Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31975L0439
 
31991L0689
 
31994L0062
 
31999L0031
 
32006L0012
 
32006L0066
 
32006L0123
 
32008L0098
 
32008L0103
 
32008L0112
 
32009L0031
 
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
32000D0532
 
32001D0573
 
32006L0096
 
32008R1137
 
32009R0219
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Klassificering

Kapitel 4   Planlægning

Kapitel 5   Regulativpligt

Kapitel 6   Ordninger

Kapitel 7   Forbrænding af affald

Kapitel 8   Deponering af affald

Kapitel 9   Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Kapitel 10   Særlige regler om farligt affald fra virksomheder

Kapitel 11   Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer

Kapitel 12   Den nationale regulativdatabase

Kapitel 13   Indberetning af data om affald

Kapitel 14   Genanvendeligt erhvervsaffald

Kapitel 15   Affaldsregistret

Kapitel 16   Oplysningspligt

Kapitel 17   Kommunale behandlingsanlæg

Kapitel 18   Tilsyn

Kapitel 19   Administrative bestemmelser

Kapitel 20   Straf

Kapitel 21   Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6A

Bilag 6B

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om affald1)

I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1, og 4-6, § 45, stk. 2, 5 og 7, § 45 a, § 45 d, stk. 1 og 2, § 46 a, stk. 1-3, § 46 b, stk. 1 og 2, § 47, stk. 2 og 3, § 48, stk. 4 og 8, § 50 d, stk. 2-4, § 51, stk. 4, § 67, § 73, § 80, stk. 1 og 2, § 88, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 513 af 12. juni 2009 og lov nr. 1383 af 21. december 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, samt klassificering af affald, planlægning om affald, regulativer om affald, ordninger for affald, data om affald, gebyrer for affald, brug af affaldssystemer, mærkning af affald, anvisning af affald, anmeldelse af affald, godkendelse og registrering af affaldsbehandlingsanlæg, indsamlere af affald, benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke håndtering af restprodukter fra røggasrensning på kraftværker baserede på fossile brændstoffer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved affald forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof og enhver genstand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.

Stk. 2. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis:

1) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes,

2) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis,

3) stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en produktionsproces, og

4) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås endvidere ved:

1) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata.

2) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ.

3) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet.

4) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning.

5) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode.

6) Affaldstransportør: Transportør, som transporterer affald for fremmed regning.

7) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret.

8) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

9) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at

a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller

b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

10) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder.

11) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer.

12) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast. m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger.

13) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

14) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

15) Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding.

16) Emballage: Som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

17) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

18) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4.

19) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam.

20) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde, gøre den videre håndtering lettere.

21) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at kan de genbruges uden anden forbehandling.

22) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder men ikke:

a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde,

b) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering,

c) olieforurenet jord, PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer.

23) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

24) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.

25) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr. 24.

26) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

27) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

28) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed.

29) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg.

30) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning.

31) Indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet.

32) Indsamlingsvirksomhed for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald: En registreret virksomhed, som indsamler forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald uden at overtage ansvaret for aflevering af affaldet til slutbehandling på et godkendt anlæg.

33) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

34) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser til sammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget.

35) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

36) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer.

37) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger.

38) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer.

Kapitel 3

Klassificering

§ 4. Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er affald, jf. dog § 6, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør endvidere, om affald er:

1) Farligt affald.

2) Emballageaffald.

3) Genanvendeligt affald.

4) Forbrændingsegnet affald.

5) Deponeringsegnet affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal klassificere affald som kildesorteret genanvendeligt, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan godtgøre, at affaldet kan genanvendes på et registreret genanvendelsesanlæg. Kommunalbestyrelsen skal klassificere sammenblandinger af genanvendeligt affald som kildesorteret genanvendeligt affald, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer genanvendelsen for hvert enkelt materiale.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, at stoffer eller genstande, som opfylder kriterierne i stk. 5, ikke længere er affald.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal i sin afgørelse efter stk. 4 inddrage følgende kriterier:

1) stoffet eller genstanden har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, herunder genanvendelse,

2) stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål,

3) der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller en sådan genstand,

4) stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og

5) anvendelsen af stoffet eller genstanden får ikke generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal orientere Miljøstyrelsen om afgørelser truffet efter stk. 4. Miljøstyrelsen offentliggør disse afgørelser på www.mst.dk.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal orientere Miljøstyrelsen om afgørelser, hvor affald, som løbende fremkommer fra en virksomhed, og som opfylder kriterierne i bilag 4, men som ikke fremgår markeret som farligt affald af bilag 2, er blevet klassificeret som farligt affald i henhold til bilag 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes orientere Miljøstyrelsen om affald, der løbende fremkommer fra en virksomhed, og som ikke opfylder kriterierne i bilag 4, men som fremgår af bilag 2 markeret som farligt affald.

Klassificering af skibe

§ 6. Kommunalbestyrelsen afgør, om et skib på 1.500 ton letvægt (egenvægt) eller derunder er affald. Kommunalbestyrelsen afgør samtidig, om skibet tillige skal klassificeres som farligt affald.

Stk. 2. Miljøstyrelsen afgør, om et skib over 1.500 ton letvægt (egenvægt) er affald. Miljøstyrelsen afgør samtidig, om skibet tillige skal klassificeres som farligt affald.

§ 7. Når et skib, der er ældre end 25 år og har en skroglængde på mere end 15 meter ved vandlinjen, er beliggende i en dansk havn og overdrages med henblik på eksport eller ønskes eksporteret, skal overdrageren eller eksportøren straks give kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skibet ligger, underretning herom med angivelse af skibets fremtidige destination og formål.

§ 8. Umiddelbart efter underretning efter § 7, eller hvis kommunalbestyrelsen i øvrigt fra anden side får underretning om salg eller overdragelse, der kan sidestilles med salg, eller forestående eksport af et skib, der ligger i havn, foretager kommunalbestyrelsen besigtigelse af skibet. Ved besigtigelsen skal kommunalbestyrelsen inspicere skibets stand og dokumenter, der kan have betydning for vurdering af en klassificering af skibet efter § 6, herunder dokumentation for skibets egenvægt.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at det konkrete skib har en egenvægt over 1.500 ton letvægt (egenvægt), indsendes sagen med kommunalbestyrelsens bemærkninger og sagens dokumenter til Miljøstyrelsen hurtigst muligt og senest tre arbejdsdage efter besigtigelsen. Hidtidig og fremtidig ejer underrettes herom.

Stk. 3. I situationer, hvor skibet formodes at skulle eksporteres til en destination uden for EU/EØS, og hvor skibets alder, destination og stand m.v. umiddelbart giver grundlag for at antage, at skibet er affald eller farligt affald, kan myndighederne straks træffe afgørelse om, at skibet ikke må forlade den danske havn, førend der er truffet afgørelse efter § 6, jf. 10, stk. 1.

§ 9. Til brug for en afgørelse om hvorvidt et skib er affald, indhenter den kompetente myndighed, inden tre dage fra konstateringen af, at kommunalbestyrelsen, henholdsvis Miljøstyrelsen er kompetent myndighed, følgende oplysninger:

1) dokumentation af ejerforhold,

2) registrering af skibet samt status for certifikater og klassifikationer,

3) dokumentation, evt. i form af tro og love erklæringer, af ejers hensigter med skibet,

4) dokumentation for de økonomiske forhold ved salg og videre skæbne for skibet og

5) andre nødvendige oplysninger for afgørelsen af den konkrete sag.

§ 10. Den kompetente myndighed afgør hurtigst muligt og senest otte arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor oplysningerne efter § 9, nr. 1-5 foreligger, om skibet klassificeres som affald og underretter ejeren af skibet samt eventuelle andre implicerede parter om afgørelsen.

Stk. 2. Såfremt skibet er blevet klassificeret som affald og ikke ønskes eksporteret, meddeler skibets ejer snarest muligt den kompetente myndighed, hvilken godkendt affaldsbehandler ejeren ønsker skal stå for genanvendelsen.

§ 11. Til brug for en afgørelse efter §§ 6 og 10 skal ejere, købere, sælgere, eller eksportører efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger i deres besiddelse vedrørende et stof eller genstand, herunder om ejerforhold, oprindelse, tilstand, tekniske oplysninger, påtænkt anvendelse, sammensætning eller eventuelt påtænkt destination.

Affaldshierarki

§ 12. Affaldshåndtering skal ske med udgangspunkt i følgende prioritering:

1) Forberedelse med henblik på genbrug.

2) Genanvendelse.

3) Anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse.

4) Bortskaffelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ved sin regulativfastsættelse, affaldsplanlægning og ved sin administration af ordninger m.v. på affaldsområdet fravige prioriteringen i stk. 1 for særlige affaldsstrømme, når det er begrundet af hensyn til livscyklustankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af produktion og håndtering af den type affald.

Kapitel 4

Planlægning

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år udarbejde en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald. Affaldsplanen skal indeholde:

1) en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen, jf. § 14,

2) en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og

3) en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 4 år af planperioden, jf. § 15.

Stk. 2. Affaldsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen hvert 4. år. Kommunalbestyrelsen skal vedtage den første plan efter denne bekendtgørelse senest den 1. januar 2013. Planen skal dække perioden 2013-2016 (2013-2022) begge år inklusive.

§ 14. Kortlægningsdelen skal indeholde:

1) Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i kommunen, fordelt på den branche, hvor affaldet stammer fra, affaldstyper (EAK-koder), jf. bilag 2, eller affaldsfraktioner, og hvordan affaldet er nyttiggjort eller bortskaffet.

2) Opgørelser over mængderne af affald, som eksporteres fra eller importeres til kommunerne, fordelt på affaldstyper.

3) Oversigt over og beskrivelser af indsamlings- og anvisningsordninger for affald.

4) Oversigt over og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunen anvender eller anviser til, samt oplysninger om tilførte mængder af affald og kapacitet til rådighed.

5) Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg m.v., som kommunen anvender eller anviser til.

6) Oplysninger om kommunens omkostninger ved håndtering af affald fordelt på ordninger for husholdninger og virksomheder

§ 15. Planlægningsdelen skal indeholde en redegørelse for:

1) Skønnet over de fremtidige affaldsmængder i kommunen bortset fra kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Redegørelsen skal dog indeholde et skøn over de fremtidige genanvendelige affaldsmængder fra kommunens institutioner og virksomheder samt genanvendeligt erhvervsaffald afleveret på genbrugspladser i kommunen.

2) En vurdering af behovet for nye indsamlingsordninger.

3) En beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af det affald, som kommunen indsamler eller anviser til behandling.

4) Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, som kommunalbestyrelsen indsamler, samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de enkelte anlæg.

5) Deponerings- og forbrændingskapacitet, herunder behovet for etablering af yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammenholdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid.

6) Planens økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsens budget og gebyrernes størrelse, jf. kapitel 11.

7) Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg, jf. § 61, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

8) En vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet, og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Stk. 2. Redegørelserne i stk. 1, nr. 2-4, og nr. 6-8, skal være detaljerede for de første 4 år og overordnede for den resterende del af planperioden.

Stk. 3. Redegørelserne i stk. 1, nr. 1 og 5, skal være detaljerede for hele planperioden.

§ 16. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig, inden affaldsplanen vedtages, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering i lokale blade af forslag til affaldsplan eller ændringer af affaldsplanen. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Kommunalbestyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller ændringer af planen.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 8 uger fra annonceringen samt oplysning om, hvor kommentarer og spørgsmål kan rettes til.

§ 17. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering i lokale blade af planens vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Affaldsplanen skal være offentlig tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 18. I det omfang kommunalbestyrelsens faktiske forvaltningsvirksomhed (driftsherreopgaver) efter denne bekendtgørelse varetages af et kommunalt fællesskab, kan planlægningen foretages af det kommunale fællesskab.

Kapitel 5

Regulativpligt

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde regulativer om håndtering af husholdningsaffald og affald fra virksomheder, herunder forbrændings- og deponeringsegnet affald, produceret i kommunen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et selvstændigt regulativ for jord, som er affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når de udarbejder regulativerne, anvende de paradigmer, som fremgår af bilag 9 og 10.

Stk. 4. Paradigmerne er tilgængelige på www.mst.dk.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vedtagne regulativer ved indrapportering til den nationale regulativdatabase, der er tilgængelig på www.mst.dk.

Stk. 6. Regulativerne træder i kraft 8 dage efter offentliggørelse. Regulativerne skal træde i kraft første gang senest den 1. januar 2011.

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal anvendes i kommunen, jf. kapitel 6. Kommunalbestyrelsen vælger selv, om felter, der er angivet med ”frivillig at udfylde”, skal udfyldes.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om kildesortering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover for indsamlingsordninger fastsætte forskrifter om:

1) emballering af affald,

2) beholdertype,

3) opbevaring af affald,

4) kapacitet for beholdere,

5) anbringelse af beholdere, herunder adgangsveje,

6) anvendelse af beholdere,

7) fyldning af beholdere,

8) renholdelse af beholdere og

9) afhentning af beholdere.

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte forskrifter om anvisningsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om kildesortering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover for anvisningsordninger fastsætte forskrifter om:

1) emballering af affald,

2) mærkning af containere m.v.,

3) opbevaring af affald,

4) forudgående behandling, herunder neddeling af affald med henblik på forbrænding,

5) anvisning af affald til midlertidig oplagring,

6) forbehandling af affald med henblik på genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse,

7) undtagelse af store og uhåndterlige emner fra kravet om forbrænding, hvis de kræver særlig forbehandling udover forbehandling med kompaktor eller lignende og

8) deklarering af affald.

§ 23. §§ 16 og 17 om offentlighedens inddragelse finder tilsvarende anvendelse for regulativer dog således, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 4 uger fra annonceringen.

Kapitel 6

Ordninger

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald produceret af kommunens husholdninger og virksomheder. Ordningerne skal fremgå af henholdsvis regulativet for husholdningsaffald og regulativet for erhvervsaffald, jf. § 19.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder, jf. dog § 38, stk. 1, og for eksplosivt affald. Kommunalbestyrelsen kan dog fortsat lade kildesorteret genanvendeligt affald fra kommunens institutioner og virksomheder være omfattet af ordninger for genanvendeligt affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen beslutter, om en ordning efter stk. 1 etableres som en indsamlings- eller en anvisningsordning. jf. dog §§ 25-27, §§ 29-34, §§ 36, 38 og 39. En indsamlingsordning kan etableres som en hente- eller en bringeordning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser til brug for klassificering og anvisning.

Etablering af og krav til visse ordninger for husholdninger

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger.

Stk. 2. I sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, kan kommunalbestyrelsen erstatte en indsamlingsordning med en anvisningsordning for dagrenovation i en del af kalenderåret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i regulativet for husholdningsaffald fastsætte forskrifter, som er nævnt i § 21, stk. 2, for indsamlingsordninger for dagrenovation.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i regulativet for husholdningsaffald fastsætte bestemmelser om, at husholdninger kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

§ 26. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for papiraffald fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet. Indsamlingsordningen skal som minimum dække følgende:

1) dagblade,

2) distriktsblade,

3) uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade,

4) adresseløse tryksager,

5) adresserede forsendelser og

6) telefonbøger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede papiraffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om genanvendelse af papiraffaldet, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende papiraffaldet.

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for papaffald, herunder papemballager, fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede papaffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af papaffald forud for genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende papaffaldet.

§ 28. Hvis den indsamlede mængde af papir- og papaffald, jf. §§ 26 og 27, i kommunen udgør mindre end 55 % af det samlede papir- og pappotentiale for husholdninger i hele kommunen i to på hinanden følgende kalenderår regnet fra og med kalenderåret 2006, skal kommunalbestyrelsen tilrettelægge indsamlingsordningen, jf. § 26, på en sådan måde, at der anvendes fast opsamlingsmateriel, som gør det mindst lige så nemt for husholdningerne at aflevere papiraffaldet som at aflevere dagrenovation.

Stk. 2. Miljøstyrelsen forestår udarbejdelsen og offentliggørelsen af beregningerne af de samlede papir- og pappotentialer fra husholdninger for kommunerne. I kommuner, hvor over 50 % af indbyggerne bor i landdistrikter, hvorved forstås områder med bebyggelser på under 200 indbyggere, vil potentialet blive beregnet med 100 % af husstande i byer med over 200 indbyggere og 50 % af husstande i landdistrikter. Miljøstyrelsen afgør tvivlspørgsmål om, hvorvidt en kommune er omfattet af stk. 2, 2. pkt.

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for glasemballageaffald fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 2000 husstande. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det genanvendelige glasemballageaffald bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede glasemballageaffald bliver genanvendt eller forberedt til genbrug.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af glasemballageaffaldet forud for genanvendelse eller forberedelse til genbrug heraf skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende glasemballageaffaldet eller forberede affaldet til genbrug.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt metalemballageaffald. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det genanvendelige metalemballageaffald bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede genanvendelige metalemballageaffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af det genanvendelige metalemballageaffald forud for genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende metalemballageaffaldet.

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt plastemballageaffald, herunder for affald i form af plastflasker og -dunke. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det genanvendelige plastemballageaffald bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af den indsamlede plastemballageaffald bliver oparbejdet og genanvendt som plastmateriale.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af plastemballageaffaldet forud for oparbejdning og genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan oparbejde og genanvende plastemballage.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en bringeordning, der giver husholdninger i kommunen adgang til en genbrugsplads.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at det alene er tilladt for husholdningerne i kommunen at aflevere emballeret affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække.

§ 33. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for PVC-affald. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC-affald indsamles.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede genanvendelige PVC-affald bliver genanvendt, og at væsentlige dele af det ikke-genanvendelige PVC-affald bliver deponeret.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af PVC-affald forud for genanvendelse eller deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at genanvendeligt og deponeringsegnet PVC-affald sorteres og afleveres på et anlæg, som kan genanvende genanvendeligt PVC-affald eller på et anlæg, hvorpå der kan deponeres ikke-genanvendeligt PVC-affald.

§ 34. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for affald af imprægneret træ. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det imprægnerede træ bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede affald af imprægneret træ bliver genanvendt eller nyttiggjort på en sådan måde, at metalindholdet opkoncentreres separat, og at træaffaldet herefter genanvendes, eller at energiressourcen i træaffaldet udnyttes, jf. dog § 35 og § 103, stk. 3.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af træaffaldet forud for genanvendelse eller anden nyttiggørelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende eller nyttiggøre træaffaldet i overensstemmelse med stk. 2.

§ 35. Kommunalbestyrelsen kan i regulativet for husholdningsaffald fastsætte bestemmelser om, at affald af neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes med energiudnyttelse.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af neddelt kreosotbehandlet træaffald forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan forbrænde affald af neddelt kreosotbehandlet træ.

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for farligt affald, der ikke er omfattet af §§ 25-27 og §§ 29-34.

Benyttelsespligt for husholdninger

§ 37. Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. § 24, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, jf. § 24, stk. 4, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Borgere og grundejere skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning.

Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder

§ 38. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en bringeordning, der giver virksomheder i kommunen adgang til samme genbrugspladser, som husholdningerne i kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for virksomheder begrænse denne adgang til genbrugspladser til affald bragt til pladsen i køretøjer, der vejer op til 3500 kg. Kommunalbestyrelsen skal endvidere give virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, som transporteres i en på køretøjet monteret trailer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at det alene er tilladt for virksomheder i kommunen at aflevere emballeret affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal begrænse adgangen for virksomheder til at aflevere farligt affald på genbrugspladser til aflevering af 200 kg. farligt affald om året pr. virksomhed. Dette gælder dog ikke for farligt affald omfattet af reglerne om producentansvar.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal udstede en kvittering til virksomheder, der afleverer farligt affald på en genbrugsplads, for aflevering af det farlige affald.

§ 39. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af mængden af ikke-genanvendeligt PVC-affald deponeres.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af ikke-genanvendeligt PVC-affald forud for deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet modtages af et anlæg, som kan deponere det ikke-genanvendelige PVC-affald.

§ 40. Kommunalbestyrelsen kan i regulativet for erhvervsaffald beslutte, at affald af neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes med energiudnyttelse.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af affald af neddelt kreosotbehandlet træ forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan forbrænde affald af neddelt kreosotbehandlet træ.

Benyttelsespligt for virksomheder

§ 41. Når en kommunal ordning for forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald er fastlagt i regulativet for erhvervsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er virksomheder forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, er virksomheder endvidere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Virksomheder skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning.

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning meddele en virksomhed fritagelse for benyttelsespligten i § 41, stk. 1, for så vidt angår farligt forbrændings- og deponeringsegnet affald, hvis virksomheden godtgør, at det farlige forbrændings- og deponeringsegnede affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. En fritagelse kan højst meddeles for 4 år ad gangen.

§ 43. Ved væsentlige ændringer for så vidt angår forbrændings- og deponeringsegnet affald i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette kommunalbestyrelsen herom med henblik på kommunalbestyrelsens eventuelle fornyede klassificering eller anvisning.

Kapitel 7

Forbrænding af affald

§ 44. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at forbrændingsegnet affald bliver forbrændt på dertil godkendte anlæg, jf. dog § 45.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af det forbrændingsegnede affald forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som er godkendt til at forbrænde forbrændingsegnet affald efter lovens kapitel 5.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen har etableret en anvisningsordning, skal kommunalbestyrelsen opfylde forpligtelsen efter stk. 1 ved at indgå aftaler med et eller flere forbrændingsanlæg, som er godkendt efter lovens kapitel 5, til at forbrænde forbrændingsegnet affald eller med et eller flere anlæg, som forbereder affaldet til forbrænding.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for kommunalbestyrelsens regulativer for øer, der ikke råder over et forbrændingsanlæg, og som ikke har landfast forbindelse til et sådant.

§ 45. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 44, stk. 1, i regulativet for erhvervsaffald fastsætte bestemmelser om, at det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 44, stk. 1, i regulativet for husholdningsaffald fastsætte bestemmelser om, at borgere og grundejere må afbrænde

1) haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, jf. dog stk. 4,

2) rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser,

3) haveaffald Sankt Hans aften.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter i regulativet for husholdningsaffald de nærmere betingelser for de i stk. 2 nævnte former for afbrænding af affald, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde af affald, som må afbrændes.

Stk. 4. Stk. 2, nr. 1 gælder ikke for afbrænding af affald i byzone og i sommerhusområder.

§ 46. Kommunalbestyrelsen kan, hvis forholdene nødvendiggør det, anvise forbrændingsegnet affald til midlertidig oplagring på et anlæg, der er godkendt til midlertidig oplagring efter lovens kapitel 5, dog højst i 1 år. Anvisning til midlertidig oplagring kan ikke omfatte dagrenovation eller andet let fordærveligt affald.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dispensere fra den i stk. 1 nævnte frist på 1 år ved midlertidig oplagring af affald, hvis der opstår midlertidige kapacitetsproblemer på forbrændingsanlæggene.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan, med henblik på konkret anvendelse ved etablering af nye deponeringsanlæg eller -enheder for inert, mineralsk, blandet eller farligt affald, dispensere fra anvisningen efter § 44, stk. 1, til midlertidig oplagring.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at pligten til at benytte forbrændingsanlæg, som er godkendt, jf. lovens kapitel 5, ikke gælder, hvis det eller de anlæg, hvortil det er muligt at anvise affaldet, er ude af drift midlertidigt som følge af driftsuheld.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune kan bestemme, at pligten til at benytte forbrændingsanlæg, som er godkendt, jf. lovens kapitel 5, ikke gælder i tilfælde af renoveringer af forbrændingsanlæg, hvortil der normalt anvises, hvis renoveringsarbejdet gør anlægget uegnet til at modtage og behandle affald.

Kapitel 8

Deponering af affald

§ 47. Borgere og virksomheder må ikke fortynde eller blande affald med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering, jf. bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

§ 48. Borgere og virksomheder må ikke aflevere følgende affaldstyper til deponering:

1) Flydende affald, jf. § 3, stk. 1, nr. 19.

2) Affald, som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag 4.

3) Klinisk risikoaffald, jf. bilag 2.

4) Dæk med en udvendig diameter på under 1,40 meter.

5) Ituskårne dæk.

6) Affald, der ikke har været underkastet forbehandling, jf. § 3, nr. 20. Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.

Kapitel 9

Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

§ 49. Dedikerede forbrændingsanlæg, øvrige anlæg, der brænder affald og deponeringsanlæg skal hvert år senest den 1. juni og første gang senest den 1. juni 2011 indberette de oplysninger for det foregående år, som fremgår af bilag 3, afsnit 2.1., 2.2. eller 2.3. til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. DI, Dansk Energi, affald danmark og RenoSam skal, som repræsentanter for dedikerede forbrændingsanlæg, øvrige anlæg, der brænder affald, og deponeringsanlæg gennemgå og beskrive ligheder og forskelle i anlæggenes miljømæssige og økonomiske effektivitet. På anmodning yder Miljøstyrelsen DI, Dansk Energi, affald danmark og RenoSam bistand.

Stk. 3. Miljøstyrelsen offentliggør på www.mst.dk hvert år senest den 1. november og første gang senest den 1. november 2011 en benchmarking på baggrund af oplysningerne indberettet efter stk. 1 og gennemgangen og beskrivelsen efter stk. 2.

Kapitel 10

Særlige regler om farligt affald fra virksomheder

§ 50. Virksomheder, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber.

§ 51. Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer farligt affald, samt forhandlere og mæglere af farligt affald, som ikke skal indberette til Affaldsdatasystemet, skal føre register over transporteret mængde og type af farligt affald (EAK-kode), det farlige affalds producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 3 år.

Stk. 2. Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer farligt affald, samt forhandlere og mæglere af farligt affald skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen eller kommunalbestyrelsen afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger.

§ 52. Virksomheder, som frembringer eksplosivt affald, skal sikre, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne.

§ 53. Virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i regulativet for erhvervsaffald fastsætte bestemmelser om, at stk. 1 ikke finder anvendelse, hvis der er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

§ 54. Virksomheder, som frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt og volumen m.v.

§ 55. Virksomheder, som frembringer olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, navnlig fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt mineralolie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 skal opfyldes ved at indgå aftaler med virksomheder, der indsamler olieaffald med henblik på regenerering eller med anlæg, som oparbejder olieaffald ved regenerering til baseolie.

Kapitel 11

Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer

§ 56. Kommunalbestyrelsen skal i regulativer fastsætte forskrifter om gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk.1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrstørrelsen i et særskilt gebyrblad, som godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte og opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunalbestyrelsen påføres af den enkelte affaldsproducent, herunder omkostninger som følger af borgeres, grundejeres eller virksomheders ukorrekte sortering eller ekstra omkostninger til afhentning af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder.

Stk. 3. Gebyrer efter stk. 1, skal for så vidt angår husholdninger opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. lovens § 48, stk. 6.

Stk. 4. Gebyrer efter stk. 1, skal for så vidt angår virksomheder opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. lovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i registret, jf. dog § 60.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyret efter stk. 4 for året hos de virksomheder, som er beliggende i kommunen den 1. januar det foregående år. Kommunalbestyrelsen skal i sin fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedernes branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVR-registret den 1. januar det foregående år, til grund.

§ 57. Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det kommunale budget- og regnskabssystem, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen, jf. lovens § 48, stk. 3. Hvis en ordning omfatter både husholdninger og virksomheder, skal omkostningerne til ordningen fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger til håndtering, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal kontere gebyret for den nationale regulativdatabase og Affaldsdatasystemet, jf. § 64 og § 71, på kontoen for det i § 58, stk. 1, og § 59, stk. 1, angivne gebyr for administration. Gebyret skal fordeles med halvdelen til husholdninger i kommunen og halvdelen til virksomheder i kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der som minimum hvert 4. år gennemføres brugerundersøgelser på de genbrugspladser, som kommunens borgere og virksomheder anvender. Brugerundersøgelserne skal danne grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder for adgangen til genbrugspladser. Kommunalbestyrelsen kan anvende anvisningerne i Miljøstyrelsens vejledning, ”Skabelon for gennemførsel af brugerundersøgelser på genbrugspladser”, som offentliggøres på www.mst.dk. Den første brugerundersøgelse skal være gennemført den 31. december 2010.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal anvende de i stk. 3 nævnte brugerundersøgelser som grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder for adgangen til genbrugspladser i kommunen senest ved opkrævningen af gebyr for 2011. Kommunalbestyrelsen skal, hvis der ikke foreligger en aktuel brugerundersøgelse i kommunen, basere sin gebyrfastsættelse for adgangen til genbrugspladser, på en initial fordelingsnøgle, der henfører 85 % af omkostningerne til genbrugspladser til husholdninger i kommunen og 15 % af omkostningerne til genbrugspladser til virksomheder i kommunen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et samlet gebyr for alle de ordninger, som en husholdning eller virksomhed er forpligtet til at betale til. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning dokumentere fordelingen af omkostningerne på de forskellige ordninger.

§ 58. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve gebyr hos alle husholdninger i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver, til dækning af kommunens omkostninger forbundet med administration af indsamlings- og anvisningsordninger for husholdninger, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning. Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunens omkostninger til denne administration og planlægning, der ved­rører husholdninger. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i regulativet for husholdninger fastsætte forskrifter om fordelingen af omkostningerne mellem forskellige typer af husholdninger, f.eks. en­families­huse og etageejendomme.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovation hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. For indsamlingsordninger i form af henteordninger skal gebyret fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen eller tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier, jf. dog stk. 2. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte husholdnings belastning af ordningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for papir, pap og glas hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for farligt affald hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for husholdningers adgang til at aflevere affald på genbrugspladser. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 3-7. Gebyret skal konteres på kontoen ”øvrige ordninger og anlæg” i det kommunale budget- og regnskabssystem, som kommunalbestyrelsen skal oprette en underkonto til.

§ 59. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos alle virksomheder i kommunen til dækning af kommunens omkostninger til administration af indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder, samt planlægning, jf. dog § 60. Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunens omkostninger, der vedrører virksomheder. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovationslignende affald hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for virksomheden, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen, tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning af ordningen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser. Gebyret skal differentieres efter følgende fordelingsnøgle samt det antal virksomheder, som findes i kategori 1-4 i kommunen:

1)
Øvrige virksomheder:
½
2)
Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte):
4
3)
Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte):
6
4)
Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte):
8

Kommunalbestyrelsen skal ved sin fastsættelse af gebyret, for så vidt angår virksomheder omfattet af nr. 2-4, lægge branchekoder opført i bilag 11 til grund for, hvilken kategori virksomhederne er omfattet af, jf. dog § 60.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for adgang til at aflevere affald på genbrugspladser for udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark. Gebyret skal differentieres og skal opkræves direkte hos virksomheden.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 2-4. Gebyret skal i det kommunale budget- og regnskabssystem konteres på kontoen ”øvrige ordninger og anlæg”, som kommunalbestyrelsen skal oprette en underkonto til.

§ 60. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, hvor virksomhedens branchekode fremgår af bilag 7, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte. Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne, hvis de anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af bilag 8, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte eller bilag 8, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden. Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne, hvis de anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig omsætning under 50.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Kommunalbestyrelsen kan undtage alle virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr. og selv indhente oplysninger om omsætningen for disse virksomheder.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fritage virksomheder, der kan dokumentere, at virksomheden selv forestår håndteringen af alt sit affald til nyttiggørelse, fra at betale gebyr efter § 59, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne, hvis de anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne efter § 59, stk. 1-4 og 6, hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion.

Henlæggelser til fremtidige investeringer

§ 61. Ved fastsættelse af gebyrer kan kommunalbestyrelsen lade indgå henlæggelser til planlagte investeringer, hvis

1) kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg,

2) kommunalbestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen og

3) investeringen fremgår af den gældende affaldsplan, jf. § 15, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2. Der kan ske henlæggelser til investeringen i op til 5 år efter, at investeringsbeslutningen er truffet.

Kapitel 12

Den nationale regulativdatabase

§ 62. Miljøstyrelsen varetager udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af den nationale database over kommunale affaldsregulativer.

§ 63. Den nationale regulativdatabase har til formål at give en samlet oversigt over gældende kommunale affaldsregulativer.

§ 64. Miljøcenter Roskilde opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af omkostninger til udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af den nationale regulativdatabase. Gebyret udgør i alt 240 kr. pr. 1.000 indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter indbyggertal pr. 1.1.2010. Gebyret skal indbetales til Miljøcenter Roskilde én gang årligt og første gang den 1. juni. 2010.

Stk. 2. Gebyrsatserne nævnt i stk. 1 gælder for omkostningerne i stk. 1. Gebyrerne reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Kapitel 13

Indberetning af data om affald

(Affaldsdatasystemet)

§ 65. Miljøcenter Roskilde er ansvarlig for at føre et register over data om affald (Affaldsdatasystemet).

Stk. 2. Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøcenter Roskilde i samarbejde med Miljøstyrelsen og kommunerne efter de bestemmelser, som er fastsat i dette kapitel.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan beslutte at overtage Miljøcenter Roskildes beføjelse efter stk. 1.

§ 66. Affaldsdatasystemet har til formål at:

1) Indeholde oplysninger om affald.

2) Stille oplysninger om affald til rådighed for offentlige myndigheder, anlæg og virksomheder, som indberetter til Affaldsdatasystemet.

§ 67. Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af:

1) Anlæg, som behandler affald ved genanvendelse, forbrænding, eller deponering (affaldsbehandlingsanlæg).

2) Anlæg, som har som forretningsområde at sortere affald.

3) Indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald

4) Affaldsproducerende virksomheder, hvis:

a) virksomheden selv behandler affaldet, eller

b) virksomheden eksporterer affaldet direkte til behandling på et udenlandsk anlæg efter bekendtgørelse om overførsel af affald.

5) Virksomheder, som importerer affald.

6) Virksomheder, som eksporterer affald.

Stk. 2. Affaldsbehandlingsanlæg, anlæg og virksomheder, som er omfattet af stk. 1, skal i overensstemmelse med bilag 5 indberette oplysninger fra enhver borger, grundejer, jf. dog stk. 3, eller virksomhed om:

1) affald, som indsamles,

2) affald, som modtages med henblik på behandling og

3) affald, som slutbehandles

Oplysningerne angives som samlede mængder pr. affaldsproducent i indberetningsperioden på p-nummer-niveau.

Stk. 3. For affald, der stammer fra kommunale indsamlingsordninger, skal affaldsbehandlingsanlæg, anlæg og virksomheder, jf. stk. 1, som indberetter disse data, ved indberetning angive kommunenummer samt p-nummer ved genbrugspladser.

Stk. 4. Hvis affaldsbehandlingsanlægget modtager affald fra en affaldstransportør, skal affaldsbehandlingsanlægget indberette til Affaldsdatasystemet. Affaldstransportøren skal til dette formål til anlægget aflevere en erklæring fra den affaldsproducerende virksomhed, med oplysninger om hvorfra affaldet stammer.

Stk. 5. Indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald kan indberette oplysninger om alle former for affald, herunder genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald, som virksomheden indsamler eller transporterer.

§ 68. Indberetningerne, jf. § 67, stk. 2, skal foretages hvert år senest den 31. januar dækkende det forudgående kalenderår og første gang senest den 31. januar 2011 dækkende perioden 1. april til 31. december 2010.

Stk. 2. Indberetningerne skal foretages på www.virk.dk ved at benytte digital signatur, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Miljøcenter Roskilde skal på anmodning fra en udenlandsk virksomhed uden p-nummer foretage indberetningen for denne.

§ 69. Affaldsbehandlingsanlæg, anlæg og virksomheder har adgang til og kan via www.virk.dk rette i egne data indberettet til Affaldsdatasystemet inden den 31. januar dækkende indberettede oplysninger for det foregående år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har adgang til og kan rette i data vedrørende affald produceret indenfor kommunen indberettet til Affaldsdatasystemet inden den 31. maj dækkende indberettede oplysninger for det foregående år. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen.

Stk. 3. Affaldsbehandlingsanlæg, anlæg, som sorterer affald, indsamlíngsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, importører og eksportører samt affaldsproducerende virksomheder må ikke rette i data, som kommunalbestyrelsen har rettet i.

Stk. 4. Miljøcenter Roskilde og Miljøstyrelsen har adgang til og kan rette i alle data indberettet til Affaldsdatasystemet vedrørende indberettede data om affald. Hvis Miljøcenter Roskilde og Miljøstyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal Miljøcenter Roskilde og Miljøstyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen.

Stk. 5. Affaldsbehandlingsanlæg, anlæg, som sorterer affald, indsamlíngsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, importører og eksportører samt affaldsproducerende virksomheder og kommunalbestyrelsen må ikke rette i data, som Miljøcenter Roskilde og Miljøstyrelsen har rettet i.

§ 70. Affaldsbehandlingsanlæg, anlæg og virksomheder, som indberetter data til Affaldsdatasystemet, skal i forbindelse med indberetning hertil sende faktura for håndtering af affaldet til den affaldsproducerende virksomhed eller det anlæg eller den virksomhed, som efterfølgende har håndteret affaldet.

Stk. 2. Affaldsbehandlingsanlæg, anlæg og virksomheder skal opbevare kvitteringer over mængder og fraktioner af affald, der er afleveret til et affaldsbehandlingsanlæg, et anlæg eller en virksomhed, i 3 år.

§ 71. Miljøcenter Roskilde opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af udgifter til udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsdatasystemet. Gebyret udgør i alt 1.750 kr. pr 1.000 indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter indbyggertal pr.1. januar 2010. Gebyret skal indbetales til Miljøcenter Roskilde én gang årligt og første gang den 1. juni. 2010.

Stk. 2. Gebyrsatserne nævnt i stk. 1 gælder for omkostningerne i stk. 1. Gebyrerne reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjort pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Kapitel 14

Genanvendeligt erhvervsaffald

§ 72. Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres genanvendelige affald.

Stk. 2. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres genanvendelige, kildesorterede affald, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, genanvendes.

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af affald af imprægneret træ genanvendes eller nyttiggøres, således at metalindholdet opkoncentreres separat, og træet genanvendes, eller energiressourcen i træet udnyttes, jf. dog § 103, stk. 3.

Stk. 4. Affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen efter stk. 2 ved, efter behov, dog minimum en gang om året, at aflevere deres kildesorterede genanvendelige affald til:

1) et registreret genanvendelsesanlæg, eller

2) en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

Stk. 5. En indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal aflevere affaldet til et registreret genanvendelsesanlæg eller til en anden indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, som igen kan aflevere affaldet til et registreret genanvendelsesanlæg eller til en anden indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Hvis affaldet afleveres til en indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, er denne virksomhed forpligtet til at sikre, at affaldet afleveres på et registreret genanvendelsesanlæg.

Stk. 6. Når affaldsproducerende virksomheder afleverer kildesorteret genanvendeligt affald til en indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald, eller når indsamlingsvirksomheden afleverer affaldet videre til en anden indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald, skal den part, som har affaldet i besiddelse sikre, at der indgås en skriftlig aftale med den anden part, hvoraf det skal fremgå, at indsamlingsvirksomheden for genanvendeligt erhvervsaffald, som får affaldet i besiddelse, overtager ansvaret for:

1) aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og

2) indberetning af data om affaldet til Affaldsdatasystemet.

Stk. 7. Indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, et statsligt miljøcenter eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald, som virksomheden har overtaget ansvaret for, er afleveret på et genanvendelsesanlæg eller til en anden indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald, der er registreret i Affaldsregistret.

Stk. 8. Virksomheder og anlæg kan uanset stk. 2 og 4 eksportere deres genanvendelige erhvervsaffald til et anlæg i udlandet efter reglerne i bekendtgørelse om overførsel af affald.

Stk. 9. Virksomheder kan uanset stk. 2 og 4 aflevere mindre mængder genanvendeligt affald på genbrugspladser, jf. § 38, stk. 1 og § 104, stk. 2.

Godkendelse og registrering af virksomheder, der indsamler genanvendeligt erhvervsaffald

§ 73. Indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal godkendes af Miljøcenter Roskilde, før virksomheden må indgå aftale om at overtage ansvaret for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, jf. § 72, stk. 6.

Stk. 2. En godkendelse efter stk. 1 er tidsbegrænset og gives for 5 år, hvorefter der skal ansøges om en ny godkendelse.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal senest den 1. januar 2011 fremsendes elektronisk til Miljøcenter Roskilde ved brug af ansøgningsblanket, som findes på www.virk.dk. Virksomheder, der ønsker at påbegynde indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald efter den 1. januar 2011, skal ansøge om godkendelse senest 1 måned, før virksomheden ønskes påbegyndt.

Stk. 4. Ansøgning om godkendelse skal indeholde:

1) Virksomhedens CVR-nummer og p-nummer.

2) Bevis for, at mindst én person med ledelsesansvar for indsamlingen af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald har opnået indsamlerbevis eller har kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, jf. bekendtgørelse om uddannelse af personer på virksomheder, der indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

3) Angivelse af, hvilke affaldsfraktioner, som indsamlingsvirksomheden for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald ønsker at indsamle.

§ 74. Miljøcenter Roskilde skal træffe afgørelse, om hvorvidt godkendelse kan meddeles, senest 21 dage efter modtagelsen af ansøgning med de i § 73, stk. 4, nævnte oplysninger. For ansøgninger indsendt før den 1. januar 2011, skal Miljøcenter Roskilde dog træffe afgørelse senest den 1. marts 2011. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler ansøgeren at indsende i medfør af § 73, stk. 4.

Stk. 2. Miljøcenter Roskilde kan forlænge den frist, som er fastsat efter stk. 1, én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøcenter Roskilde skal give ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og 2 må ansøgeren ikke påbegynde indsamling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, før Miljøcenter Roskilde har meddelt godkendelse.

§ 75. Miljøcenter Roskilde skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) den offentliggjorte frist for behandling af den pågældende ansøgning og muligheden for at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 74, stk. 2,

2) virksomheden må ikke påbegynde indsamling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, før Miljøcenter Roskilde har meddelt godkendelse, uanset om fristen på den offentliggjorte frist eller en efterfølgende meddelt frist er overholdt, og

3) afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen kan anlægges i medfør af lovens § 101.

§ 76. En godkendt og registreret virksomhed skal inden 14 dage oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i § 73, stk. 4.

Stk. 2. Hvis en indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald ikke længere har mindst én person ansat med indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, bortfalder godkendelsen, hvis ikke virksomheden senest 2 måneder efter, at personen med indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, er fratrådt, eller har ansat en ny person med ledelsesansvar, som har opnået det fornødne indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed.

§ 77. Miljøcenter Roskilde kan tilbagekalde godkendelsen eller undlade at godkende virksomheder, der indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, såfremt virksomheden gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i forbindelse med virksomheden for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

§ 78. Anlæg, der behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal afvise at modtage affald, som ikke er egnet til genanvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor affaldet er produceret, skal anvise det i stk. 1 omhandlede affald til korrekt behandling. Hvor en registreret indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald har overtaget ansvaret for affaldet, skal kommunalbestyrelsen i dennes kommune anvise affaldet til korrekt behandling.

Kapitel 15

Affaldsregistret

§ 79. Miljøcenter Roskilde er ansvarlig for at føre et register over genanvendelsesanlæg, virksomheder, affaldstransportører, forhandlere og mæglere, som håndterer affald (Affaldsregistret).

Stk. 2. Affaldsregistrets opgaver varetages af Miljøcenter Roskilde i samarbejde med Miljøstyrelsen efter de bestemmelser, som er fastsat i dette kapitel.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan beslutte at overtage Miljøcenter Roskildes beføjelse efter stk. 1.

§ 80. Affaldsregistret har til formål at indeholde oplysninger om:

1) genanvendelsesanlæg,

2) virksomheder, der indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

3) indsamlingsvirksomheder for øvrigt affald,

4) affaldstransportører og

5) mæglere og forhandlere.

§ 81. De genanvendelsesanlæg, virksomheder, affaldstransportører, forhandlere og mæglere, som er nævnt i § 80, nr. 1-5, skal lade sig registrere i Affaldsregistret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Genanvendelsesanlæg, som alene genanvender affald, som er omfattet af anden lovgivning, som særskilt regulerer genanvendelsen af affaldet, herunder fastsætter regler for mængden og arten af affald, skal ikke lade sig registrere.

Stk. 3. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, som er indberettet efter §§ 84-87, skal genanvendelsesanlæg, virksomheder, affaldstransportører, forhandlere og mæglere inden 14 indberette disse ændringer.

Stk. 4. Registrering efter stk. 1 skal ske elektronisk ved brug af digital signatur på www.virk.dk.

Stk. 5. Miljøcenter Roskilde skal på anmodning fra en udenlandsk virksomhed uden p-nummer foretage registreringen for denne.

§ 82. Miljøcenter Roskilde skal træffe afgørelse om, hvorvidt anmodningen om registrering, jf. § 81, kan imødekommes senest 21 dage efter modtagelsen af anmodningen med de i §§ 84-87 nævnte oplysninger. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler ansøgeren at indsende i medfør af §§ 84-87.

Stk. 2. Miljøcenter Roskilde kan forlænge den frist, som er fastsat efter stk. 1, én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøcenter Roskilde skal give den, der anmoder om registrering, meddelelse om forlængelsen og varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

§ 83. Miljøcenter Roskilde skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en anmodning om registrering. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) at den offentliggjorte frist for behandling af den pågældende anmodning om registrering muligheden for at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 82, stk. 2.

2) at afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen kan anlægges i medfør af lovens § 101.

§ 84. Genanvendelsesanlæg skal ved registreringen indberette følgende:

1) genanvendelsesanlæggets CVR-nummer og p-nummer,

2) oplysning om gyldig miljøgodkendelse,

3) oplysning om hvilke affaldsfraktioner, anlægget kan behandle.

§ 85. Affaldstransportører skal ved registreringen indberette følgende:

1) virksomhedens CVR-nummer og p-nummer og

2) gyldig godskørselstilladelse.

§ 86. Indsamlingsvirksomheder for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald skal ved registreringen indberette følgende

1) virksomhedens CVR-nummer og p-nummer.

§ 87. Mæglere og forhandlere skal ved registreringen indberette følgende:

1) virksomhedens CVR-nummer og p-nummer.

§ 88. Miljøcenter Roskilde skal optage indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, i Affaldsregistret, når de bliver godkendt, jf. § 73.

§ 89. Genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald må ikke håndtere affald, medmindre de er godkendte og registrerede efter reglerne i dette kapitel og kapitel 14 til at håndtere og behandle den relevante affaldsfraktion.

§ 90. Indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal betale et engangsgebyr på 2.468 kr. for behandling af ansøgning om godkendelse. Gebyret skal dække omkostningerne ved behandling af ansøgningen, herunder omkostninger til administration, gebyropkrævning og tilsyn med at indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

Stk. 2. Gebyrerne opkræves af Miljøcenter Roskilde.

Stk. 3. Gebyrerne efter stk. 1 gælder for ansøgninger modtaget senest 31. december 2010. For senere ansøgninger reguleres gebyret årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Stk. 4. Virksomheder og anlæg, der er registreringspligtige efter § 81 skal betale et engangsgebyr på 2.468 kr. for registrering i Affaldsregistret.

Stk. 5. Virksomheder og anlæg, der er registreringspligtige efter § 81 skal herudover betale et årligt gebyr på 1.171 kr., som opkræves den 1. januar. For virksomheder og anlæg, som tilmelder sig i 2010 opkræves gebyret for 2010 og 2011 dog samlet ved tilmelding til registret.

Stk. 6. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger, som Miljøcenter Roskilde og Miljøstyrelsen har i forbindelse med etablering, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsregistret, herunder omkostninger forbundet med gebyropkrævningen og tilsyn med, at registreringspligtige virksomheder og anlæg lader sig registrere.

Kapitel 16

Oplysningspligt

§ 91. Virksomheder, som indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal oplyse den, som det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald indsamles for, om:

1) Kontaktoplysninger til den myndighed, som indsamlingsvirksomheden for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald har fået godkendelse af, jf. § 73, og som fører tilsyn med virksomhedens arbejde i Danmark, eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

2) Navn og adresse på den myndighed der fører affaldsdatasystemet, jf. § 65, eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

3) De eventuelle brancheorganisationer, som indsamlingsvirksomheden for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald er medlem af.

Stk. 2. Hvis den virksomhed, som det genanvendelige erhvervsaffald indsamles for, anmoder om det, skal indsamlingsvirksomheden for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald oplyse om de faglige regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan man får adgang til dem.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden den skriftlige aftales indgåelse, jf. § 72, stk. 6.

§ 92. Virksomheder, som indsamler forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald, skal oplyse den, som det forbrændingsegnede, deponeringsegnede eller blandede affald indsamles for, om

1) Navn og adresse på den myndighed, der fører Affaldsregistret, jf. § 79 eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

2) Navn og adresse på den myndighed, der fører Affaldsdatasystemet, jf. § 65, eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

3) De eventuelle brancheorganisationer, som indsamlingsvirksomheden for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald er medlem af.

Stk. 2. Hvis den virksomhed, som det forbrændingsegnede, deponeringsegnede eller blandede affald indsamles for, anmoder om det, skal indsamlingsvirksomheden for det forbrændingsegnede, deponeringsegnede eller blandede affald oplyse om de faglige regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan man får adgang til dem.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden den skriftlige aftalens indgåelse, jf. 72, stk. 6.

§ 93. Mæglere, som arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af erhvervsaffald på andres vegne, skal oplyse den, som erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet for, om:

1) Navn og adresse på den myndighed, der fører affaldsregistret, jf. § 79, eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

2) De eventuelle brancheorganisationer, som mægleren, som arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af erhvervsaffald, er medlem af.

Stk. 2. Hvis den affaldsproducerende virksomhed, som erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet for, anmoder om det, skal mægleren oplyse om de faglige regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan man får adgang til dem.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid, inden erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet.

Kapitel 17

Kommunale behandlingsanlæg

§ 94. Kommunale behandlingsanlæg kan ikke behandle kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, jf. dog stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2. Et kommunalt behandlingsanlæg, ejet af en kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab, kan behandle kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald fra kommunens eller kommunernes egne institutioner.

Stk. 3. Et kommunalt behandlingsanlæg kan behandle kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald fra andre virksomheder end de af stk. 2. omfattede, i det omfang det er i overensstemmelse med en af Miljøstyrelsen efter § 96 godkendt anmeldelse efter § 95, og på de vilkår, som fremgår af § 96-99.

§ 95. Et kommunalt behandlingsanlæg, der ønsker at fortsætte med behandling af andet kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, end affald omfattet af § 94, stk. 2, skal anmelde dette til Miljøstyrelsen senest den 1. marts 2010.

Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal indeholde følgende:

1) Oplysninger om, hvilke typer af kildesorteret genanvendeligt affald, der behandles på behandlingsanlægget, fordelt på husholdnings- og erhvervsaffald og fordelt på affaldstyper, herunder med angivelse af de hertil tilknyttede EAK-koder, jf. bilag 2.

2) Oplysninger om, hvor mange ton kildesorteret genanvendeligt affald, der blev behandlet på behandlingsanlægget februar 2009 fordelt på affaldstyper og på husholdnings- og erhvervsaffald. Affald omfattet af § 94, stk. 2 skal indgå i opgørelserne som husholdningsaffald.

3) Oplysninger om, hvor stor en andel af det i 2009 behandlede affald samlet set, der er blevet genanvendt.

4) Oplysninger om omkostningerne ved behandling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald på anlægget i 2009. Omkostninger skal opgøres for hver affaldstype og skal angives i kr. pr. ton.

5) Behandlingsanlæggets godkendelse efter lovens kapitel 5.

6) Regnskab for behandlingsanlægget for 2009, herunder driftsregnskab og balance. Det skal på baggrund af regnskaberne være muligt at gennemføre en kontrolberegning af omkostningerne oplyst under nr. 4.

§ 96. Miljøstyrelsen godkender rettidige og korrekte anmeldelser efter § 95, jf. dog stk. 2 og 3. Har Miljøstyrelsen ikke senest den 30. april 2010 gjort indsigelse mod en anmeldelse efter § 95, er anmeldelsen godkendt.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan ikke godkende en anmeldelse af en behandlingskapacitet, der overstiger den kapacitet, det må antages, at behandlingsanlægget rådede over til behandling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald den 26. februar 2009. Miljøstyrelsen skal ved vurdering af denne behandlingskapacitet tage højde for eventuelle oplysninger om driftsstop som følge af nedbrud eller renoveringer, som kan have haft betydning for udnyttelse af den kapacitet, der normalt har været til rådighed.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan ikke godkende anmeldelser af et anlæg, der behandler affald, hvoraf mindre end 80 % genanvendes.

Stk. 4. Kommunale behandlingsanlæg, som den 26. februar 2009 havde miljøgodkendelse efter lovens kapitel 5 til og behandlede kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, og som rettidigt har indsendt en anmeldelse efter § 95, stk. 1, jf. stk. 2, kan, indtil der er truffet endelig afgørelse i forbindelse med eventuelle indsigelser efter stk. 1, fortsætte med at drive virksomhed med at behandle kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

§ 97. Kommunale behandlingsanlæg må alene udbyde den efter § 96 godkendte behandlingskapacitet på markedet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Falder mængden af det genanvendelige husholdningsaffald, som den kommunalbestyrelse eller de kommunalbestyrelser, som ejer anlægget, har kapacitetsansvar for, til under den mængde af husholdningsaffald, som blev behandlet på anlægget 26. februar 2009, kan den herved frigjorte kapacitet udbydes på markedet.

Stk. 3. Effektiviseres det kommunale behandlingsanlæg, således at behandlingskapaciteten øges indenfor de i den 26. februar 2009 gældende miljøgodkendelses udledningskrav m.v., kan denne yderligere behandlingskapacitet udbydes på markedet, såfremt det ikke er muligt at udnytte den til behandling af genanvendeligt husholdningsaffald, som den kommunalbestyrelse eller de kommunalbestyrelser, som ejer anlægget, har kapacitetsansvar for.

Regnskabskrav

§ 98. Et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal føre særskilte regnskaber for anlæggets aktiviteter i forbindelse med behandling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, der ikke er omfattet af § 94, stk. 2, og andet affald.

Stk. 2. Ved udarbejdelse af regnskaber efter stk. 1 skal indtægter og omkostninger i videst muligt omfang henføres til de særskilte aktiviteter. I det omfang dette ikke er muligt fordeles omkostningerne forholdsmæssigt mellem aktiviteterne med udgangspunkt i mængder og affaldstyper.

Stk. 3. Udarbejdelse af regnskaber skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v., eller hvis anlægget drives af et aktie- eller anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond efter årsregnskabsloven.

Stk. 4. Regnskaber for de særskilte aktiviteter skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest 30 dage efter, at de er revideret af revisor og godkendt af anlæggets ansvarlige ledelse.

§ 99. Et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal udbyde denne behandling på markedet, jf. dog § 97. Det kommunale behandlingsanlæg skal fastsætte prisen for behandling på en sådan måde, at den årlige indtægt fra behandlingen af dette affald som minimum dækker de omkostninger til behandlingen, som opgøres i regnskaber efter § 98.

Stk. 2. Det kommunale behandlingsanlæg skal indberette opkrævede priser for behandling af andet kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, end affald omfattet af § 94, stk. 2, og for behandling af andet affald på anlægget i regnskabsåret til Miljøstyrelsen samtidigt med fremsendelse af regnskab til Miljøstyrelsen efter § 98, stk. 4.

Kapitel 18

Tilsyn

§ 100. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Når Miljøstyrelsen træffer afgørelser efter denne bekendtgørelse, fører Miljøstyrelsen tilsyn med overholdelsen af disse afgørelser.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fører endvidere tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 17.

Stk. 4. De kommunale behandlingsanlæg betaler gebyr for Miljøstyrelsens tilsyn efter stk. 3 efter reglerne i bekendtgørelse om brugerbetaling.

Kapitel 19

Administrative bestemmelser

§ 101. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 20

Straf

§ 102. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) undlader at afgive oplysninger efter § 11,

2) overtræder forskrifter, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af § 19, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1 og 2, og § 22, stk. 1og 2.

3) undlader at benytte ordninger etableret efter § 25, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1, § 27, stk. 1, § 29, stk. 1, § 30, stk. 1, § 31, stk. 1, § 32, stk. 1, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1, § 35, stk. 1, § 36, stk.1, § 38, stk. 1, § 39, stk. 1, § 40, stk. 1, jf. § 37, stk. 1, 1. pkt. og § 41 stk. 1, 1. pkt.,

4) undlader at efterkomme kommunalbestyrelsens konkrete anvisning efter § 24, stk. 4, jf. § 37, stk. 1, 2. pkt. og § 41, stk. 1, 2. pkt.,

5) undlader at godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger eller konkrete anvisning, jf. § 37, stk. 2 og § 41, stk. 2,

6) undlader at underrette kommunalbestyrelsen om væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber, jf. § 43,

7) fortynder eller blander affald med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering, jf. § 47,

8) afleverer affaldstyper til deponering i strid med § 48, nr. 1-6,

9) undlader at indberette oplysninger jf. § 49, stk. 1,

10) undlader at gennemgå og beskrive ligheder og forskelle i anlæggenes miljømæssige og økonomiske effektivitet, jf. § 49, stk. 2,

11) undlader at anmelde frembringelse af farligt affald, jf. § 50, stk. 1,

12) undlader at føre register efter § 51, stk. 1,

13) undlader at afgive oplysninger fra registret og dokumentation for disse oplysninger, jf. § 51, stk. 2,

14) undlader at sikre at eksplosivt affald håndteres miljømæssigt forsvarligt, jf. § 52,

15) undlader at sikre at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet affald, jf. § 53,

16) undlader at sikre at det farlige affald er forsvarligt emballeret, jf. § 54,

17) undlader at sikre forsvarlig håndtering af olieaffald, jf. § 55, stk. 1 og 2,

18) undlader rettidigt og i rette form at indberette oplysninger til Affaldsdatasystemet, jf. § 67, stk. 2-4, og § 68, stk. 1-3,

19) retter i data, som kommunalbestyrelsen, Miljøcenter Roskilde eller Miljøstyrelsen har rettet i, jf. § 69, stk. 3 og 5,

20) undlader at sende faktura, jf. § 70, stk. 1,

21) undlader at opbevare kvittering, jf. § 70, stk. 2,

22) undlader at kildesortere affald, jf. § 72, stk. 1,

23) undlader at sikre genanvendelse, jf. § 72, stk. 2,

24) undlader at sikre genanvendelse eller nyttiggørelse af imprægneret træ, jf. § 72, stk. 3,

25) undlader at aflevere genanvendeligt kildesorteret affald, som foreskrevet i § 72, stk. 4, nr. 1 og 2,

26) undlader at aflevere affald, jf. § 72, stk. 5,

27) undlader at indgå en skriftlig aftale, jf. § 72, stk. 6, nr. 1 og 2,

28) undlader at fremvise dokumentation, jf. § 72, stk. 7,

29) undlader at indhente godkendelse, jf. § 73, stk. 1,

30) fortsætter virksomhed efter udløb af godkendelse uden at indhente fornyet godkendelse, jf. § 73, stk. 2,

31) undlader rettidigt og i rette form at fremsende ansøgning om godkendelse, hvor dette er påkrævet, jf. § 73, stk. 3 og 4,

32) undlader at oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i § 73, stk. 4, jf. § 76,

33) modtager affald, som ikke er egnet til genanvendelse, jf. § 78, stk. 1,

34) undlader at lade sig registrere i Affaldsregistret, herunder i rette form, jf. § 81, stk. 1 og 4,

35) undlader at oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i §§ 84-87, jf. § 81, stk. 3,

36) undlader at indsende de i § 84, nr. 1-3, angivne oplysninger,

37) undlader at indsende oplysninger, jf. § 85, nr. 1 og 2,

38) undlader at indsende oplysninger, jf. § 86, nr. 1,

39) undlader at indsende oplysninger, jf. § 87, nr. 1,

40) håndterer affald uden at være godkendt og registreret, jf. § 89,

41) undlader at betale gebyr, jf. § 90, stk. 1, 4 og 5

42) undlader at oplyse de i § 91, stk. 1, nr. 1-3, angivne oplysninger, herunder klart, entydigt og i god tid, jf. § 91, stk. 3,

43) undlader at oplyse om faglige regler, jf. § 91, stk. 2,

44) undlader at oplyse de i § 92, stk. 1, nr. 1-3, angivne oplysninger, herunder klart, entydigt og i god tid, jf. § 92, stk. 3,

45) undlader at oplyse om faglige regler, jf. § 92, stk. 2,

46) undlader at oplyse de i § 93, stk. 1, nr. 1 og 2, angivne oplysninger, herunder klart, entydigt og i god tid, jf. § 93, stk. 3,

47) undlader at oplyse om faglige regler, jf. § 93, stk. 2,

48) behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald i strid med § 94, stk. 1, og § 95, stk. 1,

49) undlader at foretage anmeldelse efter § 95, stk. 1 og 2,

50) udbyder behandling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald i strid med § 97,

51) undlader at føre særskilte regnskaber, jf. § 98, stk. 1 og 2,

52) undlader at fremsende regnskaber rettidigt til Miljøstyrelsen, jf. § 98, stk. 4,

53) undlader at udbyde behandling på markedsvilkår, jf. § 99, stk. 1,

54) undlader at indberette opkrævede priser, jf. § 99, stk. 2,

55) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 21

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 103. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2010. § 56, stk. 5, § 58, stk. 1 og 3-8, § 59, stk. 1-3 og 6 træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1473 af 23. december 2009 om affald ophæves. Dog forbliver følgende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald i kraft:

1) §§ 5-11 for så vidt angår den affaldsplan, som kommunalbestyrelsen skal udarbejde for perioden 2009-2012 (2009-2020),

2) § 17, stk. 1 og 2, for så vidt angår affaldsbehandlingsanlæggets pligt til at indberette oplysninger til Miljøstyrelsen senest den 31. januar 2010 dækkende 2009 og

3) § 20 for så vidt angår kommunalbestyrelsens pligt til at indberette oplysninger om import og eksport til Miljøstyrelsen den 15. marts 2010 og den 15. marts 2011 dækkende henholdsvis 2009 og 2010.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 34 og § 72, stk. 3, indtil den 1. januar 2012 anvise imprægneret træ fra husholdninger og virksomheder til deponering.

Stk. 4. Kommunale regulativer fastsat i medfør af bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 forbliver i kraft, indtil kommunalbestyrelsen har vedtaget nye regulativer i medfør af nærværende bekendtgørelses kapitel 5 dog således, at bestemmelser i de gældende regulativer, der vedrører kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, og opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, er ophævet den 1. januar 2010.

Stk. 5. Indtil den 1. september 2010 gælder reglerne i kapitel 15 med følgende tilpasninger:

1) Miljøstyrelsen varetager Miljøcenter Roskildes opgaver efter §§ 79, stk. 1 og 2, § 82, stk. 1 og 2, og § 83 og driver frem til den 1. september 2010 et midlertidigt affaldsregister.

2) Genanvendelsesanlæg, virksomheder, som ønsker at blive godkendt som indsamlingsvirksomheder for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, indsamlingsvirksomheder for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald, affaldstransportører og mæglere og forhandlere kan lade sig registrere i det midlertidige affaldsregister. Registreringen sker elektronisk hos Miljøstyrelsen uden brug af digital signatur, og de anlæg, virksomheder, affaldstransportører og mæglere og forhandlere, som ønsker at lade sig registrere, skal ved registreringen indberette de i § 73, stk. 4, nr. 1 og 3 og §§ 84-87 nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen.

3) Anlæg, virksomheder, affaldstransportører og mæglere og forhandlere, som er registreret i det midlertidige affaldsregister, og som kan eller skal registrere sig i Affaldsregistret efter den 1. september 2010, skal registrere sig på ny efter reglerne i kapitel 15.

4) Gebyr til dækning af omkostningerne i forbindelse med etablering, drift og administration af det midlertidige affaldsregister opkræves af Miljøcenter Roskilde i forbindelse med registrering i Affaldsregistret, jf. § 90, stk. 4-6.

§ 104. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde regulativer om virksomheders adgang til genbrugspladser, som opfylder kravene i § 38. Regulativerne er gældende, indtil regulativer vedtaget i medfør af kapitel 5 træder i kraft.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke udarbejder et regulativ i medfør af stk. 1, gælder der, indtil regulativer vedtaget i medfør af kapitel 5 træder i kraft, følgende:

1) Virksomheder kan benytte genbrugspladser beliggende i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

2) Forud for benyttelse af genbrugspladsen skal virksomheden, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, eksempelvis ved forevisning af udskrift fra CVR-register, at virksomheden er beliggende i kommunen eller har adgang til genbrugspladsen.

3) Køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg med tilhørende trailer har adgang til pladsen.

4) Virksomheder skal sortere affald, som afleveres på genbrugspladser, i de affaldsfraktioner, som genbrugspladsen modtager.

5) Der kan kun afleveres 200 kg farligt affald om året på genbrugspladser. Dette gælder dog ikke farligt affald omfattet af regler om producentansvar.

6) Kommunalbestyrelsen udsteder en kvittering til virksomheder, der afleverer farligt affald på en genbrugsplads, der er godkendt til at opbevare farligt affald.

§ 105. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyr for 2010 hos de virksomheder, som er beliggende i kommunen den 1. januar 2010. Kommunalbestyrelsen skal i sin fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedernes branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVR-registret den 1. januar 2010, til grund.

§ 106. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde regulativer om fastsættelse og opkrævning af gebyrer som opfylder kravene i lovens § 48, stk. 7, og denne bekendtgørelses § 56, stk. 4 og § 57. Regulativerne er gældende, indtil regulativer vedtaget i medfør af kapitel 5 træder i kraft.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke udarbejder et regulativ i medfør af stk. 1, gælder der, indtil regulativer vedtaget i medfør af kapitel 5 træder i kraft, følgende:

1) Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver et gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser. Gebyret skal differentieres efter følgende fordelingsnøgle i litra a-d samt det antal virksomheder, som findes i kommunen:

 
a)
Øvrige virksomheder:
½
 
b)
Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte):
4
 
c)
Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte):
6
 
d)
Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte):
8

2) Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver et gebyr for adgang til at aflevere affald på genbrugspladser for udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark. Gebyret skal differentieres, og skal opkræves direkte hos virksomheden.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen ikke udarbejder et regulativ i medfør af stk. 1, gælder der, indtil regulativer vedtaget i medfør af kapitel 5 træder i kraft, følgende:

1) Virksomheder med branchekode, som fremgår af bilag 7, og som har 0-1 ansatte på p-nummer adressen, skal ikke betale gebyr. Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne, hvis de anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

2) Virksomheder, hvis virksomhedsform fremgår af bilag 8, pkt. 1, og som har 0-1 ansatte på p-nummer adressen, skal ikke betale gebyr. Virksomheder, hvis virksomhedsform fremgår af bilag 8, pkt. 2, skal, uanset antallet af ansatte i virksomheden, ikke betale gebyr. Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne, hvis de anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

3) Virksomheder, som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig omsætning under 50.000 kr., skal ikke betale gebyr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Kommunalbestyrelsen kan undtage alle virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr. og selv indhente oplysninger om omsætningen for disse virksomheder.

4) Virksomheder, der kan dokumentere overfor kommunalbestyrelsen, at virksomheden selv håndterer alt sit affald til nyttiggørelse, skal ikke betale gebyr efter stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne, hvis de anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

5) Kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder, som ikke er omfattet af nr. 1-4, fra at betale gebyr, hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion.

Miljøministeriet, den 13. januar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Anne-Marie Rasmussen


Bilag 1

Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen

Kapiteloversigt
Kapitel 1:
Anvendelsesområde
Kapitel 2:
Definitioner
Kapitel 3:
Klassificering
Kapitel 4:
Planlægning
Kapitel 5:
Regulativpligt
Kapitel 6:
Ordninger
Kapitel 7:
Forbrænding af affald
Kapitel 8:
Deponering af affald
Kapitel 9:
Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg
Kapitel 10:
Særlige regler om farligt affald fra virksomheder
Kapitel 11:
Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer
Kapitel 12:
Den nationale regulativdatabase
Kapitel 13:
Indberetning af data om affald
Kapitel 14:
Genanvendeligt erhvervsaffald
Kapitel 15:
Affaldsregistret
Kapitel 16:
Oplysningspligt
Kapitel 17:
Kommunale behandlingsanlæg
Kapitel 18:
Tilsyn
Kapitel 19:
Administrative bestemmelser
Kapitel 20:
Straf
Kapitel 21:
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
   
Bilagsoversigt
Bilag 1:
Indholdsfortegnelse
Bilag 2:
Listen over affald (EAK-koder)
Bilag 3;
Benchmarking
Bilag 4:
Farligt affald
Bilag 5:
Forskrifter for indberetning til Affaldsdatasystemet
Bilag 6A:
Former og metoder for bortskaffelse
Bilag 6B:
Former og metoder for nyttiggørelse
Bilag 7:
Fritagelse for affaldsgebyrer - branchekoder
Bilag 8:
Fritagelse for affaldsgebyrer - virksomhedsformer
Bilag 9:
Regulativ for husholdningsaffald
Bilag 10:
Regulativ for erhvervsaffald


Bilag 2

Listen over affald, jf. § 2, stk. 1

Indledning

Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), som er udarbejdet i henhold til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald. Listen er en ikke udtømmende liste over affald.

Det forhold, at et stof eller en genstand er opført på listen, betyder ikke, at stoffet eller genstanden er affald under alle omstændigheder. Der er kun tale om affald, når definitionen af affald i § 2, er opfyldt.

Affald, som er opført på listen og markeret med fed skrift, betegnes som farligt affald, når kriterierne i bilag 4 er opfyldt, jf. § 3, stk. 1, nr. 18. Affaldstyperne i listen må ikke læses uafhængigt af det afsnit, de optræder i.

INDHOLDSFORTEGNELSE

EAK-kode
Affaldstype
01
Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler
02
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler
03
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, pap og papirmasse
04
Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien
05
Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og pyrolyse af kul
06
Affald fra uorganisk-kemiske processer
07
Affald fra organisk-kemiske processer
08
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og keramisk emalje samt klæbestoffer, fugemasser og trykfarver
09
Affald fra den fotografiske industri
10
Affald fra termiske processer
11
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer samt affald fra hydrometallurgiske processer
12
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
13
Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 og 12)
14
Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 08)
15
Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret
16
Affald ikke andetsteds specificeret i listen
17
Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)
18
Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne forskningsaktiviteter (undtagen storkøkken- og kantineaffald, som ikke har direkte tilknytning til patientbehandling)
19
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug
20
Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner
   

01
AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER
   
01 01
Affald fra brydning af mineraler
 
01 01 01
Affald fra brydning af metalholdige mineraler
 
01 01 02
Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler
   
01 03
Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
 
01 03 04
Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm
 
01 03 05
Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer
 
01 03 06
Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 04 og 01 03 05
 
01 03 07
Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
 
01 03 08
Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07
 
01 03 09
Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende under 01 03 07
 
01 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
01 04
Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
 
01 04 07
Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
 
01 04 08
Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 09
Kasseret sand og ler
 
01 04 10
Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 11
Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 12
Fast og flydende mineaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11
 
01 04 13
Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
01 05
Boremudder og andet boreaffald
 
01 05 04
Ferskvandsboremudder og -boreaffald
 
01 05 05
Boremudder og boreaffald indeholdende olie
 
01 05 06
Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer
 
01 05 07
Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
 
01 05 08
Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
 
01 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
02
AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER
   
02 01
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri
     
 
02 01 01
Slam fra vask og rengøring
 
02 01 02
Affald i form af animalske vævsdele
 
02 01 03
Affald i form af vegetabilske vævsdele
 
02 01 04
Plastaffald (undtagen emballager)
 
02 01 06
Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet
 
02 01 07
Affald fra skovbrug
 
02 01 08
Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer
 
02 01 09
Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08
 
02 01 10
Metalaffald
 
02 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
02 02
Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse
 
02 02 01
Slam fra vask og rengøring
 
02 02 02
Affald i form af animalske vævsdele
 
02 02 03
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 02 04
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
02 03
Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse
 
02 03 01
Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering
 
02 03 02
Affald fra konserveringsmidler
 
02 03 03
Affald fra opløsningsmiddelekstraktion
 
02 03 04
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 03 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
02 04
Affald fra sukkerfremstilling
 
02 04 01
Jord fra rengøring og vask af roer
 
02 04 02
Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne
 
02 04 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
02 05
Affald fra fremstilling af mejeriprodukter
 
02 05 01
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 05 02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
02 06
Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker
 
02 06 01
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 06 02
Affald fra konserveringsmidler
 
02 06 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
02 07
Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)
 
02 07 01
Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer
 
02 07 02
Affald fra spritdestillation
 
02 07 03
Affald fra kemisk behandling
 
02 07 04
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 07 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
03
AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE
   
03 01
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler
 
03 01 01
Bark- og korkaffald
 
03 01 04
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer
 
03 01 05
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04
 
03 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
03 02
Affald fra træbeskyttelse
 
03 02 01
Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler
 
03 02 02
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser
 
03 02 03
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser
 
03 02 04
Uorganiske træbeskyttelsesmidler
 
03 02 05
Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer
 
03 02 99
Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret
   
03 03
Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap
 
03 03 01
Bark- og træaffald
 
03 03 02
Grønludslam (fra genvinding af kogelud)
 
03 03 05
Slam fra afsværtning af returpapir
 
03 03 07
Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap
 
03 03 08
Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genbrug
 
03 03 09
Kalkslamaffald
 
03 03 10
Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og bestrygningsrestprodukt
 
03 03 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 03 03 10
 
03 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
04
AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN
   
04 01
Affald fra læder- og pelsindustrien
 
04 01 01
Affald fra skavning og spaltning med kalk
 
04 01 02
Affald fra kalkbehandling
 
04 01 03
Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase
 
04 01 04
Garvelud indeholdende chrom
 
04 01 05
Garvelud uden chrom
 
04 01 06
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende chrom
 
04 01 07
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden chrom
 
04 01 08
Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende chrom
 
04 01 09
Affald fra beredning og efterbehandling
 
04 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
04 02
Affald fra tekstilindustrien
 
04 02 09
Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)
 
04 02 10
Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks)
 
04 02 14
Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler
 
04 02 15
Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14
 
04 02 16
Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer
 
04 02 17
Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 16
 
04 02 19
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
04 02 20
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 04 02 19
 
04 02 21
Affald fra uforarbejdede tekstilfibre
 
04 02 22
Affald fra forarbejdede tekstilfibre
 
04 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
05
AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL
   
05 01
Affald fra olieraffinering
 
05 01 02
Slam fra afsaltning
 
05 01 03
Bundslam fra tanke
 
05 01 04
Surt alkylslam
 
05 01 05
Oliespild
 
05 01 06
Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr
 
05 01 07
Svovlsur tjære
 
05 01 08
Andre former for tjære
 
05 01 09
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
05 01 10
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 05 01 09
 
05 01 11
Affald fra rensning af brændstoffer med baser
 
05 01 12
Olie indeholdende syrer
 
05 01 13
Slam fra kedelfødevand
 
05 01 14
Affald fra køletårne
 
05 01 15
Brugt filterjord
 
05 01 16
Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie
 
05 01 17
Bitumen
 
05 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
05 06
Affald fra pyrolyse af kul
 
05 06 01
Svovlsur tjære
 
05 06 03
Andre former for tjære
 
05 06 04
Affald fra køletårne
 
05 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
05 07
Affald fra rensning og transport af naturgas
 
05 07 01
Kviksølvholdigt affald
 
05 07 02
Svovlholdigt affald
 
05 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06
AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER
   
06 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer
 
06 01 01
Svovlsyre og svovlsyrling
 
06 01 02
Saltsyre
 
06 01 03
Flussyre
 
06 01 04
Phosphorsyre og phosphorsyrling
 
06 01 05
Salpetersyre og salpetersyrling
 
06 01 06
Andre syrer
 
06 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser
 
06 02 01
Calciumhydroxid
 
06 02 03
Ammoniumhydroxid
 
06 02 04
Natrium- og kaliumhydroxid
 
06 02 05
Andre baser
 
06 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger heraf samt metaloxider
 
06 03 11
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider
 
06 03 13
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller
 
06 03 14
Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13
 
06 03 15
Metaloxider indeholdende tungmetaller
 
06 03 16
Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15
 
06 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 04
Metalholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 03
 
06 04 03
Arsenholdigt affald
 
06 04 04
Kviksølvholdigt affald
 
06 04 05
Affald indeholdende andre tungmetaller
 
06 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
06 05 02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
06 05 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 06 05 02
   
06 06
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, kemiske processer, hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser
 
06 06 02
Affald indeholdende farlige sulfider
 
06 06 03
Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02
 
06 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 07
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske processer, hvori indgår halogenforbindelser
 
06 07 01
Asbestholdigt affald fra elektrolyse
 
06 07 02
Aktivt kul fra chlorproduktion
 
06 07 03
Kviksølvholdigt bariumsulfatslam
 
06 07 04
Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre
 
06 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 08
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og siliciumderivater
 
06 08 02
Affald indeholdende farlig silicone
 
06 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 09
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser og kemiske processer, hvori indgår phosphor
 
06 09 02
Phosphorslagge
 
06 09 03
Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
 
06 09 04
Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 09 03
 
06 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 10
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning
 
06 10 02
Affald indeholdende farlige stoffer
 
06 10 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 11
Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler
 
06 11 01
Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid
 
06 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
06 13
Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret
 
06 13 01
Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider
 
06 13 02
Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)
 
06 13 03
Carbon black
 
06 13 04
Affald fra asbestforarbejdning
 
06 13 05
Sod
 
06 13 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
07
AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER
   
07 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser
 
07 01 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 01 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 01 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 01 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 01 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 01 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 01 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 01 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 01 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11
 
07 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
07 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre
 
07 02 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 02 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 02 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 02 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 02 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 02 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 02 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 02 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 02 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 02 11
 
07 02 13
Plastaffald
 
07 02 14
Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer
 
07 02 15
Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14
 
07 02 16
Affald indeholdende farlig silicone
 
07 02 17
Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16
 
07 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
07 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11)
 
07 03 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 03 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 03 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 03 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 03 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 03 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 03 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 03 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 03 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 03 11
 
07 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
07 04
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider
 
07 04 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 04 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 04 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 04 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 04 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 04 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 04 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 04 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 04 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 04 11
 
07 04 13
Fast affald indeholdende farlige stoffer
 
07 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
07 05
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler
 
07 05 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 05 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 05 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 05 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 05 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 05 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 05 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 05 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 05 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11
 
07 05 13
Fast affald indeholdende farlige stoffer
 
07 05 14
Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13
 
07 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
07 06
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler
 
07 06 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 06 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 06 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 06 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 06 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 06 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 06 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 06 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 06 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11
 
07 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
07 07
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede
 
07 07 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 07 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 07 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 07 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 07 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 07 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 07 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 07 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 07 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11
 
07 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
08
AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
   
08 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak
 
08 01 11
Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 12
Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11
 
08 01 13
Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 14
Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13
 
08 01 15
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 16
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15
 
08 01 17
Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 18
Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17
 
08 01 19
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 20
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19
 
08 01 21
Affald fra fjernelse af maling eller lak
 
08 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
08 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)
 
08 02 01
Affald fra pulverbelægningsmaterialer
 
08 02 02
Vandigt slam indeholdende keramiske materialer
 
08 02 03
Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer
 
08 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
08 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver
 
08 03 07
Vandigt slam indeholdende trykfarver
 
08 03 08
Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver
 
08 03 12
Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer
 
08 03 13
Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12
 
08 03 14
Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer
 
08 03 15
Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14
 
08 03 16
Kasserede ætsevæsker
 
08 03 17
Kasseret toner indeholdende farlige stoffer
 
08 03 18
Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17
 
08 03 19
Dispergeringsolie
 
08 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
08 04
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)
 
08 04 09
Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 10
Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09
 
08 04 11
Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 12
Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11
 
08 04 13
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 14
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 13
 
08 04 15
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 16
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15
 
08 04 17
Harpiksolie
 
08 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
08 05
Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08
 
08 05 01
Isocyanataffald
   
09
AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI
   
09 01
Affald fra den fotografiske industri
 
09 01 01
Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade
 
09 01 02
Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader
 
09 01 03
Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade
 
09 01 04
Fixerbade
 
09 01 05
Blegebade og blege-fixerbade
 
09 01 06
Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet
 
09 01 07
Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser
 
09 01 08
Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser
 
09 01 10
Engangskameraer uden batterier
 
09 01 11
Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
 
09 01 12
Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 09 01 11
 
09 01 13
Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06
 
09 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10
AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER
   
10 01
Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)
 
10 01 01
Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)
 
10 01 02
Flyveaske stammende fra kul
 
10 01 03
Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ
 
10 01 04
Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie
 
10 01 05
Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling
 
10 01 07
Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling
 
10 01 09
Svovlsyre
 
10 01 13
Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel
 
10 01 14
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
 
10 01 15
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14
 
10 01 16
Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
 
10 01 17
Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16
 
10 01 18
Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 01 19
Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18
 
10 01 20
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
10 01 21
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20
 
10 01 22
Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 01 23
Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22
 
10 01 24
Sand fra fluid bed-forbrænding
 
10 01 25
Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker
 
10 01 26
Affald fra behandling af kølevand
 
10 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 02
Affald fra jern- og stålindustrien
 
10 02 01
Affald fra slaggebehandling
 
10 02 02
Ubehandlet slagge
 
10 02 07
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 02 08
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07
 
10 02 10
Glødeskal
 
10 02 11
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 02 12
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11
 
10 02 13
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 02 14
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 13
 
10 02 15
Andet slam og filterkager
 
10 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 03
Affald fra termisk baserede aluminiumsværker
 
10 03 02
Anodeaffald
 
10 03 04
Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning
 
10 03 05
Aluminiumoxidaffald
 
10 03 08
Saltslagge fra sekundær forarbejdning
 
10 03 09
Sort slagge fra sekundær forarbejdning
 
10 03 15
Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 03 16
Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15
 
10 03 17
Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling
 
10 03 18
Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 03 17
 
10 03 19
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 20
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19
 
10 03 21
Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer
 
10 03 22
Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra affald henhørende under 10 03 21
 
10 03 23
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 24
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23
 
10 03 25
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 26
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 25
 
10 03 27
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 03 28
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27
 
10 03 29
Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer
 
10 03 30
Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende under 10 03 29
 
10 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 04
Affald fra termisk baserede blyværker
 
10 04 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 04 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 04 03
Calciumarsenat
 
10 04 04
Støv fra røggasrensning
 
10 04 05
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 04 06
Fast affald fra røggasrensning
 
10 04 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 04 09
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 04 10
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09
 
10 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 05
Affald fra termisk baserede zinkværker
 
10 05 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 05 03
Støv fra røggasrensning
 
10 05 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 05 05
Fast affald fra røggasrensning
 
10 05 06
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 05 08
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 05 09
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08
 
10 05 10
Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 05 11
Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10
 
10 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 06
Affald fra termisk baserede kobberværker
 
10 06 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 06 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 06 03
Støv fra røggasrensning
 
10 06 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 06 06
Fast affald fra røggasrensning
 
10 06 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 06 09
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 06 10
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09
 
10 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 07
Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker
 
10 07 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 07 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 07 03
Fast affald fra røggasrensning
 
10 07 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 07 05
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 07 07
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 07 08
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07
 
10 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 08
Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker
 
10 08 04
Partikelformet materiale og støv
 
10 08 08
Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 08 09
Andre slagger
 
10 08 10
Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 08 11
Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10
 
10 08 12
Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling
 
10 08 13
Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 08 12
 
10 08 14
Anodeaffald
 
10 08 15
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 08 16
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15
 
10 08 17
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 08 18
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 17
 
10 08 19
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 08 20
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19
 
10 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 09
Affald fra jernstøberier
 
10 09 03
Ovnslagge
 
10 09 05
Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 09 06
Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05
 
10 09 07
Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 09 08
Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07
 
10 09 09
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 09 10
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09
 
10 09 11
Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer
 
10 09 12
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11
 
10 09 13
Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer
 
10 09 14
Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13
 
10 09 15
Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer
 
10 09 16
Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15
 
10 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 10
Affald fra metalstøberier
 
10 10 03
Ovnslagge
 
10 10 05
Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 10 06
Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05
 
10 10 07
Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 10 08
Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07
 
10 10 09
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 10 10
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09
 
10 10 11
Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer
 
10 10 12
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11
 
10 10 13
Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer
 
10 10 14
Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13
 
10 10 15
Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer
 
10 10 16
Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15
 
10 10 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 11
Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter
 
10 11 03
Affaldsglasbaserede fibermaterialer
 
10 11 05
Partikelformet materiale og støv
 
10 11 09
Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer
 
10 11 10
Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09
 
10 11 11
Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)
 
10 11 12
Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11
 
10 11 13
Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer
 
10 11 14
Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 11 13
 
10 11 15
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 11 16
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15
 
10 11 17
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 11 18
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 17
 
10 11 19
Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
10 11 20
Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 11 19
 
10 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 12
Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer
 
10 12 01
Affald af råvareblandinger før termisk behandling
 
10 12 03
Partikelformet materiale og støv
 
10 12 05
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 12 06
Kasserede forme
 
10 12 08
Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling)
 
10 12 09
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 12 10
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09
 
10 12 11
Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller
 
10 12 12
Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11
 
10 12 13
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
10 12 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 13
Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå
 
10 13 01
Affald af råvareblandinger før termisk behandling
 
10 13 04
Affald fra brænding og læskning af kalk
 
10 13 06
Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13)
 
10 13 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 13 09
Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest
 
10 13 10
Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende under 10 13 09
 
10 13 11
Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10
 
10 13 12
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 13 13
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12
 
10 13 14
Betonaffald og betonslam
 
10 13 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
10 14
Affald fra krematorier
 
10 14 01
Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv
   
11
AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER
   
11 01
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering)
 
11 01 05
Bejdsesyrer
 
11 01 06
Syrer, ikke andetsteds specificeret
 
11 01 07
Bejdsebaser
 
11 01 08
Phosphateringsbade
 
11 01 09
Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer
 
11 01 10
Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09
 
11 01 11
Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer
 
11 01 12
Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11
 
11 01 13
Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer
 
11 01 14
Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13
 
11 01 15
Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer
 
11 01 16
Mættede eller brugte ionbytterharpikser
 
11 01 98
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
11 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
11 02
Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer
 
11 02 02
Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit)
 
11 02 03
Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer
 
11 02 05
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
11 02 06
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 11 02 05
 
11 02 07
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
11 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
11 03
Slam og faste produkter fra hærdning
 
11 03 01
Cyanidholdigt affald
 
11 03 02
Andet affald
   
11 05
Affald fra varmforzinkningsprocesser
 
11 05 01
Hårdzink
 
11 05 02
Zinkaske
 
11 05 03
Fast affald fra røggasrensning
 
11 05 04
Kasserede flusmidler
 
11 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
12
AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST
   
12 01
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
 
12 01 01
Filspåner og drejespåner af jern
 
12 01 02
Metalstøv og -partikler af jern
 
12 01 03
Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal
 
12 01 04
Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal
 
12 01 05
Plastspåner
 
12 01 06
Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)
 
12 01 07
Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)
 
12 01 08
Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger
 
12 01 09
Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger
 
12 01 10
Syntetiske skæreolier
 
12 01 12
Brugt voks og fedt
 
12 01 13
Affald fra svejsning
 
12 01 14
Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer
 
12 01 15
Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14
 
12 01 16
Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer
 
12 01 17
Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16
 
12 01 18
Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)
 
12 01 19
Let bionedbrydelige skæreolier
 
12 01 20
Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer
 
12 01 21
Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20
 
12 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
12 03
Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11)
 
12 03 01
Vandigt vaskevand
 
12 03 02
Affald fra dampaffedtning
   
13
OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19)
   
13 01
Affald fra hydraulikolier
 
13 01 01
Hydraulikolier indeholdende PCB1)
 
13 01 04
Chlorerede emulsioner
 
13 01 05
Ikke-chlorerede emulsioner
 
13 01 09
Mineralske, chlorerede hydraulikolier
 
13 01 10
Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier
 
13 01 11
Syntetiske hydraulikolier
 
13 01 12
Let bionedbrydelige hydraulikolier
 
13 01 13
Andre hydraulikolier
   
13 02
Motor-, gear- og smøreolieaffald
 
13 02 04
Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 05
Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 06
Syntetiske motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 07
Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 08
Andre motor-, gear- og smøreolier
   
13 03
Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 01
Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB
 
13 03 06
Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01
 
13 03 07
Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 08
Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 09
Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 10
Andre isolations- og varmetransmissionsolier
   
13 04
Bundolie (fra skibe)
 
13 04 01
Bundolie fra sejlads på indre vandveje
 
13 04 02
Affald fra modtageanlæg for bundolie
 
13 04 03
Bundolie fra anden sejlads
   
13 05
Materiale fra olieseparatorer
 
13 05 01
Fast affald fra sandfang og olieseparatorer
 
13 05 02
Slam fra olieseparatorer
 
13 05 03
Slam fra olieudskillere
 
13 05 06
Olie fra olieseparatorer
 
13 05 07
Olieholdigt vand fra olieseparatorer
 
13 05 08
Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer
   
13 07
Affald fra flydende brændstoffer
 
13 07 01
Brændselsolie og dieselolie
 
13 07 02
Benzin
 
13 07 03
Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)
   
13 08
Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret
 
13 08 01
Afsaltningsslam eller -emulsioner
 
13 08 02
Andre emulsioner
 
13 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
14
KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)
   
14 06
Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler
 
14 06 01
Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC
 
14 06 02
Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
 
14 06 03
Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
 
14 06 04
Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler
 
14 06 05
Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler
   
15
EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET
   
15 01
Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)
 
15 01 01
Papir- og papemballage
 
15 01 02
Plastemballage
 
15 01 03
Træemballage
 
15 01 04
Metalemballage
 
15 01 05
Kompositemballage
 
15 01 06
Blandet emballage
 
15 01 07
Glasemballage
 
15 01 09
Tekstilemballage
 
15 01 10
Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
 
15 01 11
Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere
   
15 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter
 
15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer
 
15 02 03
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02
   
16
AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN
   
16 01
Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)
 
16 01 03
Udtjente dæk
 
16 01 04
Udtjente køretøjer.
 
16 01 06
Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele
 
16 01 07
Oliefiltre
 
16 01 08
Kviksølvholdige komponenter
 
16 01 09
Komponenter indeholdende PCB
 
16 01 10
Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)
 
16 01 11
Bremseklodser indeholdende asbest
 
16 01 12
Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11
 
16 01 13
Bremsevæsker
 
16 01 14
Frostvæsker indeholdende farlige stoffer
 
16 01 15
Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14
 
16 01 16
Tanke til flydende gas
 
16 01 17
Jernholdigt metal
 
16 01 18
Ikke-jernmetal
 
16 01 19
Plast
 
16 01 20
Glas
 
16 01 21
Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14
 
16 01 22
Komponenter, ikke andetsteds specificeret
 
16 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
16 02
Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
 
16 02 09
Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB
 
16 02 10
Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09
 
16 02 11
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC
 
16 02 12
Kasseret udstyr, som indeholder fri asbest
 
16 02 13
Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele2), bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12
 
16 02 14
Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 13
 
16 02 15
Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr
 
16 02 16
Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15
   
16 03
Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer
 
16 03 03
Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer
 
16 03 04
Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03
 
16 03 05
Organisk affald indeholdende farlige stoffer
 
16 03 06
Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05
   
16 04
Kasserede eksplosive stoffer
 
16 04 01
Kasseret ammunition
 
16 04 02
Kasseret fyrværkeri
 
16 04 03
Andre kasserede eksplosive stoffer
   
16 05
Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier
 
16 05 04
Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
 
16 05 05
Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04
 
16 05 06
Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier
 
16 05 07
Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
16 05 08
Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
16 05 09
Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
   
16 06
Batterier og akkumulatorer
 
16 06 01
Blyakkumulatorer
 
16 06 02
Ni-Cd-batterier
 
16 06 03
Kviksølvholdige batterier
 
16 06 04
Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)
 
16 06 05
Andre batterier og akkumulatorer
 
16 06 06
Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer
   
16 07
Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)
 
16 07 08
Olieholdigt affald
 
16 07 09
Affald indeholdende andre farlige stoffer
 
16 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
16 08
Brugte katalysatorer
 
16 08 01
Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)
 
16 08 02
Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller3) eller farlige overgangsmetalforbindelser
 
16 08 03
Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret
 
16 08 04
Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse af 16 08 07)
 
16 08 05
Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre
 
16 08 06
Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer
 
16 08 07
Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer
   
16 09
Oxiderende stoffer
 
16 09 01
Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat
 
16 09 02
Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat
 
16 09 03
Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid
 
16 09 04
Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret
   
16 10
Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet
 
16 10 01
Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer
 
16 10 02
Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01
 
16 10 03
Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer
 
16 10 04
Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03
   
16 11
Affald fra foringer og ildfaste materialer
 
16 11 01
Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 02
Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01
 
16 11 03
Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 04
Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 03
 
16 11 05
Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 06
Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 05
   
17
BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)
   
17 01
Beton, mursten, tegl og keramik
 
17 01 01
Beton
 
17 01 02
Mursten
 
17 01 03
Tegl og keramik
 
17 01 06
Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer
 
17 01 07
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06
   
17 02
Træ, glas og plast
 
17 02 01
Træ
 
17 02 02
Glas
 
17 02 03
Plast
 
17 02 04
Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
   
17 03
Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter
 
17 03 01
Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære
 
17 03 02
Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01
 
17 03 03
Kultjære og tjærede produkter
   
17 04
Metaller (og legeringer heraf)
 
17 04 01
Kobber, bronze, messing
 
17 04 02
Aluminium
 
17 04 03
Bly
 
17 04 04
Zink
 
17 04 05
Jern og stål
 
17 04 06
Tin
 
17 04 07
Blandet metal
 
17 04 09
Metalaffald forurenet med farlige stoffer
 
17 04 10
Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer
 
17 04 11
Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10
   
17 05
Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer
 
17 05 03
Jord og sten indeholdende farlige stoffer
 
17 05 04
Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03
 
17 05 05
Klapmateriale indeholdende farlige stoffer
 
17 05 06
Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05
 
17 05 07
Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer
 
17 05 08
Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07
   
17 06
Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer
 
17 06 01
Isolationsmateriale indeholdende asbest
 
17 06 03
Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
17 06 04
Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 - 17 06 03
 
17 06 05
Asbestholdige byggematerialer
 
17 06 06
Asbestholdige byggematerialer, støvende
   
17 08
Gipsbaserede byggematerialer
 
17 08 01
Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer
 
17 08 02
Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01
   
17 09
Andet bygnings- og nedrivningsaffald
 
17 09 01
Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald
 
17 09 02
Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)
 
17 09 03
Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer
 
17 09 04
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
   
18
AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING)
   
18 01
Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker
 
18 01 01
Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 01 03)
 
18 01 02
Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (med undtagelse af 18 01 03)
 
18 01 03
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 01 04
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)
 
18 01 06
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
18 01 07
Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06
 
18 01 08
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
 
18 01 09
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08
 
18 01 10
Amalgamaffald fra tandpleje
   
18 02
Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af sygdomme i forbindelse med dyr
 
18 02 01
Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 02 02)
 
18 02 02
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 02 03
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 02 05
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
18 02 06
Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05
 
18 02 07
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
 
18 02 08
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07
   
19
AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG
   
19 01
Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald
 
19 01 02
Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske
 
19 01 05
Filterkage fra røggasrensning
 
19 01 06
Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald
 
19 01 07
Fast affald fra røggasrensning
 
19 01 10
Brugt aktivt kul fra røggasrensning
 
19 01 11
Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer
 
19 01 12
Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11
 
19 01 13
Flyveaske indeholdende farlige stoffer
 
19 01 14
Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13
 
19 01 15
Kedelstøv indeholdende farlige stoffer
 
19 01 16
Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15
 
19 01 17
Affald fra pyrolyse indeholdende farlige stoffer
 
19 01 18
Affald fra pyrolyse, bortset fra affald henhørende under 19 01 17
 
19 01 19
Sand fra fluid bed-forbrænding
 
19 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
19 02
Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller cyanid samt neutralisering)
 
19 02 03
Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald
 
19 02 04
Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald
 
19 02 05
Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer
 
19 02 06
Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 19 02 05
 
19 02 07
Olie og koncentrater fra separering
 
19 02 08
Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 09
Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 10
Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09
 
19 02 11
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
19 03
Stabiliseret eller solidificeret affald5)
 
19 03 04
Affald, som er markeret som farligt affald og som er delvis6) stabiliseret
 
19 03 05
Stabiliseret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 04
 
19 03 06
Affald, som er markeret som farligt affald og som er solidificeret
 
19 03 07
Solidificeret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 06
   
19 04
Forglasset affald og affald fra forglasning
 
19 04 01
Forglasset affald
 
19 04 02
Flyveaske og andet affald fra røggasrensning
 
19 04 03
Ikke-forglasset fast fase
 
19 04 04
Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald
   
19 05
Affald fra aerob behandling af fast affald
 
19 05 01
Ikke-komposteret fraktion af kommunalt indsamlet affald og lignende affald
 
19 05 02
Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 05 03
Kompost, som ikke overholder specifikationerne
 
19 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
19 06
Affald fra anaerob behandling af affald
 
19 06 03
Væske fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald
 
19 06 04
Fermentat fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald
 
19 06 05
Væske fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 06 06
Fermentat fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
19 07
Perkolat fra lossepladser
 
19 07 02
Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer
 
19 07 03
Perkolat fra lossepladser, bortset fra affald henhørende under 19 07 02
   
19 08
Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret
 
19 08 01
Ristegods
 
19 08 02
Affald fra sandfang
 
19 08 05
Slam fra behandling af byspildevand
 
19 08 06
Mættede eller brugte ionbytterharpikser
 
19 08 07
Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere
 
19 08 08
Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller
 
19 08 09
Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt
 
19 08 10
Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09
 
19 08 11
Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industrispildevand
 
19 08 12
Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 11
 
19 08 13
Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand
 
19 08 14
Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 13
 
19 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
19 09
Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug
 
19 09 01
Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist
 
19 09 02
Slam fra klaring af drikkevand
 
19 09 03
Slam fra karbonatfjernelse
 
19 09 04
Brugt aktivt kul
 
19 09 05
Mættede eller brugte ionbytterharpikser
 
19 09 06
Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere
 
19 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
19 10
Affald fra fragmentering af metalholdigt affald
 
19 10 01
Jern- og stålaffald
 
19 10 02
Ikke-jernmetal
 
19 10 03
Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer
 
19 10 04
Den lette fraktion og støv, bortset fra affald henhørende under 19 10 03
 
19 10 05
Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer
 
19 10 06
Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05
   
19 11
Affald fra regenerering af olie
 
19 11 01
Brugt filterjord
 
19 11 02
Svovlsur tjære
 
19 11 03
Vandigt flydende affald
 
19 11 04
Affald fra rensning af brændstoffer med baser
 
19 11 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
19 11 06
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 19 11 05
 
19 11 07
Affald fra røggasrensning
 
19 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
   
19 12
Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret
 
19 12 01
Papir og pap
 
19 12 02
Jernholdigt metal
 
19 12 03
Ikke-jernmetal
 
19 12 04
Plast og gummi
 
19 12 05
Glas
 
19 12 06
Træ indeholdende farlige stoffer
 
19 12 07
Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06
 
19 12 08
Tekstiler
 
19 12 09
Mineraler (f.eks. sand, sten)
 
19 12 10
Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)
 
19 12 11
Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald indeholdende farlige stoffer
 
19 12 12
Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11
   
19 13
Affald fra rensning af jord og grundvand
 
19 13 01
Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer
 
19 13 02
Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 01
 
19 13 03
Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer
 
19 13 04
Slam fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 03
 
19 13 05
Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer
 
19 13 06
Slam fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 05
 
19 13 07
Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer
 
19 13 08
Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 07
   
20
KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER
   
20 01
Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01)
 
20 01 01
Papir og pap
 
20 01 02
Glas
 
20 01 08
Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald
 
20 01 10
Tøj
 
20 01 11
Tekstiler
 
20 01 13
Opløsningsmidler
 
20 01 14
Syrer
 
20 01 15
Baser
 
20 01 17
Fotokemikalier
 
20 01 19
Pesticider
 
20 01 21
Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald
 
20 01 23
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner
 
20 01 25
Spiselig olie og fedt
 
20 01 26
Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25
 
20 01 27
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer
 
20 01 28
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27
 
20 01 29
Detergenter indeholdende farlige stoffer
 
20 01 30
Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29
 
20 01 31
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
 
20 01 32
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31
 
20 01 33
Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier
 
20 01 34
Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33
 
20 01 35
Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele7)
 
20 01 36
Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35
 
20 01 37
Træ indeholdende farlige stoffer
 
20 01 38
Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37
 
20 01 39
Plast
 
20 01 40
Metaller
 
20 01 41
Affald fra skorstensfejning
 
20 01 99
Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret
   
20 02
Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde)
 
20 02 01
Bionedbrydeligt affald
 
20 02 02
Jord og sten
 
20 02 03
Andet ikke-bionedbrydeligt affald
   
20 03
Andet kommunalt indsamlet affald
 
20 03 01
Blandet kommunalt indsamlet affald
 
20 03 02
Affald fra markedspladser
 
20 03 03
Affald fra gadefejning
 
20 03 04
Slam fra septiktanke
 
20 03 06
Affald fra rensning af kloakker
 
20 03 07
Storskrald
 
20 03 99
Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret
     
1) Til brug for denne affaldsliste defineres PCB som i PCB-bekendtgørelsen.
2) Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas osv.
3) Ved overgangsmetaller forstås i denne position: scandium, vanadium, mangan, cobalt, kobber, yttrium, niobium, hafnium, wolfram, titan, chrom, jern, nikkel, zink, zirconium, molybdæn og tantal. Disse metaller eller deres forbindelser er farlige, hvis de er klassificerede som farlige stoffer. Klassifikationen af farlige stoffer er bestemmende for, hvilke af disse overgangsmetaller og hvilke overgangsmetalforbindelser der er farlige.
4) Stabiliseringsprocesser ændrer farligheden af affaldets bestanddele og omdanner herved farligt affald til ikke-farligt affald. Solidifikationsprocesser ændrer kun affaldets fysiske tilstand (f.eks. omdannelse fra flydende til fast form) gennem anvendelse af tilsætningsstoffer uden at ændre affaldets kemiske egenskaber.
5) Affald anses for at være delvis stabiliseret, hvis farlige bestanddele, som ikke er blevet fuldstændig omdannet til ikke-farlige bestanddele efter stabiliseringsprocessen, kan frigives til miljøet på kort, mellemlang eller lang sigt.
6) Farlige dele af elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katoderør og andet aktiveret glas osv.


Bilag 3

Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. § 49, stk. 1

1. Hvem skal indberette:

Følgende anlæg, der deponerer og forbrænder affald, skal indberette data:

1) Dedikerede affaldsforbrændingsanlæg, hvor mindst 80 % af den producerede energi stammer fra affald.

2) Øvrige anlæg der brænder affald: Anlæg der brænder mere end 20.000 tons affald om året. Disse anlæg skal kun afgive få oplysninger.

3) Deponeringsanlæg, der kan modtage affald efter kravene i deponeringsdirektivet.

2. Hvad skal indberettes:

2.1 Forbrændingsanlæg:

1. Anlæg

Generelle informationer

Udfyldes for (år)

Forbrændingsanlæggets navn

CVR nummer

Anlæggets P-nummer

Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold

Angiv ejerforholdet for forbrændingsanlægget: (Kommunalt ejet; Fælleskommunalt ejet (I/S); Ejet af andelsejet fjernvarmeværk (AMBA); Elværksejet (A/S) Ejet i fællesskab af to eller flere)

Hvis andet, angiv selskabsform:

Andre driftsområder

Har anlægget følgende aktiviteter? Det kan være på samme lokalitet eller en anden lokalitet (sæt kryds)? (Neddeling af forbrændingsegnet affald, Sortering af forbrændingsegnet affald; Omlastning af forbrændingsegnet affald; Mellemlager for affald; Slaggehåndtering; Fjernvarmetransmission)

Kapacitet

Hvad er forbrændingsanlæggets nuværende totale årlige godkendte kapacitet efter varmeforsyningsloven til forbrænding af affald (tons/år)?

Hvad er forbrændingsanlæggets nuværende totale årlige miljøgodkendte kapacitet (tons/år)?

Hvad var forbrændingsanlæggets nominelle kapacitet for hver ovn (antal tons per time)? Der fraregnes ikke evt. begrænsning ift røggasrensning.

Driftstimer

Hvad var forbrændingsanlæggets driftstimer?

Angiv driftstimer for hver ovn på anlægget.

Røggas

Angiv typen af røggasrensning på hver ovn: (Tør røggasrensning; Semitør røggasrensning; Våd røggasrensning)

Etableringsår

Hvilket år blev anlægget etableret? Angiv år for hver ovn.

Angiv årstal for levetidsforlængelser

2. Affald

Affaldsmængde

Hvor meget affald blev indvejet?

Hvor meget netto heraf kom fra mellemdeponering?

Hvor meget affald blev brændt?

Hvor mange % af læssene tager I ud til stikprøvekontrol af affaldet?

Affaldets brændværdi

Hvad var den gennemsnitlige (beregnede) brændværdi for det afbrændte affald (GJ/ton)

3. Miljø

Slagge og restproduktmængde

Angiv den producerede mængde slagge (tons) før udsortering af metaller

Hvor stor en del af slaggerne blev genanvendt (angiv den årlige gennemsnitlige genanvendelsesprocent)?

Hvor stor en andel af slaggen (i %) deponeres, fordi det ikke kan overholdes grænseværdierne i Restprodukt-bekendtgørelsen, Kategori II og III?

Angiv den producerede restproduktmængde ekskl. slagge (tons)

Overskridelser

Angiv antallet af vilkårsoverskridelser af døgnmiddelværdierne på luftemissioner (hvis ingen, angiv 0) Summeret over alle ovne

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til spildevandsudledninger til kloak?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til spildevandsudledninger til recipient?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til støv?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til støj?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til indhold af TOC/glødetab i slagge?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til krav om kvalitetssikring af de automatiske målende systemer?

Uheld

Har der været uheld med konsekvenser for det ydre miljø eller med fare herfor?

Røggas og emissioner (samlet for alle ovnlinier)

Røggasmængde (Nm3 per ton brændt affald)
Angiv den faktisk udledte mængde af følgende emissioner per Nm3 (Opgørelserne baseres på såvel kontinuerligt målte emissioner og emissioner, der udtages stikprøvevis. For sidstnævnte beregnes emissionerne som gennemsnittet af de målte værdier i året.) For emissioner mindre end detektionsgrænsen angives »detektionsgrænse«
 
Dioxin - g DCDD og PCDF per Nm3
 
Partikler (g per Nm3)
 
CO (g per Nm3)
 
SO2 (g per Nm3)
 
NOX (g per Nm3)
For andre tungmetaller angives summen af de udledte mængder af Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, 'Cu, Hg, Mn, Ni, V, Sb, Sn, T1 m.fl.. Andre tungmetaller (g per Nm3)

4. Energiproduktion

Varmeproduktion

Angiv den producerede mængde varme (GJ)

Angiv den solgte mængde varme (GJ)

Angiv bortkølet mængde varme (GJ)

Afsætter anlægget anden energi?

Elektricitetsproduktion

Angiv den producerede mængde (MWh)

Angiv den solgte mængde (MWh)

5. Priser og økonomi

Afsætning og afregning af varme

Hvad var den gennemsnitlige afregningspris for varmen (kr./GJ)? (Baseret på indtægten fra den solgte varme fordelt på de solgte GJ. Ekskl. alle statslige energi og miljøafgifter f.eks. affaldsvarmeafgift)

Afsætning og afregning af elektricitet

Hvad var den gennemsnitlige afregnings-pris for elektriciteten (kr./MWh)? Baseret på indtægten fra den solgte el fordelt på de solgte MWh. Ekskl. afgifter og finansielle indtægter fra el-afregningen. Inkl. indtægter for balance/reguleringskraft og reservekraft

Takster

Hvad var den gennemsnitlige takst i kr./ton? (Den gennemsnitlige takst beregnes som de samlede indtægter, som anlægget modtager i betaling som i form af gebyrer/takster for affaldet divideret med den brændte mængde affald. Ekskl. Energi- og CO2afgift).

Anlæggets økonomi

Hvad var anlæggets totale indtægter? (kr.) Gebyr og takster, indtægter fra salg af el og varme, salg af genbrugeligt materiale etc. Ekskl. alle statslige energi- og miljøafgifter f.eks. affaldsvarmeafgift

Hvad var anlæggets totale driftsudgifter? (kr.) Totale udgifter til drift, vedligehold, administration, forsikringer mm, der har relation til forbrændingsanlægget, herunder sortering, håndtering af slagge og røggashåndtering. Hvor administrationen varetager flere opgaver skal medtages en andel svarende til forbrændingsanlæggets belastning af administrationen. Ekskl. affaldsvarmeafgift og svovlafgift.

Er der nogle af driftsudgifterne, som I betragter som ekstraordinære lige netop i år, og som det derfor er rimeligt at fratrække? (kr.)

Hvis ja, forklar hvorfor:

Hvad var anlæggets afskrivninger? (kr.) Årsregnskabslovens principper for afskrivninger anvendes. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget er lig anskaffelsessummen (byggesummen) og afskrivningsprofiler er lig aktives levetid. Se afskrivningsregler nederst på siden.

Hvad var anlæggets finansielle udgifter? (kr.) Primært renter på gæld og opsparing - angiv »-« hvis de finansielle udgifter er positive.

Hvad var anlæggets hensættelser for året? (kr.)

Hvor optræder hensættelserne i resultatopgørelsen?

Hvad var anlæggets bogførte værdi? (kr.)

Angiv afskrivningsperiode for ovne (Angiv antal år.)

Angiv afskrivningsperiode for bygninger (Angiv antal år.)

6. Øvrige forhold

Er der nogle forskelle på jeres forbrændingsanlæg og øvrige forbrændingsanlæg, der har betydning for effektiviteten og ikke allerede er blevet kortlagt i spørgsmålene ovenfor?

Kommentarer til dette spørgeskema eller undersøgelsen som helhed:

2.2 Øvrige anlæg

1. Anlæg

Generelle informationer

Udfyldes for (år)

Forbrændingsanlæggets navn

CVR nummer

Anlæggets P-nummer

Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold

Angiv ejerforholdet for forbrændingsanlægget: (Kommunalt ejet; Fælleskommunalt ejet (I/S); Ejet af andelsejet fjernvarmeværk (AMBA); Elværksejet (A/S) Ejet i fællesskab af to eller flere)

Hvis andet, angiv selskabsform:

2. Affald

Affaldsmængde

Hvor meget affald blev indvejet?

Hvor meget netto heraf kom fra mellemdeponering?

Hvor meget affald blev brændt?

Hvor mange % af læssene tager I ud til stikprøvekontrol af affaldet?

Affaldets brændværdi

Hvad var den gennemsnitlige (beregnede) brændværdi for det afbrændte affald (GJ/ton)

5. Priser og økonomi

Takster

Hvad var den gennemsnitlige takst i kr./ton? (Den gennemsnitlige takst beregnes som de samlede indtægter, som anlægget modtager i betaling som i form af gebyrer/takster for affaldet divideret med den brændte mængde affald. Ekskl. Energi- og CO2afgift.)

2.3 Deponeringsanlæg

1. Anlæg

Generelle informationer

Udfyldes for (år)

Deponeringsanlæggets navn

CVR nummer

Anlæggets P-nummer/ P-numre

Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold og anlæg

Hvordan er ejerforholdet for deponeringsanlægget?

Hvis andet, angiv selskabsform:

Hvor mange fysisk adskilte anlæg er der tale om?

Andre driftsområder

Hvilke typer af sideordnede aktiviteter drives der i tilknytning til deponeringsanlægget? (sæt kryds) (Ingen; Indsamling; Container/genbrugsplads; Sortering til genanvendelse; Kompostering; Andet)

Hvis andet angiv hvad:

Areal og kapacitet (ved flere anlæg angives det samlede areal)

Hvad er anlæggets kapacitet, som er eller forventes ibrugtaget før 31/12 2012? Angiv enhed, tons eller m3

Hvad er den gennemsnitlige fyldhøjde?

Hvad er anlæggets kapacitet, som forventes ibrugtaget mellem 31/12 2012 og 31/12 2020?

Etableringsår

Hvilket år blev de første celler på anlægget etableret?

2. Affald

Affaldsmængde

Hvor meget affald blev indvejet (tons)?

Hvor meget af det indvejede affald blev genanvendt (tons)?

Hvor meget af det indvejede affald blev mellemdeponeret (tons)?

Hvor meget affald blev endeligt deponeret? Angiv antallet af tons i hver affaldsklasse (Blandet; Inert; Mineralsk; Farligt; Jord; Havne- & bundsediment)

3. Miljø

Miljøforanstaltninger

Er anlægget miljøcertificeret?

Hvis Ja, angiv hvilken certificering

Hvor mange grundvandsprøver tager I og sender til undersøgelse om året alt i alt?

Hvordan håndteres perkolat på deponeringsanlægget (vælg det, der passer bedst for de forskellige affaldsklasser)? (Blandet; Inert; Mineralsk; Farligt)

4. Energiproduktion

Gasproduktion

Angiv den opsamlede mængde gas (m3)

Nyttiggøres gassen til energiproduktion?

Står deponeringsanlægget selv for driften af gasindsamlingen? (vælg nej, hvis f.eks. en entreprenør står for den)

5. Priser og økonomi

Takster

Hvad er den godkendte takst for hver affaldsklasse? (Blandet; Inert; Mineralsk; Farligt; Jord samt Havne- og bundsediment)

Anlæggets økonomi (skal opdeles på blandet og andet affald)

Hvad var de totale indtægter relateret til deponeringsaktiviteten? (kr) Inkl. intern afregning.

Hvad var de totale driftsomkostninger relateret til deponeringsaktiviteten? (kr)

Er der nogle af driftsomkostningerne, som I betragter som ekstraordinære lige netop i år, og som det derfor er rimeligt at fratrække? (kr) (Totale omkostninger til drift, vedligehold, administration, forsikringer mm, der har relation til deponeringsanlægget. Hvor administrationen varetager flere opgaver skal medtages en andel svarende til deponeringsanlæggets belastning af administrationen. Ekskl. afskrivninger, forrentning og finansieringsudgifter. )

Hvis ja, forklar hvorfor:

Hvad var driftsomkostningerne til perkolathåndtering og gashåndtering? (kr) Beløbet indgår også i 5.2.2. Ekskl. afskrivninger.

Hvad var anlæggets afskrivninger? (kr) Afskrivninger skal omfatte alle relevante investeringer på deponeringsanlægget, se listen nedenfor. Årsregnskabslovens principper for afskrivninger anvendes. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget er lig anskaffelsessummen (byggesummen) og afskrivningsprofiler er lig aktives levetid.

Hvad var anlæggets finansielle omkostninger? (kr) Primært renter på gæld og opsparing - angiv »-« hvis de finansielle omkostninger er positive.

Hvad var anlæggets hensættelser for året? (kr)

Hvor optræder hensættelserne i resultatopgørelsen?

Hvad var anlæggets bogførte værdi? (kr)

4. Øvrige forhold

Åbningstid

Hvor mange timer har deponeringsanlægget åbent for modtagelse af deponeringsegnet affald om ugen. Ved flere fysisk adskilte anlæg udfyld for hvert anlæg?

Gives der mulighed for, at der kan komme affald ind uden for åbningstiden (f.eks. vha. kort etc)? (ja eller nej)

Evt. øvrige forhold

Er der nogle forskelle på jeres deponeringsanlæg og øvrige deponeringsanlæg, der har betydning for effektiviteten og ikke allerede er blevet kortlagt i spørgsmålene i dette spørgeskema?


Bilag 4

Egenskaber og procentgrænser der gør affald farligt

Affald anses for farligt, hvis det udviser en eller flere af følgende egenskaber (tabel 1) i en %-grænse, som angivet i tabel 2. Hvis affaldet indeholder en blanding, hvori der indgår en eller flere kemiske stoffer, som opfylder egenskaberne, skal der ved vurderingen tages hensyn til det samlede indhold af disse stoffer, som anført nedenfor.

Tabel 1: Egenskaber

H1
Eksplosiv: stoffer og præparater, der kan eksplodere under flammepåvirkning, eller som er mere følsomme over for stød og gnidning end dinitrobenzen
H2
Brandnærende: stoffer og præparater, der ved berøring med andre stoffer, især brændbare stoffer, reagerer stærkt varmeudviklende
H3-A 
Letantændelig:
 
- flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 21 °C (herunder yderst letantændelige væsker)
 
- stoffer og præparater, som ved kontakt med luften ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes
 
- faste stoffer og præparater, som let kan antændes ved kortvarig påvirkning fra en antændelseskilde, og som efter dennes fjernelse fortsætter med at brænde eller gløde
 
- gasformige stoffer og præparater, som kan antændes i luften under normalt tryk
 
- stoffer og præparater, som ved kontakt med vand eller fugtig luft udvikler letantændelige gasser i farlige mængder
H3-B
Antændelig: flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på mindst 21 °C og højst 55 °C
H4
Lokalirriterende: ikke-ætsende stoffer og præparater, der ved direkte, langvarig og gentagen berøring med huden eller slimhinderne kan fremkalde betændelse
H5 
Sundhedsskadelig: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan indebære risici af begrænset farlighed
H6 
Giftig: stoffer og præparater (herunder meget giftige stoffer og præparater), der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde alvorlige akutte eller kroniske skader eller endog døden
H7 
Kræftfremkaldende: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde kræft eller øge forekomsten af kræft
H8 
Ætsende: stoffer og præparater, der ved berøring med levende væv kan ødelægge dette
H9 
Smitsom: stoffer og præparater, der indeholder levedygtige mikroorganismer eller disses toksiner, hvorom det vides eller kan formodes, at de fremkalder sygdom hos mennesket eller andre levende organismer
H10 
Reproduktionstoksiske: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde medfødte, ikke-arvelige misdannelser eller øge forekomsten heraf
H11 
Mutagen: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan forårsage arvelige genetiske skader eller øge forekomsten heraf
H12
Affald, der ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige eller meget giftige luftarter
H13
* Allergifremkaldende: stoffer og præparater, der ved indånding eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde en overfølsomhedsreaktion, således at der ved yderligere eksponering for stofferne eller præparaterne fremkommer karakteristiske symptomer
H14
Økotoksisk: affald, der indebærer eller kan indebære øjeblikkelige eller efterfølgende risici for en eller flere miljøsektorer
H15 
affald, der efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof, f.eks. et udvaskningsprodukt, med en af de ovenfor anførte egenskaber
   
* For så vidt der findes afprøvningsmetoder
   

Vurdering for egenskaberne 1 til 14 skal ske efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Procentgrænser, der gør affald farligt.

Ved vurderingen af om affald, som indeholder en blanding af en eller flere kemiske stoffer, er farligt, skal der tages hensyn til alle egenskaberne (1 til 15), som er nævnt ovenfor.

Affald er under alle omstændigheder farligt, hvis:

affaldet har et flammepunkt mindre end eller lig med 55° og/eller hvis:

summen af det eller de indgående kemiske stoffer, som udviser de ovenfor anførte egenskaber, er tilstede i en koncentration, som er lig med eller overstiger følgende procentgrænser (vægtprocent):

Tabel 2: Egenskab
%
Meget giftig (R26, R27, R28, R39)1)
0,1
Giftig (R23, R24, R25)1)
3
Giftig (R48, R39)1)
1
Sundhedsskadelig (R20, R21, R22)1)
25
Sundhedsskadelig (R48)1)
10
Ætsende (R35)1)
1
Ætsende (R34)1)
5
Lokalirriterende (R36, R37, R38)1)
20
Lokalirriterende (R41)1)
10
Sensibiliserende (R42, R43)1)
12)
Kræftfremkaldende, kategori 1 eller 2 (R45, R49)1)
0,12)
Kræftfremkaldende, kategori 3 (R40)1)
12)
Mutagen, kategori 1 eller 2 (R46)1)
0,12)
Mutagen, kategori 3 (R68)1)
12)
Reproduktionsskadende, kategori 1 eller 2 (R60, R61)1)
0,52)
Reproduktionsskadende, kategori 3 (R62, R63)1)
52)
Miljøfarlig, vandmiljøet (R50, R51, R52, R53) og øvrige økosystemer (R54, R55, R56, R57, R58, R59)1)
ikke fastsat
Smitsom
ikke fastsat
Øvrige
ikke fastsat
   
1) Der henvises til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
2) Koncentrationsgrænsen gælder for det enkelte kemiske stof med den pågældende egenskab
   


Bilag 5

Indberetning af data om affald, jf. kapitel 13

Afsnit 1

Type af dataindberetning og år der indberettes for

1. Indsamler-indberetning

2. Modtager-indberetning

3. Indsamler- og modtager-indberetning

4. Eksport-indberetning

5. Import-indberetning

Samt år der indberettes for.

Afsnit 2

Stamdata om virksomhed, der indberetter

a) For offentlig eller privat virksomhed med P-nummer indberettes

1. CVR-nr,

2. p- nr.,

3. oplysninger om virksomhedens navn,

4. adresse,

5. postnummer,

6. by og

7. kommunekode

b) For Offentlig eller private virksomhed uden P-nummer indberettes

1. Evt. CVR-nr.

2. oplysninger om virksomhedens navn,

3. adresse,

4. postnummer,

5. by

6. evt. matrikelnummer

7. kommunekode

c) For Privatadresse eller Matrikelnummer indberettes

1. navn på privatperson,

2. adresse,

3. postnummer,

4. by

5. evt. matrikelnummer

6. kommunekode

d) For kommuner, der ikke kan henføre affaldet til CVR-nr, P-nr, adresse eller matrikelnummer

1. Kommunekode

e) Importører og Eksportører af affald indberetter

1. landekode

2. evt. anmeldenummer

3. navn på udenlandsk virksomhed,

4. adresse

4. postnummer

5. by

Afsnit 3

Oplysninger om affald

For alle de ovenstående typer af dataindberetning skal der indberettes oplysninger om affald.

1. Mængde i ton og en angivelse af, om vægten er fremkommet ved

a) Måling

b) Beregning eller

c) Estimeret

d) Evt. angivelse af analyse eller beregningsmetode

2. EAK kode (Kode fra det Europæiske Affaldskatalog)

a) niveau 1

b) niveau 2

c) niveau 3

For punkt a) til c) der er tale om koderne i det Europæiske Affaldskatalog

3. Indberetningstype

Indberetningstype husholdninger
Indberetningstype erhverv
Dagrenovation
Dagrenovationslignede affald
Organisk affald
Organisk affald
Forbrændingsegnet
Forbrændingsegnet
deponeringsegnet
deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Papir inkl. aviser
Pap
Pap
Glas
Glas
Plast
Plast
Emballage papir
Emballage papir
Emballage pap
Emballage pap
Emballage glas
Emballage glas
Emballage metal
Emballage metal
Emballage plast
Emballage plast
PVC
PVC
Træ
Træ
Imprægneret træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Haveaffald
Køleskabe med freon
Køleskabe med freon
Jern og metal
Jern og metal
Uforurenet jord1)
Uforurenet jord1)
Forurenet jord2)
Forurenet jord2)
Batterier
Batterier
Elektronik
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
Bygge- og anlægsaffald
Sten
Sten
Farligt affald3)
Slam < 10% TS (flydende)
Storskrald
Slam 10-30% TS (blødt)
Gibs
Slam >30% TS (fast)
Øvrigt affald
Farligt affald3)
 
Gibs
 
Øvrigt
   
1) Uforurenet jord: Kategori 1X: Jord, der må flyttes uden anmeldepligt, som ikke er analyseret, og som ikke er tilført forurening.
Kategori 1: Jord, der er kategoriseret i kategori 1, jf. bilag 3, tabel 3, i jordflytningsbekendtgørelsen.
2) Kategori 2: Jord, der er kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 3, tabel 3, i jordflytningsbekendtgørelsen samt forurenet jord i øvrigt, dog ikke farligt affald.
3) Bl.a. jord klassificeret som farligt affald.
   

4. Affaldsaktivitet

a) genanvendelse

b) forbrænding

c) deponering

d) særlig behandling

e) fraført anlæg

f) eksporteret

g) afgiftsfritaget forbrænding

h) afgiftsfritaget deponering

i) midlertidig oplagring

Desuden oplyses, om der foretages en slutbehandling. Det vil sige, om affaldet bringes ud af affaldsstrømmen ved genanvendelse, forbrænding, deponering eller eksport.

Endelig angives R og D operationer

Indberetninger om import og eksport

Ved import og eksport skal der udover punkterne 1-6 indberettes:

1. Basel kode og OECD kode samt

2. Flere EAK-koder ved transport import/eksport af affald der omfatter flere EAK-koder


Bilag 6A

Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, nr. 11

D 1
Deponering på eller i jorden (f.eks. deponeringsanlæg)
D 2
Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden)
D 3
Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f. eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter)
D 4
Deponering i overfladevand (f. eks. udledning af flydende affald eller slam i udgravninger, småsøer eller laguner)
D 5
Deponering på specielt indrettet deponeringsanlæg (f. eks. placering i vandtætte, tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra det omgivende miljø)
D 6
Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning i havet
D 7
Dumpning i havet, herunder nedgravning i havbunden
D 8
Biologisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, der bortskaffes ved en af de i D 1 til D 12 omhandlede operationer
D 9
Fysisk-kemisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, der bortskaffes ved en af de i D 1 til D 12 omhandlede operationer (f.eks. fordampning, tørring og kalcinering)
D 10
Forbrænding på landjorden
D 11
Forbrænding på havet *
D 12
Permanent oplagring (f. eks. placering af beholdere i en mine)
D 13
Blanding forud for en af de i D 1 til D 12 omhandlede operationer **
D 14
Rekonditionering forud for en af de i D 1 til D 13 omhandlede operationer
D 15
Oplagring forud for en af de i D 1 til D 14 omhandlede operationer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret) ***
   
* Denne operation er forbudt ved EU-lovgivning og internationale konventioner.
** Hvis der ikke er nogen anden relevant D-kode, kan dette omfatte indledende operationer forud for bortskaffelse, herunder forbehandling såsom bl.a. sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, eller adskillelse inden gennemførelse af en af operationerne D 1 til D 12.
*** Ved midlertidig oplagring forstås indledende oplagring i henhold til artikel 3, nr. 10).


Bilag 6B

Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 36

R 1
Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling
R 2
Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler
R 3
Genanvendelse eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse) *
R 4
Genanvendelse eller genvinding af metaller og metalforbindelser
R 5
Genanvendelse eller genvinding af andre uorganiske stoffer **
R 6
Regenerering af syrer eller baser
R 7
Nyttiggørelse af komponenter, der har været benyttet til forureningsbekæmpelse
R 8
Nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer
R 9
Regenerering og anden genbrug af olie
R 10
Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller miljø
R 11
Anvendelse af affald hidrørende fra en af operationerne R 1 til R 10
R 12
Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af operationerne R 1 til R 11 ***
R 13
Oplagring af affald forud for en af de i R 1 til R 12 omhandlede operationer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret) ****
   
* Dette omfatter forgasning og pyrolyse under anvendelse af komponenterne som kemikalier.
** Dette omfatter jordrensning, som medfører nyttiggørelse af jorden og genanvendelse af uorganiske byggematerialer.
*** Hvis der ikke er nogen anden relevant R-kode, kan dette omfatte indledende operationer forud for nyttiggørelse, herunder forbehandling såsom bl.a. demontering, sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, ompakning, adskillelse, blending eller blanding inden gennemførelse af en af operationerne R 1 til R 11.
**** Ved midlertidig oplagring forstås indledende oplagring i henhold til artikel 3, nr. 10.


Bilag 7

Fritagelse for affaldsgebyrer – branchekoder, jf. § 60, stk. 1

DB07
DB07 titel
01.70.00
Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
03.11.00
Havfiskeri
03.12.00
Ferskvandsfiskeri
03.21.00
Havbrug
03.22.00
Ferskvandsbrug
35.11.00
Produktion af elektricitet
35.12.00
Transmission af elektricitet
35.13.00
Distribution af elektricitet
35.14.00
Handel med elektricitet
47.79.00
Detailhandel med brugte varer i forretninger
47.91.10
Detailhandel fra postordreforretninger
47.99.00
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
49.32.00
Taxikørsel
53.20.00
Andre post- og kurertjenester
55.20.00
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
55.90.00
Andre overnatningsfaciliteter
58.12.00
Udgivelse af telefonbøger og adresselister
58.19.00
Anden udgivervirksomhed
58.21.00
Udgivelse af computerspil
58.29.00
Anden udgivelse af software
59.20.00
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
62.01.00
Computerprogrammering
62.02.00
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
62.03.00
Computer facility management
62.09.00
Anden it-servicevirksomhed
63.11.00
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
63.12.00
Webportaler
64.20.10
Finansielle holdingselskaber
64.20.20
Ikke-finansielle holdingselskaber
64.20.30
Gennemløbsholdingselskaber
64.30.10
Investeringsforeninger
64.30.20
Pengemarkedsforeninger
64.30.30
Investeringsselskaber
64.91.00
Finansiel leasing
64.92.20
Andre kreditinstitutter
64.92.30
Andre kreditselskaber
64.92.40
FVC-selskaber
64.99.00
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
68.20.20
Private andelsboligforeninger
68.20.30
Anden udlejning af boliger
68.20.40
Udlejning af erhvervsejendomme
68.31.20
Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
68.32.20
Ejerforeninger
70.10.10
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
70.10.20
Finansielle hovedsæders virksomhed
74.10.10
Industriel design og produktdesign
74.10.20
Kommunikationsdesign og grafisk design
74.30.00
Oversættelse og tolkning
77.40.00
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
78.10.00
Arbejdsformidlingskontorer
79.90.00
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
82.11.00
Kombinerede administrationsserviceydelser
82.19.00
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
84.30.00
Lovpligtig socialsikring mv.
85.51.00
Undervisning inden for sport og fritid
85.52.00
Undervisning i kulturelle discipliner
85.53.00
Køreskoler
85.59.00
Anden undervisning i.a.n.
86.90.10
Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
86.90.30
Psykologisk rådgivning
86.90.90
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
87.90.20
Familiepleje
88.10.10
Hjemmehjælp
88.91.10
Dagplejemødre
88.99.10
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
90.01.10
Teater- og koncertvirksomhed
90.01.20
Selvstændigt udøvende scenekunstnere
90.02.00
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
90.03.00
Kunstnerisk skaben
92.00.00
Lotteri- og anden spillevirksomhed
93.19.00
Andre sportsaktiviteter
93.29.90
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
94.11.00
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
94.12.00
Faglige sammenslutninger
94.91.00
Religiøse institutioner og foreninger
94.92.00
Politiske partier
94.99.00
Andre organisationer og foreninger i.a.n.
96.01.20
Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
96.09.00
Andre personlige serviceydelser i.a.n.
97.00.00
Husholdninger med ansat medhjælp


Bilag 8

Fritagelse for affaldsgebyrer – virksomhedsformer, jf. § 60, stk. 2

Pkt. 1.
   
40
K/S
Kommanditselskab
50
PAR
Partrederi
60
A/S
Aktieselskab
70
KAS
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
80
APS
Anpartsselskab
90
FON
Fond
100
EFO
Erhvervsdrivende fond
110
FOR
Forening
115
FFO
Frivillig forening
130
ANS
Andelsselskab (-forening)
140
ABA
Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar
150
FBA
Forening eller selskab med begrænset ansvar
170
FAS
Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditaktieselskab
180
FAP
Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab
195
SCE
SCE-selskab
196
FSC
Filial af udenlandsk SCE-selskab
200
FUV
Filial af anden udenlandsk virksomhedsform
210
UDL
Anden udenlandsk virksomhed
220
FEØ
Fast forretningssted af Europæisk økonomisk Firmagruppe
230
STA
Statslig administrativ enhed
245
REG
Region
250
KOM
Primærkommune
260
MEN
Menighedsråd
270
EUO
Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
280
ØVR
Øvrige virksomheder
290
E/S
SE-selskab
990
UOP
Uoplyst virksomhedsform
     
Pkt. 2.
   
20
DØD
Dødsbo
160
EØF
Europæisk Økonomisk Firmagruppe
190
FBA
Filial af udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar


Bilag 9

Standardregulativ for husholdningsaffald

Generel del

§ 1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald, jf. § 3, nr. 27, fra alle borgere og grundejere i [..] Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (Bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

1) Affald: ethvert stof og enhver genstand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis:

a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes,

b) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis,

c) stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en produktionsproces, og

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

2) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata.

3) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ.

4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet.

5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning.

6) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode.

7) Affaldstransportør: Transportør, som transporterer affald for fremmed regning.

8) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret.

9) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

10) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at

a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller

b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

11) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder.

12) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer.

13) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast. m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger.

14) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

15) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

16) Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding.

17) Emballage: Som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

18) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

19) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4.

20) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam.

21) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde, gøre den videre håndtering lettere.

22) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at kan de genbruges uden anden forbehandling.

23) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder men ikke:

a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde,

b) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering,

c) olieforurenet jord, PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer.

24) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

25) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.

26) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr. 24.

27) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

28) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

29) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed.

30) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg.

31) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning.

32) Indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet.

33) Indsamlingsvirksomhed for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald: En registreret virksomhed, som indsamler forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald uden at overtage ansvaret for aflevering af affaldet til slutbehandling på et godkendt anlæg.

34) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

35) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser til sammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget.

36) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

37) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer.

38) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger.

39) Uforurenet bygge- og anlægsaffald: Som defineret i bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen

40) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer.

41) WEEE: Som defineret i elskrotbekendtgørelsen.

 
(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne angiver efter behov, hvad der forstås ved f.eks. brugercenter, sommerbolig m.m. Kommunalbestyrelserne har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.

§ 4 Ordninger

Kommunalbestyrelsen har etableret forskellige ordninger for affald fra borgere og grundejere i kommunen.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om klassificering af affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 4.

Af regulativets særlige del fremgår de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger, som kommunen har etableret.

§ 5 Pligter og rettigheder

§ 5.1 Benyttelse af affaldsordninger

Borgeren og grundejeren i […] Kommune skal benytte de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger for affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 1.

Hvis en borger eller grundejer har affald, som ikke er omfattet af en ordning beskrevet i dette regulativ eller i henhold til anden lovgivning, skal borgeren eller grundejeren kontakte […] Kommune med henblik på en konkret anvisning af behandlingsmulighed for det pågældende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 24, stk. 4.

Borgeren og grundejeren skal følge den anvisning, der gives af kommunalbestyrelsen, og borgeren og grundejeren er selv ansvarlige for den efterfølgende håndtering af affaldet, herunder udgifterne til håndteringen, jf. affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 1.

Borgeren og grundejeren skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 2.

Benyttelsespligten gælder ikke i akutte sager, hvor affald er opstået som følge af uheld og lignende, og hvor affaldet skal håndteres øjeblikkeligt.

§ 5.2 Sortering

Borgeren og grundejeren skal kildesortere sit affald.

Borgeren og grundejeren skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativets særlige del.

Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en affaldsfraktion skal sorteres eller klassificeres, er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens § 4.

§ 5.3 Opbevaring af affald

Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at borgerens og grundejerens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens § 43.

Det er ikke tilladt at oplagre affald.

§ 5.4 Beholderkapacitet

Ved indsamlingsordninger i form af henteordninger påhviler det borgeren og grundejeren at sikre, at beholderkapaciteten opfylder borgerens og grundejerens behov.

§ 5.5 Fælles opsamling og afhentning for flere borgere og grundejereKommunalbestyrelsen kan beslutte, at en borger og grundejer kan have fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Borgere og grundejere med fælles beholdere er solidarisk ansvarlige for at sikre benyttelse af de indsamlingsordninger, der er fastsat i regulativet.

Borgere og grundejere, der bor i etagebyggeri, skal, medmindre kommunalbestyrelsen bestemmer andet for den enkelte affaldsordning, benytte fælles beholdere.

§ 6 Tilsyn

Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.

§ 7 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

§ 7.1 Gebyr for fælles formål (administration m.v.)

Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr til dækning af kommunens udgifter til planlægning og administration, herunder af kommunens regulativer, jf. affaldsbekendtgørelsens § 58, stk. 1.

Gebyret til dækning af kommunens omkostninger til administration og planlægning af indsamlings- og anvisningsordninger for husholdninger samt konkret anvisning fastsættes på baggrund af kommunens samlede udgifter hertil, jf. affaldsbekendtgørelsens § 58, stk. 1.

Gebyrer opkrævet af Miljøstyrelsen og Miljøcenter Roskilde hos kommunen til dækning af omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration af regulativdatabasen og affaldsdatasystemet indgår i gebyret for fælles formål, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 2.

Gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. affaldsbekendtgørelsens § 58, stk. 1.

§ 7.2 Gebyr for dagrenovation

Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovation hos borgere og grundejere i kommunen.

Gebyret for henteordninger for dagrenovation fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen eller tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. I gebyrfastsættelse kan indgå yderligere kriterier, der afspejler den enkelte husholdnings belastning af ordningen.

Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet, jf. § 7.5, bestemme at fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse, jf. affaldsbekendtgørelsens § 58, stk. 2.

§ 7.3 Gebyr for øvrige ordninger

Kommunalbestyrelsen fastsætter særskilte gebyrer for hver af de øvrige ordninger, jf. affaldsbekendtgørelsens § 58, stk. 4-8, og der skal som minimum fastsættes gebyrer for

papir, pap og glas,

storskrald og haveaffald,

farligt affald

genbrugspladser, samt

øvrige ordninger og anlæg.

Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet, jf. § 7.5, bestemme at fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse, jf. affaldsbekendtgørelsens § 58, stk. 2.

7.4 Særgebyr

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte særgebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 2, herunder

omkostninger der følger af ukorrekt sortering, eller

omkostninger til afhentning.

§ 7.5 Vedtagelse, offentliggørelse, opkrævning af gebyr m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på […] Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1.

Gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering m.v. efter dette regulativ, opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6.

Kommunalbestyrelsen kan ved opkrævning i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6, hos ejerforeninger, andelsboligforeninger o. lign. bestemme, om opkrævningen skal ske samlet hos foreningen eller særskilt hos foreningens enkelte medlemmer.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at gebyrerne for hver enkelt ordning kan opkræves samlet, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 5. Kommunalbestyrelsen udleverer på anmodning oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3.

Alle borgere og grundejere skal meddele kommunalbestyrelsen, hvis der sker ændringer, som kan påvirke fastsættelsen eller opkrævningen af gebyrerne.

§ 8 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 100.

Efter § 47, stk. 1, jf. § 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i den kommunale styrelseslov.

§ 9 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101, stk. 1, nr. 2.

Efter affaldsbekendtgørelsens § 101, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 10 Bemyndigelse

(Frivillig at udfylde)
 
Valgfri tekst:
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [udvalgets navn] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive hvilke bemyndigelser, der gives til udvalg og forvaltningen.

§ 11 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den [...].

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
[Tidligere gældende regulativer i kommunen]

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [dd.mm.åååå].

[…f.eks. Borgmester] […f.eks. Kommunaldirektør]

II. Særlig del

§ 12 Ordning for dagrenovation

§ 12.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. § 3, nr. 13.

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved dagrenovation.

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 
Fritekst: (frivillig af udfylde)
 
Kommunalbestyrelserne kan vælge eventuelt at formulere bestemmelser om undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer dagrenovation på ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen
 
Valgfri tekst:
 
Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens § 25, stk. 4.

§ 12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.
 
Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune.
 
Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren.
 
Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
 
Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
 
Det påhviler kommunalbestyrelsen at vedligeholde og udskifte beholdere.
 
Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere.
 
Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.
 
Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.
 
Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
 
Fritekst:
 
Eventuelle andre eller yderligere krav.

§ 12.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov, særlige forhold ved affaldsskakte m.m.

§ 12.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.
 
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.
 
Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.
 
Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen.
 
Fritekst:
 
Eventuelle yderligere krav.

§ 12.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
Fritekst:
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive krav til renholdelse af beholderne.

§ 12.9 Afhentning af dagrenovation

(Frivillig at udfylde)
Fritekst:
Kommunalbestyrelsen kan f.eks. angive nærmere om tømningshyppighed, fremgangsmåde ved eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 12.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

(Frivillig af udfylde)
Fritekst:
Eventuelle bestemmelser om til- og afmelding, f.eks. om det skal ske ved månedsskift, med en frist på 14 dage, dags dato, hvem der er ansvarlig for til- og afmelding m.m.

§ 13 Ordning for papiraffald

§ 13.1 Hvad er papiraffald

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne skal her beskrive, hvad der forstås ved papiraffald.

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.

§ 13.4 Beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 13.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle kapacitetskrav til beholdere, antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 13.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.

§ 13.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 13.9 Afhentning af papiraffald

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 13.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. storskraldsordninger eller at i det omfang papiraffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 14 Ordning for papaffald

§ 14.1 Hvad er papaffald

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne skal her beskrive, hvad der forstås ved affald af andet papir og pap.

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.

§ 14.4 Beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 14.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 14.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.

§ 14.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 14.9 Afhentning af papaffald

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 14.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang affald af andet papir og pap ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 15 Ordning for glasemballageaffald

§ 15.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne skal her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved glasemballageaffald.

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.

§ 15.4 Beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 15.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 15.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.

§ 15.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 15.9 Afhentning af glasemballageaffald

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 15.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang glasemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 16 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

§ 16.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne skal her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved metalemballageaffald.

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.

§ 16.4 Beholdere

(Frivillig at udfylde)
Fritekst:
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 16.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 16.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.

§ 16.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 16.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 16.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang metalemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 17 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

§ 17.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne skal her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved plastemballageaffald.
 
Som eksempler bør opregnes plastflasker og dunke.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.

§ 17.4 Beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 17.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 17.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.

§ 17.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 17.9 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 17.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang plastemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 18 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads[-er] til modtagelse af affald.

§ 18.1 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Genbrugsplads[en eller -erne] er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i […] Kommune.
 
Genbrugsplads[en eller -erne] er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i [...].
 
Fritekst:
 
Beskrivelse af øvrige eller andre krav – f.eks. hvis der er indgået aftale om brug af genbrugspladser med andre kommuner.

§ 18.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller –erne]

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Forud for benyttelse af genbrugsplads[-en eller –erne] skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i […] Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign.
 
Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugsplads[-en eller –erne].
 
Fritekst:
 
Eventuelle øvrige bestemmelser om adgangen.

§ 18.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller –erne]

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
På genbrugsplads[-en eller –erne} kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren.
 
Undtaget herfra er dog dagrenovation.
 
Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsplads[-en eller -erne]. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.
 
Fritekst:
 
Eventuel uddybning af begrænsning i, hvad der modtages på genbrugspladsen.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller –erne] skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads[-en eller –erne], jf. affaldsbekendtgørelsens § 32, stk. 2.

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller –erne] i skal følges.

§ 19 Ordning for PVC-affald

§ 19.1 Hvad er PVC-affald

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne skal her beskrive, hvad der forstås ved PVC-affald
 
Der bør angives eksempler på genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC-affald.

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.

§ 19.4 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. storskraldsordninger eller at i det omfang PVC-affald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 20 Ordning for imprægneret træ

§ 20.1 Hvad er imprægneret træ

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne skal her beskrive, hvad der forstås ved imprægneret træ.

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.

§ 20.4 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. storskraldsordninger eller at i det omfang imprægneret træ ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 21 Ordning for farligt affald

§ 21.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4.

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved farligt affald.

§ 21.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 21.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken
 
Fritekst:

§ 21.4 Beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 21.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 21.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 21.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.

§ 21.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 21.9 Afhentning af farligt affald

(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 21.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. storskraldsordninger eller at i det omfang farligt affald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 22 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§ 22.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf. § 3, nr. 41.

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved WEEE.

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner:
1. Store husholdningsapparater
2. Kølemøbler
3. Små husholdningsapparater
4. Skærme & monitorer
5. Lyskilder
 
Fritekst:

§ 22.4 Beholdere

(Frivillig at udfylde).
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 22.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 22.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 22.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.

§ 22.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 22.9 Afhentning af WEEE

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 22.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. storskraldsordninger eller at i det omfang WEEE ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

§ 23 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§ 23.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens § 3, nr. 3.

(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved batterier og akkumulatorer.

§ 23.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:.

§ 23.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Kommunalbestyrelsen skal her sikre, at ordningen opfylder kravene i batteribekendtgørelsens §§ 4-5.
 
Poseordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i poser ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation.
 
Boksordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i den til formålet udleverede boks til farligt affald.
 
Batteribeholderordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber.
 
Miljøbilordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afleveres af borgeren og grundejeren til miljøbilen.
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.
 
Fritekst:

§ 23.4 Beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 23.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 23.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 23.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen af beholderne.

§ 23.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 23.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 23.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. storskraldsordninger eller at i det omfang bærbare batterier og akkumulatorer ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.

§ 24 Ordning for uforurenet bygge- og anlægsaffald

§ 24.1 Hvad er uforurenet bygge- og anlægsaffald

Uforurenet bygge- og anlægsaffald er affald, som er omfattet af definitionen af uforurenet bygge- og anlægsaffald i bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen, jf. § 3, nr. 39.

(Frivillig af udfylde)
 
Kommunalbestyrelserne beskriver yderligere, hvad der forstås ved uforurenet bygge- og anlægsaffald. Definitionen fra bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen kan evt. gengives.
 
Fritekst:

§ 24.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst

§ 24.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 
Kommunalbestyrelserne beskriver særlige krav til emballering og opbevaring

§ 25 Ordning for […]

§ 25.1 Hvad er [….]

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver, hvad der forstås ved den pågældende affaldsfraktion.

§ 25.2 Hvem gælder ordningen for

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:

§ 25.3 Beskrivelse af ordningen

(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver indholdet i ordningen.

§ 25.4 Beholdere

(frivillig at udfylde).
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.

§ 25.5 Kapacitet for beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.

§ 25.6 Anbringelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.

§ 25.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen af beholderne.

§ 25.8 Renholdelse af beholdere

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.

§ 25.9 Afhentning af [..]

(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.

§ 25.10 Øvrige ordninger

(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelserne kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. storskraldsordninger eller at i det omfang affaldet ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.


Bilag 10

Standardregulativ for erhvervsaffald

Generel del

§ 1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. § 3, nr. 17, i […] Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen, jf. affaldsbekendtgørelsens § 24, stk. 2. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Deponeringsbekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

1) Affald: ethvert stof og enhver genstand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis:

a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes,

b) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis,

c) stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en produktionsproces, og

d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

2) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata.

3) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ.

4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet.

5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning.

6) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode.

7) Affaldstransportør: Transportør, som transporterer affald for fremmed regning.

8) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret.

9) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

10) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at

a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller

b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

11) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder.

12) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer.

13) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast. m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger.

14) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

15) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

16) Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding.

17) Emballage: Som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

18) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

19) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4.

20) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam.

21) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde, gøre den videre håndtering lettere.

22) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at kan de genbruges uden anden forbehandling.

23) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder men ikke:

a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde,

b) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering,

c) olieforurenet jord, PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer.

24) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

25) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.

26) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr. 24.

27) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

28) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

29) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed.

30) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg.

31) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning.

32) Indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet.

33) Indsamlingsvirksomhed for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald: En registreret virksomhed, som indsamler forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald uden at overtage ansvaret for aflevering af affaldet til slutbehandling på et godkendt anlæg.

34) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

35) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser til sammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget.

36) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

37) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer.

38) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger.

39) Uforurenet bygge- og anlægsaffald: Som defineret i bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen

40) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer.

41) WEEE: Som defineret i elskrotbekendtgørelsen.

42) Bygge- og anlægsaffald: Som defineret i bygge- og anlægsbekendtgørelsen.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Hvor kommunalbestyrelserne efter behov angiver, hvad der forstås ved f.eks. brugercenter, m.m. Kommunalbestyrelserne har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.

§ 4 Ordninger

Kommunalbestyrelsen har etableret forskellige ordninger for affald fra virksomheder i kommunen.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om klassificering af affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 4.

Af regulativets særlige del fremgår de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger, som kommunen har etableret.

§ 5 Pligter og rettigheder

§ 5.1 Benyttelse af ordninger

Når en kommunal ordning for ikke-kildesorteret genanvendeligt, forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald er etableret under dette regulativ, skal virksomheden benytte ordningen som foreskrevet, jf. affaldsbekendtgørelsens § 41, stk. 1.

Hvis virksomheden har affald, som ikke er omfattet af en ordning beskrevet i dette regulativ eller i henhold til anden lovgivning, skal virksomheden kontakte […] Kommune med henblik på en konkret anvisning af behandlingsmulighed for det pågældende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 24, stk. 4.

Virksomheden skal følge den anvisning, der gives af kommunalbestyrelsen, og virksomheden er selv ansvarlig for den efterfølgende håndtering af affaldet, herunder udgifterne til håndteringen, jf. affaldsbekendtgørelsens § 41, stk. 1.

Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning efter affaldsbekendtgørelsens § 24, stk.4, er virksomheden forpligtet til at følge anvisningen, jf. affaldsbekendtgørelsens § 41, stk. 1.

Hvis en virksomhed benytter muligheden for at aflevere kildesorteret genanvendeligt affald på kommunale genbrugspladser, skal virksomheden benytte ordningen som foreskrevet, jf. affaldsbekendtgørelsens § 41, stk. 1.

Ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette kommunalbestyrelsen herom med henblik på kommunalbestyrelsens eventuelle fornyede klassificering eller anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens § 43.

Virksomheden skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger eller kommualbestyrelsens konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens § 41, stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal meddele dispensation fra benyttelsespligten af den kommunale ordning for farligt affald, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens foranstaltning. En fritagelse kan højst meddeles for 4 år ad gangen, jf. affaldsbekendtgørelsens § 42.

Virksomheden har dog uanset, at der er etableret en kommunal ordning, ret til at eksportere sit affald efter de gældende regler om eksport af affald.

Benyttelsespligten gælder ikke i akutte sager, hvor affald er opstået som følge af uheld og lignende, og hvor affaldet skal håndteres øjeblikkeligt.

§ 5.2 Sortering

Virksomheden skal kildesortere sit affald.

Virksomheden skal sikre sortering i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativets særlige del.

Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en affaldsfraktion skal sorteres eller klassificeres, er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens § 4.

§ 5.3 Opbevaring af affald

Virksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens § 43.

Det er ikke tilladt at oplagre affald, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

§ 5.4 Beholderkapacitet m.v.

Ved indsamlingsordninger i form af henteordninger påhviler det virksomheden at sikre, at beholderkapaciteten opfylder virksomhedens behov.

§ 5.5 Fælles opsamling og afhentning for flere virksomheder

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en eller flere virksomheder skal have fælles beholdere med andre virksomheder. Virksomheder med fælles beholdere og håndtering af affald har alle pligt til at sikre benyttelse af de indsamlings- og anvisningsordninger, der er fastsat i regulativet. Virksomheden kan ikke overlade håndtering af affald til andre virksomheder, der benytter samme beholdere.

5.6 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§ 6 Tilsyn

Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.

§ 7 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

§ 7.1 Gebyr for fælles formål (administration m.v.)

Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr til dækning af kommunens udgifter til planlægning og administration, herunder af kommunens regulativer, jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 1.

Gebyret til dækning af kommunens omkostninger til administration og planlægning af indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder samt konkret anvisning fastsættes på baggrund af kommunens samlede udgifter hertil, jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 1.

Gebyrer opkrævet af Miljøstyrelsen og Miljøcenter Roskilde hos kommunen til dækning af omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration af regulativdatabasen og affaldsdatasystemet indgår i gebyret for fælles formål, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 2.

Gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 1.

§ 7.2 Gebyr for adgang til at aflevere affald på genbrugspladser

Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser, jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 4.

Gebyret fastsættes i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 4, efter følgende fordelingsnøgle samt det antal virksomheder, som findes i kategori 1-4 i kommunen:

1)
Øvrige virksomheder m.v.:
½
2)
Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte):
4
3)
Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte):
6
4)
Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte):
8

Kommunalbestyrelsen fastsætter i overensstemmelse ovennævnte fordelingsnøgle et gebyr for udenlandske virksomheder, som ikke har fast adresse i Danmark, jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 5.

§ 7.3 Gebyrer for indsamlingsordninger

Kommunalbestyrelsen fastsætter særskilte gebyrer for hver af de indsamlingsordninger, som kommunalbestyrelsen etablerer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3.

Gebyrer fastsættes i overensstemmelse med de i affaldsbekendtgørelsen gældende regler herfor.

§ 7.4 Særgebyr

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte særgebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 2, herunder

omkostninger der følger af ukorrekt sortering, eller

omkostninger til afhentning.

§ 7.5 Fritagelse for gebyr

Virksomheder, der er omfattet af en af følgende undtagelser skal ikke betale gebyr efter §§ 7.1-7.4, jf. affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 1 og 2:

1) Virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 7, og virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte.

2) Virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8, punkt 1, og virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte.

3) Virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8, punkt 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve gebyr hos virksomheder omfatter af nr. 1-3, såfremt virksomhederne anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

Virksomheder, der har en omsætning under 50.000 kr., skal ikke betale gebyr efter §§ 7.1-7.4. Medmindre kommunalbestyrelsen bestemmer, at alle virksomheder, der har en omsætning under 50.000 kr., skal fritages, påhviler det virksomheden at dokumentere, at omsætningen to år før gebyråret var under 50.000 kr., jf. affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 3.

Virksomheder, der overfor kommunalbestyrelsen dokumenterer, at de selv håndterer deres affald til nyttiggørelse, skal ikke betale gebyr efter § 7.2, jf. affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne, hvis de anvender en eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne efter §§ 7.1-7.4, hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion, jf. affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 5.

§ 7.6 Vedtagelse, offentliggørelse, opkrævning af gebyr m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på […] Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1.

Gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering m.v. efter dette regulativ, opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7.

Opkrævningen sker hos hvert P-nummer, der er registreret i CVR-registret som beliggende i kommunen den 1. januar det foregående år, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 4 og 5.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at gebyrerne for hver enkelt ordning kan opkræves samlet, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 5. Kommunalbestyrelsen udleverer på anmodning oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3.

§ 8 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 100.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1.

Efter § 47, stk. 1, jf. § 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i den kommunale styrelseslov.

§ 9 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101, stk. 1, nr. 2.

Efter affaldsbekendtgørelsens § 101, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der