Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (13. januar 2010)

Økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab (Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

(Lovforslag nr. L 100).

Lovforslagets indhold kan deles i 3 hovedkategorier – gennemførelse af ILO-konventionen om søfarendes arbejdsforhold, forbedring af sikkerheden til søs mere generelt samt nye tiltag til bedre sikkerhed for fiskefartøjer.

Lovforslaget har primært til formål at sikre, at Danmark gennemfører FN’s Internationale Arbejdsorganisation’s (ILO’s) konvention om søfarendes arbejdsforhold (den såkaldte MLC – Maritime Labour Convention), der blev vedtaget på ILO’s søfartskonference i 2006, samt den europæiske aftale, der gennemfører dele af konventionen.

Lovforslaget har derudover til formål at forenkle og koordinere tilsynet på søfartsområdet i lyset af den nye konvention, ligesom der samtidig gennemføres en række andre ændringer af søfartslovgivningen til forbedring af sikkerheden til søs.

Jeg henviser i øvrigt til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, og anbefaler forslaget til Folketingets velvillige behandling.