, og overtrædelsen skønnes at udgøre en fare for misbrug af virksomhedens adgang til at drive luftfartsvirksomhed, eller

i) indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover, jf. luftfartslovens § 146 a., stk. 2. Dette gælder ikke for EU-borgere og EU-virksomheder.

6. Materiel

6.1 Rundflyvning må kun udføres med luftfartøjer, som er optaget i foretagendets Operations Specifications, og som luftfartsforetagendet har fuld dispositionsret over. Dispositionsretten til luftfartøjer, som foretagendet ikke er registreret ejer af, og som ikke er omfattet af pkt. 5.2 c., skal dokumenteres over for Statens Luftfartsvæsen på en særlig formular (rådighedserklæring), som findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk.

6.2 Når et luftfartøj er optaget i et luftfartsforetagendes driftshåndbog, må det ikke anvendes af andre foretagender til erhvervsmæssig luftfart, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i pkt. 6.3.1 og pkt. 6.3.2.

6.2.1 Luftfartøjet kan for en periode af indtil 8 dage overlades til et andet luftfartsforetagende til brug for erhvervsmæssig lufttransport af passagerer, post og/eller fragt eller rundflyvning, hvis dette luftfartsforetagende opererer samme luftfartøjstype. Aftale herom skal indgås på en særlig formular (lejeaftale), som findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk, og indsendes til luftfartsvæsenet til godkendelse.

6.2.2 Luftfartøjet kan desuden for en periode af indtil 8 dage overlades til et andet luftfartsforetagende til brug for anden erhvervsmæssig luftfart eller til skoleflyvning. For hver periode skal der oprettes en aftale i 2 eksemplarer, ét til hver af parterne. Aftalen skal på forlangende forevises for Statens Luftfartsvæsen og skal efter sit indhold overholde følgende vilkår:

a) Det operationelle ansvar overgår til den nye bruger.

b) Ansvaret for vedligeholdelse af luftfartøjet forbliver hos den oprindelige bruger.

c) Ansvaret for, at luftfartøjet er luftdygtigt før hver flyvning, påhviler den nye bruger.

7. Flyvepladser

7.1 Rundflyvning må kun foregå fra

a) offentlige flyvepladser,

b) flyvepladser, der er godkendt til rundflyvning, jf. BL 3-22,

c) søflyvepladser, jf. BL 3-36, og

d) for helikoptere tillige godkendte helikopterflyvepladser og selvvalgte helikopterflyvepladser, jf. BL 3-31.

7.2 I forbindelse med rundflyvning skal det sikres,

a) at tilskuere holdes uden for de afspærringer, som kræves ved rundflyvning,

b) at passagerer føres til og fra luftfartøjet af luftfartøjschefen eller en person, der er udpeget af denne, og

c) at der er personale til stede under rundflyvningen til betjening af det krævede materiel og udstyr.

7.3 Ved benyttelse af selvvalgte helikopterflyvepladser, jf. pkt. 7.1 d., skal der i hvert tilfælde ske underretning til Statens Luftfartsvæsen senest 4 hverdage før rundflyvningen.

Anm.: Det påhviler den, der ønsker at benytte en selvvalgt helikopterflyveplads til rundflyvning, at indhente fornøden tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

8. Operationelle bestemmelser

Rundflyvning skal planlægges og gennemføres, så omgivelserne forstyrres mindst muligt. Hvis det konstateres, at flyvningen er til gene, skal der træffes sådanne rimelige forholdsregler, som kan begrænse generne.

9. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

10. Straf

10.1 Udøvelse af rundflyvning uden tilladelse straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 4, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

10.2 Overtrædelse af bestemmelser i pkt. 5.3 og af vilkår fastsat i medfør af pkt. 5.4 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 13, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

10.3 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 6, 7 eller 8 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

10.4 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

12. Ikrafttræden

12.1 Denne BL træder i kraft den 28. december 2009.

12.2 Samtidig ophæves BL 5-4, 5. udgave af 13. juni 1997 med senere ændringer.

Statens Luftfartsvæsen, den 16. december 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg

Officielle noter

1) BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 376 af 27. december 2006).