Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at
udarbejde grønt regnskab

 

I medfør af § 35 a, stk. 1, 2, 4, 5 og 6, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005 og lov nr. 244 af 27. marts 2006, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. For godkendelsespligtige listevirksomheder, der er optaget på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse, skal der for hvert regnskabsår udarbejdes et grønt regnskab i overensstemmelse med de i §§ 4-12 fastsatte regler.

Stk. 2. Hvis virksomhedens hovedaktivitet er optaget på listen i bilag 1, skal det grønne regnskab efter stk. 1 omfatte hele virksomheden inkl. eventuelle biaktiviteter, som omfattes af virksomhedens samlede godkendelse.

Stk. 3. Hvis en virksomhed, som er optaget på listen i bilag 1, udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der ikke er optaget på listen i bilag 1, skal der hverken aflægges grønt regnskab for hoved- eller biaktiviteten. Dog skal der udarbejdes grønt regnskab for biaktiviteten, hvis denne er mærket (i) på listen i bilag 1. Det grønne regnskab skal i så fald omfatte biaktiviteten som beskrevet i virksomhedens godkendelse.

§ 2. En enhed, der aflægger finansielt årsregnskab eller på anden måde selvstændigt aflægger årsregnskab eller konsolideret årsregnskab, der omfatter en eller flere selvstændigt grønt regnskabspligtige virksomheder, jf. § 1, kan vælge at udarbejde et samlet grønt regnskab. Der skal dog i regnskabet ske en særskilt rapportering for hver enkelt grønt regnskabspligtig virksomhed i overensstemmelse med §§ 4-5, § 6, nr. 5-7, § 6, nr. 1-4 og 8, hvor dette er relevant, samt §§ 7-11. For hver selvstændigt grønt regnskabspligtig virksomhed skal indhentes en udtalelse fra tilsynsmyndigheden efter reglerne i § 12.

Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

§ 3. For virksomheder omfattet af § 1 skal der foretages anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Anmeldelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

1) Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse, CVR-nummer og P-nummer, samt oplysning om, hvilken myndighed der er tilsynsmyndighed for virksomheden.

2) Det eller de punkter på listen i bilag 1 som virksomheden er godkendt under.

3) Navne på medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan.

4) Dato for begyndelse og afslutning af virksomhedens finansielle regnskabsår.

5) Om virksomheden er registreret som deltager i den europæiske ordning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og i så fald oplysning om de registrerede miljørevisionsperioder.

Stk. 2. For virksomheder, der er anmeldt i medfør af de hidtil gældende regler, skal der ikke foretages ny anmeldelse efter stk.1.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af § 1 skal ændringer i de forhold, som er nævnt under stk.1, herunder hvis virksomheden ophører med at være omfattet af § 1, anmeldes over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter ændringen.

Stk. 4. Virksomheder, som den 1. januar 2007 eller senere modtager endelig administrativ afgørelse om godkendelse efter lovens § 33, og som er omfattet af § 1 i denne bekendtgørelse, skal foretage anmeldelse, jf. stk.1, senest 8 uger efter at afgørelsen foreligger, jf. dog stk. 2.

Kapitel 2

Det grønne regnskab

§ 4. Et grønt regnskab består i nævnte rækkefølge af de i § 5 omhandlede basisoplysninger, ledelsens redegørelse i henhold til § 6 samt oplysninger om virksomhedens miljøforhold, jf. §§ 7-9, efter retningslinierne i §§ 10-11.

Basisoplysninger

§ 5. Det grønne regnskab skal indeholde følgende basisoplysninger:

1) Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse, CVR-nummer og P-nummer, samt oplysning om, hvilken myndighed der er tilsynsmyndighed for virksomheden. For dattervirksomheder oplyses endvidere navn og adresse på moder- eller holdingvirksomhed samt eventuel ultimativ moder- eller holdingvirksomhed, der har bestemmende indflydelse.

2) Virksomhedens branchebetegnelse samt det eller de punkter på listen i bilag 1, som virksomheden er godkendt under.

3) Oplysning om hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter.

4) Oplysning om de væsentligste af virksomhedens miljøgodkendelser, herunder oplysninger om recipient for direkte udledning af spildevand, samt om tilslutningstilladelser til offentlige spildevandsanlæg.

5) Dato for seneste revision af virksomhedens miljøgodkendelse.

6) En kort, kvalitativ beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle væsentlige biaktiviteter.

Ledelsens redegørelse

§ 6. Ledelsens redegørelse skal som minimum omfatte:

1) Oplysning om, hvorfor ledelsen anser de valgte oplysninger, jf. § 7, stk.1, for at være væsentlige for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning.

2) Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har en miljøpolitik, og i givet fald, en redegørelse for miljøpolitikken, de væsentligste miljømål, samt hvilke konkrete resultater der i regnskabsåret er opnået, herunder også på energi-, transport- og affaldsområdet.

3) En beskrivelse af om virksomheden stiller miljøkrav til sine leverandører, og i givet fald, hvordan.

4) En redegørelse for, hvordan medarbejderne inddrages i virksomhedens miljøarbejde generelt.

5) En beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv og støj i forbindelse med produktionsprocesserne.

6) En redegørelse for, hvad virksomheden i regnskabsåret har gjort for at afhjælpe skete vilkårsovertrædelser og for at forebygge eventuelle gentagelser.

7) Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har modtaget væsentlige klager, som har ført til, at virksomheden af egen drift har foretaget drifts- eller indretningsmæssige ændringer på virksomheden i regnskabsåret.

8) Oplysninger om eventuelle væsentlige afvigelser i forhold til det senest indsendte grønne regnskab samt baggrunden herfor.

Oplysninger om miljøforhold

§ 7. Det grønne regnskab skal indeholde følgende oplysninger om miljøforhold:

1) En opgørelse af virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer samt væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som

a) indgår i produktionsprocesserne,

b) udledes af virksomheden til luft, vand og jord,

c) indgår i virksomhedens produkter, eller

d) indgår i virksomhedens affald.

2) Oplysninger om det totale volumen af røggasser og spildevand, som udledes.

3) Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering, herunder oplysninger om

a) den samlede affaldsmængde,

b) hvilke mængder der heraf går til henholdsvis genanvendelse, forbrænding og deponering,

c) opdeling af affaldsmængden på væsentlige fraktioner og

d) virksomhedens indsats til sortering af affaldet.

4) Oplysninger om støj-, støv- og lugtforhold.

Stk. 2. Hvis en eller flere af oplysningerne i stk. 1 ikke er relevante for virksomheden, skal dette tillige oplyses.

§ 8. Det grønne regnskab skal indeholde oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de sidste 5 år, inkl. det aktuelle regnskabsår, i det omfang oplysningerne foreligger i virksomhedens grønne regnskaber for de foregående regnskabsår. Der skal som minimum redegøres for de oplysninger, der fremgår af § 7, stk. 1, nr.1-2 og nr. 3, litra a og b.

Resumé af egenkontrol

§ 9. Det grønne regnskab skal indeholde et resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på en overskuelig måde viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til godkendelsens vilkår.

Oplysningernes form

§ 10. Oplysningerne i §§ 5-9 skal opstilles og fremlægges i en overskuelig form beregnet på information af en ikke fagligt kyndig læser.

Stk. 2. For oplysningerne nævnt i § 7 skal det oplyses, om de angivne værdier er målt, beregnet eller anslået.

Stk. 3. Oplysningerne nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1-3, skal angives i absolutte tal regnet for hele regnskabsåret. Oplysninger om stoffer kan samles mængdemæssigt i stofgrupper, eventuelt efter stoffernes farlighed.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan virksomheden til beskyttelse af konkurrencefølsomme oplysninger vælge at angive oplysninger om forbrug af energi, vand og råvarer, jf. § 7, stk. 1 nr. 1, i relative tal for året med udgangspunkt i basisåret, jf. stk. 5, som indeks 100. Det skal i så fald fremgå af ledelsens redegørelse, jf. § 6, hvorfor virksomheden finder det nødvendigt at indeksere de pågældende oplysninger.

Stk. 5. Vælges indeksering som nævnt i stk. 4 skal basisåret angives. For virksomheder, der ikke tidligere har aflagt grønt regnskab, skal basisåret være det år, der ligger umiddelbart forud for det første grønne regnskabsår. Alternativt kan det første grønne regnskabsår anvendes som basisår.

Stk. 6. Ændrer virksomheden metoder eller grundlag for måling eller opgørelse, skal dette oplyses sammen med en forklaring om årsagen hertil og betydningen heraf for regnskabet. For det regnskabsår, i hvilket skiftet sker, foretages og gengives i regnskabet en opgørelse efter både den hidtidige og den nye metode eller grundlag.

§ 11. Hvis et grønt regnskab er revideret internt eller eksternt af en særlig sagkyndig, og ledelsen vælger at oplyse dette, skal navn, stilling og virksomhedsnavn for den, der har revideret regnskabet, tillige med dennes erklæring i sin fulde ordlyd medtages i regnskabet.

Kapitel 3

Procedurer m.v.

Tilsynsmyndighedens udtalelse

§ 12. Virksomheden indsender udkast til grønt regnskab til tilsynsmyndigheden, således at tilsynsmyndigheden har udkastet i hænde senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden udarbejder et udkast til udtalelse til regnskabet, der sendes til virksomheden, således at virksomheden får adgang til at kommentere udtalelsen og i givet fald udarbejde ændringer i det grønne regnskab.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden afgiver på baggrund af virksomhedens kommentarer en endelig udtalelse til det grønne regnskab.

Stk. 4. Den endelige udtalelse sendes til virksomheden og skal være virksomheden i hænde senest 8 uger, for børsnoterede og statslige selskaber dog 7 uger, efter tilsynsmyndighedens modtagelse af udkast til det grønne regnskab, jf. stk. 1.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan forlænge fristerne i stk. 1 og 4. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal dog være virksomheden i hænde senest 3 dage inden fristen i § 13, stk. 2, udløber. Fristerne i stk. 4 kan alene forlænges, hvis virksomheden er indforstået hermed.

Stk. 6. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal udformes på grundlag af myndighedens kendskab til virksomhedens miljøforhold og godkendelsens vilkår og skal indeholde en kortfattet vurdering af indholdet af de dertil svarende dele af virksomhedens grønne regnskab.

Indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt offentliggørelse

§ 13. Virksomheden sender det grønne regnskab og tilsynsmyndighedens udtalelse samlet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Fristen for indsendelse af det grønne regnskab og udtalelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen følger reglerne for indsendelse af finansielle årsregnskaber i henhold til årsregnskabsloven.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggør de modtagne grønne regnskaber med tilsynsmyndighedens udtalelse i styrelsens edb-informationssystem.

Stk. 4. Hvis virksomheden tillige selv offentliggør sit grønne regnskab, skal tilsynsmyndighedens udtalelse indeholdes heri.

Kapitel 4

EMAS-registrerede virksomheder

§ 14. For en virksomhed, der er registreret som deltager i den europæiske ordning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), kan pligten til at udarbejde et grønt regnskab opfyldes gennem en årligt opdateret miljøredegørelse, bekræftet af den akkrediterede miljøverifikator. I så fald finder bestemmelserne i § 12 ikke anvendelse. I stedet indsender virksomheden miljøredegørelsen direkte til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse, jf. § 13, stk. 3, inden udløbet af fristen for indsendelse af det finansielle årsregnskab efter årsregnskabsloven. Samtidig med indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender virksomheden miljøredegørelsen til tilsynsmyndigheden til orientering.

Kapitel 5

Frivillige grønne regnskaber

§ 15. Ønsker en virksomhed, som ikke er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab, at få of-fentliggjort et grønt regnskab hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal virksomheden udarbejde det grønne regnskab efter bestemmelserne i §§ 4-11. § 9 finder dog alene anvendelse for virksomheder, der er godkendelsespligtige efter lovens § 33. Bestemmelserne i § 12, § 13, stk. 1 og 3, og § 14 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Første gang en virksomhed indsender et frivilligt grønt regnskab skal de i § 3, stk. 1, nævnte oplysninger medsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 3. Hvis virksomheden for efterfølgende år indsender frivilligt grønt regnskab, skal ændringer i de i stk. 2 nævnte oplysninger medsendes.

Kapitel 6

Klage over afgørelser

§ 16. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf

§ 17. Med bøde straffes den, der

1) undlader at indsende grønt regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter bestemmelserne i § 13, stk. 1 og 2, eller § 14, eller

2) indsender et grønt regnskab, der ikke overholder kravene i §§ 5-9.

Stk. 2. Stk. 1 gælder alene for virksomheder omfattet af § 1.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 18. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2007 og ophæves automatisk den 1. januar 2009, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab ophæves.

Stk. 3. Virksomheder, der er omfattet af § 1 og er etableret efter 1. januar 2007, skal indsende grønt regnskab første gang for det regnskabsår, der begynder efter, at virksomheden har modtaget endelig miljøgodkendelse i henhold til lovens § 33.

 

Miljøministeriet, den 14. december 2006

Connie Hedegaard

/Ole ChristiansenBilag 1

Listevirksomheder, som har pligt til at udarbejde og indsende årligt grønt regnskab

Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

A. Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast

A 101. Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker. (i)

A 102. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i)

A 103. Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

A 104. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen. (i)

A 105. Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen, dog med undtagelse af virksomheder af håndværksmæssig karakter, herunder guld- og sølvsmedjer. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

A 106. Virksomheder, der producerer andre metaller end jern fra malm, koncentrater og sekundære råmaterialer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer. (i)

A 107. Smedjer med hamre, hvis slagenergi overstiger 50 kJ pr. hammer, når den samlede indfyrede effekt i ovnene samtidig overstiger 20 MW. (i)

A 108. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, overstiger 2 tons pr. time. (i)

A 109. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m3. (i)

A 110. Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm. (i)

B. Forarbejdning af visse råstoffer

B 101. Cementfabrikker. (i)

B 102. Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling af glasuldsfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. Mineraluldsfabrikker og virksomheder der smelter mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. (i)

B 103. Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m3. (i)

B 104. Virksomheder, der fremstiller kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering. (i)

B 105. Anlæg til udvinding af asbest eller fremstilling af produkter af asbest. (i)

B 106. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag. (i)

C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas

C 101. Raffinaderier, der behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i)

C 102. Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i)

C 104. Tjæredestillationsanlæg. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D. Kemisk og biologisk fabrikation m.v.

D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i)

D 102. Petrokemisk industri. (i)

D 103. Kunstgødningsfabrikker. (i)

D 104. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i)

D 105. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien. (i)

D 106. Virksomheder, der fremstiller basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. (i)

D 107. Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i)

D 108. Fyrværkerivirksomheder, hvis de er omfattet af § 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer

E 101. Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i)

E 102. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i)

E 103. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)

E 104. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)

E 105. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)

E 106. Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)

E 107. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)

E 108. Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)

E 109. Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)

E 110. Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i)

F. Oparbejdning af animalske råvarer

F 101. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons pr. dag. (i)

F 102. Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i)

F 103. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i)

F 104. Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mere end 12 tons pr. dag. (i)

F 105. Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, tørmælk, smør og smørblandingsprodukter. (i)

F 106. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i)

G. Kraft- og varmeproduktion

G 101. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i)

G 102. Koksværker. (i)

G 103. Kulforgasningsanlæg og likvificeringsanlæg. (i)

H. Flyvepladser

Ingen.

I. Husdyrproduktion

Ingen.

J. Andre listevirksomheder

J 101. Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. (i)

J 102. Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

J 103. Virksomheder omfattet af § 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punkterne C 102, C 103 1) , C 1051), og D 108. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

J 104. Virksomheder, der behandler overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på afpudsning, bejdsning, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering eller rensning, med en forbrugskapacitet med hensyn til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg pr. time eller mere end 200 tons pr. år. (i)

K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald

K 101. Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i)

K 102. Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter en af metoderne D1 – D9 eller D11 - D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen. (i)

K 103. Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen, af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i)

K 104. Shredderanlæg. (s) Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

K 105. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i)

K 106. Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i)

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal

A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, er mindre end eller lig med 2 tons pr. time. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

A 202. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

A 204. Stålskibsværfter og flydedokke. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

A 206. Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

A 207. Elektrotekniske virksomheder til printfremstilling eller fremstilling af transformatorer. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

B. Forarbejdning af visse råstoffer

B 201. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 50 t/dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

C. Oplagring af og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas

C 202. Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

C 203. Tagpapfabrikker, der fremstiller tagpap på basis af tjære eller bitumen. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D. Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter.

D 201. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D 202. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske, fremstiller lægemidler. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D 203. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindst 3.000 tons pr. år. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D 204. Virksomheder, der alene aftapper og pakker basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D 205. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på mindst 5.000 tons pr. år. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D 206. Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D 207. Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D 208. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

D 209. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af plast, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer mv

E 201. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mindre end 20 tons/dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 202. Virksomheder, der foretager trykimprægnering af træ. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 203. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time. Bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 206. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons pr. dag. Virksomheder, der foretager anden form for tekstil vådbehandling, dog undtaget vaskerier. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 207. Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 208. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Dog undtaget margarinefabrikker. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 209. Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 210. Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 211. Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 50 og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

E 215. Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

F. Oparbejdning af animalske råvarer

F 201. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtet fjerkræ på mellem 17 og 50 tons pr. dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

F 202. Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker, med en behandlingskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

F 203. Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mindre end eller lig med 12 tons pr. dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

F 204. Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde af mælkebaserede råvare er mellem 100 og 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

F 205. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 10 og 75 tons pr. dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

F 206. Virksomheder, der foretager tørring eller formaling af østers- eller muslingeskaller. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

F 207. Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyravl. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

F 208. Anlæg til fremstilling af fiskefoder. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

G. Kraft- og varmeproduktion

Ingen.

H. Motorsportsbaner

Ingen.

I. Dambrug og havbrug

Ingen.

J. Andre listevirksomheder

J 201. Virksomheder, der er omfattet af § 4 (kolonne 2-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et punkt på denne liste. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald

K 201. Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, med en kapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

K 202. Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R2, R3, R4, R7, R10 eller R11, som nævnt i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

K 204. Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

K 205. Anlæg der bortskaffer ikke-farligt affald efter en af metoderne D2, D3, D6, D12 eller D13 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.

K 206. Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 - R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg. Undtaget er dog virksomheder med 20 ansatte eller derunder.


1) Disse listepunkter er ikke relevante i denne bekendtgørelse.