Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Ny støttebekendtgørelse 1. januar 2010

(Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer.)

Vedlagte bekendtgørelse nr.1288 af 11. december 2009 om støtte til almene boliger m.v. træder i kraft 1. januar 2010 og gælder for alle nye tilsagn efter almenboligloven til støttet byggeri, som kommunerne giver fra årsskiftet.

Som noget nyt er indsat et kapitel 8 om ’Driftsbudget og totaløkonomiske vurderinger’.

Det betyder bl.a., at bygherren digitalt skal indberette ajourført driftsbudget til kommunalbestyrelsen i forbindelse med indberetningen til BOSSINF-STB. Den digitale indberetning skal ske sammen med indberetningen af skema A, skema B og skema C.

Bygherren skal sammen med ansøgningen om at få godkendt den endelige anskaffelsessum inden påbegyndelsen tillige fremsende en totaløkonomisk vurdering, som er baseret på anvendelsen af en totaløkonomisk model fra Landsbyggefonden.

Anvendelsen af skema U vil blive indarbejdet i BOSSINF-STB fra 1. april 2010. Indtil da, skal det gamle skema U fortsat anvendes som hidtil.

Herudover er der indarbejdet alle ændringer, som er foretaget til støttebekendtgørelsen siden 2006, samt foretaget er række redaktionelle ændringer.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 15. december 2009

Tom Frederiksen


Bilag 1

Bilag 1 indeholder bekendtgørelse nr.1288 af 11. december 2009 om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelsen er udeladt her, da den har været offentliggjort i Lovtidende A og findes i Retsinformation.