Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udbudspligt
Kapitel 2 Gennemførelse af udbud
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver

Kapitel 1

Udbudspligt

§ 1. Opgaver, som en statsinstitution udfører, og som vil kunne udføres af eksterne leverandører, skal med passende mellemrum sendes i udbud. Udbudte opgaver skal udliciteres, hvis det gennem udbud godtgøres, at det alle forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for staten, jf. dog §§ 3-4.

§ 2. Udbudspligten gælder statslige opgaver, som er udbudsegnede, jf. stk. 2 og 3. Opgaver, som er omfattet af § 5, er dog undtaget fra pligten.

Stk. 2. En institutions opgaveportefølje skal med passende mellemrum gennemgås med henblik på at identificere opgaver, der er udbudsegnede.

Stk. 3. En statsinstitution skal udbyde en ny opgave, der ikke allerede er gennemgået i medfør af stk. 2, såfremt det vurderes, at opgaven er udbudsegnet.

Stk. 4. En statsinstitution har ligeledes pligt til gennem regelmæssige udbudsrunder at undersøge, om institutionernes eksterne leverandører er bedst og billigst.

§ 3. Udbudspligten gælder ikke i det omfang, udbud af opgaven vil stride mod bestemmelser i lovgivningen, herunder gældende EU-retsregler.

§ 4. Opgaver med en forventet kontraktsum under den til enhver tid gældende tærskelværdi for Bilag II A tjenesteydelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter er ikke omfattet af udbudspligten.

§ 5. Udbudspligten gælder ikke, hvis institutionen godtgør, at det ikke er muligt at udbyde opgaven eller nogen del heraf i konkurrence, eller hvis den godtgør, at udbuddet af opgaven medfører uforholdsmæssigt store omkostninger eller administration.

Kapitel 2

Gennemførelse af udbud

§ 6. Kontraktindgåelse vedrørende en opgave, som er omfattet af udbudskravet efter EU’s udbudsdirektiver, skal udbydes efter disse regler.

Stk. 2. Udbud af bygge- og anlægsopgaver skal følge reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven), medmindre kontraktindgåelse vedrørende opgaven er omfattet af udbudskrav efter EU’s udbudsdirektiver.

Stk. 3. Kontraktindgåelse, der ikke er omfattet af udbudskravet efter EU’s udbudsdirektiver, kan tilrettelægges frit, men med respekt for EU’s ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip samt annonceringsreglerne i tilbudsloven.

Kontrolbud

§ 7. En statsinstitution, der gennemfører et udbud, som er omfattet af udbudskravet efter EU’s udbudsdirektiver, kan udarbejde kontrolbud i forhold til den udbudte opgave. Agter den udbydende institution at udforme et kontrolbud skal dette fremgå af udbudsannoncen og udbudsmaterialet.

Stk. 2. Et eventuelt kontrolbud skal afgives senest samtidigt med fristen for aflevering af eksterne tilbud.

Stk. 3. Afgiver en institution et kontrolbud, skal kvalitetskravene svare til kravene i udbudsmaterialet, mens kontrolbuddet skal udarbejdes i henhold til Finansministeriets Økonomi-Administrative Vejledning, Prisfastsættelse, www.oav.dk.

Stk. 4. Institutionen skal tilrettelægge udbudsforretningen således, at den ikke indebærer en konkurrenceforvridende fortrinsstilling for et eventuelt kontrolbud. Det bør sikres, at eksterne tilbudsgivere har adgang til de samme informationer som de medarbejdere, der udarbejder et kontrolbud.

Stk. 5. Institutionen kan til de eksterne bud lægge eventuelle midlertidige følgeomkostninger, der måtte opstå ved at antage et af disse tilbud.

Stk. 6. Vurderingen af de indkomne eksterne tilbud og institutionens kontrolbud skal foretages således, at der ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet.

Stk. 7. Viser sammenligningen mellem kontrolbuddet og de eksterne tilbud, at det vil være billigere eller økonomisk mere fordelagtigt at løse opgaven i eget regi, kan udbudsforretningen annulleres.

Stk. 8. Annulleres udbudsforretningen i medfør af stk. 7, skal opgaven udføres i henhold til kontrolbuddet. Opgaven skal udføres efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 8. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010. Samtidig ophæves cirkulære nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver.

Finansministeriet, den 13. januar 2010

Claus Hjort Frederiksen

/ Mogens Pedersen