Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0337
 
31997L0011
 
32003L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Anlæg omfattet af §3, stk.1
Bilag 2 Anlæg omfattet af §3, stk.2.
Anlæg, der samtidig er omfattet af bilag 1 behandles efter §3, stk.1
Bilag 3 Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. §3, stk.2 og 3
Bilag 4 Oplysninger der skal gives i henhold til §7
Bilag 5 Anmeldeskema, der skal anvendes ved anmeldelse af etablering, ændring eller udvidelse af en husdyrproduktion på 100 dyreenheder (DE) eller derunder efter §2, stk.4.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning 1)

 

I medfør af §§ 11g, stk. 4, 11h, 11i, stk. 1, 52, stk. 3 og 4 og 64, stk. 2 i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 som ændret senest ved lov nr. 571 af 24. juni 2005, § 35, stk. 1 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004 som ændret ved lov nr. 566 af 24. juni 2005, § 67, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005, samt § 7 i lov nr. 571 om ændring af lov om planlægning af 24. juni 2005 fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsområde

§ 1. Bekendtgørelsens regler om anlæg omfatter gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller arbejder, samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder sådanne der tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrunden.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler om bygherre omfatter den person eller selskab (juridisk person), der ansøger om godkendelse eller tilladelse til et privat anlæg, samt den offentlige myndighed, som tager initiativ til et anlæg.

Kapitel 2

Anmeldelsespligt

§ 2. Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 og 2 skal bygherren indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvis anmeldelsen er omfattet af §§ 10 eller 11, videresendes anmeldelsen straks til miljøministeriets lokale miljøcenter, som er det miljøcenter, der behandler plansager efter Planloven. Det vil sige Miljøcenter Roskilde, Miljøcenter Odense eller Miljøcenter Århus, således som det fremgår af bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen m.v.

Stk. 3 . Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen skriftligt

1) har meddelt bygherren, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt jf. § 5, stk. 2, eller

2) har meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget efter en vurdering af anlæggets virkning på miljøet i henhold til bestemmelserne i § 9, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 eller 2.

Stk. 4 . Omfatter ansøgningen etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg til intensiv husdyravl på 100 dyreenheder (DE) eller derunder, kan anmeldelse indgives på skemaet i bilag 5.

Stk. 5. Har kommunalbestyrelsen ikke senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmeldelse efter stk. 4 meddelt anmelderen, at kommunalbestyrelsen vil fortsætte vurderingen efter § 3, stk. 2, har kommunalbestyrelsen herved truffet afgørelse om, at anlægget må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Bestemmelsen gælder kun for anmeldelser, hvor alle spørgsmål om natur og miljø på skemaet er besvaret med »ja«.

Kapitel 3

VVM-pligt

§ 3. Ved nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, opført på bilag 1, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget. Forslaget skal ledsages af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved nyanlæg og ændringer af bestående anlæg opført på bilag 2, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 3. Forslaget skal ledsages af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet.

Stk. 3. Anlæg, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke skal anvendes mere end 2 år, er kun omfattet af reglerne i stk. 1, hvis anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 3.

§ 4. Undtaget fra bestemmelserne i §§ 2 og 3 er anlæg, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov samt anlæg, der tager sigte på det nationale forsvar, hvis Forsvarsministeriet skønner, at anvendelsen af §§ 2 og 3 i relation til det konkrete anlæg vil kunne skade nationens sikkerhed.

§ 5. Afgørelser om,

1) at et anlæg, der er opført på bilag 2, ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, eller

2) at et anlæg er omfattet af bestemmelserne i § 3, stk. 1, eller § 3, stk. 2 om vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-pligt),
skal offentligt bekendtgøres.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte afgørelse skal offentligt bekendtgøres samtidig med, at afgørelsen meddeles bygherren .

Stk. 3. I tilfælde, hvor anlægget efter anden lovgivning ikke må påbegyndes uden tilladelse, som skal offentligt bekendtgøres, kan bekendtgørelsen af den i stk. 1, nr. 1 nævnte afgørelse dog finde sted senest samtidig med bekendtgørelsen af denne tilladelse.

§ 6. Den offentlige bekendtgørelse efter § 5, stk. 1, skal indeholde information om, hvor og hvordan offentligheden kan få adgang til relevante oplysninger. Følgende oplysninger skal stilles til rådighed for offentligheden, så snart disse med rimelighed kan gives:

1) Anmeldelsen i henhold til § 2.

2) Afgørelsen om hvorvidt projektet er VVM-pligtigt, jf. § 5, stk. 1.

3) Angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger.

Stk. 2. Hvis den offentlige bekendtgørelse efter stk. 1 omfatter afgørelser, der indebærer, at anlægget er omfattet af § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2, skal den offentlige bekendtgørelse indeholde følgende oplysninger eller oplysning om, hvornår de med rimelighed kan gives:

1) Angivelse af, hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes samt nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål.

2) Karakteren af eventuelle afgørelser eller udkast til afgørelse, hvis et sådant foreligger, samt efter hvilken lov afgørelsen skal træffes.

3) Hvorvidt de oplysninger, der er indhentet til brug for miljøvurderingen, er til rådighed.

4) Hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed.

5) Hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlighedens deltagelse i VVM-proceduren.

Kapitel 4

Redegørelsen

§ 7. Den i § 3, stk. 1 og 2 nævnte redegørelse skal påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

1) Mennesker, fauna og flora,

2) jordbund, vand, luft, klima og landskab,

3) materielle goder og kulturarv, og

4) samspillet mellem disse faktorer.

Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysningerne i bilag 4.

Stk. 3 . Redegørelsen skal tillige i relevant omfang forholde sig til de forhold, som har været fremdraget af offentligheden.

Kapitel 5

Offentliggørelse af beslutninger om vedtagelse af kommuneplanretningslinjer og om tilladelse til anlægget

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal offentligt bekendtgøre sin beslutning om at vedtage kommuneplanretningslinjer for et anlæg omfattet af bestemmelserne i § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde:

1) Oplysning om indholdet af beslutningen og de betingelser, der eventuelt er knyttet til den,

2) oplysning om de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for beslutningen, samt

3) en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal offentligt bekendtgøre sin beslutning om ikke at vedtage kommuneplanretningslinjer for et anlæg omfattet af bestemmelserne i § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2 samt begrundelsen for beslutningen.

§ 9. Kommunalbestyrelsen må ikke meddele tilladelse efter § 2, stk. 3, nr. 2, til at påbegynde et anlæg omfattet af § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2, før kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endeligt vedtaget. Oplysninger om tilladelsen skal offentligt bekendtgøres samtidig med at tilladelsen meddeles bygherren.

Stk. 2. En tilladelse efter § 7 i lov om råstoffer erstatter tilladelsen efter § 2, stk. 3, nr. 2. Tilladelsen for anlæg omfattet af § 3, stk. 1 eller 2 må dog tidligst gives, når der på grundlag af en vurdering af virkningerne på miljøet foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg.

Stk. 3. En tilladelse efter § 2, stk. 3, nr. 2 for anlæg omfattet af § 3, stk. 1 eller 2 erstattes af en godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller af en tilladelse efter vandforsyningslovens § 18 for så vidt angår de forhold som disse godkendelser eller tilladelser regulerer. Disse godkendelser eller tilladelser må dog tidligst gives, når der på grundlag af en vurdering af virkningerne på miljøet foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg.

Stk. 4. En godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse erstatter i fuldt omfang tilladelsen efter § 2, stk. 3, nr. 2 for anlæg omfattet af § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2, hvis anlægget ligger inden for et område, der på forhånd er lokalplanlagt og i det omfang anlægget kan etableres indenfor rammerne af den gældende lokalplan. Godkendelsen må dog tidligst gives, når der på grundlag af en vurdering af virkningerne på miljøet foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg.

Kapitel 6

Miljøministeriets miljøcentres opgaver og beføjelser

§ 10. Miljøministeriets miljøcenter varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat eller hvor en anden stat har anmodet om oplysninger om anlægget.

§ 11. Miljøministeriets miljøcenter varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, hvor godkendelseskompetencen efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til miljøcentret.

Stk. 2. Miljøministeriets miljøcenter varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, hvor godkendelseskompetencen i henhold til § 20, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse er henlagt til miljøministeren.

Stk. 3. Miljøministeriets miljøcenter varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for følgende anlæg omfattet af denne bekendtgørelse:

1) Alle anlæg, hvor staten er bygherre.

2) Alle infrastrukturanlæg, der forudsætter tilvejebringelse af kommuneplantillæg i mere end to kommuner.

3) Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner.

4) Vindmøller på 150 m totalhøjde eller derover.

Stk. 4. Miljøministeriets miljøcenter varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for hele anlægget, uanset om miljøcentret i henhold til anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og beføjelserne for dele af anlægget.

§ 12. Inden miljøcentret træffer afgørelse om, hvorvidt det vil udstede kommuneplanretningslinjer for et anlæg, der er omfattet af bestemmelserne i § 3, skal miljøcentret sende kopi af de i forbindelse med den offentlige høring indkomne forslag, indsigelser og bemærkninger samt en sammenfattende redegørelse til den eller de berørte kommunalbestyrelser og give kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne lejlighed til at afgive en udtalelse inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 2. Den i stk. 1 omtalte sammenfattende redegørelse skal omfatte:

1) Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den,

2) de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning

3) om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger, samt

4) oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget.

Kapitel 7

Straf

§ 13. Med bøde straffes den, der

1) undlader at indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen efter § 2, stk.1,

2) i strid med § 2, stk. 3, påbegynder et anmeldt anlæg før kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 og 16 i bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 849 af 30. september 1994 om tilladelse m.v. til de anlæg, der er omfattet af miljøvurderinger i henhold til lov om planlægning (VVM) ophæves.

Stk. 3. § 2, stk. 4 og 5, bilag 1, punkt 17, bilag 2, punkt 1 f samt bilag 5 ophæves ved ikrafttrædelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 15. Verserende sager om, hvorvidt et anlæg må antages at kunne få væsentlig virkning på miljøet samt tilvejebringelse af regionplantillæg, jf. planlovens § 6 c, stk. 1 eller stk. 2, der ikke er færdigbehandlet af regionplanmyndigheden den 1. januar 2007, skal færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Verserende sager om tilladelse til VVM-pligtige anlæg, jf. Planlovens § 6 c, stk. 3, der ikke er færdigbehandlet af regionplanmyndigheden den 1. januar 2007, skal færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Verserende sager om tilladelse efter samlebekendtgørelens 2)  § 9, stk. 4, som er omfattet af § 2, stk. 2 i bekendtgørelse om tilladelse m.v. til de anlæg, der er omfattet af miljøvurderinger i henhold til lov om planlægning (VVM) 3) , der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. januar 2007, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen eller miljøcentret orienterer ansøger om, at sagerne behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 5. Hvis der inden den 1. januar 2007 har været gennemført en offentlighedsprocedure efter reglerne i planloven eller regler udstedt i medfør af planloven ved behandling af en ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg opført på bilag 1 eller et anlæg opført på bilag 2, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og ansøgningen eller projektet ikke efterfølgende ændres væsentligt, kan kommunalbestyrelsen eller miljøcentret beslutte, at yderligere inddragelse af offentligheden efter denne bekendtgørelse undlades.

§ 16. Klager over afgørelser, der før 1. januar 2007 er indbragt for Naturklagenævnet og endnu ikke er færdigbehandlet eller klager over afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2007, men som efter den 1. januar 2007 og inden klagefristens udløb indbringes for Naturklagenævnet, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Hvis Naturklagenævnet ved behandling af en klage beslutter, at sagen skal henvises til kommunalbestyrelsen eller Miljøministeriets miljøcenter til fornyet behandling, skal kommunalbestyrelsen eller miljøcentret behandle sagen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljøministeriet, den 6. december 2006

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Anlæg omfattet af § 3, stk. 1

1. Råolieraffinaderier (undtagen virksomheder, der udelukkende fremstiller smøremidler på grundlag af råolie) samt anlæg til forgasning og fortætning af mindst 500 tons kul eller bituminøs skifer om dagen.

2.

a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW samt

b) Kernekraftværker og andre kernereaktorer, herunder demontering og nedlukning af sådanne kernekraftværker eller reaktorer (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile stoffer, hvis maksimumskapacitet ikke overstiger 1 kW vedvarende termisk ydelse).

3.

a) Anlæg til oparbejdning af nukleart brændsel.

b) Anlæg, der er bestemt:

– til fremstilling eller berigelse af nukleart brændsel

– til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel eller højradioaktivt affald.

– til endelig bortskaffelse af bestrålet nukleart brændsel.

– udelukkende til endelig bortskaffelse af radioaktivt affald.

– udelukkende til deponering (planlagt til at vare mere end 10 år) af bestrålet nukleart brændsel eller radioaktivt affald på et andet sted end produktionsstedet.

4.

– Jern- og stålværker til fremstilling af råjern og råstål.

– Anlæg til udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metalprocesser, kemiske eller elektrolytiske processer.

5. Anlæg til udvinding af asbest såvel som til behandling og forarbejdning af asbest og af produkter, der indeholder asbest: for så vidt angår produkter i asbestcement med en årlig produktion på over 20.000 tons færdige produkter; for så vidt angår friktionspakninger, med en årlig produktion på 50 tons færdige produkter, samt for så vidt angår forbrug heraf på over 200 tons.

6. Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er

a) til fremstilling af organiske grundkemikalier

b) til fremstilling af uorganiske grundkemikalier

c) til fremstilling af phosphat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (også blandingsgødning)

d) til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider

e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces

f) til fremstilling af sprængstoffer.

7.

a) Nyanlæg af jernbaner til fjerntrafik samt lufthavne 2)  med start- og landingsbane på mindst 2.100m.

b) Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse.

c) Anlæg af motorveje og motortrafikveje. 3)

d) Anlæg af nye veje med mindst fire kørespor eller udretning og/eller udvidelse af eksisterende vej med højst to kørespor med henblik på anlæg af mindst fire kørespor, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en længde på mindst 2 km.

e) Overordnede veje med en påtænkt linieføring gennem naturområder. 4)

8.

a) Indre vandveje og havne ved indre vandveje, der ikke udgør en del af søterritoriet, og som kan anløbes af fartøjer over 1350 tons.

b) Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over 1350 tons.

9. Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er omfattet af direktiv 91/689/EØF 5)  ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF, 6)  afsnit D9) eller deponering.

10. Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF,6) afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.

11. Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand, hvor den indvundne eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. m³/år.

12.

a) Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når formålet er at forebygge eventuel vandmangel, og når den overførte vandmængde overstiger 100mio. m³/år.

b) I alle andre tilfælde anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når den gennemsnitlige vandmængde i det bækken, hvorfra vandet overføres, over flere år overstiger 2000 mio. m³/år, og den overførte vandmængde overstiger 5 % af denne mængde.

Overførsel af drikkevand via rørledninger er ikke omfattet.

13. Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter (som defineret i direktiv 91/271/EØF, 7)  artikel 2, nr. 6).

14. Kommerciel udvinding af råolie eller naturgas.

15. Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand, når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 mio. m³, eller hvor vandarealet øges med 300ha eller mere.

16.

a) Rørledninger til transport af gas, olie eller kemikalier med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km.

b) Rørledninger på mere end 1 km til transport af giftige, miljøfarlige eller brandfarlige væsker udenfor den pågældende virksomheds eget område.

c) Transmissionsledninger længere end 2 km længde for naturgas og liniestationer i forbindelse med transmissionsledninger, dog undtaget ledninger med en diameter op til 12'' med tryk på 25 bar og derunder.

17. Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, dog

a) 270 dyreenheder, hvis mindst 90% af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg eller 900 stipladser til søer.

b) 250 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg ) eller 3000 stipladser.

c) 250 dyreenheder i æglæggende høns eller 60.000 stipladser, eller

d) 210 dyreenheder i slagtekyllinger eller 85.000 stipladser.

Antal dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssige dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., 8)  jf. dennes § 2, stk. 11.

18. Industrianlæg til

a) fremstilling af papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

b) fremstilling af papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 200 tons/dag.

19. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.

20. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding af almindeligt forekommende sand-, grus- og stenforekomster indenfor de i en endeligt vedtaget regionplan eller råstofplan 9)  udpegede graveområder.

21. Stærkstrømsluftledninger på mindst 2 km bygget til spændinger over 100 kV.

22. Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på 200.000 tons eller derover.

23. Sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.

24. Anlæg af synlige rørledninger med en ydre diameter på mere end 100 cm over større afstande end 500 m.

25. Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 10)

26. Sammenlægning/jordomlægning af landbrugsejendomme, hvori der indgår mere end 75 ejendomme, og som indebærer væsentlige ændringer i det fysiske miljø.

27. Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsdrift på mere end 300ha.

28. Afvandings- og kunstvandingsprojekter, der omfatter mere end 300 ha.

29. Nyplantning af skov på mere end 30 ha. i områder, hvor skovrejsning i henhold til den gældende kommuneplan er uønsket.

30. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi.

31. Saltvandsbaseret fiskeopdræt - dog undtagen opdræt indenfor de i en endeligt vedtaget regionplan eller vandplan 11)  udlagte områder til fiskeopdræt.

32. Vandforsyningsboringer med en årsproduktion på 10 mio m3 eller mere.

33. Cementfabrikker og molerværker.

34. Kalkværker med en årsproduktion på mere end 200.000 m³.

35. Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning.

36. Feriebyer og hotelkomplekser med et etageareal på mere end 50.000m2.

37. Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller.

38. Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag.


2) Jf.definitionen for lufthavne i Chicago-overenskomsten af 1944 om oprettelse af Organisationen for international civil Luftfart (bilag 14).

3) Ved motortrafikveje forstås veje, der svarer til definitionen i ECE-aftalen af 15. november 1975 om internationale hovedtrafikårer.

4) Ved naturområder forstås områder, der er udlagt med henblik på at opnå en væsentlig beskyttelse af skove, flora og fauna, landskaber, kulturværdier samt de økologiske forbindelser og områder af særlig friluftsmæssig interesse.

5) Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald, (EF-Tidende 1991 nr. L 377, side 20). Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/31/EF af 27. juni 1994 (EF-Tidende 1994 nr. L 168, side 28).

6) Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, (EF-Tidende 1975 nr. L 194, side 39). Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991 (EF-Tidende 1991 nr. L 078, side 32).

7) Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, (EF-Tidende 1991 nr. L 135, side 40). Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/15/EF (EF-Tidende 1998 nr. L 067, side 29).

8) Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssige dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer.

9) Regionplanens udpegning af graveområder gælder indtil vedtagelsen af råstofplaner i henhold til lov om råstoffer § 5a, stk. 2.

10) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

11) Regionplanens udlæggelse af områder til fiskeopdræt gælder indtil vedtagelsen af en vandplan i henhold til Lov nr. 1150 af 17/12/2003 (Miljømålsloven).Bilag 2

Anlæg omfattet af § 3, stk. 2.
Anlæg, der samtidig er omfattet af bilag 1 behandles efter § 3, stk. 1

1. Landbrug, skovbrug og akvakultur.

a) Projekter vedrørende sammenlægninger.

b) Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.

c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

e) Intensivt fiskeopdræt.

f) Anlæg til intensiv husdyravl.

2. Udvindingsindustrien.

a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning

b) Minedrift i underjordiske brud

c) Dybdeboringer, navnlig:

– geotermiske boringer

– boringer til deponering af nukleart affald

– vandforsyningsboringer

– boringer til undersøgelse af jordbundens fasthed er ikke omfattet.

d) Overfladeanlæg til udvinding af stenkul, råolie, naturgas og malme samt bituminøs skifer.

3. Energiindustrien.

a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger.

c) Oplagring af naturgas over jorden.

d) Oplagring af brændselsgas i underjordiske beholdere.

e) Oplagring af fossilt brændsel over jorden.

f) Industriel brikettering af sten- og brunkul.

g) Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktivt affald.

h) Anlæg til fremstilling af hydroelektrisk energi.

i) Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøller).

4. Produktion og forarbejdning af metaller.

a) Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning.

b) Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af

– varmvalsning

– smedning med hamre

– anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal.

c) Smelteanlæg for jernmetaller.

d) Anlæg til smeltning, inkl. legering af non-ferro-metaller, undtagen ædelmetaller, herunder genindvindingsprodukter, (f. eks. forædling, støbning).

e) Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces.

f) Fremstilling og samling af motorkøretøjer samt fremstilling af motorer til sådanne.

g) Skibsværfter.

h) Anlæg til fremstilling og reparation af luftfartøjer.

i) Fremstilling af jernbanemateriel.

j) Eksplosionsformgivning (dybtrykning).

k) Anlæg til kalcinering og udfritning af malm.

5. Mineralindustrien.

a) Koksværker (tørdestillation af kul).

b) Anlæg til cementfremstilling.

c) Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest.

d) Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre.

e) Anlæg til fremstilling af mineralske stoffer, inklusive asfaltværker og fremstilling af mineraluldsfibre.

f) Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj eller porcelæn.

6. Kemisk industri.

a) Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.

b) Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, maling og lak samt elastomerer og peroxider.

c) Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

7. Levnedsmiddelindustrien.

a) Bearbejdning af vegetabilske og animalske fedtstoffer.

b) Konservering af animalske og vegetabilske produkter.

c) Fremstilling af mejeriprodukter.

d) Brygning og maltning.

e) Sukkervareindustrier.

f) Slagterier.

g) Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.

h) Fiskemels- og fiskeoliefabrikker.

i) Sukkerfabrikker.

8. Tekstil-, læder-, træ- og papirindustri.

a) Industrianlæg til produktion af papir og pap.

b) Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer.

c) Anlæg til garvning af huder og skind.

d) Anlæg til fremstilling og bearbejdning af cellulose.

9. Gummiindustri.

Fremstilling og behandling af produkter på grundlag af elastomerer.

10. Risikoanlæg

Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 12)

11. Infrastrukturanlæg.

a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.

b) Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler.

c) Anlæg af flyvepladser.

d) Anlæg af veje.

e) Landanlæg i forbindelse med havne, herunder fiskerihavne.

f) Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb.

g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.

h) Svævebaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.

i) Anlæg af olie- og gasledninger.

j) Anlæg af vandledninger over større afstande.

k) Kystanlæg anlagt inden for dagligvandlinien til modvirkning af erosion, og som kan ændre kystlinien, f. eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.

l) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand.

m) Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener.

12. Andre anlæg.

a) Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer.

b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

c) Rensningsanlæg.

d) Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg.

e) Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning.

f) Prøveanlæg for motorer, turbiner eller reaktorer.

g) Anlæg til fremstilling af kemofibre.

h) Anlæg til indsamling eller destruering af sprængfarlige stoffer.

i) Destruktionsanstalter.

13. Turisme og fritid.

a) Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde.

b) Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde.

c) Permanente campingpladser.

d) Forlystelsesparker, o.l.

14. Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).


12) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.Bilag 3

Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 2 og 3

1. Anlæggets karakteristika

Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til:

– anlæggets dimensioner

– kumulation med andre projekter

– anvendelsen af naturressourcer

– affaldsproduktion

– forurening og gener

– risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier.

2. Anlæggets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:

– nuværende arealanvendelse

– naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

– det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

a. vådområder

b. kystområder

c. bjerg- og skovområder

d. reservater og naturparker

e. Vadehavsområdet

f. områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.

g. områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet

h. tætbefolkede områder

i. vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

– påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)

– påvirkningens grænseoverskridende karakter

– påvirkningsgrad og -kompleksitet

– påvirkningens sandsynlighed

– påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.Bilag 4

Oplysninger der skal gives i henhold til § 7

1. En beskrivelse af det påtænkte anlæg, herunder navnlig:

1.1. En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne, herunder angivelse af anlægget på kortbilag i relevante målestoksforhold.

1.2. En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for produktionsprocesserne, f. eks. type og mængde af de anvendte materialer, herunder om der indgår risikofyldte produktionsprocesser eller andre miljøbelastende forhold.

1.3. Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (vand-, luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

2. En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til dennes valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. Endvidere en oversigt over de væsentligste alternativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt, en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke gennemføres (0-alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til planmyndighedens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet.

3. En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna, flora, 13)  jord, vand, luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang hertil og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer 14)  samt en beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske forhold.

4. En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet, som følge af:

4.1. Påvirkning af overflade- og grundvandssystemer.

4.2. Luftforurening.

4.3. Støjbelastning.

4.4. Anvendelsen af naturlige råstoffer.

4.5. Emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelsen af affald.

4.6. Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.

5. En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet.

6. Et ikke-teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger.

7. En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne.


13) Beskrivelsen skal omfatte virkningerne på akut truede, sårbare, sjældne eller fredede plante- og dyrearter eller arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for.

14) Beskrivelsen skal anføre anlæggets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, og kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger.Bilag 5

Anmeldeskema, der skal anvendes ved anmeldelse af etablering, ændring eller udvidelse af en husdyrproduktion på 100 dyreenheder (DE) eller derunder efter § 2, stk. 4.

Anmeldelse om
etablering/udvidelse/ændring på maksimalt 100 dyreenheder af husdyrbrug
(under VVM-reglerne)

Anmeldeskema og tilhørende vejledning er elektronisk tilgængelig på Miljøministeriets hjemmeside på adressen: www.mim.dk

Oplysninger om natur- og miljøforhold

Spørgsmål (sæt kryds)

JA

NEJ

1

Er det aktuelle projekt om etablering, udvidelse eller ændring på maksimalt 100 dyreenheder?

 

 

2

Er det aktuelle projekt samt anmeldte etableringer, udvidelser eller ændringer inden for de sidste 3 år sammenlagt på maksimalt 100 dyreenheder?

 

 

3

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer uden for arealer, der har et direkte fald på 120 eller mere ned mod den øverste kant af søer og vandløb?

 

 

4

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer længere væk end 50 m fra søer over 100 m2 ?

 

 

5

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer uden for de nitratfølsomme indvindingsområder, der er udpeget i regionplanen?

 

 

6

Ligger det aktuelle projekts bygninger uden for de potentielle vådområder, der er udpeget i regionplanen, og uden for kortlagte lavbundsarealer?

 

 

7

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer og bygninger længere væk end 300 m fra internationale naturbeskyttelsesområder?

 

 

8

Ligger det aktuelle projekts bygninger længere væk end 300 m fra:

heder over 5 ha,

overdrev,

moser og

søer, der er målsat i regionplanen?

 

 

9

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer og bygninger uden for fredede områder?

 

 

10

Overholder det aktuelle projekt afstandskravene til naboer, som er fastlagt i § 4, stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, henholdsvis § 2 og § 3 i pelsdyrbekendtgørelsen samt de generelle krav til gødningsopbevaring, udledning af spildevand og til opsamling, transport og bortskaffelse af farligt affald i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen/pelsdyrbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen?

 

 

Faktuelle oplysninger

Anmelder

Navn og adresse

Telefon

Ejer/ejere af ejendom/ejendomme

Telefon

Navn og adresse

Ejendom/ejendomme

Adresse

Matrikelnummer, ejerlav og sogn

Landbrugsjorder

 

Til udspredning før anmeldelse

Til udspredning efter anmeldelse

Ejet areal (ha)

Forpagtet areal (ha)

Skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning (ha)

Areal i alt (ha)

Braklagte arealer efter anmeldelse (ha)

Arealer med MVJ-ordning (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger), der indgår i driften efter anmeldelse (ha)

Anmeldelsen vedlægges kort, der viser udspredningsarealers placering før og efter anmeldelse og med markering af ejede og forpagtede arealer samt arealer med skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning. Arealer med MVJ-ordning angives også.

Bygninger

 

Grundplan i m2

Bygningshøjde i m

Bygningsmæssige udvidelser og ændringer af eksisterende bygninger

Nyt byggeri

Anmeldelsen vedlægges kort, der viser beliggenheden af nuværende bygninger og af planlagt byggeri med angivelse af grundareal og bygningshøjder for de enkelte bygninger.

 

Husdyrproduktion

Besætningsstørrelse før anmeldelse

Besætningsstørrelse efter anmeldelse

Dyreart

Antal dyr

Dyreenheder

Dyreart

Antal dyr

Dyreenhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ialt

 

 

I alt

 

 

Tidligere vurderinger af virkninger på miljøet

 

Ingen tidligere etablering/udvidelse/ændring

Tidligere etablering/udvidelse/ændring er vurderet ikke VVM-pligtig

Tidligere etablering/udvidelse/ændring er vurderet VVM-pligtig

Afgørelse om VVM-pligt (sæt kryds)

 

 

 

Jeg bekræfter, at ovenstående er i overensstemmelse med de faktiske forhold

 

 

 

Dato og underskrift

 

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet - VVM-direktivet – (EF Tidende 1985 nr. L 175, side 40), og direktiv nr. 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af nævnte direktiv, (EF Tidende 1997 nr. L 73, side 5), samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, (EF Tidende 2003 nr. L 156, side 17).

2) Bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005.

3) Bekendtgørelse nr. 849 af 30. september 1994.