Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

Hermed bekendtgøres lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 29. juni 2006, med de ændringer, der følger af lov nr. 1529 af 27. december 2009:

§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal føre og indberette journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler mod skadegørere, ukrudt og andre uønskede planter samt til nedvisning og vækstregulering i plantekulturer. Ministeren kan fastsætte regler om journalens udformning og indhold.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter har pligt til at anvende digital kommunikation i forbindelse med indberetning af journaler som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ministeren ved henvendelse til ejere og brugere af jordbrugsbedrifter i forbindelse med indberetninger af journaler som nævnt i stk. 1 alene anvender digital kommunikation. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse typer af dokumenter kan udstedes uden underskrift, med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. I de regler, der udstedes efter 2. pkt., kan det også fastsættes, at afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som afsender.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter efter ansøgning kan undtages fra pligten til at anvende digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur.

§ 2. Udstyr, der anvendes til at udbringe de i § 1, stk. 1, nævnte plantebeskyttelsesmidler, skal gennemgå eftersyn.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om eftersynets indhold og gennemførelse.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele de påbud, der er nødvendige for at sikre overholdelse af loven og af regler fastsat med hjemmel heri, til ejeren af udstyr, der anvendes til at udbringe plantebeskyttelsesmidler.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, hvor det er påkrævet af hensyn til tilsyn med overholdelsen af regler fastsat efter § 1 og § 2.

Stk. 2. Ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med overholdelsen af de fastsatte regler og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af tilsynet.

§ 4. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 5. Overtrædelse af § 1, § 2 og § 3, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I regler, der udstedes efter § 1 og § 2, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Den, der undlader at efterkomme et påbud meddelt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter § 2, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Ved overtrædelse af regler fastsat efter § 1 og § 2 eller undladelse af at efterkomme et påbud, der er meddelt efter § 2, stk. 3, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøde i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. august 1993.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 404 af 1. juni 2005, der er trådt i kraft den 3. juni 2005, indeholder hjemmel til, at fødevareministeren kan delegere sine beføjelser efter loven til en statslig institution uden for ministerområdet jf. ændringen vedr. § 4.


Lov nr. 538 af 8. juni 2006 træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelsen i lovens § 74, indeholder konsekvensrettelse af henvisningen i § 6, stk. 2, til retsplejeloven. Ændringen er en følge af politi- og domstolsreformen.


Lov nr. 1529 af 27. december 2009 træder i kraft den 1. januar 2010. Ved loven er der indført regler om obligatorisk digital kommunikation.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 8. januar 2010

Eva Kjer Hansen

/ Dorthe Nielsen