Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Den 18. maj 2009 undertegnedes i København en aftale mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer.

Aftalen har følgende ordlyd:

     
   
(Oversættelse)
     
AGREEMENT BETWEEN
DENMARK AND
THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON INDIVIDUALS
 
Aftale mellem
Danmark og
De Britiske Jomfruøer
til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer
     
The Government of Denmark and the Government of The British Virgin Islands, desiring to supplement the Agreement for the exchange of information relating to tax matters concluded on 18th May 2009 by concluding an Agreement for the avoidance of double taxation on individuals with respect to taxes on income,
 
Danmarks regering og De Britiske Jomfruøers regering, som ønsker at supplere aftalen om udveksling af oplysninger i skattesager, indgået den 18. maj 2009, ved at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer for så vidt angår indkomstskatter,
     
have agreed as follows:
 
er blevet enige om følgende:
     
Article 1
 
Artikel 1
Individuals Covered
 
Fysiske personer omfattet af aftalen
     
This Agreement shall apply to individuals who are residents of one or both of the Parties.
 
Denne aftale finder anvendelse på fysiske personer, der er hjemmehørende i en part eller begge parter.
     
Article 2
 
Artikel 2
Taxes Covered
 
Skatter omfattet af aftalen
     
1. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:
 
1. De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er:
a)
in the case of the British Virgin Islands, the income tax; (hereinafter referred to as “British Virgin Islands tax”);
 
a)
I De Britiske Jomfruøer, indkomstskatten (”the income tax”); (herefter omtalt som ”skat i De Britiske Jomfruøer”;
b)
in the case of Denmark:
 
b)
I Danmark:
 
(i)
the income tax to the State (indkomstskatten til staten);
   
(i)
indkomstskatten til staten,
 
(ii)
the income tax to the municipalities (den kommunale indkomstskat);
   
(ii)
den kommunale indkomstskat
 
(hereinafter referred to as “Danish tax”).
   
(herefter omtalt som ”dansk skat”).
     
2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Parties shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws concerning individuals.
 
2. Aftalen skal også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de gældende skatter. Parternes kompetente myndigheder skal underrette hinanden om enhver væsentlig ændring, der er foretaget i deres skattelovgivning vedrørende fysiske personer.
     
Article 3
 
Artikel 3
General Definitions
 
Almindelige definitioner
     
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
 
1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:
(a)
the term “a Party” means the British Virgin Islands or Denmark, as the context requires; the term “Parties” means the British Virgin Islands and Denmark;
 
(a)
udtrykket ”part” betyder De Britiske Jomfruøer eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket ”parterne” betyder De Britiske Jomfruøer og Danmark;
(b)
the term “the British Virgin Islands” means the territory of the Virgin Islands as referred to in the Virgin Islands Constitution Order 2007;
 
(b)
udtrykket ”De Britiske Jomfruøer” betyder De Britiske Jomfruøers territorium som afgrænset ved Jomfruøernes Forfatningsorden af 2007;
(c)
the term “Denmark” means the Kingdom of Denmark including any area outside the territorial sea of Denmark which in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed or its subsoil and the superjacent waters and with respect to other activities for the exploration and economic exploitation of the area; the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;
 
(c)
udtrykket ”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;
(d)
the term “competent authority” means:
 
d)
udtrykket ”kompetent myndighed” betyder:
 
(i)
in the case of the British Virgin Islands, the Financial Secretary or a person or authority designated by him in writing;
   
(i)
i De Britiske Jomfruøer, finansministeren eller en person eller myndighed, der er skriftligt bemyndiget af denne;
 
(ii)
in Denmark, the Minister for Taxation or his authorised representative;
   
(ii)
i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;
(e)
the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
 
(e)
udtrykket ”foretagende” finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;
(f)
the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party.
 
(f)
udtrykket ”international trafik” betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part.
         
2. As regards the application of the Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.
 
2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning vedrørende de skatter, som aftalen finder anvendelse på, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.
     
Article 4
 
Artikel 4
Resident
 
Skattemæssigt hjemsted
     
1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Party” means:
 
1. I denne aftale skal udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en part« betyde:
a)
in Denmark in respect of an individual any individual who, under the laws of Denmark, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include an individual who is liable to tax in Denmark in respect only of income from sources in Denmark;
 
a)
i Danmark enhver fysisk person, som i henhold til denne parts lovgivning er skattepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skattepligtig i Danmark udelukkende af indkomst fra kilder i Danmark;
b)
in the British Virgin Islands in respect of an individual who, under the laws of the British Virgin Islands is ordinarily resident.
 
b)
i De Britiske Jomfruøer en fysisk person som ifølge De Britiske Jomfruøers lovgivning er ordinært bosiddende.
         
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Parties, then his status shall be determined as follows:
 
2. Hvis en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge parter, skal hans status bestemmes efter følgende regler:
a)
he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 
a)
han skal anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. Hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge parter, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);
b)
if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;
 
b)
hvis det ikke kan afgøres, i hvilken part han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af parterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han sædvanligvis har ophold;
c)
if he has a habitual abode in both Parties or in neither of them, the competent authorities of the Parties shall settle the question by mutual agreement.
 
c)
hvis han sædvanligvis har ophold i begge parter, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal parternes kompetente myndigheder afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.
     
Article 5
 
Artikel 5
Income from Employment
 
Personligt arbejde i tjenesteforhold
     
1. Subject to the provisions of Articles 6, 7, 8 and 9, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.
 
1. Medmindre bestemmelserne i artiklerne 6, 7, 8 og 9 medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde, kun beskattes i denne part, medmindre arbejdet er udført i den anden part. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden part.
     
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment exercised in the other Party shall be taxable only in the first-mentioned Party if:
 
2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, kun beskattes i den førstnævnte part, hvis:
a)
the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 
a)
modtageren opholder sig i den anden part i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i enhver 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og
b)
the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party, and
 
b)
vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i den anden part, og
c)
the remuneration is not borne by a fixed place of business through which the business is wholly or partly carried on which the employer has in the other Party.
 
c)
vederlaget ikke påhviler et fast forretningssted, som arbejdsgiveren har i den anden part, og gennem hvilket virksomhed helt eller delvis udøves.
             
3. Paragraph 2 of this Article shall not apply to remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment exercised in the other Party and paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Party if:
 
3. Stykke 2 i denne artikel finder ikke anvendelse på vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, og som betales af eller for en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i denne anden part, hvis
a)
the recipient renders services in the course of that employment to a person other than the employer and that person, directly or indirectly, supervises, directs or controls the manner in which those services are performed, and
 
a)
modtageren yder tjeneste under dette ansættelsesforhold til en anden person end arbejdsgiveren, og denne person, direkte eller indirekte, overvåger, instruerer eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesten udøves, og
b)
those services constitute an integral part of the business activities carried on by that person.
 
b)
denne tjeneste udgør en integreret del af forretningsvirksomheden, der udøves af denne person.
             
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Party, may be taxed in that Party. Where a resident of Denmark derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Denmark.
 
4. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller et fly, der anvendes i international trafik af et foretagende i en part, beskattes i denne part. I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et fly, der anvendes i international trafik af luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), kan sådant vederlag kun beskattes i Danmark.
     
Article 6
 
Artikel 6
Director’s Fees
 
Bestyrelseshonorarer
     
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Party in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is resident of the other Party may be taxed in that other Party.
 
Bestyrelseshonorarer og andre lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, i hans egenskab af medlem af bestyrelsen eller et andet tilsvarende organ for et selskab, der er hjemmehørende i den anden part, kan beskattes i denne anden part.
     
Article 7
 
Artikel 7
Artistes and Sportsmen
 
Kunstnere og sportsfolk
     
1. Income derived by a resident of a Party as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Party, may be taxed in that other Party.
 
1. Indkomst, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, som optrædende kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker eller som sportsudøver, ved hans personligt udøvede virksomhed som sådan i den anden part, kan beskattes i denne anden part.
     
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another individual or legal entity, that income may be taxed in the Party in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
 
2. Hvis indkomst ved personlig virksomhed, som udøves i egenskab af optrædende kunstner eller sportsudøver, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden fysisk person eller juridisk enhed, kan denne indkomst beskattes i den part, hvor kunstnerens eller sportsudøverens virksomhed udøves.
     
Article 8
 
Artikel 8
Pensions
 
Pensioner
     
Pensions and other similar remuneration arising in a Party, payments under the social security legislation of a Party and payments under any other scheme out of funds created by a Party, may be taxed in that Party.
 
Pensioner og lignende vederlag, som hidrører fra en part, betalinger efter den sociale sikringslovgivning i en part og betalinger efter enhver anden ordning af midler tilvejebragt af en part kan beskattes i denne part.
     
Article 9
 
Artikel 9
Government Service
 
Offentligt hverv
     
1.
a)
Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or subdivision or body or authority shall be taxable only in that Party.
 
1.
a)
Gage, løn og andet lignende vederlag, bortset fra en pension, der udbetales af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed til en fysisk person for udførelse af hverv for denne part, underafdeling, organ eller myndighed, kan kun beskattes i denne part.
 
b)
However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.
   
b)
Sådan gage, løn og lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden part, hvis hvervet er udført i denne part, og den fysiske person er hjemmehørende i denne part og ikke blev hjemmehørende i denne part alene med det formål at udføre hvervet.
     
2. The provisions of Articles 5, 6 and 7 shall apply to salaries, wages, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof.
 
2. Bestemmelserne i artiklerne 5, 6 og 7 skal finde anvendelse på gage, løn og andet lignende vederlag for udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed.
     
Article 10
 
Artikel 10
Students
 
Studerende
     
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Party a resident of the other Party and who is present in the first-mentioned Party solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.
 
Beløb, som en studerende eller lærling, der er, eller som umiddelbart før han besøger en part, var hjemmehørende i den anden part, og som opholder sig i den førstnævnte part udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager med henblik på sit underhold, studium eller uddannelse, skal ikke beskattes i denne part, under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne part.
     
Article 11
 
Artikel 11
Elimination of Double Taxation
 
Ophævelse af dobbeltbeskatning
     
1. In the British Virgin Islands double taxation shall be avoided in accordance with the laws of the British Virgin Islands.
 
1. I De Britiske Jomfruøer skal dobbeltbeskatning undgås i overensstemmelse med De Britiske Jomfruøers lovgivning.
2. In Denmark double taxation shall be avoided as follows:
 
2. I Danmark skal dobbeltbeskatning undgås således:
a)
Subject to the provisions of sub-paragraph c), where a resident of Denmark derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the British Virgin Islands, Denmark shall allow as a deduction from the income tax of that resident, an amount equal to the income tax paid in the British Virgin Islands;
 
a)
Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kan beskattes i De Britiske Jomfruøer, skal Danmark - medmindre bestemmelserne i litra c medfører andet - indrømme fradrag i den pågældende persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i De Britiske Jomfruøer.
b)
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the British Virgin Islands;
 
b)
Sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i De Britiske Jomfruøer.
c)
Where a resident of Denmark derives income which in accordance with the provisions of this Agreement shall be taxable only in the British Virgin Islands, Denmark may include this income in the tax base, but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from the British Virgin Islands.
 
c)
Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kun kan beskattes i De Britiske Jomfruøer, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomstskatten tillade fradrag for den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra De Britiske Jomfruøer.
     
Article 12
 
Artikel 12
Mutual Agreement Procedure
 
Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler
     
1. Where an individual considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
 
1. Hvis en fysisk person mener, at foranstaltninger truffet af en af eller begge parter for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.
     
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.
 
2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.
     
3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.
 
3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.
     
4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.
 
4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.
     
Article 13
 
Artikel 13
Entry into Force
 
Ikrafttræden
     
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with.
 
1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt.
     
2. The Agreement shall have effect:
 
2. Aftalen har virkning
a)
in the British Virgin Islands:
 
a)
I De Britiske Jomfruøer:
 
in respect of British Virgin Islands tax, on tax chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters in force;
   
med hensyn til skat i De Britiske Jomfruøer på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft;
b)
in Denmark:
 
b)
I Danmark:
 
in respect of Danish tax, on tax chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force.
   
med hensyn til dansk skat på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.
     
3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, the Agreement shall only be applicable when the Agreement signed on 18th May 2009 between the British Virgin Islands and Denmark for the exchange of information relating to taxes shall have effect.
 
3. Uanset denne artikels stykke 2 skal aftalen kun være gældende, når aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager, har virkning.
     
Article 14
 
Artikel 14
Termination
 
Opsigelse
     
1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period.
 
1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af seksmåneders perioden.
     
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 18th May 2009 between the British Virgin Islands and Denmark for the exchange of information relating to tax matters.
 
2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.
     
     
In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne aftale.
     
Done at Copenhagen, this 18th day of May 2009, in duplicate in the English language.
 
Udfærdiget i København, den 18. maj 2009, i to eksemplarer på engelsk.
     
     
For the Government of Denmark
 
For Danmarks regering
     
Kristian Jensen
 
Kristian Jensen
     
     
For the Government of
The British Virgin Islands
 
For De Britiske Jomfruøers regering
     
Dancia Penn
 
Dancia Penn
     
     
Aftalen træder i medfør af artikel 13 i kraft den 15. maj 2010.

Skatteministeriet, den 4. maj 2010

Troels Lund Poulsen