Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende uddannelseskrav til dyrehandlere og hundehandlere og -opdrættere

1. Indledning

Denne vejledning har til formål at yde vejledning vedrørende uddannelseskravet, som følger af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere) og bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater.

Vejledningen er udarbejdet til brug for de personer, virksomheder mv., der beskæftiger sig med erhvervsmæssig handel med dyr og erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt til brug for de myndigheder, der har tilsynet med overholdelse af reglerne.

2. Erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere)

2.1. Personer omfattet af uddannelseskravet

Der gælder et krav om uddannelse for den eller de personer, der har det daglige ansvar for en virksomhed omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 23, stk. 1, i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere). Dette krav er nærmere beskrevet under pkt. 2.2 nedenfor.

Endvidere gælder der et uddannelseskrav for ansatte, som håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 2. Dette krav er mindre omfattende end kravet til den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden. Kravet er nærmere beskrevet under pkt. 2.3 nedenfor.

Ansatte, som har en ugentlig arbejdstid på under 20 timer og ikke yder rådgivning om hold af dyr, eller som er i praktik i en dyrehandel som led i en erhvervsuddannelse til dyrepasserassistent eller dyrepasser, er undtaget fra uddannelseskravet, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 3. Ansatte med en ugentlig arbejdstid på under 20 timer er undtaget fra uddannelseskravet, selvom de har kundekontakt, forudsat at de overlader betjeningen af kunder til uddannede kollegaer, når der opstår behov for rådgivning.

2.2. Uddannelseskravet til den ansvarlige for virksomheden

Det følger af bekendtgørelsens § 23, stk. 1, at den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, skal have gennemført en erhvervsuddannelse som dyrepasserassistent eller en uddannelse vedrørende håndtering af dyr, der har faglige mål på mindst samme niveau.

2.2.1. Uddannelsen som dyrepasserassistent

Bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 1, indebærer, at den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, vil opfylde uddannelseskravet ved at have gennemført en erhvervsuddannelse som dyrepasserassistent.

Erhvervsuddannelsen som dyrepasserassistent består af et grundforløb og et hovedforløb. Uddannelsen har en varighed på 2 år indregnet praktikophold. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i uddannelsen er 36 uger.

Grundforløbet til dyrepasserassistentuddannelsen er den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som er fælles for en række uddannelser, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

Hovedforløbet til dyrepasserassistentuddannelsen udgør trin 1 i uddannelsen til dyrepasser. Uddannelsen som dyrepasser har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for bl.a. pasning og pleje af dyr i dyrehandel.

Kompetencemålene for dyrepasserassistentuddannelsen er nærmere beskrevet i bilag 2 til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur. Heraf fremgår, at eleven efter gennemførelse af uddannelsen skal opnå viden om bl.a.:

1) Daglig håndtering, pasning og pleje af dyr i fangenskab samt rengøring af forskellige staldsystemer og dyreanlæg

2) Det enkelte dyrs foderbehov, anvendelse af foderplaner samt forskellige fodermidlers indhold af næringsstoffer

3) Observationsteknik, adfærdsundersøgelser, dyreværnslovgivningen samt dyrs fysiologiske og sundhedsmæssige behov ved vurdering af dyrs velfærd

4) De almindeligste sygdomstegn hos dyr samt sygdoms- og smitteforebyggelse

5) Dyrs anatomi, fysiologi, bevægeapparat, organer, fordøjelsessystem mv.

6) Vedligeholdelse af dyreanlæg

7) Observation og registrering af information om dyrs adfærd og udarbejdelse af adfærdsberigelsesplaner

– Godskrivning og afkortning af uddannelse

Fastlæggelse af uddannelsestiden for en elev i en erhvervsuddannelse sker med udgangspunkt i en individuel kompetencevurdering af den enkelte elev. Det følger således af § 50, stk. 1, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, at skolen i samarbejde med eleven og en eventuel praktikvirksomhed ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven. Skolen skal til brug for uddannelsesplanen have gennemført en kompetencevurdering af eleven, jf. § 50, stk. 2, i bekendtgørelsen. Formålet med denne kompetencevurdering er navnlig at sikre, at det uddannelsesforløb, som eleven vælger, påbegyndes på rette indgangsniveau, og dermed at dobbeltuddannelse undgås. Vurderingen foretages bl.a. på grundlag af elevens forudgående skoleundervisning, uddannelse og beskæftigelse.

Ved fastlæggelse af den undervisning og praktik, som eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for, og elevens reelle kompetencer i øvrigt, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelsen. Det er skolen, der træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning efter bekendtgørelsens § 54, stk. 2-4, jf. § 54, stk. 1, 2. pkt.

Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål, jf. bekendtgørelsens § 54, stk. 3. Skolen skal herudover tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, eleven fritages for, jf. stk. 4. Skolen kan endvidere gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen, jf. stk. 5.

Godskrivning medfører således ikke nødvendigvis afkortning af den samlede uddannelsestid. Afgørelsen om afkortning træffes af Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug. Udvalget kan således træffe afgørelse om afkortning af den samlede uddannelsestid for elever, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for uddannelsen, jf. § 57 i lov om erhvervsuddannelser.

I tilfælde, hvor skolen for elever med uddannelsesaftale træffer afgørelse om godskrivning af skoleundervisningen med mere end 4 uger, skal skolen, underrette Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug herom med henblik på udvalgets afgørelse om afkortning af den samlede uddannelsestid, jf. § 54, stk. 6, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

For eksempel vil en ansøger, der i gennem 5 år har haft det daglige ansvar for en dyrehandel med et bredt udvalg af dyr, kunne opnå en væsentlig afkortning af uddannelsen. Der er dog tale om en konkret vurdering af hver enkelt ansøger.

Klage over skolens afgørelse indgives til skolen af den, som afgørelsen vedrører, jf. § 122, stk. 1, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Uddannelsesinstitutionernes afgørelser om anerkendelse af kompetencer kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet eller anden administrativ myndighed.

– Uddannelsen som dyrepasserassistent via grunduddannelsen for voksne

Der er endvidere mulighed for at erhverve erhvervsuddannelsen som dyrepasserassistent via adgangen til grunduddannelse for voksne efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. En grunduddannelse for voksne har samme mål og niveau som den tilsvarende erhvervsrettede ungdomsuddannelse inden for det pågældende erhvervsområde, jf. lovens § 4, stk. 1.

Adgangen til en grunduddannelse er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en uddannelsesplan, er 25 år, har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen, jf. lovens § 7, stk. 1. Efter § 7, stk. 2, foretager skolen eller institutionen en vurdering af ansøgerens praktiske og teoretiske kompetencer i form af en individuel kompetencevurdering. Der tages udgangspunkt i målene for den tilsvarende erhvervsrettede ungdomsuddannelse. Herefter fastsætter skolen eller institutionen en personlig uddannelsesplan for ansøgeren, jf. § 8.

Det må forventes, at personer, der gennem en årrække har drevet en dyrehandel, i en lang række tilfælde ikke vil skulle gennemgå hele det 2-årige uddannelsesforløb, men at de – på baggrund af deres erhvervserfaring – vil kunne få godskrevet praktikopholdet og dele af skoleundervisningen. F.eks. kan en uddannelse som dyrepasserassistent, der gennemføres via adgangen til grunduddannelse for voksne, bestå af enkeltfag fra uddannelsen som dyrepasserassistent, arbejdsmarkedsuddannelser og eventuelt en kort praktikperiode på højst 4 uger. Endvidere kan der være tilfælde, hvor en kompetencevurdering giver anledning til at indstille ansøgeren direkte til den afsluttende prøve.

Uddannelsen kan tilrettelægges som deltidsuddannelse, jf. lovens § 4, stk. 3. Det betyder, at uddannelsesinstitutionen efter en individuel kompetencevurdering kan tilrettelægge uddannelsesforløbet for elever på grunduddannelsen for voksne som deltidsuddannelse eller i form af en opsplittet uddannelse, hvor der veksles mellem hele arbejds- og undervisningsdage.

Klage over skolens eller institutionens afgørelser om anerkendelse af kompetence i forbindelse med den individuelle kompetencevurdering efter lovens § 7, stk. 2, kan, for så vidt angår den faglige vurdering, indbringes for Kvalifikationsnævnet, jf. § 30 a, stk. 1, 1. pkt. Klagen kan indbringes af den, som afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter, at denne har fået meddelelse om afgørelsen, og klagen skal være skriftlig og begrundet, jf. § 30 a, stk. 1, 2. og 3. pkt. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen, jf. § 30 a, stk. 2. Fastholder institutionen afgørelsen, sender institutionen klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse og sagens akter. Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse, jf. stk. 3.

Omhandler klagen retlige spørgsmål, kan uddannelsesinstitutionens afgørelse påklages til undervisningsministeren, jf. lovens § 30, stk. 1.

Grunduddannelse for voksne udbydes af skoler eller andre institutioner, der udbyder den tilsvarende erhvervsrettede ungdomsuddannelse eller i øvrigt har faglig kompetence inden for det relevante fagområde, jf. lovens § 5, stk. 1.

2.2.2. Skoler, der udbyder uddannelsen som dyrepasserassistent

Grundforløbet til dyrepasserassistent (indgangen dyr, planter og natur) udbydes af mange forskellige skoler rundt om i landet. Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk).

Hovedforløbet til dyrepasserassistent udbydes af:

 
HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding
(www.hansenberg.dk)
 
Roskilde Tekniske Skole
Magelunden 2
4000 Roskilde
(www.rts.dk)

2.2.3. Uddannelse på mindst samme niveau

Efter § 23, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), vil uddannelseskravet endvidere være opfyldt, hvis den pågældende har gennemført en uddannelse vedrørende håndtering af dyr, der har faglige mål på mindst samme niveau som en erhvervsuddannelse som dyrepasserassistent. Bestemmelsen vil bl.a. omfatte tilfælde, hvor en person har en videregående uddannelse, som gør personen i stand til på dyreværnsmæssig forsvarlig vis at drive en dyrehandel (f.eks. en uddannelse som dyrlæge eller en landmandsuddannelse med speciale i husdyr).

Vurderingen af, om en uddannelse er omfattet af bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 2, beror på fødevareregionens konkrete vurdering i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om tilladelse til at holde dyr som led i erhvervsmæssig handel med dyr eller i forbindelse med en kontrol af overholdelse af reglerne i dyrehandlerbekendtgørelsen. Det vurderes således i disse situationer, om den pågældende har gennemført en uddannelse og derved opnået mindst samme kompetencer som ved en uddannelse som dyrepasserassistent. I tvivlstilfælde kan fødevareregionen anmode Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug om en udtalelse.

For så vidt angår vurderingen af uddannelser gennemført i udlandet fremgår det af § 2 a i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv., at myndigheder har en pligt til at få foretaget en vurdering af udenlandske kvalifikationer mv., når myndigheden træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv. Fødevareregionen skal således i forbindelse med vurderingen af udenlandske uddannelser anmode CIRIUS om en vurdering af den pågældende uddannelse. CIRIUS er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

2.3. Uddannelseskrav for ansatte i en dyrehandel

Det følger af § 23, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), at ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, kan opfylde uddannelseskravet ved at gennemføre uddannelsen som dyrepasserassistent eller en uddannelse vedrørende håndtering af dyr, der har faglige mål på mindst samme niveau, jf. herom pkt. 2.2 ovenfor.

Efter § 23, stk. 2, nr. 2, kan uddannelseskravet endvidere opfyldes ved, at den ansatte har erhvervet elementære kompetencer med hensyn til håndtering af dyr ved at gennemføre en anden uddannelse eller dele af en eller flere uddannelser. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke stilles krav om, at den ansatte skal gennemføre et praktikforløb.

Afgørende for, om dette uddannelseskrav kan anses for opfyldt, er, at eleven ved gennemførelse af uddannelsesforløbet har erhvervet elementær viden om:

1) Den gældende lovgivning om dyreværn og smittebeskyttelse for dyr

2) Dyreadfærd og dyrevelfærd, herunder dyrs følsomhed over for miljøpåvirkninger og stress

3) Hygiejne, rengøring, desinfektion og affaldshåndtering

4) Ernæringslære og foderhåndtering

5) Håndtering af dyr, herunder pasning og transport af de dyr, som sælges

Eleven kan f.eks. erhverve denne viden ved at gennemføre følgende fem arbejdsmarkedsuddannelser (herefter AMU-uddannelser):

1) Dyrevelfærd (1 uge)

2) Smittebeskyttelse (2 uger)

3) Dyrehold (2 uger)

4) Adfærdsbiologi (1 uge)

5) Hold af dyr til salg (1 uge)

Uddannelserne udbydes i dag på:

 
HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding
(www.hansenberg.dk)
 
Roskilde Tekniske Skole
Magelunden 2
4000 Roskilde
(www.rts.dk)

– Godskrivning

Inden deltageren påbegynder en AMU-uddannelse, kan deltageren få vurderet sine kompetencer gennem en individuel kompetencevurdering. En individuel kompetencevurdering har til formål at give deltageren anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og kompetencer, jf. § 15, stk. 1, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vurderingen foretages forud for eventuel optagelse på en AMU-uddannelse og på baggrund af bl.a. deltagerens forudgående skoleundervisning, uddannelse og beskæftigelse. Deltageren bidrager til at dokumentere de kompetencer, der ønskes vurderet, jf. lovens § 15, stk. 2 og 5.

Den individuelle kompetencevurdering foretages af uddannelsesinstitutionerne for så vidt angår de arbejdsmarkedsuddannelser, som de er godkendt til at udbyde, jf. lovens § 15 a, stk. 1. Uddannelsesinstitutionerne udsteder efter anmodning fra deltageren kompetencebevis for de dele af en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, som uddannelsesinstitutionen har vurderet og anerkendt, at deltagerens kompetencer svarer til, jf. § 15 b, stk. 1. Uddannelsesinstitutionerne udsteder ligeledes uddannelsesbevis, hvis uddannelsesinstitutionen har vurderet og anerkendt, at deltagerens kompetencer giver grundlag herfor, jf. stk. 2.

Uddannelsesinstitutionernes afgørelser om anerkendelse af kompetence kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet eller anden administrativ myndighed. Den uddannelsessøgende kan i stedet vælge at få foretaget en ny kompetencevurdering på en anden skole, der udbyder samme AMU-uddannelse.

For så vidt angår retlige mangler, er der klageadgang til Undervisningsministeriet, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser. Klage skal indgives til uddannelsesstedet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke kan tages til følge af uddannelsesstedet, og klageren fastholder klagen, videresender uddannelsesstedet inden 10 dage klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af uddannelsesstedets udtalelse. Uddannelsesstedet underretter klageren om videresendelsen og om udtalelsen, jf. § 20, stk. 2.

Det bemærkes, at de ovenfor nævnte AMU-uddannelser, som kan danne grundlag for, at uddannelseskravet for ansatte i en dyrehandel kan anses for opfyldt, ligeledes er fag på dyrepasserassistentuddannelsen. En ansat i en dyrehandel, der har gennemført AMU-uddannelserne, og som senere ønsker at gennemføre dyrepasserassistentuddannelsen, kan således få godskrevet disse fag.

– Tidspunktet for opfyldelse af kravet

Efter § 23, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), skal den eller de personer, der har det daglige ansvar for en virksomhed, sikre, at ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, senest 6 måneder efter ansættelsesstart opfylder uddannelseskravet.

2.4. Ikrafttrædelse

Uddannelseskravet for den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, træder i kraft den 1. marts 2010. For virksomheder, der før den 1. marts 2010 er meddelt tilladelse til hold af dyr som led i erhvervsmæssig handel med dyr, finder kravet dog først anvendelse fra den 1. januar 2015.

Uddannelseskravet for ansatte træder i kraft den 1. januar 2012.

3. Erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

3.1. Personer omfatttet af uddannelseskravet

Ifølge § 28, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater, skal den eller de personer, der har det daglige ansvar for en virksomhed, der driver erhvervsmæssig handel med hunde eller erhvervsmæssigt opdræt af hunde, have gennemført en uddannelse og derved have erhvervet elementære kompetencer med hensyn til håndtering af hunde.

Ved ”erhvervsmæssig handel med hunde” forstås erhvervelse af hunde med videresalg for øje, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Ved ”erhvervsmæssigt opdræt af hunde” forstås opdræt, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt, jf. § 2, stk. 2.

Uddannelseskravet gælder ikke for erhvervsmæssig drift af hundepensioner og hundeinternater.

3.2. Indholdet af uddannelseskravet

Det følger af bekendtgørelsens § 28, stk. 2, at den eller de personer, der har det daglige ansvar for en virksomhed, som driver erhvervsmæssig handel med hunde eller erhvervsmæssigt opdræt af hunde, skal have gennemført en uddannelse vedrørende håndtering af hunde og derigennem have erhvervet viden om:

1) Den gældende lovgivning om dyreværn, smittebeskyttelse for hunde og indførsel af hunde

2) Hundeadfærd og hundevelfærd

3) Pasning og transport af hunde

4) Hygiejne, rengøring, desinfektion og affaldshåndtering

5) Ernæringslære og foderhåndtering

6) Smittebeskyttelse

7) Håndtering af hunde

8) Hundes følsomhed over for miljøpåvirkninger og stress

9) Hunderacegrupper

10) Sygdomslære og håndtering af skader

Justitsministeriet godkender uddannelser vedrørende håndtering af hunde, som sikrer opfyldelse af uddannelseskravet, jf. § 28, stk. 3.

Uddannelsesforløbet skal tilrettelægges således, at de ovenfor anførte emner bliver gennemgået, og undervisningen skal varetages af relevante fagfolk. Uddannelsesforløbet skal almindeligvis strække sig over mindst 32 timer.

3.3. Ikrafttrædelse

Uddannelseskravet for den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, træder i kraft den 1. august 2010. For virksomheder, der før den 1. august 2010 er meddelt tilladelse til hold af hunde som led i erhvervsmæssig handel med hunde og erhvervsmæssigt opdræt af hunde, finder kravet dog først anvendelse fra den 1. januar 2013.

Justitsministeriet, den 3. februar 2010

Brian Mikkelsen

/ Cristina A. Gulisano