Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn

 

I medfør af § 35, stk. 10, og § 87, stk. 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005 fastsættes:

§ 1. Formanden for et fredningsnævn tilrettelægger nævnets arbejde, fastsætter tid og sted for nævnets møder og drager omsorg for udførelsen af nævnets beslutninger.

Stk. 2. Formanden sørger for, at der knyttes sekretærbistand til nævnet.

§ 2. Formanden kan bestemme, at beføjelserne som formand i enkelte for nævnet verserende dispensationssager og sager efter § 9 skal udøves af suppleanten for formanden, selv om formanden ikke er forhindret i at deltage i sagen.

§ 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et af formanden fastsat møde, skal medlemmet omgående underrette formanden herom.

§ 4. Angår en fredningssag et område, der ligger i flere kommuner, deltager det kommunalbestyrelsesvalgte medlem kun i beslutninger vedrørende arealer i vedkommende kommune.

§ 5. Snarest muligt efter nævnets modtagelse af et fredningsforslag, der opfylder kravene i naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 1, 2. pkt. og stk. 3-6, skal formanden foretage offentlig bekendtgørelse af fredningssagens rejsning og sende fredningsforslaget til de i lovens § 37, stk. 1, nævnte. Den offentlige bekendtgørelse skal foretages i Statstidende og de dagblade, der udkommer på egnen.

§ 6. Snarest muligt efter den bekendtgørelse, der er nævnt i § 5, skal nævnet afholde et offentligt tilgængeligt møde om fredningsforslaget. Under behandlingen af fredningssagen skal nævnet foretage besigtigelse af det område, som forslaget omfatter.

Stk. 2. Nævnet bestemmer, om der skal afholdes flere offentligt tilgængelige møder eller eventuelt møder med enkelte af sagens parter om særlige spørgsmål, og om der i tilslutning hertil skal foretages fornyet eller yderligere besigtigelse.

Stk. 3. Tid og sted for et offentligt tilgængeligt møde skal bekendtgøres af formanden med mindst 4 ugers varsel i de dagblade, der udkommer på egnen. Med mindst samme varsel skal formanden indbyde de i naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 6, nævnte til at deltage i mødet. De, der er indbudt til mødet, skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

§ 7. Formanden kan på nævnets vegne fastsætte frister for afgivelse af udtalelser fra sagens parter, myndigheder, sagkyndige mv.

§ 8. Nævnet kan ikke træffe endelig afgørelse om fredningens gennemførelse, før anbefaling som nævnt i lovens § 38 a foreligger.

§ 9. Snarest muligt efter nævnets afgørelse i en fredningssag skal formanden foretage offentlig bekendtgørelse om afgørelsen, sende afgørelsen til de i naturbeskyttelseslovens § 40, stk. 2, nævnte og lade fredningsbestemmelserne tinglyse på de pågældende ejendomme. Afgørelsen skal endvidere sendes til Naturklagenævnet tillige med en fortegnelse over, til hvem afgørelsen er sendt, samt til Det centrale Fredningsregister.

Stk. 2. Såfremt et fredningsforslag er bortfaldet, fordi fredningsnævnet ikke inden 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse efter lovens § 40, jf. § 37 a, stk. 1, og fristen ikke er forlænget i medfør af lovens § 37 a, stk. 3, skal nævnet foretage offentlig bekendtgørelse herom.

Stk. 3. Den offentlige bekendtgørelse, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal foretages i Statstidende og de dagblade, der udkommer på egnen.

Stk. 4. Går nævnets afgørelse ud på, at fredningen skal gennemføres, bør afgørelsen af erstatningsspørgsmål m.v. normalt udskilles til en samtidig truffet, selvstændig afgørelse. Heri bør indgå nævnets afgørelse om fordelingen af udgifterne til det medlem, der er udpeget af ministeren, mellem de kommuner, som fredningssagen vedrører, jf. lovens § 35,stk. 11, samt nævnets eventuelle afgørelse om fordelingen af fredningserstatningen mellem flere kommuner, jf. lovens § 49, stk. 3.

§ 10. Under behandlingen af en ansøgning om dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse skal nævnet foretage besigtigelse og afholde møde med parter og interesserede i sagen, såfremt dette ønskes af et af nævnets medlemmer. Indbydelse til at deltage i en besigtigelse eller et møde skal så vidt muligt gives skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.

Stk. 3. Hvis der ikke afholdes møde som nævnt i stk. 1, drager formanden omsorg for, at i det mindste følgende får lejlighed til at fremkomme med en skriftlig udtalelse:

1) den, som har rejst fredningssagen,

2) de, som i fredningsbestemmelserne er indsat eller foreslået indsat som høringsberettigede, og

3) de, som i ældre fredningskendelser var tillagt påtaleret.

Stk. 4. Hvis bestemmelserne i stk. 3 fører til, at der skal gives Naturfredningsrådet lejlighed til at udtale sig, erstattes Naturfredningsrådet af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 5. Formanden kan på nævnets vegne afgøre ansøgninger om dispensation fra en verserende eller afsluttet fredning, når sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

§ 11. En afgørelse efter § 10 om dispensation skal være ledsaget af et kort, der angiver ejendommens beliggenhed, medmindre afgørelsen indeholder en nøjagtig angivelse af beliggenheden vedrørende den meddelte dispensation.

Stk. 2. Nævnet underretter de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte klageberettigede om nævnets afgørelse.

Stk. 3. Nævnets afgørelse skal indeholde oplysning om, at en dispensation ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 4. Fredningsnævnet giver den, som har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning., jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

§ 12. Under behandlingen af en sag om tilladelse til plejeforanstaltninger, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og fortidsminder samt tilsyn, finder § 10, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

§ 13. Det skal fremgå af nævnets afgørelser, med hvilke stemmetal afgørelsen er truffet.

Stk. 2. Hvis et mindretal ønsker det, skal afgørelsen indeholde en begrundelse for mindretallets afvigende opfattelse. Begrundelsen affattes af formanden efter samråd med mindretallet.

Stk. 3. Nævnet bestemmer, om mindretallet skal anføres med navn.

§ 14. Formanden afgiver hvert år statistiske oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen om de fredningssager, der er rejst, og de, der er afsluttet i det forrige kalenderår.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn ophæves.

Miljøministeriet, den 20. november 2006

Connie Hedegaard

/H.H. Christensen