Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat1)

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009 fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Roskilde Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Roskilde Fjord Vildtreservat i Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner omfatter, som beskrevet i bilag 1, jf. kortbilag 1: Roskilde Fjord, Store Kattinge Sø, de i fjorden beliggende øer og holme samt nærmere angivne tilgrænsende landarealer.

Stk. 2. Reservatet afgrænses mod nord af de i bilag 1, pkt. 1.1.a angivne linjer, jf. kortbilag 2.

Stk. 3. Reservatets vandområder afgrænses mod land af højeste, daglige vandstandslinje.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage fugle på Lilleø ved Jyllinge samt i følgende områder, som beskrevet i bilag 1, pkt. 1-7, og angivet på kortbilag 2-4:

1) Frederikssund.

2) Eskilsø.

3) Bløden.

4) Roskilde Vig.

5) Lejre Vig.

6) Store Kattinge Sø.

7) Møllekrogen.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for jagt på ringdue, agerhøne og fasan fra 1. oktober indenfor de pågældende arters jagttid.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage fugle i september måned i området Jyllinge Holme beskrevet i bilag 1, pkt. 8, jf. kortbilag 3.

§ 5. Jagt fra fartøjer, der ikke er opankrede, er forbudt i områderne Jyllinge Holme og Jyllinge Nord beskrevet i bilag 1, pkt. 8 og 9, jf. kortbilag 3.

§ 6. Hvor jagt er forbudt på søterritoriet, er færdsel med ladt skydevåben ligeledes forbudt.

Færdsel

§ 7. Færdsel er forbudt i vigen Bløden og på de omliggende engarealer beskrevet i bilag 1, pkt. 3, jf. kortbilag 4.

Stk. 2. Fra den 1. februar til den 31. juli er færdsel forbudt på søterritoriet omkring Egehoved på Bognæs indenfor rette linjer mellem følgende positioner, jf. kortbilag 5:

55°41,559’N. 12°02,293’E, på kysten 450 meter nordvest for pynten ved Egehoved

55°41,556’N og 12°02,716’E, 275 meter nord for pynten ved Egehoved og

55°41,100’N og 12°02,895’E, pynt på kysten syd for Egehoved.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for den i forbindelse med driften af arealerne nødvendige færdsel.

§ 8. Brætsejlads er forbudt på Store Kattinge Sø beskrevet i bilag 1, pkt. 6, jf. kortbilag 4.

§ 9. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt i de i bilag 1, pkt. 1, 2 og 4-8 beskrevne områder, jf. kortbilag 2-4.

§ 10. Omkring følgende øer og holme i fjorden, hvor der i henhold til kendelse af 12. juni 1984 fra Fredningsnævnet i Roskilde Amt er adgangsforbud fra 1. april til 15. juli, er der i samme periode forbud mod færdsel i en 50 meter bred zone af søterritoriet regnet fra højeste, daglige vandstandslinje:

Øksneholm, Stenø (ved Frederikssund), Ammesholm, Kølholm, Gadekærsholm, Jyllinge Holme, Eskilsø (den sydøstlige del), Blak, Svaleø, Eleore, Ægholm, Ringøen, Sivholm, Langholm, Hyldeholm og Skovholmene.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Sejlads i forbindelse med erhvervs- og bierhvervsfiskeri.

2) Ejere, disses familie samt brugere.

Dispensation og tilsyn

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-10.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 7, 9 og 10 kan Farvandsvæsenet eller andre (f. eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Straf og ikrafttrædelse

§ 13. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 12, straffes med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltnings § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse af 11. april 2007 om Roskilde Fjord Vildtreservat ophæves.

Miljøministeriet, den 4. januar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Hans Henrik Christensen


Bilag 1

Afgrænsning af områder indenfor reservatet, hvor der i denne bekendtgørelse er forbud mod jagt eller særlige regler for jagt og færdsel

De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion (ED 50)

1 Frederikssund:

1.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod nord af rette linjer mellem følgende punkter:

Det sydøstligste punkt på kysten ved Stæregård, skellet mellem matr.nr. 2a og 1b Jægerspris Hgd., Dråby.

Position 55 grader 52,99' N. 12 grader 01,90' E.

Position 55 grader 52,29' N. 12 grader 01,88' E.

Position 55 grader 51,74' N. 12 grader 02,25' E.

Det nordligste punkt på kysten ud for Klinten, nord for Frederikssund, 200 meter vest for skellet mellem matr.nr. 15aæ og 15ba Ude-Sundby, Frederikssunds Jorder.

b) Mod syd af øst-vestgående ledningstrace ved Hyldeholm.

1.2 Øer og holme inden for afgrænsningen på søterritoriet:

Øksneholm, matr.nr. 1ah, Jægerspris Hgd., Dråby.

Ammesholm, matr.nr. 38a Nederdråby By, Dråby.

Stenø (ved Tørslev Hage), matr.nr. 8c Tørslev By, Gerlev.

Kølholm, matr.nr. 4g Oppe-Sundby By, Oppe-Sundby.

Peberholmen, matr.nr. 77u Skuldelev By, Skuldelev.

Gadekærsholmen (umatrikuleret).

Hyldeholm, matr.nr. 1c Torpegård, Skuldelev.

2 Eskilsø:

2.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod nord af en ret linje fra det østligste punkt på kysten ved Langøre, 150 meter nord for skellet mellem Østby By, Selsø og Selsø Hgd., Selsø, til den sydligste mole i Jyllinge Lystbådehavn, skellet mellem matr. nr. 13lz og 13lø Jyllinge By, Jyllinge.

b) Mod syd af rette linjer mellem følgende punkter:

Det sydligste punkt på Selsø Hage, matr.nr. 1c Selsø Hgd., Selsø.

Position 55 grader 43,59' N. 12 grader 03,84' E.

Position 55 grader 43,27' N. 12 grader 04,60' E.

Position 55 grader 43,25' N. 12 grader 05,82' E.

Det nordvestligste punkt på kysten ved Klinten, skellet mellem matr.nr. 3a og 4a Gerdrup By, Kirkerup og Tågerup By, Kirkerup.

2.2 Øer og holme indenfor afgrænsningen på søterritoriet:

Eskilsø og Studeholm, matr.nr. 1 Eskilsø, Selsø.

De Grønne Holme, matr.nr. 2 Eskilsø, Selsø.

Klosterholm, matr.nr. 2 Eskilsø, Selsø.

Kværnø, matr.nr. 2 Eskilsø, Selsø.

Blak, matr.nr. 10 Gerdrup By, Kirkerup og Tågerup By, Kirkerup.

3 Bløden:

3.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

Mod vest af en ret linje fra det sydligste punkt på Risøhalvøen til det nordligste punkt på kysten overfor, matr.nr. 17f Veddelev By, Himmelev.

3.2 Landarealer afgrænses på følgende måde:

a) Tilstødende landarealer i en zone på 100 meter syd for den nord-syd gående vej på Risø.

b) Svaleøen, matr.nr. 61a Veddelev By, Himmelev.

4 Roskilde Vig:

4.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod nord af en ret linie fra Veddelev Hage, hvor skellet mellem matr.nr. 11l og 12qs, Veddelev By, Himmelev, rammer kysten til det nordøstligste punkt på Tugholt.

b) Mod vest, syd og øst af højeste, daglige vandstandslinje.

4.2 Landarealer afgrænset på følgende måde:

a) De landarealer, der mod nord, øst og syd er beliggende på strækningen mellem det i pkt. 4.1.a beskrevne skel ved Veddelev Hage og det punkt, hvor en linje i forlængelse af det nordøstligste skel på Skt. Hans Hospitals kirkegård rammer kysten, i en bredde af 50 meter, mod øst dog ikke længere end Frederiksborgvej.

b) Matr.nr. 11l og 11k Veddelev By, Himmelev.

5 Lejre Vig:

5.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod nord af vandledningstrace mellem Lyndby Strand og pynten ved Herslevgård, afmærket med båker/master på land.

b) Mod vest, syd og øst af højeste, daglige vandstandslinje.

5.2 Øer og holme inden for afgrænsningen på søterritoriet:

Skovholmene, matr.nr. 1 Skovholmene, Gevninge.

6 Store Kattinge Sø:

Søfladen afgrænset mod land ved overgang fra siv- og rørvegetation til sammenhængende vegetation af landplanter.

7 Møllekrogen:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod syd af en ret linje fra sydspidsen af Skrivernæbet, matr.nr. 1b Selsø Hdg., Selsø, mod vest til udløbet af Hønepilsgrøft.

b) Mod vest, øst og nord af højeste, daglige vandstandslinje.

8 Jyllinge Holme:

8.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod nord af en ret linje mellem det nordøstligste punkt på pynten nord for Østby Havn, 50 m øst for skellet mellem matr.nr. 34a og 34p Østby By, Selsø og det sydvestligste punkt på kysten ved Toftegård Hage.

b) Mod syd som angivet i pkt. 2.1.a.

8.2 Øer og holme indenfor afgrænsningen på søterritoriet:

Jyllinge Holme (Lilleø, Langholm, Kattesunds Holme, Ærtelands Holme, Flængholm, Tobaksholm og Yderste Holm), Matr.nr. 1a Jyllinge By, Jyllinge.

9 Jyllinge Nord:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod nord som angivet i pkt. 1.1.b.

b) Mod syd som angivet i pkt. 8.1.a.

 
AL2131_2_1.jpg
 
 
AL2131_2_2.jpg
 
 
AL2131_2_3.jpg
 
 
AL2131_2_4.jpg
 
 
AL2131_2_5.jpg
 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF - habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408).