Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finske statsborgeres adgang til at indgå
registreret partnerskab i Danmark

 

I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som ændret ved lov nr. 360 af 2. juni 1999, fastsættes:

§ 1. Statsborgerskab i Finland sidestilles med dansk statsborgerskab efter § 2, stk. 2, nr. 1, i lov om registreret partnerskab.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2002.

Justitsministeriet, den 9. april 2002

Lene Espersen

/Lars Bay Larsen