Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, mål-bugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning1)

I medfør af § 32, § 75, stk. 2, § 78, § 82 og 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokument

1.1 BL 6-49, Bestemmelser om attest som fører af flyvemaskine, der anvendes til slæb af banner og/eller slæbemål, seneste udgave.

1.1.1 Dokumentet findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk. Dokumentet findes endvidere på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan herudover fås ved henvendelse til

   
Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618600
Fax.:
3618601
E-post:
dcaa@slv.dk
   

2. Definitioner

Målbugsering (Aerial target towing):

Flyvning, hvor et luftfartøj bugserer mål, der benyttes til sigte- eller skydeøvelser.

Målflyvning (Aerial target flights):

Flyvning, hvor et luftfartøj fungerer som mål ved sigteøvelser.

Reklameflyvning (Aerial advertisement flight):

Flyvning med luftfartøjer, der benytter på krop eller bæreplaner installerede reklameanordninger, eller som bugserer et reklamebanner eller anden reklamegenstand.

Reklamenedkastning (Dropping of advertisement articles):

Nedkastning under flyvning af reklamesedler eller andre reklamegenstande fra et luftfartøj.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning med dansk registrerede luftfartøjer.

3.2 Denne BL fastsætter endvidere bestemmelser for erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning med udenlandsk registrerede luftfartøjer, der opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

4. Ansvar

4.1 Luftfartøjets ejer eller bruger skal sikre, at bestemmelserne i afsnit 5 overholdes, og at luftfartøjet er indrettet og forsynet med udstyr i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 6 i denne BL.

4.2 Luftfartøjschefen skal sikre, at bestemmelserne i afsnit 7 og afsnit 8 overholdes.

5. Tilladelse

5.1 Erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning må kun udføres af luftfartsforetagender, der har tilladelse hertil fra Statens Luftfartsvæsen.

5.1.1 Statens Luftfartsvæsens frist for behandlingen af en ansøgning er 1 måned fra det tidspunkt, hvor den nødvendige dokumentation er indsendt til Statens Luftfartsvæsen.

5.1.2 Statens Luftfartsvæsen kan forlænge fristen én gang. Begrundelse for forlængelsen og varigheden heraf meddeles til ansøgeren, inden den oprindelige frist udløber.

5.1.3 Tilladelsen kan ikke betragtes som meddelt, hvis Statens Luftfartsvæsen ikke har besvaret ansøgningen inden fristens udløb.

Anm.: Statens Luftfartsvæsen sender en kvittering for ansøgningens modtagelse med angivelse af sagsbehandlingsfristen.

5.2 Tilladelsen er betinget af,

a) at ansøgeren opfylder de gældende vilkår i luftfartslovens § 7, stk. 1, for at kunne få registreret et luftfartøj her i landet,

b) at ansøgerens hovedkontor/hjemsted i retlig henseende er beliggende i Danmark,

c) at ansøgeren enten er registreret eneejer af eller i henhold til lejeaftale, der skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen, har eneret (fuld dispositionsret) over mindst ét luftfartøj, der er egnet til og i praksis anvendes til den pågældende form for flyvning (det bærende luftfartøj),

d) at det må antages, at ansøgeren er i stand til behørigt at drive virksomheden, og

e) at ansøgeren ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, jf. luftfartslovens § 146 a., stk. 1. Dette krav gælder ikke for EU-borgere og EU-virksomheder.

5.2.1 Den lejeaftale, der er nævnt i pkt. 5.2 c., skal opfylde følgende vilkår:

a) Lejeren skal have eneret til at bruge luftfartøjet i sin virksomhed (fuld dispositionsret).

b) Lejeperioden skal være på mindst 2 år, og et eventuelt opsigelsesvarsel på mindst 6 måneder.

c) Lejeren skal have det fulde økonomiske ansvar for luftfartøjets operation og vedligeholdelse.

d) Lejeafgiften skal udgøre et fast beløb, der er uafhængigt af det antal timer, som lejeren opererer luftfartøjet.

Anm.: Ud over en fast lejeafgift kan der aftales et mindre timetillæg.

5.3 For tilladelsen gælder følgende vilkår:

a) Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende EF-forordninger samt danske love og bestemmelser.

b) I virksomheden må der kun benyttes dansk registrerede luftfartøjer, medmindre Statens Luftfartsvæsen undtagelsesvis tillader andet.

c) Virksomheden er undergivet Statens Luftfartsvæsens tilsyn, jf. luftfartslovens § 150 e. Statens Luftfartsvæsens personale skal i forbindelse med udøvelsen af tilsynet have fri befordring med virksomhedens luftfartøjer under deres benyttelse.

d) Med henblik på bedømmelse af luftfartsforetagendets økonomi kan Statens Luftfartsvæsen kræve foretagendets regnskaber indsendt til gennemsyn.

e) Etablering af fælles drift med andre luftfartsforetagender må ikke ske uden Statens Luftfartsvæsens tilladelse.

f) Hvis ét af de bærende luftfartøjer, jf. pkt. 5.2 c., ikke er luftdygtigt for en periode af mere end én måned, skal Statens Luftfartsvæsen underrettes herom.

g) Statens Luftfartsvæsen skal på forhånd underrettes om ændringer i foretagendets juridiske status, herunder ejerforhold.

5.4 Tilladelsen meddeles uden tidsbegrænsning og kan gøres afhængig af yderligere vilkår, hvis dette skønnes påkrævet. Statens Luftfartsvæsen kan endvidere i tilladelsens løbetid foretage sådanne ændringer i de gældende vilkår og bestemmelser, herunder fastsætte yderligere vilkår og bestemmelser, som anses for nødvendige for at sikre, at virksomheden drives på en for almenheden hensigtsmæssig og betryggende måde.

5.5 Tilladelsen vil blive tilbagekaldt, hvis

a) indehaveren anmoder derom,

b) indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af tilladelse, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Statens Luftfartsvæsen,

c) der under udøvelsen af virksomheden finder væsentlig tilsidesættelse sted af bestemmelserne i denne BL eller af gældende love og bestemmelser for virksomheden,

d) det må antages, at indehaveren ikke er i stand til behørigt at opretholde den tilladte virksomhed,

e) foretagendet har indstillet driften i 12 måneder eller ikke har påbegyndt driften 12 måneder, efter tilladelsen er udstedt,

f) indehaveren træder i likvidation, undergives konkursbehandling eller standser sine betalinger. Boet eller, i tilfælde af anmeldt betalingsstandsning, Botilsynet, kan dog efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen midlertidigt fortsætte virksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller finansiel rekonstruktion af virksomheden,

g) der sker væsentlige ændringer i foretagendets ejerforhold, herunder ændringer i bestyrelse og direktion, som medfører, at foretagendet ikke længere opfylder de gældende vilkår i luftfartslovens § 7, stk. 1, for at kunne registrere et luftfartøj her i landet,

h) virksomhedens hovedaktionær, hovedanpartshaver eller administrerende direktør bliver straffet for overtrædelse af straffeloven eller luftfartsloven, og overtrædelsen skønnes at udgøre en fare for virksomhedens adgang til at drive luftfartsvirksomhed eller,

i) indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover, jf. luftfartslovens § 146 a., stk. 2. Dette krav gælder ikke for EU-borgere og EU-virksomheder.

6. Personel

6.1 Hvis flyvemaskinen anvendes til slæb af banner og/eller slæbemål, skal luftfartøjschefen tillige være i besiddelse af den attestation, der er nævnt i BL 6-49.

6.2 Under udførelse af flyvningen må der kun medføres personer, som har en nødvendig funktion i forbindelse hermed, samt personer, som er nødvendige for udførelse af den arbejdsaktivitet, der er forbundet med flyvningens formål. Sådanne personer skal være instrueret om alle forhold af betydning for sikkerheden.

7. Operationelle bestemmelser

7.1 Der skal altid medføres brændstof, der er tilstrækkelig til flyvning fra startstedet til bestemmelsesstedet og tilbage til startstedet eller eventuel alternativ landingsplads med tillæg af en brændstofreserve, der svarer til 45 minutters flyvning ved normal marchhastighed.

7.2 Flyvningen skal tilrettelægges således, at de krav til start-/landingsdistance, der er anført i luftfartøjets flyvehåndbog, kan opfyldes samt således, at start og landing i øvrigt kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved målbugsering og reklameflyvning skal luftfartøjschefen sikre sig, at der ikke i opfisknings-/nedkastningsretningen forefindes hindringer, der når op over en skrålinie på 1:40 regnet fra det pågældende areals grænser.

7.3 Målbugsering må kun foregå under VMC-forhold.

7.4 Målflyvning over arealer, der anvendes af Forsvaret, kan efter aftale med vedkommende militære chef foregå i højder ned til 50 m over terræn eller vand under forudsætning af, at nedstigning til og opstigning fra nævnte højder finder sted inden for grænserne af de arealer, der er ejet af Forsvaret.

7.5 Ved reklamenedkastning skal reklamesedler være således fordelt og pakket, at sedlerne ved udkastningen fuldstændig frigøres fra hinanden. Sedlernes størrelse må ikke overstige 12 x 18 cm, og den anvendte papirvægt må ikke overstige 100 g pr. m².

8. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

9. Straf

9.1 Udførelse af flyvning uden tilladelse, jf. pkt. 5.1, straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 4, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

9.2 Overtrædelse af vilkårene i pkt. 5.3 og vilkår fastsat efter pkt. 5.4 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 13, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

9.3 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 6 og 7 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 3, henholdsvis stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

9.4 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 28. december 2009.

10.2 Samtidig ophæves BL 5-8, 2. udgave af 13. juni 1997 med senere ændringer.

Statens Luftfartsvæsen, den 16. december 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg

Officielle noter

1) BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 376 af 27. december 2006).