Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0117
 
31983L0131
 
31985L0298
 
31986L0214
 
31986L0355
 
31987L0181
 
31987L0477
 
31988L0379
 
31989L0365
 
31990L0335
 
31990L0533
 
31991L0188
 
31991L0414
 
31992L0032
 
31998L0008
 
32003L0015
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Formål og område
  Kapitel 2Almindelige bestemmelser
  Kapitel 2 a (Ophævet)
  Kapitel 3Anmeldelse af kemiske stoffer
  Kapitel 4Klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af stoffer og produkter m.v.
  Kapitel 5Salg af giftige stoffer og produkter m.v.
  Kapitel 6Begrænsning af forekomst og anvendelse af kemiske stoffer. Kemiske produkters sammensætning og salg heraf
  Kapitel 7Godkendelse af bekæmpelsesmidler
  Kapitel 8Egenkontrol, oplysnings- og undersøgelsespligt
  Kapitel 9Sagkyndige råd
  Kapitel 10Myndighederne
  Kapitel 11Afgørelser
  Kapitel 12Tavshedspligt, fortrolighed og offentliggørelse af oplysninger
  Kapitel 13Straf og ikrafttræden m.v.
Bilag 1 LISTE OVER STOFFER OG PRODUKTER, SOM ER OMFATTET AF LOVENS KAPITEL 7

Bekæmpelsesmidler er plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler.
Bilag 2 Liste A
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter 1)

 

Herved bekendtgøres lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, med de ændringer, der følger af lov nr. 424 af 10. juni 1997, § 2 i lov nr. 431 af 10. juni 1997, lov nr. 231 af 21. april 1999, lov nr. 256 af 12. april 2000, lov nr. 296 af 30. april 2003, lov nr. 441 af 10. juni 2003, lov nr. 189 af 24. marts 2004, § 1 i lov nr. 315 af 5. maj 2004, bekendtgørelse nr. 824 af 23. juli 2004, § 5 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, § 107 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 18 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 5 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, § 13 i lov nr. 564 af 24. juni 2005 og § 4 i lov nr. 571 af 9. juni 2006. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. januar 2007.

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Denne lov har til formål at forebygge sundhedsfare, unødvendig miljøbelastning og miljøskade i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Ved administration af loven kan der lægges vægt på mulighederne for at fremme renere teknologi og for at begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.

§ 2. Loven skal sikre, at der tilvejebringes fornødne oplysninger om kemiske stoffer og produkter, der sælges her i landet, og sikre, at der kan foretages regulering af salg og anvendelse af de kemiske stoffer og produkter, som er eller på grundlag af foreliggende undersøgelser eller erfaringer formodes at være farlige for sundheden eller skadelige for miljøet.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af arten og omfanget af de foranstaltninger, der træffes i medfør af denne lov for at forebygge miljøskader, skal der på den ene side lægges vægt på den skade på miljøet, som stoffet eller produktet kan medføre, og på den anden side de tekniske og økonomiske konsekvenser, herunder de omkostninger, sådanne foranstaltninger medfører såvel for samfundet som helhed som for de berørte producenter, importører og brugere.

§ 3. Ved kemiske stoffer forstås grundstoffer og deres forbindelser, således som de forekommer naturligt eller industrielt fremstillet.

Stk. 2. Ved kemiske produkter forstås såvel opløsninger som faste, flydende eller luftformige blandinger af to eller flere kemiske stoffer.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvad der forstås ved kemiske stoffer og produkter.

§ 4. Lovens regler om salg gælder også udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse til andre mod eller uden vederlag.

Stk. 2. Lovens regler om fremstilling gælder også opblanding, fortynding, imprægnering, omhældning og pakning.

§ 4 a. Miljøministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om adgangen til at besidde kemiske stoffer og produkter og varer, som er reguleret i medfør af kapitel 6, eller som ikke er godkendt til anvendelse i Danmark, jf. kapitel 7.

§ 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at stoffer og produkter, som indeholder eller består af mikroorganismer og vira, helt eller delvist skal være omfattet af lovens bestemmelser.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at organismer, der anvendes i stedet for kemiske stoffer og produkter eller tjener til formål inden for lovens område, helt eller delvist skal være omfattet af lovens bestemmelser.

§ 6. Ministeren kan bestemme, at nærmere angivne kemiske stoffer og produkter delvist skal være undtaget fra lovens bestemmelser, ligesom ministeren i særlige tilfælde kan tillade, at loven fraviges.

§ 7. De bestemmelser, der efter anden lovgivning gælder for kemiske stoffer og produkter og for varer, der indeholder eller afgiver kemiske stoffer eller produkter, berøres ikke af denne lov, som kun finder anvendelse på disse stoffer, produkter eller varer i det omfang, hvor anden lovgivning ikke indeholder bestemmelser herom.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 3 finder anvendelse, selv om der i anden lovgivning er fastsat regler om anmeldelse af kemiske stoffer.

§ 7 a. Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende de af denne lov omfattede kemiske stoffer, produkter og varer.

§ 8. Loven gælder ikke for kemiske stoffer og produkter, der eksporteres, medmindre ministeren bestemmer andet. Det samme gælder for varer, der indeholder eller afgiver kemiske stoffer eller produkter.

Stk. 2. Loven gælder ikke for kemiske stoffer og produkter, der er fremstillet i udlandet, og som kun føres gennem landet som transitgods. Det samme gælder for varer, der indeholder eller afgiver kemiske stoffer eller produkter.

§ 9. Inden miljøministeren fastsætter regler i medfør af loven, forhandler ministeren med de nærmest interesserede landsomfattende erhvervs- og forbrugerorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, de kommunale organisationer samt beskæftigelsesministeren og andre berørte statslige myndigheder.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 10. Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller produkt skal, ud over de oplysninger der er nævnt i § 38 d, skaffe sig de oplysninger om sammensætning, egenskaber og virkninger, som er nødvendige for at vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge sundheds- og miljøskader, som kan hidrøre fra stoffet eller produktet. Producenten eller importøren skal sørge for, at forhandlere og brugere i fornødent omfang får kendskab til stoffets eller produktets egenskaber og virkninger og til eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. Enhver forhandler eller bruger af et kemisk stof eller produkt skal følge de anvisninger, der måtte være givet for forsvarlig omgang med eller anvendelse af stoffet eller produktet.

Stk. 3. Et kemisk stof eller produkt må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til stoffets eller produktets anvendelse eller med hensyn til den risiko, der kan være forbundet med stoffet eller produktet.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 3 nævnte forbud mod vildledende markedsføring, herunder om at bestemte udsagn eller angivelser anses for vildledende, og at bestemte oplysninger skal gives i forbindelse med markedsføring af et stof eller produkt. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at varer, der er omfattet af denne lov, skal være omfattet af det i stk. 3 nævnte forbud.

Stk. 5. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, i hvilket omfang der ved salg og import af kemiske stoffer og produkter kan henvises til, at stoffet eller produktet ikke har været gjort til genstand for forsøg med dyr for at opfylde kravene i loven, i regler fastsat i medfør af loven eller i Det Europæiske Fællesskabers forordninger.

Kapitel 2 a (Ophævet)

Kapitel 3

Anmeldelse af kemiske stoffer

§ 11. Et nyt kemisk stof må ikke sælges eller importeres, før producenten eller importøren har foranstaltet undersøgelser til at belyse stoffets virkninger på sundheden og miljøet, jf. § 12, stk. 3.

Stk. 2. Et kemisk stof anses for nyt, når det ikke er optaget på den af EF-Kommissionen udarbejdede og offentliggjorte liste EINECS (europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer).

§ 12. Enhver producent eller importør, der vil sælge eller importere et nyt kemisk stof, jf. § 11, skal inden salg eller import indgive anmeldelse herom efter regler fastsat af ministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stoffer tidligst må importeres eller sælges efter udløbet af en nærmere angivet frist, regnet fra modtagelsen af anmeldelsen.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, som anmeldelsen skal indeholde. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang anmeldelsen skal indeholde oplysninger, som tidligere er indgivet af en anden anmelder, eller som ministeren på anden måde råder over, og regler om, at en anmelder skal dele oplysninger med en senere anmelder og om betingelser herfor.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om anmeldelsens form, herunder at anmeldelsen skal indgives på et særligt skema eller på et specificeret elektronisk medie.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelse for et importeret stof kan indgives af en anden end importøren og betingelserne herfor, herunder hvilke pligter der i så fald påhviler importøren.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en anmelder af et nyt kemisk stof skal betale et gebyr til hel eller delvis dækning af udgifterne ved behandling af anmeldelsen og tilsyn og kontrol med reglerne om anmeldelse af nye kemiske stoffer.

§ 13. Enhver anmelder af et nyt kemisk stof skal underrette ministeren om væsentlige ændringer i eller tilføjelser til de allerede indsendte oplysninger.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, under hvilke omstændigheder en anmelder af et nyt kemisk stof skal foretage eller lade foretage bestemte yderligere undersøgelser og give bestemte yderligere oplysninger end allerede krævet efter regler udstedt i medfør af § 12.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en anmelder af et nyt kemisk stof skal betale et gebyr til hel eller delvis dækning af udgifterne ved behandling af de i stk. 2 nævnte yderligere undersøgelser og oplysninger.

§ 14. Miljøministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra pligten til at indgive anmeldelse efter § 12.

§ 15. Miljøministeren kan fastsætte regler til opfyldelse af fællesskabsretlige forpligtelser om salg eller import af stoffer, der er beregnet til at indgå i produkter, der skal godkendes efter kapitel 7.

§ 15 a. Forud for eksport af kemiske stoffer og produkter, der ikke er omfattet af reglerne om eksportanmeldelse i forordningen om eksport og import af farlige kemikalier, jf. forordningens bilag I, og hvis anvendelse i medfør af denne lov eller regler udstedt med hjemmel heri er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf, skal eksportøren indgive en eksportanmeldelse, jf. stk. 5.

Stk. 2. Et forbud, jf. stk. 1, foreligger, hvis det pågældende kemiske stof eller produkt er forbudt til alle anvendelsesformål i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf.

Stk. 3. En streng restriktion, jf. stk. 1, foreligger, hvis det pågældende kemiske stof eller produkt er forbudt til alle anvendelsesformål i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf med undtagelse af visse særlige anvendelsesformål.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte kategorier og underkategorier er følgende:

1) Kategorien »bekæmpelsesmidler« med underkategorierne

a) »plantebeskyttelsesmidler«, jf. lovens bilag 1, og

b) »biocidmidler«, jf. lovens bilag 1.

2) Kategorien »andre kemiske stoffer og produkter« med underkategorierne

a) »kemiske stoffer og produkter til privat anvendelse« og

b) »kemiske stoffer og produkter til erhvervsmæssig anvendelse«.

Stk. 5. Miljøministeren fastsætter, hvilke kemiske stoffer og produkter der skal eksportanmeldes efter stk. 1. Denne opgørelse ajourføres mindst én gang årligt.

§ 15 b. Forud for eksport af andre varer end de i § 15 a, stk. 1, nævnte, som indeholder kemiske stoffer eller produkter, der ikke er omfattet af reglerne om eksportanmeldelse i forordningen om eksport og import af farlige kemikalier, jf. forordningens bilag I, og hvis anvendelse i medfør af denne lov eller regler udstedt med hjemmel heri er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i én eller flere kategorier, jf. § 15 a, stk. 2-4, skal eksportøren indgive en eksportanmeldelse, jf. stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter, hvilke kemiske stoffer og produkter der skal eksportanmeldes efter stk. 1. Denne opgørelse ajourføres mindst én gang årligt.

§ 15 c. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om eksportanmeldelse efter § 15 a og § 15 b, herunder regler om tidspunktet for indleveringen, hvilke oplysninger der skal indleveres, i hvilken form de skal indleveres, og hvilke myndigheder de skal indleveres til samt om bortfald af pligten til at anmelde i særlige situationer. Endvidere fastsætter ministeren regler om de oplysninger, der skal følge de stoffer, produkter og varer, som eksporteres. Ministeren fastsætter tillige regler om årlige indberetninger om eksporterede mængder af kemiske stoffer og produkter samt om oplysninger om importører og om hvilke myndigheder, der modtager disse indberetninger. Ministeren fastsætter derudover regler om videresendelse af oplysninger om eksporten til importlandet og om videresendelse af importlandets oplysninger til eksportøren.

§§ 16-18. (Ophævet)

Kapitel 4

Klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af stoffer og produkter m.v.

§ 19. Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller produkt skal forud for salg eller import heraf skaffe sig sådanne oplysninger om stoffets eller produktets egenskaber og virkninger, at han kan klassificere, emballere og mærke det efter regler i denne lov og efter regler fastsat i henhold til loven.

§ 20. Miljøministeren fastsætter regler om, på hvilket grundlag et kemisk stof eller produkt skal klassificeres som farligt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om klassificering af farlige stoffer og produkter i fareklasser.

§ 21. Miljøministeren kan udarbejde en liste over stoffer, der er klassificeret som farlige, med angivelse af klassificeringen og krav vedrørende emballering, mærkning og anvendelse, der gælder for hvert stof på listen og for produkter, hvori stoffet indgår.

§ 22. Et kemisk stof eller produkt, der er klassificeret som farligt, må kun sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med særlig mærkning på dansk, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om emballering af de i stk. 1 nævnte stoffer og produkter, herunder om undtagelse fra kravene i stk. 1, om udformning af emballage og om, at bestemte emballagematerialer og -typer skal anvendes, og at sådan emballage ikke må anvendes til andre varer. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om emballering af andre stoffer og produkter end de i stk. 1 nævnte, såfremt deres egenskaber gør særlige krav til emballagen påkrævet.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om mærkning af de i stk. 1 nævnte stoffer og produkter, herunder om undtagelser fra mærkningspligten, og om mærkning af andre kemiske stoffer og produkter end de i stk. 1 nævnte. Der kan herunder stilles krav til etikettens udformning og indhold og om, hvilke andre sprog der i særlige tilfælde kan anvendes ved mærkningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at emballagen skal være forsynet med følbar advarselsmærkning og om udformningen heraf.

Stk. 4. Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte regler om mærkning af andre varer end de i stk. 1 og 3 nævnte, når varen indeholder eller afgiver et kemisk stof eller produkt, hvis egenskaber gør en sådan mærkning påkrævet.

§ 22 a. Ministeren kan fastsætte regler om, at et kemisk stof eller produkt ved salg skal være ledsaget af et oplysningsblad med indholdsdeklarationer, risikoangivelser, sikkerhedsforskrifter og lignende.

§ 22 b. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en producent eller importør af et kemisk stof eller produkt har pligt til på anmodning at videregive bestemte oplysninger om stoffet eller produktet til en anden, som agter at anvende stoffet eller produktet, og for hvem oplysningerne er nødvendige til opfyldelse af krav fastsat i denne lov, regler i henhold til denne lov eller i De Europæiske Fællesskabers forordninger om de kemiske stoffer, produkter eller varer, der er omfattet af loven.

§ 23. Ministeren kan fastsætte regler om opbevaring af stoffer og produkter, der skal klassificeres som farlige, samt af stoffer og produkter, som skal godkendes efter § 33.

Kapitel 5

Salg af giftige stoffer og produkter m.v.

§ 24. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må kun sælges mod rekvisition. Dette gælder dog ikke salg til de i § 25, stk. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer.

Stk. 2. Rekvisitionen skal indeholde en nærmere angivelse af det formål, hvortil det pågældende stof eller produkt ønskes anvendt. Rekvisitionen skal af politiet være forsynet med en påtegning om, at politiet tillader udlevering til det angivne formål.

Stk. 3. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må ikke sælges til personer under 18 år eller i øvrigt overlades til personer, som må antages at ville forvolde skade på sig selv eller deres omgivelser.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte stoffer og produkter kun må importeres af de i § 25, stk. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om vilkår for en sådan import.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om rekvisitionernes form og indhold samt retningslinjer for politiets påtegning af disse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at rekvisition i visse tilfælde ikke kræves.

§ 25. Meget giftige og giftige stoffer og produkter må uden rekvisition sælges til

1) a) sygehuse,

b) videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, regionerne eller kommunerne,

c) teknologiske serviceinstitutioner, der er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren,

d) laboratorier og institutioner, der er akkrediteret, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets regler herom,

e) virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker,

f) højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarier, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler,

g) læger, tandlæger og dyrlæger,

2) virksomheder, som fremstiller meget giftige og giftige stoffer og produkter, og andre virksomheder, som anvender sådanne stoffer og produkter som råvarer eller hjælpemidler, når disse virksomheder har givet meddelelse herom til Arbejdstilsynet,

3) virksomheder, som sælger meget giftige og giftige stoffer og produkter til videre forhandling eller til de i nr. 1 og nr. 2 nævnte virksomheder, institutioner og personer, og som har givet meddelelse herom til miljøministeren, og

4) andre forhandlere end de i nr. 3 nævnte, dog kun for så vidt angår de stoffer og produkter, som er omfattet af en tilladelse meddelt efter stk. 3.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1, nr. 3, omhandlede meddelelse til miljøministeren og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om den i stk. 1, nr. 2, omhandlede meddelelse til Arbejdstilsynet, herunder om fornyet meddelelse og om meddelelsens indhold og form.

Stk. 3. Kun apotekere og de forhandlere, der på nærmere bestemte vilkår har fået tilladelse hertil af ministeren, må sælge meget giftige og giftige stoffer og produkter til andre virksomheder, institutioner og personer end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at en tilladelse efter stk. 3 betinges af, at forhandleren betaler et gebyr til dækning af tilsynet med, at vilkårene for tilladelsen overholdes.

§ 26. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang virksomheder, institutioner og personer, der sælger meget giftige eller giftige stoffer og produkter, skal føre, opbevare og forevise en fortegnelse over modtagerne af disse stoffer og produkter, samt i hvilket omfang de i § 24 nævnte rekvisitioner skal opbevares.

§ 27. Ministeren kan fastsætte andre regler end dem, der følger af §§ 24-26, for salg af stoffer og produkter, der skal godkendes efter § 33.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om,

1) at visse nærmere angivne stoffer og produkter, der falder ind under § 24, stk. 1, skal være undtaget fra reglerne i §§ 24-26, og

2) at andre stoffer og produkter end dem, der falder ind under § 24, stk. 1, skal være omfattet af reglerne i §§ 24-26.

§§ 28-29. (Ophævet)

Kapitel 6

Begrænsning af forekomst og anvendelse af kemiske stoffer. Kemiske produkters sammensætning og salg heraf

§ 30. Når det findes nødvendigt for at sikre, at kemiske stoffer eller produkter ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod salg, import og anvendelse af bestemte kemiske stoffer eller produkter. Under samme betingelser kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod salg, import eller anvendelse af kemiske stoffer eller produkter med nærmere angivne egenskaber. Der kan herunder stilles krav til stoffernes renhed og til koncentrationen af de stoffer, der indgår i et kemisk produkt.

Stk. 2. Når det findes nødvendigt for at sikre, at andre varer end de i stk. 1 nævnte ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om varens indhold eller afgivelse af et bestemt kemisk stof eller produkt. Tilsvarende kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om en vares indhold eller afgivelse af kemiske stoffer eller produkter med nærmere angivne egenskaber.

Stk. 3. Under samme betingelser, som nævnt i stk. 2, kan ministeren i øvrigt træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at en vare, der indeholder eller afgiver kemiske stoffer eller produkter, ikke må sælges eller anvendes til nærmere bestemte formål.

§ 30 a. Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at kemiske stoffer, produkter eller varer, der er omfattet af bestemmelserne i § 30, ved salg skal være ledsaget af en brugsanvisning. Der kan herunder stilles krav til udformning og indhold af brugsanvisningen, ligesom der kan stilles krav om, at brugsanvisningen skal være godkendt af ministeren.

Stk. 2. Der kan i den i stk. 1 nævnte brugsanvisning fastsættes bindende regler om anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af stoffet, produktet eller varen.

§ 30 b. I forbindelse med salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter § 30 kan ministeren, når hensynet til at forebygge sundhedsfare eller miljøskade gør dette særlig begrundet, bestemme eller fastsætte regler om, at bestemte kemiske stoffer eller produkter kun må sælges mod rekvisition til nærmere angivne erhvervsmæssige formål eller til en nærmere angiven kreds af erhvervsmæssige brugere.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsynsmyndighedernes påtegning af de i stk. 1 nævnte rekvisitioner, om rekvisitionernes indhold og form samt om, i hvilket omfang sådanne rekvisitioner skal opbevares af sælger og efter anmodning udleveres til tilsynsmyndigheden.

§ 30 c. Når hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler herfor, kan ministeren, uden at betingelserne efter § 30 er opfyldt, træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod salg eller anvendelse af de i § 30 nævnte stoffer, produkter eller varer.

Stk. 2. Salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter stk. 1 kan fastsættes, hvis de pågældende stoffer, produkter eller varer kan erstattes af stoffer, produkter, varer eller metoder med samme anvendelsesområder, som i væsentlig grad begrænser forureningen i forbindelse med fremstillingen, brugen eller bortskaffelsen af de pågældende stoffer, produkter eller varer, eller som i øvrigt i væsentlig grad forbedrer mulighederne for anvendelse af renere teknologi.

Stk. 3. Det er endvidere en betingelse for fastsættelse af salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter stk. 1, at den i stk. 2 nævnte erstatning af stoffer, produkter eller varer kan ske uden væsentlige samlede meromkostninger for virksomhederne og forbrugerne.

§ 30 d. Der kan ydes tilskud til forsknings- og udredningsprojekter til undersøgelse af de sundheds- og miljømæssige virkninger af kemiske stoffer og produkter eller varer, der indeholder eller afgiver kemiske stoffer eller produkter.

Stk. 2. Til fremme af de i § 30 c nævnte hensyn kan der ydes tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter vedrørende alternative stoffer, produkter, varer og metoder.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af de i stk. 1 og 2 nævnte tilskud.

§ 30 e. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at kemiske stoffer og produkter, der har været gjort til genstand for forsøg med dyr for at opfylde kravene i loven, i regler fastsat i medfør af loven eller i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov, ikke må sælges eller importeres.

§ 31. For at sikre, at et kemisk produkt ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om sammensætningen af produktet. Der kan herunder stilles krav til, i hvilket omfang og på hvilken måde bestemte kemiske stoffer eller kemiske stoffer med nærmere angivne egenskaber må forekomme i produktet. Under samme betingelser kan der stilles krav til, i hvilket omfang urenheder må forekomme i produktet.

Stk. 2. Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om produktets mikrobiologiske renhed.

§ 32. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter der til særlige formål eller i bestemte produkter kun må anvendes kemiske stoffer, der er tilladt til sådanne formål eller i sådanne produkter. Der kan stilles krav til de tilladte stoffers renhed og koncentration.

Stk. 2. Ministeren kan udfærdige fortegnelse over de tilladte stoffer og deres anvendelse.

§ 32 a. Ministeren kan i forbindelse med et forbud mod salg eller anvendelse efter § 30 eller § 38 påbyde en producent eller importør for egen regning at tilbagekalde stoffet, produktet eller varen fra forhandlere eller brugere, når det findes nødvendigt for at sikre, at stoffet, produktet eller varen ikke medfører alvorlig fare for sundheden eller alvorlig skade på miljøet.

Stk. 2. Forhandlere og brugere af et kemisk stof, et produkt eller en vare, som tilbagekaldes efter stk. 1, har pligt til at aflevere stoffet, produktet eller varen til producenten eller importøren efter dennes anvisning.

§ 32 b. Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til dækning af udgifterne ved administration, tilsyn og kontrol i forbindelse med regler fastsat efter dette kapitel.

Salg af kemiske produkter

§ 32 c. Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, der forhandler brændstof til motorkøretøjer, i et nærmere bestemt omfang skal udbyde en bestemt brændstofkvalitet til salg.

Kapitel 7

Godkendelse af bekæmpelsesmidler

§ 33. Bekæmpelsesmidler, jf. bilag 1 til loven, skal før import, salg eller anvendelse være godkendt af miljøministeren, jf. dog § 33 a.

Stk. 2. Ministeren kan foretage ændringer i bilag 1 til loven og fastsætte regler om, at grupper af kemiske stoffer og produkter skal behandles efter samme regler som bekæmpelsesmidler.

Stk. 3. Godkendelser meddeles for en periode af op til ti år. For bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som »meget giftig« og »giftig«, meddeles godkendelse dog for en periode af op til fem år. Ministeren fastsætter nærmere regler om fornyelse af godkendelser.

Stk. 4. En godkendelse af et middel tages op til fornyet vurdering, selv om godkendelsesperioden ikke er udløbet, når der er taget stilling til, om ét eller flere af de aktivstoffer, der indgår i midlet, kan optages for så vidt angår midlets anvendelsesområde på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler eller bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter. Kan godkendelsen ikke fornys, bortfalder denne efter en fastsat frist.

Stk. 5. En godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, hvor aktivstoffet endnu ikke er optaget på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, kan endvidere tages op til fornyet vurdering i følgende situationer, selv om godkendelsen ikke er udløbet:

1) Når der i medfør af fødevarelovgivningen fastsættes grænseværdier for restindhold af midlets aktivstof i fødevarer og foderstoffer.

2) Når der er en begrundet formodning om, at restindholdet af midlets aktivstof i fødevarer eller foderstoffer udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

Stk. 6. En godkendelse af et bekæmpelsesmiddel tages endvidere op til fornyet vurdering, selv om godkendelsen ikke er udløbet, når det er nødvendigt for at gennemføre ny EU-regulering.

Stk. 7. Kan godkendelsen ikke opretholdes i de i stk. 5 og 6 nævnte situationer, ændres eller tilbagekaldes denne helt eller delvist efter en fastsat frist.

Stk. 8. Ministeren kan fastsætte regler om ophør af retten til import, salg, oplagring og anvendelse af bekæmpelsesmidler, hvor godkendelsen bortfalder efter stk. 3 og 4, og hvor godkendelsen ændres eller tilbagekaldes efter stk. 5-7 eller efter § 38, stk. 2 og 3.

§ 33 a. Biocidmidler, der før den 14. maj 2000 kunne markedsføres lovligt uden godkendelse efter de hidtil gældende regler herom, kan fortsat importeres, sælges eller anvendes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at producenter og importører af enkelte af de midler, som omtales i stk. 1, eller grupper heraf skal ansøge om godkendelse, jf. § 33, stk. 1, inden en fastsat frist.

Stk. 3. Biocidmidler, hvori der indgår et nyt aktivstof, skal før import, salg eller anvendelse være godkendt af ministeren i henhold til § 33. Ved et nyt aktivstof forstås et aktivstof, der ikke før den 14. maj 2000 er blevet markedsført som et aktivt stof i et biocidmiddel i et land, der er medlem af Den Europæiske Union.

§ 33 b. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at bekæmpelsesmidler, som indeholder et aktivstof, som ikke er optaget på et bilag som omtalt i § 33, stk. 4, ikke må importeres, sælges, oplagres eller anvendes efter udløbet af overgangsperioderne som omtalt i artikel 8 i Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (for plantebeskyttelsesmidler) og artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (for biocidmidler) eller efter udløbet af frister, der fastsættes af Europa-Kommissionen.

Oplysninger

§ 34. Ansøgningen om godkendelse skal indeholde sådanne oplysninger om bekæmpelsesmidlets anvendelse, sammensætning og mulige virkninger på sundheden og miljøet, at de fornødne vilkår for godkendelsen kan fastsættes. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om bekæmpelsesmidlets effektivitet. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger en ansøgning skal indeholde, og om at en ansøgning skal indgives på et særligt skema eller i elektronisk form.

Stk. 2. Enhver indehaver af en godkendelse skal straks underrette ministeren om ændringer i eller tilføjelser til de allerede indsendte oplysninger, herunder om enhver ny oplysning om de mulige skadelige virkninger af et bekæmpelsesmiddel på menneskers og dyrs sundhed eller på miljøet.

Godkendelsesbetingelser

§ 35. Godkendelse kan ikke meddeles til bekæmpelsesmidler, som ikke er tilstrækkelig effektive til det ansøgte formål, eller som i forbindelse med anvendelsen eller den dermed forbundne håndtering og opbevaring er eller på grundlag af foreliggende undersøgelser eller erfaringer formodes at være særlig farlige for sundheden eller særlig skadelige for miljøet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Godkendelse kan ikke meddeles til et bekæmpelsesmiddel, hvis der findes midler eller metoder med samme anvendelsesområde, som er eller på grundlag af foreliggende undersøgelser eller erfaringer formodes at være væsentlig mindre farlige for sundheden eller væsentlig mindre skadelige for miljøet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Plantebeskyttelsesmidler godkendes dog efter principper, der er fastsat af Rådet for Den Europæiske Union. Biocidmidler, hvor aktivstoffet eller aktivstofferne er optaget på bilag I eller I A til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, godkendes efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union i fællesskab.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om principperne for godkendelse af bekæmpelsesmidler efter stk. 1-3.

Stk. 5. Godkendelse kan meddeles på nærmere fastsatte vilkår om bekæmpelsesmidlets indhold, mængde, salg, import, emballering, reklamering og mærkning med forskrifter for anvendelse og opbevaring m.v. Forskrifter for anvendelse og opbevaring af det godkendte bekæmpelsesmiddel kan bekendtgøres ved gengivelse heraf på emballagen efter ministerens nærmere bestemmelse. Godkendelse kan i særlige tilfælde meddeles på vilkår om, at der inden for en fastsat frist foretages videregående undersøgelser til belysning af egenskaber ved midlet, der kan være af betydning for sundheden eller miljøet.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsesordningen, herunder om hvordan der må reklameres for et stof eller et godkendt middel.

Databeskyttelse

§ 35 a. Oplysninger om ét eller flere nye aktivstoffer, som en ansøger har indsendt i forbindelse med godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, må ikke lægges til grund til fordel for en senere ansøger, medmindre

1) der foreligger en aftale herom med den første ansøger, eller

2) der er forløbet ti år fra optagelsen af det aktive stof på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler eller fem år fra den dag, hvor der er truffet afgørelse om optagelsen på bilag I på grundlag af supplerende oplysninger. Udløber femårsperioden før tiårsperioden, forlænges beskyttelsesperioden for de supplerende oplysninger, således at den udløber sa mtid ig med tiårsperioden.

Stk. 2. Ved et nyt aktivstof i stk. 1 forstås et aktivstof, der ikke senest den 26. juli 1993 har været solgt eller importeret som del i et plantebeskyttelsesmiddel i et land, der er medlem af Den Europæiske Union.

Stk. 3. Oplysninger om et aktivstof, der ikke er omfattet af stk. 2, kan frit lægges til grund til fordel for en senere ansøger om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel. Dog kan supplerende oplysninger, der indsendes efter den første optagelse på bilag I, ikke anvendes til fordel for en senere ansøger i en periode på fem år regnet fra afgørelsen, der er truffet på grundlag af de supplerende oplysninger.

Stk. 4. Oplysninger om plantebeskyttelsesmidler, hvor aktivstoffet eller ét af aktivstofferne er optaget på bilag I, og som en ansøger har indsendt i forbindelse med godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, må ikke lægges til grund til fordel for en anden ansøger, medmindre

1) der er truffet aftale herom med den første ansøger, eller

2) der er gået ti år fra den første godkendelse efter optagelsen i et land, der er medlem af Den Europæiske Union.

§ 35 b. Oplysninger, som skal indsendes i forbindelse med optagelse eller bibeholdelse af et aktivstof på bilag I eller I A til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter eller i forbindelse med godkendelse af et biocidmiddel, der indeholder et sådant aktivstof, må ikke lægges til grund til fordel for senere ansøgere, medmindre der foreligger en aftale herom med den, der har indsendt oplysningerne første gang, eller databeskyttelsesperioderne i stk. 2-7 er udløbet.

Stk. 2. Databeskyttelsesperioden for oplysninger om ét eller flere nye aktivstoffer, jf. § 33 a, stk. 3, er 15 år fra optagelsen af aktivstoffet eller aktivstofferne på bilag I eller I A.

Stk. 3. Databeskyttelsesperioden for oplysninger om eksisterende aktivstoffer løber fra indsendelsen til brug for optagelse på bilag I eller I A til 14. maj 2010. Hvis oplysningerne indsendes for første gang til myndighederne til støtte for den første optagelse af det aktive stof på bilag I eller I A eller indsendes for et allerede optaget aktivstof for første gang vedrørende en ny produkttype, er databeskyttelsesperioden dog ti år fra optagelsen på bilaget.

Stk. 4. Databeskyttelsesperioden for oplysninger om aktivstoffer, der indsendes for første gang efter den første optagelse på bilag I eller I A i forbindelse med ændring af optagelseskravene eller til brug for afgørelse om bibeholdelse på bilagene, er fem år fra afgørelsen, der er truffet på grundlag af disse supplerende oplysninger. Såfremt femårsperioden udløber før de perioder, der er angivet i stk. 2 eller 3, forlænges databeskyttelsesperioden, så den udløber sa mtid ig med disse.

Stk. 5. Databeskyttelsesperioden for oplysninger om et biocidmiddel, der indeholder ét eller flere nye aktivstoffer, er ti år fra den første godkendelse af midlet i et land, der er medlem af Den Europæiske Union.

Stk. 6. Databeskyttelsesperioden for oplysninger om andre biocidmidler end de i stk. 5 nævnte løber fra indsendelsen til brug for godkendelse af midlet efter optagelsen af aktivstoffet på bilag I eller I A til 14. maj 2010. Hvis oplysningerne indsendes for første gang til myndighederne til støtte for optagelse af det aktive stof på bilag I eller I A eller indsendes efter optagelsen for en ny produkttype, er perioden dog ti år fra optagelsen på bilaget.

Stk. 7. Databeskyttelsesperioden for oplysninger om et biocidmiddel, der indsendes for første gang efter den første optagelse af aktivstoffet på bilag I eller I A i forbindelse med ændring af vilkårene for godkendelse af biocidmiddel eller til brug for afgørelse om bibeholdelse af et aktivstof på bilagene, er fem år regnet fra datoen for den første modtagelse af disse supplerende oplysninger. Såfremt databeskyttelsesperioden udløber før de perioder, der angives i stk. 5 eller 6, forlænges beskyttelsen, således at den udløber sa mtid ig med disse perioder.

§ 35 c. Godkendelsesindehavere og ansøgere skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at indgå aftale, jf. § 35 a og § 35 b, således at der undgås gentagelse af forsøg på hvirveldyr. Såfremt parterne ikke kan blive enige om at dele oplysningerne, kan miljøministeren bestemme, at oplysningerne kan anvendes uanset § 35 a og § 35 b og fastsætte vilkårene herfor.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden for indgåelse af aftaler i henhold til stk. 1.

Salgs- og anvendelsesforbud

§ 35 d. Bekæmpelsesmidler, der er opført på lovens bilag 2, liste A og B, må ikke sælges eller anvendes i Danmark.

Stk. 2. Miljøministeren kan optage andre bekæmpelsesmidler på lovens bilag 2,

1) når de vurderes som uacceptable for sundhed og miljø (liste A), eller

2) når det følger af EU-regulering eller international aftale eller forpligtelse (liste B).

Stk. 3. Ministeren kan fjerne bekæmpelsesmidler eller aktivstoffer fra bilag 2,

1) når det følger af EU-regulering eller international aftale eller forpligtelse, eller

2) når der foreligger nye oplysninger, der ændrer vurderingen i henhold til stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Når et godkendt bekæmpelsesmiddel optages på bilag 2, bortfalder godkendelsen.

Forbudsprocedure

§ 35 e. Den administrative behandling af sager efter § 35 d, stk. 2, nr. 1, sker på grundlag af reglerne i stk. 2-4. Reglerne i forvaltningslovens § 11 og §§ 19-21 finder ikke anvendelse.

Stk. 2. Den styrelse, miljøministeren bemyndiger hertil, udarbejder en grundvurdering af midlet på grundlag af de undersøgelsesresultater og andre data, der er indsendt af ansøgeren eller godkendelsesindehaveren til styrelsen eller er indhentet af styrelsen. Ansøgeren eller godkendelsesindehaveren kan inden seks uger fra modtagelsen af grundvurderingen fremkomme med en udtalelse hertil. Styrelsen udarbejder på grundlag heraf et tillæg til grundvurderingen. Styrelsen inddrager ikke yderligere undersøgelsesresultater og andre data i sagsbehandlingen. Når ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan styrelsen helt undtagelsesvist beslutte at inddrage sådanne oplysninger.

Stk. 3. Styrelsen indhenter en ekstern ekspertudtalelse om grundvurderingen med eventuelt tillæg. Eksperten skal alene udtale sig om styrelsens vægtning og anvendelse af de undersøgelsesresultater og andre data, der til brug for udarbejdelsen af grundvurderingen er indsendt af ansøgeren eller godkendelsesindehaveren til styrelsen eller er indhentet af styrelsen. Eksperten skal alene udtale sig om de af midlets egenskaber, der fører til, at styrelsen anser midlet for at være særlig farligt for sundheden eller særlig skadeligt for miljøet, jf. § 35, stk. 1. Eksperten skal ikke udtale sig om andre forhold, herunder om generelle eksponeringsmodeller, acceptniveauer eller sikkerhedsfaktorer. Såfremt sagen udelukkende drejer sig om sidstnævnte forhold, indhenter styrelsen ingen ekstern ekspertudtalelse. Ansøgeren, godkendelsesindehaveren eller styrelsen har ikke adgang til at stille spørgsmål til eksperten. Eksperten afgiver en udtalelse inden tre måneder.

Stk. 4. Bekæmpelsesmiddelrådet afgiver en udtalelse i sagen.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager efter stk. 1-4 og § 35 d, herunder fastsætte frister for parters deltagelse i sagsbehandlingen.

§ 35 f. Ministeren kan i særlige tilfælde tillade, at bekæmpelsesmidler, der er omfattet af bilag 2, kan sælges og anvendes i Danmark under nærmere fastsatte vilkår.

Afgift og gebyr

§ 36. Den, der har en godkendelse efter § 33, betaler en afgift på 500 kr. pr. kalenderår.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af afgiften og om afgiftspligtige virksomheders oplysningspligt om salg af godkendelsespligtige bekæmpelsesmidler. Der betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser om betaling af afgiften.

Stk. 3. Der afsættes på de årlige bevillingslove en bevilling, der sammen med afgiften efter stk. 1 anvendes til delvis dækning af udgifterne til

1) den godkendende myndigheds virksomhed,

2) tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler og med deres anvendelse,

3) forskning i bekæmpelsesmidlers indvirkning på sundhed eller miljø,

4) uddannelse af brugere af bekæmpelsesmidler og oplysning om midlernes anvendelse og indvirkning på sundhed og miljø, herunder muligheden for at begrænse belastningen af sundhed og miljø, og

5) forskning og udvikling med henblik på at nedbringe den samlede belastning af sundhed og miljø fra anvendelsen af disse midler.

Stk. 4. Udbetalte beløb samt renter heraf, jf. rentelovens regler, kan kræves tilbagebetalt, såfremt der ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige oplysninger m.v. er udbetalt et for stort beløb.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om administration af de indkomne beløb, herunder om regnskaber, revision, tilsyn og kontrol.

§ 37. Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med godkendelsesordningerne for plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, herunder virksomhed, som følger af fællesskabsretlige forpligtelser. Ministeren kan desuden fastsætte regler om forrentning og udpantningsret.

§ 37 a. Ministeren kan fastsætte de nødvendige regler for anvendelsen her i landet af Den Europæiske Unions forordninger om bekæmpelsesmidler, herunder om hvilke myndigheder der skal administrere forordningerne.

Tilbagekaldelse og ændring

§ 38. En godkendelse kan tilbagekaldes, såfremt vilkårene for godkendelsen overtrædes. En godkendelse ændres for så vidt angår brugsvilkårene, hvis det findes nødvendigt på baggrund af ny videnskabelig eller teknisk viden og for at beskytte sundhed og miljø.

Stk. 2. En godkendelse af et bekæmpelsesmiddel, hvor aktivstoffet er optaget på et af bilagene som omtalt i § 33, stk. 4, kan tilbagekaldes, hvis der er givet fejlagtige eller vildledende oplysninger om de forhold, der ligger til grund for godkendelsen. Det samme gælder for sådanne midler, hvis godkendelsesbetingelserne ikke længere er opfyldt.

Stk. 3. Miljøministeren kan midlertidigt forbyde import, salg og anvendelse af et bekæmpelsesmiddel, hvor aktivstoffet er optaget på ét eller flere af bilagene, jf. § 33, stk. 4, hvis der er en begrundet formodning om, at der foreligger en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

§ 38 a. Med henblik på at nedsætte det samlede forbrug af godkendelsespligtige stoffer og produkter kan ministeren fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod anvendelse af sådanne stoffer og produkter på bestemte arealer.

§ 38 b. Ministeren kan fastsætte regler om, at erhvervsmæssig anvendelse af bekæmpelsesmidler kun må foretages af personer med bevis for at have modtaget undervisning i miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af disse midler.

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om undervisningens indhold samt om kravene til opnåelse af det i stk. 1 nævnte bevis.

Stk. 3. Der kan opkræves betaling til dækning af kursusudgifterne ved undervisning, jf. stk. 1, i det omfang udgifterne ikke dækkes af forskellige tilskudsordninger til undervisning.

§ 38 c. Ministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige for en ejendom, hvorpå der erhvervsmæssigt anvendes bekæmpelsesmidler, skal føre journal over brugen af disse midler. 2)

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om hvilke oplysninger, der skal indgå i den i stk. 1 nævnte journal.

Kapitel 8

Egenkontrol, oplysnings- og undersøgelsespligt

§ 38 d. Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller produkt eller anden vare skal være i besiddelse af dokumentation for, at stoffet, produktet eller varen opfylder de krav, der er fastsat i denne lov, i regler fastsat i medfør heraf samt i De Europæiske Fællesskabers forordninger om de kemiske stoffer, produkter og varer, der er omfattet af loven. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til dokumentationen.

Stk. 2. Enhver producent, der sælger et kemisk stof eller produkt, og enhver importør af et kemisk stof eller produkt skal være i besiddelse af følgende oplysninger om stoffet eller produktet:

1) handelsnavn eller -navne,

2) kemisk navn,

3) mængden, som importeres eller sælges, og

4) for produkter: kemisk navn for indholdsstofferne samt vægtprocent for de indholdsstoffer, der er klassificeret som farlige eller på anden måde er reguleret.

Stk. 3. Hvis det viser sig umuligt for en importør at skaffe oplysninger, der er nævnt i stk. 2, er det tilstrækkeligt, hvis oplysningerne er indsendt til det fælles register for Beskæftigelsesministeriet og Miljøministeriet for stoffer, materialer og produkter (Produktregisteret), og importøren har fået en bekræftelse herpå fra Produktregisteret, jf. dog stk. 1, § 10, stk. 1, og § 19.

Stk. 4. Oplysninger som nævnt i stk. 1-3 skal efter anmodning udleveres til ministeren eller tilsynsmyndighederne.

§ 39. Ud over de i § 38 d nævnte oplysninger m.v. skal enhver producent, importør, forhandler eller erhvervsmæssig bruger af et kemisk stof eller produkt efter anmodning fra ministeren eller tilsynsmyndighederne, jf. § 47, give de oplysninger om stoffet eller produktet, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for myndighedernes administration eller kontrol af loven, af regler fastsat i medfør af loven og af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende de af loven omfattede kemiske stoffer og produkter. Det samme gælder for producenter, importører, forhandlere og erhvervsmæssige brugere af varer, der er omfattet af loven eller af forordninger som nævnt i 1. pkt.

§ 39 a. § 38 d, stk. 4, § 48, stk. 4, og § 39 finder også anvendelse i tilfælde, hvor en udenlandsk myndighed anmoder ministeren eller tilsynsmyndighederne om oplysninger som nævnt i § 38 d eller § 39 til brug for administration og kontrol af det pågældende lands lovgivning.

§ 40. Såfremt der er grund til at antage, at et kemisk stof eller produkt har sundhedsfarlige eller miljøskadelige virkninger, eller der mangler viden til at kunne bedømme sådanne virkninger, skal enhver producent eller importør af det pågældende stof eller produkt efter anmodning fra ministeren foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser til belysning af sådanne virkninger.

Stk. 2. Foretager producenten eller importøren ikke inden for den fastsatte frist de undersøgelser, hvorom der er stillet krav efter stk. 1, kan ministeren foretage eller lade foretage de nævnte undersøgelser for producentens eller importørens regning.

§ 41. Enhver producent eller importør af et kemisk stof, som er anmeldt her i landet efter § 12, stk. 1, eller af et kemisk stof eller produkt, hvorom ansøgning om godkendelse er indgivet efter § 33, skal efter anmodning fra ministeren foretage eller lade foretage yderligere undersøgelser end allerede krævet i regler efter § 12 eller § 34.

§ 42. Ministeren kan fastsætte regler om, at producenter og importører af kemiske stoffer eller produkter skal oplyse arten, mængden og den tiltænkte anvendelse af de stoffer eller produkter, de sælger eller importerer, samt hvilken sammensætning produkterne har.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte oplysninger skal indgives på et særligt skema.

Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at myndigheder efter anmodning skal oplyse, hvilke producenter og importører der sælger eller importerer nærmere angivne kemiske stoffer og produkter og i hvilken mængde.

§ 43. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at analyser og undersøgelser skal udføres efter bestemte metoder. Der kan i forbindelse hermed stilles krav til de udførende laboratoriers organisation og til dokumentation for kvaliteten af undersøgelsesarbejdet samt krav om inspektion og kontrol af laboratorierne. Endvidere kan ministeren stille krav om, at analyser og undersøgelser skal foretages på akkrediterede eller på anden måde godkendte laboratorier.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at analyser og undersøgelser foretaget i udlandet kan ligestilles med tilsvarende undersøgelser foretaget her i landet, når krav fastsat i medfør af stk. 1 må anses for opfyldt i forbindelse med de udenlandske undersøgelser.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at andre myndigheder eller private organisationer skal udøve nærmere fastlagte beføjelser, jf. stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet af de i 1. pkt. nævnte myndigheder og organisationer, herunder at afgørelser ikke kan påklages.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om gebyr til dækning af udgifterne til inspektion og kontrol med laboratorierne efter stk. 1.

Kapitel 9

Sagkyndige råd

§ 44. Miljøministeren nedsætter sagkyndige råd, som rådgiver myndighederne i spørgsmål om kemiske stoffer og produkter. Der kan fastsættes regler om, i hvilket omfang sådanne råd skal udtale sig, inden der træffes beslutning i visse sager.

Kapitel 10

Myndighederne

§ 45. Miljøministeren kan henlægge sine opgaver efter loven til Miljøstyrelsen eller andre statslige myndigheder og institutioner. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til klage over disse myndigheders afgørelser, herunder at disse myndigheder har den endelige administrative afgørelse i sådanne sager.

Stk. 2. Ved varetagelsen af de opgaver, der påhviler ministeren, bistås denne af Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Efter forhandling med pågældende minister kan miljøministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang Arbejdstilsynet, institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, told- og skatteforvaltningen og politiet medvirker ved varetagelsen af opgaver efter loven.

§ 46. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af regler fastsat i medfør af §§ 38 a-c.

Stk. 2. Ministeren kan i øvrigt bemyndige kommunalbestyrelsen eller den myndighed, der i øvrigt fører tilsyn og kontrol med den pågældende virksomhed efter reglerne i kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, til at udføre opgaver i forbindelse med tilsynet med, at loven og forskrifter udfærdiget efter loven overholdes.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 og 2, herunder at tilsynsmyndighedens afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 47. Ministeren kan fastsætte regler om den tilsyns- og kontrolvirksomhed, som de i § 45 og § 46 nævnte myndigheder skal udøve, og om samvirket mellem myndighederne i øvrigt.

§ 47 a. Ministeren kan indgå aftale om hel eller delvis privat finansiering af tilsynet efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifterne ved tilsyn efter loven, bortset fra tilsyn efter kapitel 7, eller regler fastsat i medfør af loven.

§ 48. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold, herunder salg af stoffet, produktet eller varen, skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden derudover påbyde den ansvarlige straks eller inden for en nærmere angivet frist for egen regning at

1) give efterfølgende oplysning om faren ved stoffet, produktet eller varen, og hvordan faren kan forebygges,

2) afhjælpe forhold, som er årsag til faren,

3) tilbagetage stoffet, produktet eller varen fra markedet og

4) destruere stoffet, produktet eller varen på forsvarlig vis.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, når det skønnes påkrævet, oplyse offentligheden om farerne ved et stof, et produkt eller en vare.

Stk. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden ikke modtager oplysninger, der er nævnt i § 38 d, om sammensætningen af et stof, et produkt eller en vare, kan tilsynsmyndigheden forbyde import, salg eller anvendelse af stoffet, produktet eller varen eller påbyde producenten eller importøren inden for en bestemt frist at udføre eller lade udføre de nødvendige undersøgelser til dokumentation for, at stoffet, produktet eller varen opfylder de fastsatte krav.

Stk. 5. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1-4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 49. Tilsynsmyndighederne og personer, der af disse myndigheder er bemyndiget dertil, har uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger efter loven eller regler fastsat i henhold til loven.

Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Nærmere regler herom kan fastsættes af miljøministeren efter aftale med justitsministeren.

§ 50. Tilsynsmyndighederne kan åbne emballage og udtage prøver, herunder af varer, til nærmere undersøgelse uden vederlag. Kvittering for modtagelsen skal udfærdiges efter begæring. Producenten eller portøren af den udtagne prøve er forpligtet til at godtgøre en detailforhandler prøvens fakturapris mod forevisning af kvitteringen.

§ 51. Tilsynsmyndighederne har pligt til at give ministeren eller den myndighed, ministeren bestemmer, alle oplysninger vedrørende tilsyns- og kontrolvirksomheden.

§ 51 a. Der opkræves en afgift på 500 kr. for udstedelse af eksportcertifikat til stoffer eller produkter, der er omfattet af loven eller af bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Er et tilsvarende certifikat udstedt før af den pågældende myndighed, er afgiften dog kun 100 kr. Hvis et eksportcertifikat ønskes udfærdiget på to hverdage eller derunder, er afgiften det dobbelte. Betalingen af afgift skal ske samtidig med anmodningen om udstedelsen af certifikatet.

§ 51 b. Bestemmelserne i dette kapitel finder også anvendelse i forbindelse med administration og kontrol af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende de af denne lov omfattede kemiske stoffer, produkter og varer. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse i tilfælde, hvor en udenlandsk myndighed anmoder ministeren eller tilsynsmyndighederne om oplysninger til brug for administration og kontrol af det pågældende lands lovgivning.

Kapitel 11

Afgørelser

§ 52. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til de personer, organisationer og myndigheder, der kan klage over afgørelsen, jf. § 55 og § 56, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling.

Stk. 2. Påbud eller forbud kan meddeles mundtligt, når der er overhængende, alvorlig fare for sundheden, eller øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge alvorlig miljøskade. En mundtlig afgørelse skal snarest muligt tillige meddeles skriftligt.

§ 53. Påbud eller forbud skal indeholde en frist for afgørelsens efterkommelse. Når der foreligger særlige forhold, kan det dog bestemmes, at påbud eller forbud skal efterkommes straks.

Stk. 2. Når særlige grunde taler herfor, kan det bestemmes, at klage over påbud eller forbud ikke skal have opsættende virkning.

§ 54. Afgørelser, der kan påklages, skal oplyse datoen for klagefristens udløb og i øvrigt indeholde oplysning om,

1) at afgørelsen kan påklages skriftligt til Miljøklagenævnet, og

2) at klage skal være modtaget af Miljøklagenævnet senest ved klagefristens udløb.

Stk. 2. Påbud eller forbud skal tillige indeholde oplysning om, at klage har opsættende virkning, jf. dog § 53, stk. 2.

§ 55. Afgørelser efter denne lovs kapitel 6 og 7, der træffes i første instans af den myndighed, ministeren bemyndiger hertil, kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., § 106, stk. 1-3, og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse. Afgørelser om plantebeskyttelsesmidler eller biocider, hvor det eller de aktive stoffer er optaget eller søgt optaget på EF-listerne over aktive stoffer godkendt til brug i plantebeskyttelsesmidler eller biocider, kan dog ikke indbringes for Miljøklagenævnet.

Stk. 2. I stedet for de beskikkede sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 105, stk. 2, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse, medvirker ved behandling af klagesager efter denne lov sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for fire år ad gangen efter indstilling fra:

1) Dansk Industri samt Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Dansk Gartneri i forening.

2) Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet i forening.

Stk. 3. Nævnet kan i øvrigt tilkalde sagkyndige til at afgive vejledende udtalelser.

Stk. 4. Miljøministeren skal nedsætte et udvalg blandt Miljøklagenævnets medlemmer, som kan henvise sager til behandling i selve Miljøklagenævnet. Miljøministeren kan fastsætte regler for udpegning af medlemmer og for udvalgets virksomhed.

Stk. 5. Klage til Miljøklagenævnet kan indgives af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.

§ 56. Ministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, hvilke personer, organisationer og myndigheder, der i øvrigt kan påklage afgørelser efter kapitel 6 og 7 eller afgørelser efter regler, der fastsættes med hjemmel i kapitel 6 og 7.

§ 57. Klagefristen er fire uger fra afgørelsens dato.

Stk. 2. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Kapitel 12

Tavshedspligt, fortrolighed og offentliggørelse af oplysninger

§ 58. Den, der udøver eller har udøvet opgaver efter loven, er underkastet tavshedspligt efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 c.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om tavshedspligt og om behandling af sager og aktindsigt, herunder om hvilke oplysninger der kan betragtes som fortrolige.

Stk. 3. Fortrolige oplysninger kan kun videregives til en udenlandsk myndighed, når det

1) følger af international aftale eller forpligtelse eller

2) er af væsentlig betydning for den udenlandske myndigheds kontrol og administration, og den pågældende myndighed er undergivet tavshedspligt i mindst samme omfang som danske myndigheder.

Stk. 4. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at myndighederne, jf. § 47, skal offentliggøre oplysninger om kemiske stoffer og produkter, som er omfattet af denne lov, herunder om hvordan oplysningerne skal offentliggøres, og hvilke oplysninger der i denne forbindelse skal betragtes som fortrolige.

Kapitel 13

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 10, stk. 3, § 11, stk. 1, § 19, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, § 34, stk. 2, § 35 d, stk. 1, eller De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende de af denne lov omfattede kemiske stoffer, produkter og varer,

2) undlader at indgive eksportanmeldelse efter § 15 a, stk. 1, og § 15 b, stk. 1,

3) undlader at indgive meddelelse i henhold til § 25, stk. 2, eller at indhente godkendelse efter § 33, stk. 1,

4) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 25, stk. 3, eller til en godkendelse efter § 35, stk. 5,

5) undlader at efterkomme forbud, påbud eller anmodning efter § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 31, § 32 a eller § 48,

6) undlader at meddele oplysninger efter § 13, stk. 1, § 38 d, stk. 4, jf. stk. 1-3, eller § 39,

7) undlader at foretage undersøgelser som nævnt i § 40 eller § 41 eller undlader at afgive prøver efter § 50,

8) undlader at klassificere og mærke et stof i overensstemmelse med kravene i den liste, der udarbejdes i henhold til § 21,

9) overtræder forskrifter bekendtgjort på emballagen til et godkendt stof eller produkt, jf. § 35, stk. 5, 2. pkt.,

10) modvirker adgang til en ejendom i strid med § 49 eller

11) ved uforsvarlig omgang med farlige stoffer eller produkter udsætter menneskers eller husdyrs liv eller sundhed for fare eller forvolder ikke ubetydelig skade på miljøet.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. For overtrædelse af § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, § 25, stk. 3, § 33, stk. 1, og vilkår meddelt efter § 35, stk. 5, kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 4. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, § 7 a, § 10, stk. 4 og 5, § 12, stk. 1, 2 og 5, § 13, stk. 2, § 15, § 15 c, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 22 b, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 e, § 31, § 32, § 32 a, § 32 c, § 33, stk. 3, § 33, stk. 8, § 35, stk. 6, § 36, stk. 2, § 37, § 37 a, § 38, stk. 3, § 38 a, § 38 b, § 38 c, § 39, § 41, § 42, § 43 og § 47 a, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i 2 år under omstændigheder som beskrevet i stk. 2.

Stk. 5. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 22, stk. 2-4, § 23, § 26 og § 27, kan det fastsættes, at der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 6. Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller sundheden eller fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

§ 60. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 61. Forældelsesfristen for strafansvaret er fem år for overtrædelser omfattet af § 59, stk. 1, nr. 1-5, 8, 9 og 11, samt for overtrædelser af regler og forskrifter udstedt i medfør af § 4 a, § 7 a, § 10, stk. 4 og 5, § 12, stk. 1, 2 og 5, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 e, § 31, § 32, § 32 a og § 33, stk. 8.

§ 61 a. (Ophævet)

§ 62. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i loven eller regler udstedt efter loven sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 63. (Ophævet)

§ 64. Staten har udpantningsret for gebyrer og afgifter efter § 12, stk. 6, § 25, stk. 4, § 32 b, § 36, § 37, § 40, stk. 2, § 43, stk. 1, og 47 a, stk. 2, og for afholdte undersøgelsesudgifter efter § 40, stk. 2.

Stk. 2. Krav efter stk. 1 kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 65. Loven træder i kraft den 1. oktober 1980.

§ 66. Følgende lovbestemmelser ophæves, jf. dog § 67 og § 68:

1) Lov nr. 118 af 3. maj 1961 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr samt om midler til regulering af plantevækst.

2) Lov nr. 119 af 3. maj 1961 om gifte og sundhedsfarlige stoffer. Tidspunktet for ophævelsen af § 8 og § 11 fastsættes dog af miljøministeren.

3) § 7 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse.

4) § 8 i lov nr. 120 af 3. maj 1961 om udryddelse af rotter.

§ 67. Regler, der er fastsat i henhold til de i § 66 nævnte lovbestemmelser, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 68. Afgørelser truffet efter de regler, der er nævnt i § 66 og § 67, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne lov eller regler fastsat i henhold til denne lov træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 69. Sager, der ved lovens ikrafttræden er under behandling ved Giftnævnet, overgår til behandling efter reglerne i denne lov.

§ 70. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 68 af 20. februar 1980 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter, der angår § 12, stk. 3, og § 14, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 1980.

 

Lov nr. 285 af 13. maj 1987 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter, der angår § 30, § 33, stk. 2-6, § 35, § 36, §§ 38 a-c, § 46, § 59, nr. 3-10, og §§ 60-63 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. september 1987.

 

Lov nr. 341 af 24. maj 1989 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter, der angår § 1, § 7, stk. 1, § 7 a, § 8, § 9, § 10, stk. 4, kapitel 2 a, § 10 a, § 11, stk. 1-3, § 12, §§ 13-18, § 20, stk. 2 og 3, § 22, § 22 a, kapitel 5, §§ 24-27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 d, § 31, § 32 a, § 32 b, § 33, stk. 2-4, § 36, overskriften til kapitel 8, § 38 d, § 39, § 40, stk. 2, § 41, § 42, stk. 2-3, § 43, § 45, stk. 2, § 46, stk. 2-3, § 51, kapitel 11, §§ 52- 61 a og § 64 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

Stk. 2. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende bestemmelser i loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 26. august 1987, forbliver i kraft indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter hidtil gældende regler.

Stk. 3. (Overgangsbestemmelse, udeladt)

 

Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, hvis § 114, stk. 4, nr. 4, ændrer ”Miljøankenævnet” til ”Miljøklagenævnet”, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 112

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

 

Lov nr. 1067 af 23. december 1992 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter, der angår § 3, stk. 3, § 5, § 7, stk. 2, § 10, stk. 1 og 4, § 11, stk. 2 og 3, § 12, § 13, § 14, overskriften til kapitel 4, § 20, stk. 1, § 21, § 22, § 22 b, § 23, § 25, stk. 1-3, § 33, stk. 2-7, § 35, stk. 1 og 2, § 35 a, § 35 b, § 36, § 36 a, § 38, stk. 4, § 38 b, stk. 3, § 38 d, § 39, § 39 a, § 40, stk. 1, § 42, stk. 1, § 43, stk. 1, § 46, stk. 2, § 50, § 51 a, § 51 b, § 55, stk. 1 og 6, overskriften til kapitel 12, § 58, stk. 2 og 3, § 59, § 60, § 61, § 61 a, § 62, § 64, § 70 samt bilaget til loven, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. § 1, nr. 2, §§ 18-22, § 36, § 42, § 48 og § 55 samt § 59, nr. 4, og § 61, som affattet ved dennes lovs § 1, nr. 43, henholdsvis nr. 50, med hensyn til § 35, stk. 5, træder dog først i kraft den 26. juli 1993. § 1, nr. 25, træder i kraft ved ministerens bestemmelse. 3)

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende bestemmelser i loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 15. august 1989, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter hidtil gældende regler.

Stk. 4. I regler, som udstedes i medfør af lovens § 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, kan miljøministeren fastsætte en frist for indsendelse af ansøgning om godkendelse af stoffer og produkter, som findes på markedet ved reglernes ikrafttræden.

 

Bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 1993 om bekæmpelsesmidler, der angår lovens bilag 1, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juli 1993. Dog træder § 39 vedrørende gebyrer først i kraft den 1. januar 1994. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 791 af 10. december 1987 om kemiske bekæmpelsesmidler ophæves den 25. juli 1993. Dog ophæves § 39 først den 31. december 1993. For 1993 betales gebyrer efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2 og 3. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

§§ 47–50. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

 

Lov nr. 1111 af 22. december 1993 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter, der angår § 15, § 25, stk. 2, § 33, stk. 4 og 5, § 35, stk. 8, § 35 a, stk. 4, §§ 60- 61 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

 

Lov nr. 438 af 1. juni 1994 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbud mod bekæmpelsesmidler, der indeholder visse aktivstoffer), der angår § 33, stk. 1, 2 og 7, § 35 c, § 35 d, § 35 e, § 59, stk. 1, nr. 1, overskriften til bilag 1 og bilag 2, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

Stk. 2. Import og salg af bekæmpelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, der er anført på bilag 2, liste A, kan ske indtil 1. december 1994. Anvendelse af sådanne bekæmpelsesmidler kan ske indtil 1. juli 1995.

 

Lov nr. 416 af 14. juni 1995 om afgift af bekæmpelsesmidler, hvis § 45 angår § 36 og § 59, stk. 1, nr. 6, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 42.

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 4)

Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med lovens ikrafttræden udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages eller medbringes fra udlandet.

Stk. 3-7. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

§ 45 , nr. 5. Afgift vedrørende 1995 opkræves efter de hidtil gældende regler.

§ 46. (Overgangsbestemmelse, udeladt)

 

Lov nr. 1087 af 20. december 1995 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbudsprocedure), der angår § 35 d-f og § 38, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 5)

Stk. 3. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

 

Bekendtgørelse nr. 790 af 30. august 1996 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler (Forbudsliste), der angår lovens bilag 2, liste A, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 1996.

Stk. 2. Import og salg af bekæmpelsesmidler, der indeholder 2,4-D, dazomet, diazinon, dichlobenil, dichlorprop, dichlorprop-P, maleinhydrazid (som kaliumsalt), MCPA, mechlorprop, mechlorprop-P, thiophanatmethyl eller ziram som aktivstof, kan ske indtil 31. december 1996. Den hidtil godkendte anvendelse af disse bekæmpelsesmidler kan ske indtil 1. juli 1997.

 

Lov nr. 424 af 10. juni 1997 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbud mod besiddelse og strengere straf), der angår § 4 a, § 48, § 49, stk. 2, § 55, stk. 4, § 59, § 60, § 61, § 61 a, § 62 og § 63 samt § 1 i lov nr. 1087 af 20. december 1995 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Forbudsprocedure) for så vidt angår § 35 e, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

 

Lov nr. 431 af 10. juni 1997 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om kemiske stoffer og produkter (Administration af miljømærkeordninger, Svanemærket), hvis § 2 angår kapitel 2 a og § 64, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 6)

 

Bekendtgørelse nr. 673 af 20. august 1997 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler, der angår lovens bilag 2, liste A, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. august 1997.

Stk. 2. Import og salg i alle led af de i bilaget nævnte bekæmpelsesmidler, der indeholder captan, deltamethrin, dichlorvos, diquat, fenarimol, guazatin, iprodion, thiram, trifluralin og vinclozolin som aktivstof, kan ske indtil 31. december 1997.

Stk. 3. Den hidtil godkendte anvendelse af bekæmpelsesmidler, der indeholder vinclozolin, kan ske indtil 31. december 1997. Den hidtil godkendte anvendelse af bekæmpelsesmidler, der indeholder captan, deltamethrin, dichlorvos, fenarimol, guazatin, thiram og trifluralin, kan ske indtil 1. august 1998. Den hidtil godkendte anvendelse af bekæmpelsesmidler, der indeholder diquat og iprodion, kan ske indtil 1. oktober 1998.

 

Bekendtgørelse nr. 189 af 22. marts 1999 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler (Forbud mod bekæmpelsesmidler med dichlorvos, isoproturon og bis(tributyltin)oxid), der angår lovens bilag 2, liste A, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. april 1999.

Stk. 2. Import og salg i alle led af de i bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder dichlorvos, og plantebeskyttelsesmidler, der indeholder isoproturon, kan ske indtil 1. september 1999. Den hidtil godkendte anvendelse af dichlorvos og isoproturon, kan ske indtil den 1. december 1999.

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de i bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juli 1999. Videresalg og tidligere godkendelsesindehaveres salg af midler med bis(tributyltin)oxid, som er returneret fra imprægneringsanlæg, kan ske indtil den 1. marts 2000. Den hidtil godkendte anvendelse af bekæmpelsesmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

 

Lov nr. 231 af 21. april 1999 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Privat finansiering af tilsyn), der angår § 47 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 7)

 

Bekendtgørelse nr. 689 af 24. august 1999 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler (Forbud mod bekæmpelsesmidler med propineb), der angår lovens bilag 2, liste A, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 1999.

Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder dichlorvos, og plantebeskyttelsesmidler, der indeholder isoproturon, kan ske indtil 1. september 1999. Den hidtil godkendte anvendelse af dichlorvos og isoproturon kan ske indtil den 1. december 1999.

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, er forbudt. Videresalg og tidligere godkendelsesindehaveres salg af midler med bis(tributyltin)oxid, som er returneret fra imprægneringsanlæg, kan ske indtil den 1. marts 2000. Den hidtil godkendte anvendelse af biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

Stk. 4. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propineb, kan ske indtil 31. december 1999. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propineb, kan ske indtil 1. september 2000.

 

Lov nr. 256 af 12. april 2000 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Markedsføring af biocidholdige produkter m.v.), der angår § 1, stk. 1, overskriften til kapitel 7, §§ 33-38, § 45, stk. 2, § 47 a, stk. 2, § 55, stk. 1, 2. pkt., § 59, stk. 1, nr. 1 og 8, § 59, stk. 3 og 4, § 61, § 64 og bilag 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 14. maj 2000, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 5, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 8)

 

Bekendtgørelse nr. 697 af 18. juli 2001 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om kemiske stoffer og produkter har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. juli 2001.

Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat, kan ske indtil 31. december 2001. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat, kan ske indtil 1. oktober 2002.

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, er forbudt. Den hidtil godkendte anvendelse af biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

 

Bekendtgørelse nr. 301 af 15. maj 2002 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om kemiske stoffer og produkter (Ophævelse af forbuddet mod bekæmpelsesmidler med diquat) har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2002.

Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat, kan ske indtil 31. december 2001. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat, kan ske indtil 1. oktober 2002.

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, er forbudt. Den hidtil godkendte anvendelse af biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

 

Lov nr. 296 af 30. april 2003 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Revurdering af godkendelser m.v.), der angår § 33, stk. 5-8, § 35 b, stk. 7, § 59, stk. 4, og § 61, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 6. juni 2003.

 

Lov nr. 441 af 10. juni 2003 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Implementering af Rotterdamkonventionen m.v.), der angår §§ 15 a-15 c, § 59, stk. 1, 2 og 4, og § 61, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

 

Bekendtgørelse nr. 636 af 30. juni 2003 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om kemiske stoffer og produkter (Forbud mod bekæmpelsesmidler med eddikesyre og ophævelse af forbud mod bekæmpelsesmidler med maleinhydrazid og dazomet) har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.

 

Lov nr. 189 af 24. marts 2004 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Udbud af bestemte brændstofkvaliteter), der angår overskriften til kapitel 6, § 32 c og § 59, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 9)

 

Lov nr. 315 af 5. maj 2004 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg (Markedsføringsforbud for kosmetiske midler, der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.), hvis § 1 angår § 10, stk. 5, § 30 e, overskriften til kapitel 12, § 58, stk. 4, § 59, stk. 4, og § 61, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

 

Bekendtgørelse nr. 824 af 23. juli 2004 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om kemiske stoffer og produkter (Forbud mod bekæmpelsesmidler med fenpropimorph og metribuzin) har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2004.

Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenpropimorph, kan ske indtil 1. marts 2005. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenpropimorph, kan ske indtil 15. august 2005.

Stk. 3. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metribuzin, kan ske indtil 1. marts 2005. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metribuzin, kan ske indtil 1. oktober 2005.

 

Lov nr. 1373 af 20. december 2004 om ændring af en række love på miljøområdet (Ændring af håndhævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølgning på lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter), hvis § 5 angår § 38 d, stk. 5, § 39 a, § 43, stk. 3 og 4, § 48 og § 59, stk. 1, nr. 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

 

Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven
(Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.), hvis § 107 angår § 45, stk. 2, 2. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 10)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005.

 

Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler), hvis § 18 angår § 64, stk. 2 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005.

 

Lov nr. 545 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områder (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen), hvis § 5 angår § 45, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 18

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Lov nr. 564 af 24. juni 2005 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet), hvis § 13 angår § 25, stk. 1, nr. 1, litra b, indeholder bl.a. følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Lov nr. 571 af 9. juni 2006 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændring af klagenævn og klagebestemmelser i en række love på miljøområdet), hvis § 4 angår § 55, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 3. Sager, der pr. 1. januar 2007 er indbragt for Miljøklagenævnet, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 22. december 2006

Connie Hedegaard

/Ole ChristiansenBilag 1

LISTE OVER STOFFER OG PRODUKTER, SOM ER OMFATTET AF LOVENS KAPITEL 7

Bekæmpelsesmidler er plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler.

1. Plantebeskyttelsesmidler

Ved plantebeskyttelsesmidler i kapitel 7 forstås kemiske stoffer og produkter eller mikroorganismer, der har et eller flere af følgende formål:

– at beskytte planter eller planteprodukter mod skadegørere eller at forebygge sådanne skadegøreres angreb,

– at øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring (f.eks. som vækstregulerende midler),

– at bevare produkter, som stammer fra planter, der er uforarbejdede eller er forarbejdede ved simple metoder såsom formaling, tørring eller presning, og for hvilke der ikke findes særlige Fællesskabsbestemmelser om konserveringsmidler,

– at ødelægge uønskede planter, at ødelægge plantedele, eller at bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

2. Biocidmidler

Ved biocidmidler i kapitel 7 forstås:

Aktive stoffer og produkter, som indeholder ét eller flere aktive stoffer i den form, hvori de overdrages til brugeren, og som er bestemt til at kunne ødelægge, hindre, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller på anden vis bekæmpe virkningen af skadegørere kemisk eller mikrobiologisk.

Aktive stoffer er kemiske stoffer eller mikroorganismer, herunder vira eller svampe, med generel eller specifik virkning på eller imod skadegørere.

Godkendelsespligten efter lovens kapitel 7 gælder kun for biocidmidler inden for de 23 produkttyper, som nævnes i bilag V i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, og kun i det omfang biocidmidlerne ikke er defineret i eller falder inden for anvendelsesområdet af de direktiver (med senere ændringer), der er nævnt under afsnit 4 i dette bilag.

Hovedoverskrifter over de 23 produkttyper:

HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidmidler generelt

Produkttype 1: Biocidmidler til hygiejne for mennesker.

Produkttype 2: Desinfektionsmidler til privat brug og brug i det offentlige sundhedsvæsen og andre biocidmidler.

Produkttype 3: Biocidmidler til veterinærhygiejne.

Produkttype 4: Desinfektionsmidler til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodringssteder.

Produkttype 5: Desinfektionsmidler til drikkevand.

HOVEDGRUPPE 2: Konserverings- og beskyttelsesmidler

Produkttype 6: Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere. Konservering af industriprodukter, bortset fra levnedsmidler og foder.

Produkttype 7: Konserveringsmidler til overfladefilm.

Produkttype 8: Træbeskyttelsesmidler.

Produkttype 9: Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer.

Produkttype 10: Midler til beskyttelse af byggematerialer.

Produkttype 11: Konserveringsmidler til væske i køle- og processystemer.

Produkttype 12: Midler mod slim.

Produkttype 13: Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved metalbearbejdning.

HOVEDGRUPPE 3: Skadedyrsbekæmpelse

Produkttype 14: Rodenticider.

Produkttype 15: Fuglebekæmpelsesmidler.

Produkttype 16: Sneglebekæmpelsesmidler.

Produkttype 17: Fiskebekæmpelsesmidler.

Produkttype 18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr.

Produkttype 19: Afskræknings- og tiltrækningsmidler.

HOVEDGRUPPE 4: Andre biocidmidler

Produkttype 20: Konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder.

Produkttype 21: Antifoulingsmidler.

Produkttype 22: Balsamerings- og præserveringsvæsker.

Produkttype 23: Bekæmpelse af andre hvirveldyr.

3. Basisstof

Et basisstof skal ikke godkendes efter kapitel 7.

Et basisstof defineres som:

Et stof, der er optaget i bilag I B til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, og hvis væsentligste anvendelse ikke er som pesticid, men som i begrænset omfang og uden direkte at markedsføres til denne anvendelse anvendes som biocid enten direkte eller i et produkt bestående af stoffet og et ublandet fortyndingsmiddel, som ikke i sig selv er et stof, der giver anledning til bekymring.

4. Anden EF-regulering

a) Rådets direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske specialiteter.

b) Rådets direktiv 81/851/EØF af 28. september 1981 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om veterinærmedicinske præparater.

c) Rådets direktiv 90/677/EØF af 13. december 1990 om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 81/851/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om veterinærmedicinske præparater og om fastsættelse af yderligere bestemmelser for immunologiske veterinærmedicinske præparater.

d) Rådets direktiv 92/73/EØF af 22. september 1992 om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF om tilnærmelse af lovgivning om farmaceutiske præparater og om fastsættelse af supplerende bestemmelser for homøopatiske lægemidler.

e) Rådets direktiv 92/74/EØF af 22. september 1992 om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 81/851/EØF om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om veterinærmidler og om fastsættelse af supplerende bestemmelser for homøopatiske veterinærlægemidler.

f) Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering.

g) Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger.

h) Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger.

i) Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler, Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer.

j) Rådets direktiv 89/109/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler.

k) Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion af afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter.

l) Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsføring af æggeprodukter.

m) Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer.

n) Rådets direktiv 90/167/EØF af 26. marts 1990 om fastsættelse af betingelser for tilberedning, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler i Fællesskabet.

o) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer, Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter der anvendes i foderstoffer og Rådets direktiv 77/101/EØF af 23. november 1976 om markedsføring af ublandede foderstoffer.

p) Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler.

q) Rådets direktiv 95/5/EF af 27. februar 1995 om ændring af direktiv 92/120/EØF om betingelser for indrømmelse af midlertidige og begrænsede undtagelser fra Fællesskabets specifikke sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af visse produkter af animalsk oprindelse.

r) Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.Bilag 2

Liste A 1)

Bekæmpelsesmidler, der ikke må sælges eller anvendes i Danmark.

Plantebeskyttelsesmidler:

2,4-D (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen).

Atrazin.

Captan. 2)

Cyanazin.

Deltamethrin (til udendørs anvendelse).2)

Diazinon (til udendørs anvendelse). 3)

Dichlobenil.3)

Dichlorprop (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram aktivstof/ha på jordoverfladen).

Dichlorprop-P (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram aktivstof/ha på jordoverfladen).

Dichlorvos.2)

Eddikesyre. 9)

Esfenvalerat 4)  (al udendørs anvendelse undtagen dypning og rodhalssprøjtning af nåletræer).

Fenarimol.2)

Fenpropimorph 10)  (dog undtagen midler på vandbasis, midler godkendt alene til purløg og midler på opløsningsmiddelbasis med en dosering på maksimalt 0,093 kg aktivstof/ha og udbragt med traktormonteret sprøjte).

Guazatin.2)

Hexazinon.

Iprodion.2)

Isoproturon. 5)

Lindan.

MCPA (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen).

Mechlorprop (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen).

Mechlorprop-P (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen. Desuden al anvendelse af produkter, der er klassificeret alvorligt øjenirriterende). 6)

Metribuzin. 11)

Paraquat.

Propachlor.

Propineb. 7)

Thiabendazol (til udendørs anvendelse).

Thiophanat-methyl (som sprøjtemiddel).3)

Thiram (bortset fra til bejdsning af bede- og sukkerroefrø, læggekartofler og indendørs såede frøafgrøder til efterfølgende udplantning, til dypning af blomsterløg og sprøjtning af prydplanter med emulsion).2)

Trifluralin.2)

Vinclozolin.2)

Ziram.3)

Biocidmidler

Dichlorvos (mod insekter). 8)

Bis(tributyltin)oxid (mod træødelæggende svamp).8)


Liste B

Aktivstoffer, som det er forbudt at markedsføre eller anvende i bekæmpelsesmidler eller grupper heraf i henhold til international forpligtelse eller aftale:

Plantebeskyttelsesmidler:

I. Kviksølvforbindelser:

1. Mercurioxid.

2. Mercurichlorid (calomel).

3. Andre uorganiske kviksølvforbindelser.

4. Alkyl-kviksølvforbindelser.

5. Alkoxyalkyl- og arylkviksølvforbindelser.

II. Bestandige organiske forbindelser:

1. Aldrin.

2. Chlordan.

3. Dieldrin.

4. DDT.

5. Endrin.

6. HCH med under 99,0% gammaisomer.

7. Heptachlor.

8. Hexachlorbenzen.

9. Camphechlor (Toxaphen).

III. Andre forbindelser:

1. Ethylenoxid.

2. Nitrofen.

3. 1,2-dibromethan.

4. 1,2-dichlorethan.

5. Dinoseb samt acetater og salte heraf.

6. Binapacryl.

7. Captafol.

8. Dicofol, der indeholder mindre end 78% p,p'-dicofol eller over 1 g/kg DDT og hermed beslægtede forbindelser.

9. a) Maleinhydrazid og salte heraf, undtagen cholin-, kalium-, og natriumsalte.

b) Cholin-, kalium- og natriumsalte af maleinhydrazid, der indeholder over 1 mg/kg frit hydrazin udtrykt som syreækvivalenter.

10. Quintozen, der indeholder over 1 g/kg hezachlorbenzen eller over 10 g/kg pentachlorbenzen.


1) Listen er optrykt som fastsat ved bekendtgørelse nr. 824 af 23. juli 2004, som er gældende ved denne lovbekendtgørelses ikrafttræden. Listen blev oprindeligt affattet ved lov nr. 438 af 1. juni 1994 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og er efterfølgende blevet fraveget og nyaffattet med hjemmel i lovens § 35 d ved bekendtgørelse nr. 790 af 30. august 1996, bekendtgørelse nr. 673 af 20. august 1997, bekendtgørelse nr. 189 af 22. marts 1999, bekendtgørelse nr. 689 af 24. august 1999, bekendtgørelse nr. 697 af 18. juli 2001, bekendtgørelse nr. 301 af 15. maj 2002, bekendtgørelse nr. 636 af 30. juni 2003 og senest ved bekendtgørelse nr. 824 af 23. juli 2004.

2) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljøministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 673 af 20. august 1997: captan: Capidol Flydende, KVK Captan Flowable og Captan 83; deltamethrin: Decis 2,5 EC, Decis Micro, Inter-Deltametrin, IT-Deltamethrin, LFS Deltamethrin; dichlorvos: Vapona 50; fenarimol: Rubigan 12 EC; guazatin: Panaoctine 30, Panoctine Aqua, Panoctine Plus, Panoctine Plus S, Premis Geta; iprodion: Rovral Flo, Rovral Aqua, Rapsodi, Granit Or, Rovral 50 WP, Inter-Iprodion; thiram: DLG Thiram 80, KVK Thiram 80, KVK Thiram F, KVK Thiram F Bejdse, KVK Svovl Thiram, Midol Svovl Thiram Emulsion, Vitavax 200 FF, Thiram SC 530; trifluralin: Treflan, Treflan Plus, Devrinol Kombi, KVK Trifluralin 480, Inter-Trifluralin 480, DLG Trifluralin, JBC Trifluralin 480 D, Ekspert, IT-Trifluralin og PLK Trifluralin 48; vinclozalin: Ronilan FL, Ronilan DF.)

3) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljøministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 790 af 30. august 1996: diazinon: Basudin 10 Granulat, Basudin 23 Emulsion; dichlobenil: Casoron G, EK Total Strø, Inter-Dichlobenil, LFS Dichlobenil, Prefix G, Prefix Garden; thiophanat-methyl: Topsin M, Topsin FL; Ziram: Aaprotect.

9) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 636 af 30. juni 2003: No-Weed.

4) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel, jf. Miljøministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 697 af 18. juli 2001: Sumi Alpha 5 FW.

10) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Corbel, Tilt Mega Turbo, Corbel 750 EC, Inter-Fenpropimorph, Inter-Fenpropimorph 750, Fenpropimorph Corbel, IT-Fenpropimorph, IT-Fenpropimorph 750, LFS Fenprop 750.

5) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljøministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 189 af 22. marts 1999:
isoproturon: Arelon FL E, Bison, DLG Isoproturon, Doublet, GK Isoproturon, Graminon 500 SC, INTER-Isoproturon 500, INTER-Isoproturon, INTER- IPU 83 DRY, INTER- IPU 500 SC, Isoguard, Isoproturon 500 SC, IT-Isoproturon 500, IT-IPU, LFS Isoproturon, LFS Isoproturon 500, KVK Isoproturon, ND Isoproturon 500 FL, Quintil 500, Stefes Isoproturon 700, Tolkan, Tolkan Pro.

6) Afgørelsen er truffet under henvisning til Miljøministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 697 af 18. juli 2001 vedrørende produkter, der er klassificeret som alvorligt øjenirriterende, er truffet med henblik på midlerne Optica Meko og Optica Kombi.

11) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Sencor WG, Dancor 70 WG, Inter Metribuzin, Inter Metribuzin WG, LFS Metribuzin, IT-Metribuzin, IT-Metribuzin WG.

7) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 689 af 24. august 1999: Antracol MN.

8) Afgørelsen, som er notificeret i overensstemmelse med direktiv 98/34/EF, der kodificerer informationsproceduren i direktiv 83/189/EØF, er truffet under henvisning til følgende biocidmidler:
dichlorvos: Vapona Strip;)
bis(tributyltin)oxid: Sigmatox Grundingsolie, Vacsol 2159, Vacsol 2158, Vacsol 2157, Vacsol 2151, Konvac vacuumimprægneringsvæske 6106-2000, Intra Grundingsolie, Solignum Grundingsolie, ColVac Høj, ColVac Lav og Bridex 20.

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1979 nr. L 33, side 36), Kommissionens direktiv 83/131/EØF af 14. marts 1983 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1983 nr. L 91, side 35), Kommissionens direktiv 85/298/EØF af 22. maj 1985 om anden ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1985 nr. L 154, side 48), Rådets direktiv 86/214/EØF af 25. maj 1986 om ændring af direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1986 nr. L 152, side 45), Rådets direktiv 86/355/EØF af 21. juli 1986 om ændring af direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1986 nr. L 212, side 33), Rådets direktiv 87/181/EØF af 9. marts 1987 om ændring af bilaget til direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1987 nr. L 71, side 33), Kommissionens direktiv 87/477/EØF af 9. september 1987 om tredje ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1987 nr. L 273, side 40), Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater, (EF-Tidende 1988 nr. L 187, side 14), Rådets direktiv 89/365/EØF af 30. maj 1989 om ændring af direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1989 nr. L 159, side 58), Kommissionens direktiv 90/335/EØF af 7. juni 1990 om fjerde ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1990 nr. L 162, side 37), Rådets direktiv 90/533/EØF af 15. oktober 1990 om ændring af bilaget til direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1990 nr. L 296, side 63), Kommissionens direktiv 91/188/EØF af 19. marts 1991 om femte ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, (EF-Tidende 1991 nr. L 92, side 42), Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, (EF-Tidende 1991 nr. L 230, side 1), Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 om syvende ændring af direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, (EF-Tidende 1992 nr. L 154, side 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, (EF-tidende 1998 nr. L123, side 1) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, (EF-Tidende 2003 nr. L 66, side 26).

2) Ved kgl. resolution af 28. august 1992 blev bemyndigelsen f.s.a. landbrugsejendomme overført til landbrugsministeren (i dag fødevareministeren), jf. bekendtgørelse nr. 763 af 8. september 1992 om ændringer i ministeriernes forretningsområder.

3) Bestemmelsen, der vedrørte § 38, stk. 4, trådte aldrig i kraft. § 38 blev nyaffattet ved lov nr. 256 af 12. april 2000.

4) Skatteministeren fastsatte ved bekendtgørelse nr. 914 af 30. november 1995 om ikrafttræden af lov om afgift af bekæmpelsesmidler, at loven trådte i kraft den 1. januar 1996.

5) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 21. december 1995.

6) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 11. juni 1997.

7) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 22. april 1999.

8) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 13. april 2000.

9) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 25. marts 2004.

10) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2005.