Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

(Uddannelseskrav)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1466 af 12. december 2007 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater, som ændret ved bekendtgørelse nr. 993 af 6. oktober 2008 og bekendtgørelse nr. 1340 af 17. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 28 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Den eller de personer, der har det daglige ansvar for en virksomhed omfattet af § 1, nr. 1 og 2, skal have gennemført en uddannelse vedrørende håndtering af hunde og herved erhvervet viden om emnerne nævnt i stk. 1, nr. 1-8, og grundlæggende viden om

1) hunderacegrupper samt

2) sygdomslære og håndtering af skader.

Stk. 3. Justitsministeriet godkender uddannelser omfattet af stk. 2.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. For virksomheder, der før den 1. august 2010 er meddelt tilladelse til hold af hunde som led i erhvervsmæssig handel med hunde og erhvervsmæssigt opdræt af hunde, finder bekendtgørelsen først anvendelse fra den 1. januar 2013.

Justitsministeriet, den 3. februar 2010

Brian Mikkelsen

/ Cristina A. Gulisano