Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Orientering om bekendtgørelser vedr. den almene boligsektor.

(Til kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer m.v)

Med lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) (Styring og finansiering af den almene boligsektor) er der vedtaget omfattende ændringer af regelsættet for det almene byggeri. Ændringerne centrerer sig omkring finansiering og støtte til nybyggeriet, styringen af de almene boligorganisationer samt forenkling og afbureaukratisering.

Lovforslaget med bemærkninger til de enkelte bestemmelser samt den vedtagne lov kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Ændringer af finansierings- og støttereglerne trådte i kraft den 1. juli 2009.

Ændringer vedr. styring, forenkling og afbureaukratisering træder i kraft den 1. januar 2010.

I forlængelse heraf udsendes følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v.,

Bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v.,

Bekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2009 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. og

Bekendtgørelse nr. 1297, 1298, 1299 og 1300 af 15. december 2009 om nye normalvedtægter for boligorganisationer med afdelinger, for garantiorganisationer og for administrationsorganisationer.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelsen indeholder ændrede regler om indeholder bl.a. ændrede bestemmelser vedr. arbejdskapital, dispositionsfond, kapitalforvaltning, byggefond, budgetlægning samt bestemmelser vedr. styringsdialog.

De væsentligste ændringer i forhold til gældende regler er følgende:

Mulighed for opkrævning af bidrag til arbejdskapitalen, jf. § 36

Ændring af indbetalingerne til dispositionsfonden og til Landsbyggefonden og staten, jf. § 39

Nedlæggelse af byggefonden og overførsel til dispositionsfonden, jf. § 39 og § 130

Ændring af reglerne for dispositionsfondens anvendelse, jf. § 41

Afdelingsmidler skal forrentes med det fulde afkast, jf. § 50

Oprettelse af en resultatkonto og udligning af saldoen, jf. § 66 og § 74

Bestemmelse vedr. styringsdialogen, jf. § 109

Der er fastsat særlige overgangsbestemmelser vedr. udlån fra boligorganisationen til edb-udstyr og administrationsejendom, jf. § 130, stk. 2 og 3, vedr. forrentning af afdelingshenlæggelser, jf. § 130, stk 5.

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Bekendtgørelsen indeholder ændrede regler om ventelister i almene boligorganisationer, herunder vedrørende fortrinsret for børnefamilier, harmonisering af gebyrregler og anciennitet m.v.

De væsentligste ændringer i forhold til gældende regler er følgende:

Flerårigt aftalt ajourføringsgebyr, jf. § 3, stk. 3.

Mulighed for at fortsat at stå på den almindelige venteliste og bevare ancienniteten på denne, jf. § 3, stk. 6-8.

Fortrinsret for børnefamilier - aftalemulighed, jf. § 4.

Fortrinsret til lejere, der genhuses, jf. § 9, stk. 2.

Mulighed for, at boligorganisationen kan beslutte, at lejere, der står opnoteret på den almindelige venteliste, kan få anciennitet i relation til oprykningsventelisten fra det tidspunkt, hvor de er opnoteret på den almindelige venteliste, jf. § 9, stk. 3-6.

Ændrede kriterier for hvilke områder, der opfylder betingelserne for kombineret udlejning, jf. § 33. Oversigt over boligområder, der kan anvende kombineret udlejning i 2010 findes på www.ghettoisering.ism.dk.

Udlejning efter annoncering, jf. § 35.

Der er fastsat en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse vedr. fortrinsret for børnefamilier, jf. § 40, stk. 3, og særlige overgangsregler for personer, der er medlemmer af en almen andelsboligorganisation ved bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. §§ 41 og 42.

Bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Med bekendtgørelsen åbnes i overensstemmelse med intentionerne i styringsreformen for en række nye sideaktiviteter for de almene boligorganisationer, herunder bl.a. etablering og udlejning af erhvervsarealer i boligområderne.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er følgende:

A) Nye aktivitetsområder

Etablering og udlejning af erhvervsarealer, jf. §§ 3 og 4.

Erhvervelse af eksisterende erhvervsejendomme, jf. § 8, stk. 3.

Administration af opførelse og drift af ustøttet byggeri, jf. § 10.

Visse ejendomsserviceydelser til andre bygningsejere, jf. § 17.

De nævnte aktiviteter skal udøves via indskud i et skattepligtigt selskab, jf. § 23.

B) Øvrige ændringer

Udvidelse af mulighederne for udlån af medarbejdere m.v., jf. § 24.

Bortfald af krav om indberetning af sideaktiviteter (§ 29 i den tidligere bekendtgørelse om sideaktiviteter)

Bekendtgørelserne om nye normalvedtægter

Der er udarbejdet 4 sæt nye normalvedtægter:

1. Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

2. Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation).

3. Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation.

4. Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation).

De nye vedtægter er foranlediget af, at der ved ovennævnte lovændring skete en harmonisering af de forskellige boligorganisationstyper. Der bliver nu 2 organisationstyper for de organisationer, som har boligafdelinger, og ligeledes 2 organisationstyper for de organisationer, som udelukkende administrerer. Der bliver valgfrihed for alle organisationstyperne mellem et repræsentantskab og en generalforsamling som øverste myndighed.

For boligorganisationer med boligafdelinger bliver der pligt til at gøre dagsordener for og referater af møder i øverste myndighed, bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder tilgængelige for lejerne. I det omfang, dette materiale måtte indeholde fortrolige oplysninger, f.eks. oplysninger om personlige forhold, må der ske en redigering, således at de fortrolige oplysninger ikke gøres tilgængelige for lejerne.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 21. december 2009

Per Larsen


Bilag 1

Bilag 1 indeholder bekendtgørelse nr. 1306 af 15. december 2009 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. Bekendtgørelsen er udeladt her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A og findes i Retsinformation.


Bilag 2

Bilag 2 indeholder bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation. Bekendtgørelsen er udeladt her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A og findes i Retsinformation.


Bilag 3

Bilag 3 indeholder bekendtgørelse nr. 1298 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation

med indbetalt garantikapital (garantiorganisation). Bekendtgørelsen er udeladt her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A og findes i Retsinformation.


Bilag 4

Bilag 4 indeholder bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene

boligafdelinger. Bekendtgørelsen er udeladt her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A og findes i Retsinformation.


Bilag 5

Bilag 5 indeholder bekendtgørelse nr. 1300 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene

boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation). Bekendtgørelsen er udeladt her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A og findes i Retsinformation.


Bilag 6

Bilag 6 indeholder bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v.. Bekendtgørelsen er udeladt her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A og findes i Retsinformation.


Bilag 7

Bilag 7 indeholder bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v.. Bekendtgørelsen er udeladt her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A og findes i Retsinformation.

Redaktionel note
  • Orientering om bekendtgørelser vedr. den almene boligsektor af 21. december 2009 er genindlagt på retsinformation den 5. februar 2010, idet bilag 1-7 ved en fejl ikke var indeholdt i dokumentet.