Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – opsættende virkning med vilkår

Resumé

Fødevareregionen havde givet en virksomhed påbud om at bortskaffe beslaglagt kød. Påbuddet var begrundet med, at virksomheden havde foretaget indfrysning af kødet, uden at være autoriseret til at indfryse fødevarer. Herudover havde virksomheden ikke kunne fremvise egenkontrolprocedurer, der kunne sikre korrekt indfrysning.

Virksomheden havde klaget over afgørelsen og anmodet om, at klagen blev tillagt opsættende virkning.

Fødevarekontrollens Rejsehold havde givet klagen opsættende virkning med vilkår om, at kødet fortsat var beslaglagt. Denne afgørelse fastholdt Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager.

NN
Den 2. juli 2008
Sagsnr.: 181/12498
Ref.: lkha
Tlf.: 33 95 14 13

Stadfæstelse af afgørelse om opsættende virkning med vilkår

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har fra Fødevarekontrollens rejsehold modtaget NNs klage af 13. maj 2008 over Fødevarekontrollens rejseholds afgørelse af 23. april 2008, om påbud om bortskaffelse af beslaglagt kød.

NN har endvidere anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæster herved afgørelse af 27. maj 2008 fra Fødevarekontrollens rejsehold, med de præciseringer der fremgår af rejseholdets brev af 26. juni 2008. Ved afgørelsen tillagde Fødevarekontrollens rejsehold NNs klage opsættende virkning med vilkår om, at kødet fortsat er beslaglagt.

Dette betyder, at NN skal efterkomme afgørelsen om opsættende virkning med vilkår om, at kødet fortsat er beslaglagt, mens klagesagen bliver behandlet i Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager forventer at kunne træffe afgørelse i løbet af 3 måneder. I modsat fald vil De på ny modtage orientering.

Sagen har sagsnummer 181/12498, som bedes anført ved fremtidige henvendelser.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

NN har ved brev af 13. maj 2008 klaget over Fødevarekontrollens rejseholds afgørelse af 23. april 2008, om påbud om at bortskaffe beslaglagt kød.

Påbudet er begrundet med, at YY har foretaget indfrysningen af kødet, uden at være autoriseret til at indfryse fødevarer, hvorefter det ikke må markedsføres, jf. artikel 4 i hygiejneforordningen for animalske fødevarer1). Af begrundelsen fremgår ligeledes, at virksomheden ikke kunne fremvise egenkontrolprocedurer, der kunne sikre korrekt indfrysning, herunder bl.a. kontrol af kødets stabiliseringsperiode før indfrysningen.

NN har ved brev af 13. maj 2008 anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Fødevarekontrollens rejsehold tillagde ved brev af 27. maj 2008 virksomhedens klage opsættende virkning. Ved brev af 26. juni 2008 præciserede Fødevarekontrollens rejsehold betingelserne for den opsættende virkning. Heraf fremgår, at opsættende virkning er givet med vilkår om, at kødet fortsat er beslaglagt. Vilkåret er begrundet med, at en eventuel afgørelse fra Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, der indskrænker rådighedsrettten over kødet, ellers vil blive illusorisk.

Det fremgik af klagevejledningen til afgørelsen, at NN ikke behøvede at klage særskilt over vilkåret, der ville blive behandlet af Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager som om, der var indgivet klaget.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Udgangspunktet i dansk ret er, at en klage ikke har opsættende virkning. Der er ikke i lovgivningen bestemmelser om, at dette princip generelt fraviges på fødevareområdet. Det vil derfor bero på en konkret vurdering, hvorvidt klagen i det foreliggende tilfælde skal tillægges opsættende virkning. Ved vurderingen skal der foretages en samlet afvejning af de modstående hensyn, der kan være i sagen.

I sager om fødevarer skal hensynet til, at virksomhedens klageadgang ikke bliver gjort illusorisk, vægtes over for den forbrugerbeskyttelse, der bl.a. er formålet med fødevarelovgivningen.

Endvidere skal der foretages en afvejning af, om formålet med den afgørelse, der klages over, forspildes. Dette skal afvejes overfor hensynet til arten og omfanget af den skade, virksomheden kan blive påført2).

Fødevareregionen har begrundet afgørelsen med, at YY har foretaget indfrysningen af kødet, uden at være autoriseret til at indfryse fødevarer, hvorefter det ikke må markedsføres, jf. artikel 4 i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Formålet med denne regel er bl.a. at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau med hensyn til fødevaresikkerheden.

Under hensyn til at formålet med fødevareregionens afgørelse vil forspildes uden de nævnte vilkår samt ud fra et forsigtighedsprincip samt hensynet til forbrugerne, finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, at der foreligger vægtige grunde til at fastholde vilkåret for den opsættende virkning. Hertil kommer, at hensynet til virksomheden varetages ved, at kødet ikke skal destrueres inden Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet sagen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På ovenstående baggrund stadfæster Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager vilkåret for at klagen tillægges opsættende virkning.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevarekontrollens rejsehold modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Line Kirketoft Hansen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

2) Der henvises til Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, p. 817 og 983ff.