Den fulde tekst
L 104
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 14/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/1 10 Tillæg A
1.beh 29/1 10 FF
Betænkning 14/4 10 Tillæg B
2.beh 22/4 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/4 10 Tillæg H
3.beh 27/4 10 FF
Lovf som vedt 27/4 10 Tillæg C
Lov nr 484 af 11. maj 2010
Beh sammen: L 104 og L 103
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Mette Gjerskov (S), Liselott Blixt (DF), Ida Auken (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (LA).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget behandledes sammen med lovforslag nr. L 103. Med de to love sammenlægges Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet til det nye Natur- og Miljøklagenævn. Formålet er bl.a. at forenkle, styrke og effektivisere behandlingen af klagesagerne. Lovene udmønter en aftale mellem regeringen (Venstrer og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling.
Lovene betyder også, at de grønne organisationer bliver ligestillet med erhvervsorganisationerne og får adgang til at indstille til ministeren, hvilke sagkyndige der skal sidde i nævnet. Det fastholdes, at de beskikkede sagkyndige medlemmer af nævnet udpeges på grund af deres faglighed og ikke som interesserepræsentanter. Herudover lægger lovforslagene op til etablering af et såkaldt kombinationsnævn. Derved sikres bevaring af både sagkyndig viden og lægmands- og dommermedvirken i klagesagsbehandlingen.
Den eksisterende sagsfordeling videreføres på de fleste områder, så nævnet som udgangspunkt sammensættes med sagkyndige i de sager, der hidtil er blevet behandlet af Miljøklagenævnet, og med læge medlemmer og dommere i de sager, hvor Naturklagenævnet hidtil har haft kompetencen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 50 (S, SF, RV, EL og Christian H. Hansen (UFG)).