Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0004
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger,
der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets
område 1)

 

I medfør af § 5, stk. 2, i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for myndigheder samt organer omfattet af lovens § 1 i forbindelse med betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der er tilvejebragt som led i administrationen af regler inden for Miljøministeriets område.

§ 2. Betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der opbevares i elektroniske databaser og udleveres på papir, opkræves efter de af justitsministeren fastsatte regler i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, for så vidt angår sagens parter dog efter de regler, der er fastsat i medfør af forvaltningsloven.

§ 3. Som betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der opbevares i elektroniske databaser, lydbånd, film eller andet medie, hvorfra oplysningerne ikke udleveres på papir, kan myndigheden eller organet opkræve de faktiske omkostninger ved tilvejebringelse af kopien, herunder driftsomkostninger, på grundlag af offentliggjorte takster efter § 4.

Stk. 2. Når dokumenter eller datasamlinger, hvori indgår miljøoplysninger, er produceret som led i en offentlig indtægtsfinansieret produktionsvirksomhed, dvs. hvor den offentlige myndigheds hovedopgave er helt eller delvist indtægtsfinansieret, kan der ud over gebyret, som nævnt i stk. 1 fastsættes en betaling, som helt eller delvis dækker omkostningerne ved selve dokument- eller dataproduktionen.

§ 4. De takster, som vil blive anvendt ved beregningen af de faktiske omkostninger i forbindelse med tilvejebringelse af kopier omfattet af § 3, skal offentliggøres.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske elektronisk på myndighedens eller organets hjemmeside.

§ 5. Bestemmelserne i §§ 2-4 gælder også i tilfælde, hvor en myndighed eller et organ giver adgang til aktindsigt i videre omfang end myndighederne eller organet er forpligtet til, jf. lovens § 2.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. B ekendtgørelse nr. 914 af 28. september 2005 om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets område ophæves.

Miljøministeriet, den 13. december 2006

Connie Hedegaard

/Ole Christiansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, (EF-Tidende 2003 nr. L 41, side 26).