Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om ægteskabs indgåelse

(Til samtlige statsamter og kommuner)

 

§ 1

I cirkulære nr. 134 af 25. september 1989 om ægteskabs indgåelse foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 12, § 20, stk. 3, og § 66, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 365 af 6. juni 2002, og efter § 2, stk. 4, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som ændret senest ved lov nr. 360 af 2. juni 1999, fastsættes:«.

2. I § 1 ændres »§§ 3, 4, 6, 11, stk. 3, 14, stk. 1, og 21,« til: »§§ 3, 21 og 33 «.

3. I § 2 ændres »4-11« til: »4-11 a«.

4. § 8 ophæves.

5. I § 9, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:

»Hvis navneregistret føres elektronisk, kan indførelserne ske alfabetisk.«

6. I § 9 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Hvis der udstedes ægteskabsattest, uden at betingelsen i bekendtgørelsens § 11 a er opfyldt, noteres dette i anmærkningsrubrikken.«

7. I § 10 ændres »§ 3« til: »§§ 3-3 a«, og »§§ 5, 8, 9, 11, stk. 1, nr. 7, samt stk. 2, nr. 9,« ændres til: »§§ 5, 8, 9 og 11 a «.

8. I § 14, stk. 5, indsættes efter 3. pkt.:

»Hvis navneregistrene føres elektronisk, kan indførelserne ske alfabetisk.«

9. § 18 ophæves.

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2002.

Justitsministeriet, den 14. juni 2002

Lene Espersen

/Lars Thøgersen