Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om godkendelse af foreninger til konstruktion, fremstilling, ombygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer på amatørbasis

I medfør af § 31, § 82, § 149, stk. 10 og § 152, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-3, Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der er omfattet af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 216/2008 (Bilag II luftfartøjer), seneste udgave.

1.2 BL 1-5, Amatørbygning af luftfartøjer, seneste udgave.

1.3 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.4 BL 1-23, Nationalitets- og registreringsmærker m.m. for luftfartøjer, seneste udgave.

1.5 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.6 BL 10-5, Bestemmelser om udlejning af luftfartøjer uden fører til privatflyvning, senneste udgave.

1.7 Bekendtgørelse nr. 763 af 11. juli 2008 om lufttransport af farligt gods.

1.8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning nr. 1592/ 2002 og direktiv 2004/36/EF.

1.9 ICAO Annex 16, Volume I, seneste udgave.

1.10 EASA Certification Specification, i det følgende kaldet EASA CS.

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.7, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk. Dokumenterne og det dokument, der er nævnt i pkt. 1.9, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.7, kan endvidere fås ved henvendelse til

 
Statens Luftfartsvæsen
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
dcaa@slv.dk
   

1.12 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.8, findes på EU’s hjemmeside www.europa.eu.int/eur-lex og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk.

1.13 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.10, findes på EASA’s hjemmeside www.easa.eu.int.

2. Definitioner

Alvorlig beskadigelse (større reparation) / væsentlig ændring (større ændring):

En beskadigelse eller ændring,som har mærkbar effekt på vægt, balance, strukturel styrke, driftssikkerhed, operationelle egenskaber, støj, brændstofluftning, udstødningsemission eller andre egenskaber, der påvirker flyvesikkerheden.

Amatørbygget luftfartøj:

Et luftfartøj, hvor mindst 51 % er bygget af en amatør eller en ikke-erhvervmæssig sammenslutning af amatører til eget formål og uden kommercielt sigte.

Bilag II luftfartøj:

Et luftfartøj, der i følge artikel 4, stk. 4, i hovedforordning (EF) nr. 216/2008 ikke er omfattet af forordningen.

Bygger:

Foreningsmedlem, som har bygget eller restaureret eget luftfartøj. Bygger er den person, som tegner projektet.

Flyvetilladelse til færgeflyvning:

Flyvetilladelse til flyvning i tilfælde, hvor den nationale flyvetilladelse ikke længere er gyldig.

Flyvetilladelse til konformitetsflyvning:

Flyvetilladelse til operation af luftfartøjet efter succesfuld afslutning af prøveflyvningsprogrammet og støjmålingen, og indtil national flyvetilladelse er udstedt.

Flyvetilladelse til prøveflyvning:

Flyvetilladelse til afprøvning af luftfartøjet for fastlæggelse af operationelle begrænsninger og udarbejdelse af præstationsdata.

National flyvetilladelse:

”Permanent” flyvetilladelse, der svarer til et luftdygtighedsbevis.

3. Anvendelsesområde

Denne BL gælder for luftfartøjer, der
a.
skal optages eller er optaget i det danske nationalitetsregister over luftfartøjer,
b.
ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 216/2008 jf. Bilag II til forordningen (Bilag II luftfartøjer), og
c.
på amatørbasis er konstrueret, fremstillet, ombygget, repareret, restaureret eller vedligeholdt under en forening, der er godkendt efter afsnit 5 i denne BL.

Anm. 1: For amatørbyggede luftfartøjer gælder endvidere bestemmelserne i BL 1-5.

Anm. 2: Tilladelser til civil flyvning med tidligere militære jetdrevne luftfartøjer vil ikke blive udstedt.

4. Operationelle begrænsninger

Luftfartøjet må ikke anvendes til
a.
erhvervsmæssig flyvning,
b.
udlejning, jf. BL 10-5,
c.
skoleflyvning uden særlig tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen,
d.
firmaflyvning,
e.
flyvning efter IFR-reglerne, jf. BL 7-1,
f.
flyvning over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, samt
g.
transport af farligt gods, jf. pkt. 1. 7.

5. Godkendt forening

5.1 Generelt

5.1.1 Statens Luftfartsvæsen kan godkende en eller flere ikke-erhvervsdrivende foreninger, i det følgende kaldet foreningen, til på amatørbasis at varetage

konstruktion,

fremstilling,

ombygning,

reparation,

restaurering og

vedligeholdelse

af luftfartøjer tilknyttet foreningen, herunder

godkendelse af projekter,

udstedelse af flyvetilladelse til prøve- og konformitetsflyvning,

fornyelse af national flyvetilladelse, og

almindeligt tilsyn med luftfartøjer.

5.1.2 Foreningen skal for at opnå godkendelse opfylde følgende betingelser:

a.
Foreningen skal af Statens Luftfartsvæsen skønnes egnet til at varetage de med godkendelsen følgende forpligtelser forsvarligt.

Anm.: I skønnet vedrørende foreningens egnethed vil indgå som et væsentligt element foreningens tilknytning til tilsvarende foreninger i andre lande.

b.
Foreningen skal udarbejde en driftshåndbog, der skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.
c.
Foreningen skal udpege en formand eller en anden person til at varetage det ansvar, der er nævnt i pkt. 5.1.4, samt prøveflyvningskontrollanter, jf. pkt. 5.4, og kontrollanter, jf. pkt. 5.5.

5.1.3 Godkendelsen kan tilbagekaldes helt eller delvis,

a.
hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede,
b.
hvis foreningen ikke længere skønnes egnet til at varetage tilsynet med luftfartøjer eller andre opgaver, som foreningen har påtaget sig, eller
c.
hvis Statens Luftfartsvæsen af andre grunde ønsker at omlægge tilsynet med flyvning med luftfartøjer.

5.1.4 Foreningens formand eller den, der er udpeget efter pkt. 5.1.2 c. skal sikre, at foreningen drives i overensstemmelse med denne BL.

5.1.4.1 Den ansvarliges opgaver og forpligtelser kan i overensstemmelse med, hvad der er angivet i foreningens driftshåndbog, i et nærmere angivet omfang uddelegeres til andre.

5.1.5 Hvis Statens Luftfartsvæsen skønner, at den ansvarlige ikke længere er egnet til at varetage sine opgaver, kan Statens Luftfartsvæsen kræve, at den pågældende erstattes af en anden person.

5.2 Driftshåndbog

5.2.1 Foreningen skal udarbejde en driftshåndbog og holde den opdateret.

5.2.2 Driftshåndbogen skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen, for så vidt angår det indhold, der er beskrevet i pkt. 5.2.3.

5.2.3 Driftshåndbogen skal indeholde følgende:

a.
Foreningens opbygning og virksomhed.
b.
Kvalifikationskrav og ansvars- og kompetenceforhold for foreningens prøveflyvningssagkyndige og kontrollanter.
c.
Normer og uddannelsesprogram for kontrollanter samt normer og procedurer for instruktion og oplæring af nye ejere, jf. pkt. 7.8.3.
d.
Normer og procedurer for indstilling til Statens Luftfartsvæsens godkendelse af prøveflyvningssagkyndige og kontrollanter.
e.
Normer og procedurer for indstilling til Statens Luftfartsvæsens udstedelse af

byggetilladelse,

national flyvetilladelse og

flyvetilladelse til færgeflyvning

f.
Normer og procedurer for

godkendelse, ændring og reparation af projekter,

udstedelse af flyvetilladelse for prøve- eller konformitetsflyvning af luftfartøjer og

fornyelse af national flyvetilladelse.

g.
Særlige operationelle bestemmelser.
h.
Autoriserede ansøgningsskemaer, formularer, journaler, programmer og rapporter.
i.
Normer og procedurer for foreningens tilsyn med de områder, den forestår.

5.3 Foreningens opgaver

5.3.1 Foreningen skal vurdere hvert projekt aerodynamisk, styrkemæssigt, stabilitetsmæssigt og konstruktionsmæssigt samt kontrollere, at tegninger og instruktioner er tilstrækkeligt detaljerede til at sikre projektets teoretiske grundlag.

5.3.1.1 Vurderingen skal foretages af personer, der er udpeget af foreningen og godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

5.3.1.2 Foreningen skal godkende projektet på en formular, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

5.3.2 Foreningen skal gennem en udpeget kontrollant føre tilsyn med luftfartøjets fremstilling.

5.3.3 Foreningen skal godkende funktionsprøveprogrammer, prøvebelastningsprogrammer, prøveflyvningsprogrammer, samt prøveflyvningsrapporter.

5.3.4 Foreningen skal godkende flyvehåndbøger, herunder eventuelle operationelle begrænsninger. De operationelle begrænsninger skal efterfølgende godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

5.3.5 Foreningen skal godkende vedligeholdelsessystemer.

5.3.6 Foreningen skal rapportere til Statens Luftfartsvæsen om forhold af betydning for luftfartens sikkerhed inden for foreningens virkeområde. Foreningen skal endvidere årligt til Statens Luftfartsvæsen indsende status på projekter under bygning, restaurering og prøveflyvning samt løbende indsende synsrappoter, ligesom foreningen skal opbevare sagsakterne på projekter.

5.3.7 Foreningens afgørelser skal meddeles skriftligt og indeholde en fyldestgørende sagsfremstilling, for så vidt angår

godkendelse, ændring og reparation af projekter,

udstedelse og fornyelse af flyvetilladelse for prøve- eller konformitetsflyvning af luftfartøjer,

fornyelse af national flyvetilladelse og

almindeligt tilsyn af luftfartøjer.

5.3.8 I sager, der opstår som følge af foreningens tilsynsvirksomhed, skal parten have lejlighed til at udtale sig, før der træffes afgørelse i sagen.

5.3.9 Afgørelser i henhold til pkt. 5.3.7 og 5.3.8 skal begrundes over for den pågældende, således at det af afgørelsen fremgår, hvilke forhold der anses for at være godtgjort, og som derfor lægges til grund for afgørelsen, og hvilke bestemmelser der ligger til grund for denne.

5.3.10 Afgørelsen skal indeholde en klagevejledning, hvoraf det fremgår, at afgørelsen kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

5.4 Prøveflyvningssagkyndige

5.4.1 Foreningen skal udpege en eller flere prøveflyvningssagkyndige, som anses for egnet til at varetage de opgaver, der er nævnt i pkt. 5.4.3.

5.4.2 De prøveflyvningssagkyndige skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

5.4.3 Den prøveflyvningssagkyndige er ansvarlig for, at godkendelse af prøveflyvningsprogram/-rapport samt foreløbig og endelig flyvehåndbog foregår i overensstemmelse med reglerne i denne BL og foreningens driftshåndbog.

5.4.4 En godkendelse af en person som prøveflyvningssagkyndig kan tilbagekaldes, hvis Statens Luftfartsvæsen skønner, at den pågældende ikke længere er egnet til at varetage de opgaver, som godkendelsen vedrører.

5.5 Kontrollanter

5.5.1 Foreningen skal udpege en eller flere kontrollanter, som anses for egnet til at varetage de opgaver, der er nævnt i pkt. 5.5.5.

5.5.2 Kontrollanterne skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

5.5.3 For at opnå godkendelse som kontrollant og for derefter at udøve kontrollantvirksomhed skal vedkommende

a.
med tilfredsstillende resultat have gennemgået foreningens uddannelsesprogram for kontrollanter og
b.
Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage hvervet.

5.5.4 Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis Statens Luftfartsvæsen skønner, at den pågældende ikke længere er egnet til at varetage de opgaver, som godkendelsen vedrører.

5.5.5 Kontrollanten er ansvarlige for, at kontrol, inspektion og besigtigelse af luftfartøjer og byggeforhold, samt godkendelse af luftfartøjets vedligeholdelsessystem foregår i overensstemmelse med foreningens driftshåndbog.

5.5.5.1 Kontrollanten er herunder ansvarlig for

a.
at overvåge, at værkstedsforholdene under byggeriet til stadighed er tilfredsstillende,
b.
at overvåge, at byggeren er kvalificeret til at udføre de krævede arbejdsrutiner,
c.
at kontrollere samtlige fremstillede detaljer, hvad angår materiale, arbejdets kvalitet og overensstemmelse med de godkendte tegninger og instruktioner,
d.
at kontrollere alle større enheder både før og efter samling,
e.
at stemple samtlige kontrollerede dele i det omfang, det er muligt,
f.
at kontrollere byggejournalens føring, angive datoen for samtlige kontrolstemplinger samt indføre anmærkninger på dele, som kræver udbedring, før de kan godkendes, og
g.
at inspicere og godkende luftfartøjet før første flyvning.

5.5.6 Stempel, som foreningen har udleveret til en kontrollant, skal leveres tilbage til foreningen senest én måned efter bortfald af kontrollantens rettigheder.

6. Byggeren

6.1 Byggerens projekt skal godkendes af foreningen.

6.2 Byggeren skal gennem foreningen ansøge Statens Luftfartsvæsen om byggetilladelse.

6.2.1 Byggeriet må ikke påbegyndes, før byggetilladelsen foreligger.

6.3 Byggeren skal udføre sin byggevirksomhed i overensstemmelse med foreningens driftshåndbog og kontrollantens anvisninger.

6.4 Byggeren skal følge de tegninger og instruktioner, der er godkendt af foreningen.

6.5 Byggeren skal oprette og føre en byggejournal efter foreningens anvisninger.

6.6 Byggeren skal dokumentere de benyttede materialers og komponenters anvendelighed og kvalitet over for kontrollanten.

6.7 Byggeren skal, før luftfartøjet første gang flyves, gennem foreningen ansøge Statens Luftfartsvæsen om udstedelse af midlertidigt registreringsbevis samt søge foreningen om udstedelse af flyvetilladelse til prøveflyvning i overensstemmelse med driftshåndbogen.

6.8 Byggeren skal, når projektet er afsluttet, gennem foreningen ansøge Statens Luftfartsvæsen om udstedelse af national flyvetilladelse, støjcertifikat og registreringsbevis i overensstemmelse med gældende regler.

6.9 Byggeren skal årligt til foreningen indrapportere status på projektet, indtil national flyvetilladelse er udstedt.

7. Luftdygtighedskrav og operationelle udstyrskrav

7.1 Generelt

Luftfartøjet skal opfylde følgende begrænsninger:

a.
Der må maksimalt være 4 sæder.
b.
Maksimal tilladt startmasse (MTOM) må ikke overstige 2.730 kg.

7.2 Konstruktion

7.2.1 Styrkeberegninger skal mindst baseres på belastningerne angivet i subpart C i EASA CS 23, CS 27, CS VLA, CS VLR eller CS 22, hvad der måtte være relevant for henholdsvis flyvemaskiner, motorsvævefly, helikopter/gyrokopter og svævefly/motor-glider.

7.2.2 Motorens tændingsanlæg skal være forsynet med to af hinanden uafhængige strømkilder.

7.2.3 Motorinstallationen skal med hensyn til brandbeskyttelse mindst opfylde kravene i subpart E i relevant EASA CS:

 
CS 23.1183 - 23.1193
CS 27.1183 - 27.1194
CS VLA .1183 - VLA.1193
CS VLR.1183 - VLR.1194
CS 22.1191 - 22.1193
 

7.2.4 Luftindsugningssystemet skal mindst opfylde kravene i subpart E i relevant EASA CS:

 
CS 23.1091 - 23.1105
CS 27.1091 - 27. 1093
CS VLA.1091 - VLA.1105
CS VLR.1091 - VLR.1093
CS 22.1091 - 22. 1105
 

7.2.5 Brændstofsystemet skal mindst opfylde kravene i subpart E i relevant EASA CS:

CS 23.951 - 23.959 samt 23.963 - 23.999
CS 27.951 - 27.959 samt 27.963 - 27.999
CS VLA951 - VLA.959 samt VLA.963 - VLA.999
CS VLR951 - VLR.959 samt VLR.963 - VLR.999
CS 22.951 - 22.959 samt 22.963 - 22.995

7.2.6 Anvendelse af turbinemotorer (turboprop/turbojet) skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Sådanne motorer skal være typecertificerede, og vedligeholdelse skal foretages af et EASA Part 145 værksted eller et motorværksted, der i hvert enkelt tilfælde er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

7.3 Svejsning

Svejsninger og slaglodninger skal udføres efter godkendt standard, DS eller EN, af en certificeret svejser. En bygger, der ikke er certificeret svejser, må selv udføre svejsning og slaglodninger, hvis arbejdet bliver kontrolleret og godkendt af Nordisk Svejsekontrol, Force Technology, eller tilsvarende institution efter gældende standard for den pågældende type svejsning. Certifikatet eller kontrolresultatet skal vedhæftes byggejournalen.

7.4 Limning

Limningsprøver skal udføres i et omfang bestemt af kontrollanten. Resultatet af disse prøver skal indføres i byggejournalen af kontrollanten. Prøverne skal mærkes og opbevares af ejeren af luftfartøjet, indtil første fornyelse af den nationale flyvetilladelse.

7.5 Skiltning og identifikation

7.5.1 Flystel, motor og propel/rotor skal afmærkes med

a.
fremstillerens navn,
b.
fremstillingsår,
c.
typebetegnelse og
d.
fabrikationsnummer.

7.5.2 Flystellets afmærkning skal være i form af et rustfrit stålskilt monteret udvendig på kroppen.

7.5.3 Luftfartøjet skal bære nationalitets- og registreringsmærker med udformning, placering mv. i overensstemmelse med BL 1-23.

7.5.4 Luftfartøjet skal udstyres med et skilt med ejerens navn i rustfrit stål monteret i cockpittet.

7.5.5 Luftfartøjet skal udvendig nær indgangsdøren være mærket med ordet ”eksperimental” i 5 cm høje bogstaver.

7.5.6 Luftfartøjet skal på instrumentpanelet have monteret et rødt skilt, der er tydeligt læsbart for pilot og passager, med teksten:

”Dette luftfartøj opfylder ikke standard luftdygtighedskravene”

7.6 Operationelle udstyrskrav

7.6.1 Medmindre andet er foreskrevet af Statens Luftfartsvæsen, skal luftfartøjet være udstyret i overensstemmelse med kravene i BL 1-12.

7.6.1.1 Luftfartøjets flyve- og motorinstrumenter skal mindst opfylde kravene i subpart F i relevant EASA CS:

 
CS 23.1305 - 23.1337
CS 27.1305 - 27.1337
CS VLA1305 - VLA.1337
CS VLR1305 - VLR.1337
CS 22.1305 - 22.1337
 

7.6.2 Hvis luftfartøjet er udstyret med et nødsystem til udskydning af redningsfaldskærm ”Total Recovery Parachute System”, skal det i hvert enkelt tilfælde være godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

7.7 Flyvehåndbog

7.7.1 En flyvehåndbog skal mindst omfatte

a.
luftfartøjets hoveddata,
b.
operationelle begrænsninger, inklusive skilte og mærkater,
c.
nødprocedurer,
d.
instruktion for

inspektion før opstart,

motoropstart,

nødvendige afprøvninger før start,

start,

stigning,

vandret flyvning,

nedstigning,

landing og

motorstandsning,

e.
præstationsdata mindst omfattende

stallhastigheder i forskellige konfigurationer,

start- og landingsdistance,

bedste stigehastighed og tilhørende flyvehastighed, og

sammenhørende værdier for flyvehastighed, flyvehøjde, motoreffekt og brændstofforbrug samt

f.
vægt- og balanceberegningsmetode.

7.8 Vedligeholdelsessystem

7.8.1 Vedligeholdelsesprogram, vedligeholdelsesprocedurebog og vedligeholdelsesarrangement skal opfylde kravene i BL 1-3.

Anm. 1: Byggeren kan inspicere og vedligeholde luftfartøjet, jf. BL 1-3, pkt. 7.1.2 og 7.1.4.

Anm. 2: Luftfartøjet skal frigives til flyvning ved udfærdigelse af en vedligeholdelsesattest jf. BL 1-3, pkt. 12.2.

Anm. 3: Luftfartøjet skal frigives til flyvning ved udfærdigelse af en luftdygtighedsattest, jf. BL 1-3, pkt. 12.3.

Anm. 4: Ny ejer af luftfartøjet efter ejerskifte kan kun inspicere og vedligeholde luftfartøjet i overensstemmelse med BL 1-3, pkt. 7.1.2, jf. dog pkt. 7.8.3.

7.8.2 Større reparationer, større ændringer/modifikationer, restaureringer/overhalin-ger og motorskift af luftfartøjet skal behandles som et nyt projekt efter denne BL.

7.8.3 En ny ejer kan opnå rettighed til at vedligeholde luftfartøjet, jf. BL 1-3, pkt. 7.1.4, hvis foreningens driftshåndbog indeholder procedurer for instruktion og oplæring af nye ejere.

7.9 Afprøvning

7.9.1 Luftfartøjet skal funktionsprøves og skal som udgangspunkt prøvebelastes. Disse prøver skal overværes af kontrollanten.

7.9.2 Luftfartøjet skal vejes i overensstemmelse med BL 1-3.

7.9.3 Luftfartøjet skal prøveflyves i et omfang, der gør det muligt at fastlægge operationelle begrænsninger og udarbejde præstationsdata, jf. pkt. 7.7.1.

7.9.3.1 Luftfartøjet skal inden for sine operationelle begrænsninger

a.
have stabilitets- og styreegenskaber, som ikke stiller usædvanlige krav til pilotens styrke, øvelse eller agtpågivenhed og
b.
være aero-elastisk stabilt.

7.9.3.2 Luftfartøjet skal prøveflyves inden for et nærmere defineret geografisk område.

7.9.3.3 For demonstration af luftfartøjets luftdygtighed og pålidelighed skal luftfartøjet mindst prøveflyves 75 flyvetimer, som kan reduceres til 50, hvis motor/propel/rotor-kombinationen allerede er godkendt til brug i luftfartøjer, og yderligere, hvis luftfartøjet er typecertificeret.

7.10 Støj

7.10.1 Hvert luftfartøj skal støjmåles for dokumentation af opfyldelsen af støjkravene i ICAO Annex 16, Volume I, herunder også luftfartøjer, der i annexet er anført som fritaget.

7.10.1.1 Restaureringsprojekter er fritaget for støjmåling, hvis de falder uden for tidsgrænserne i annexet.

7.10.2 For flyvemaskiner og motorsvævefly anvendes Annex 16, kapitel 10, og for helikoptere og gyrokoptere anvendes Annex 16, kapitel 11. For restaureringsprojekter anvendes Annex 16, kapitel 6, henholdsvis kapitel 10, hvis de falder inden for tidsgrænserne i annexet.

Støjmålingen skal udføres sidst i prøveflyvningsperioden, efter at luftfartøjets operationelle begrænsninger og præstationsdata er fastlagt.

Støjmålingen skal foretages af en støjmåler, der er accepteret af Statens Luftfartsvæsen.

8. Flyvetilladelse

8.1 Luftfartøjet må kun benyttes til flyvning, hvis det har en gyldig flyvetilladelse til prøve- eller konformitetsflyvning, eller en endelig national flyvetilladelse, jf. dog pkt. 8.1.1.

Anm.1: National flyvetilladelse udstedes i overensstemmelse med BL 1-12, pkt. 6.3.

Anm. 2: Flyvetilladelse til prøve- eller konformitetsflyvning udstedes i overensstemmelse med BL 1-12, pkt. 6.2.

8.1.1 Luftfartøjet kan få udstedt en flyvetilladelse til færgeflyvning i de tilfælde, der er nævnt i BL 1-12, pkt. 6.2.1.

8.2 Flyvetilladelse til prøveflyvning udstedes med en gyldighed på 24 måneder og fornyes med en gyldighedsperiode på 6 måneder ad gangen.

8.3 Flyvetilladelsen bliver ugyldig i de tilfælde, der er anført i BL 1-12, pkt. 6.3.5, samt hvis

a.
luftfartøjet skifter ejer, eller
b.
luftfartøjet skal behandles som et nyt projekt, jf. pkt. 7.8.2.

8.4 Flyvetilladelsen kan tilbagekaldes, hvis Statens luftfartsvæsen finder, at luftfartøjet ikke længere er i sikker stand for flyvning.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

11. Klageadgang

Afgørelser truffet af foreningen i medfør af denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

12. Straf

12.1 Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed urigtigt attesterer noget vedrørende et arbejde, hvis udførelse han efter denne BL er beføjet til at attestere, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, jf. luftfartslovens § 149, stk. 6.

12.2 Den, der virker som formand/ansvarlig, prøveflyvesagkyndig eller kontrollant i en godkendt forening i strid med bestemmelserne i henholdsvis pkt. 5.1.4, 5.4.3 og 5.5.5 straffes med bøde.

12.3 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

13. Ikrafttræden

13.1 Denne BL træder i kraft den 1. april 2010.

13.1.1 Bestemmelserne i pkt. 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 og 7.6.1.1 gælder ikke for projekter, der er påbegyndt før ikrafttrædelsen af denne BL.

13.2 Samtidig ophæves BL 2-2, 1. udgave af 1. oktober 1980.

Statens Luftfartsvæsen, den 18. december 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg