Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om EU-selskabers udøvelse af anden erhvervsmæssig luftfart i Danmark1)

I medfør af § 75, stk. 2, § 78 og § 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenets fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester inden for Fællesskabet (”licensforordningen”).

1.2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører.

1.3 BL 5-2, Bestemmelser om landbrugsflyvning, seneste udgave.

1.4 BL 5-4, Bestemmelser om rundflyvning, seneste udgave.

1.5 BL 5-8, Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning, seneste udgave.

1.6 BL 5-34, Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning, seneste udgave.

1.7 BL 5-36, Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter, seneste udgave.

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.2 findes på Den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk.

1.9 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.3 - 1.7, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk. Dokumenterne findes endvidere på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan herudover fås ved henvendelse til

 
Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
dcaa@slv.dk
   

2. Definitioner

Anden erhvervsmæssig luftfart:

Erhvervsmæssig luftfart, som ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 1008/2008.

EU-selskaber:

Selskaber, som er oprettet i overensstemmelse med en EU-medlemsstats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for EU.

3. Generelt

3.1 Bestemmelserne i denne BL gælder for EU-selskaber, der ikke har hovedforretningssted i Danmark, og som udfører anden erhvervsmæssig luftfart i Danmark.

Anm.: For udøvelse af anden erhvervsmæssig luftfart af EU-selskaber med hovedforretningssted i Danmark gælder bestemmelserne i BL 5-2, BL 5-4, BL 5-8, 5-34 og 5-36.

3.2 Bestemmelserne gælder ikke for Grønland og Færøerne.

4. Tilladelse

4.1 Anden erhvervsmæssig luftfart må kun udføres efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

4.1.1 Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for den tilladelse, som er nævnt i pkt. 4.2, samt dokumentation for, at det eller de anvendte luftfartøj(er) er forsikret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 785/ 2004.

4.2 Tilladelsen er betinget af, at ansøgeren er i besiddelse af en tilladelse fra sit hjemlands myndigheder til at udføre den pågældende form for luftfart.

4.3 Tilladelse til EU-selskaber, der etablerer sig med et forretningssted i Danmark, udstedes uden tidsbegrænsning.

4.3.1 Statens Luftfartsvæsen kan til enhver tid anmode om dokumentation for, at selskabet fortsat er i besiddelse af den tilladelse, der er nævnt i pkt. 4.2.

4.3.2 I en virksomhed, der er omfattet af pkt. 4.3, må der kun benyttes dansk registrerede luftfartøjer, medmindre Statens Luftfartsvæsen undtagelsesvis tillader andet.

4.4 Tilladelse til EU-selskaber, der ikke har etableret sig med et forretningssted i Danmark (grænseoverskridende luftfartsvirksomhed), udstedes for en tidsbegrænset periode, der normalt vil svare til varigheden af den arbejdsopgave, der søges om tilladelse til.

4.5 Statens Luftfartsvæsens frist for behandlingen af en ansøgning er 1 måned fra det tidspunkt, hvor den nødvendige dokumentation er indsendt til Statens Luftfartsvæsen.

4.5.1 Statens Luftfartsvæsen kan forlænge fristen én gang. Begrundelse for forlængelsen og varigheden heraf meddeles til ansøgeren, inden den oprindelige frist udløber.

4.5.2 Tilladelsen kan ikke betragtes som meddelt, hvis Statens Luftfartsvæsen ikke har besvaret ansøgningen inden fristens udløb.

Anm.: Statens Luftfartsvæsen sender en kvittering for ansøgningens modtagelse med angivelse af sagsbehandlingsfristen.

5. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, hvis det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

6. Straf

6.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1 og 4.3.2 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 4, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

6.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

7. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 28. december 2009.

Statens Luftfartsvæsen, den 16. december 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg

Officielle noter

1) BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked. (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 376 af 27. december 2006)