Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 19. januar 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område

(Behandling af klager over bedømmelse af prøver)

[af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. november 2009 og var til 1. behandling den 24. november 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelsesudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og undervisningsministeren sendte den 29. september 2009 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2008-09, UDU alm. del − bilag 449. Den 11. november 2009 sendte undervisningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Udvalgets spørgsmål og ministerens svar herpå er optrykt som bilag til betænkningen.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Sophie Løhde V Britta Schall Holberg V Kim Andersen V Anne‑Mette Winther Christiansen V nfmd. Troels Christensen V Marlene Harpsøe DF fmd. Hans Kristian Skibby DF Rasmus Jarlov KF Villum Christensen LA Christine Antorini S Carsten Hansen S Kim Mortensen S Kirsten Brosbøl S Pernille Vigsø Bagge SF Nanna Westerby SF Marianne Jelved RV Johanne Schmidt‑Nielsen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
1
         


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 58

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra undervisningsministeren
2
Gymnasieskolernes Rektorforenings høringssvar, fra undervisningsministeren
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
5
1. udkast til betænkning
6
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 58

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der gennemføres et gennemsigtigt klagesystem, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
   


Bilag 2

Udvalgets spørgsmål til undervisningsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål og svar er optrykt efter ønske af S.

Spørgsmål 1:

Hvordan vil ministeren sikre, at der gennemføres et gennemsigtigt klagesystem, herunder at elever og studerende informeres om muligheder for at klage samt eventuel risiko for, at en ny bedømmelse også kan føre til en lavere karakter?

Svar:

For det første vil de to eksamensbekendtgørelser, det vil sige bekendtgørelse nr. 738 af 9. juli 2009 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, blive ændret, så proceduren for klager over en bedømmelse vil blive nøje beskrevet. I den forbindelse vil det blive stillet som krav, at der i tilknytning til institutionens afgørelse om at tilbyde en eksaminand en ombedømmelse oplyses, hvad der kan blive resultatet af en ombedømmelse. Når en eksaminand herefter ønsker at modtage tilbuddet om ombedømmelse, er eksaminanden derfor vidende om, at ombedømmelsen kan indebære en lavere karakter end den oprindeligt afgivne. I modsætning til i dag vil de nye bedømmere endvidere blandt andet få tilsendt eksaminandens klage, så baggrunden for klagen bliver bekendt for ombedømmerne. Ombedømmelsen vil endvidere blive omfattet af forvaltningslovens regelsæt, herunder kravet om, at resultatet af ombedømmelsen skal begrundes.

For det andet skal den enkelte institution lige som i dag i god tid orientere eksaminanderne om forskellige regler i forbindelse med prøveaflæggelsen, herunder reglerne om klageprocedure og klagefrister, jf. henholdsvis § 6 og § 4 i de ovennævnte bekendtgørelser. Disse oplysninger skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Til orientering kan det tilføjes, at det allerede i dag er således, at når en eksaminand klager over bedømmelsen af sin præstation ved en mundtlig prøve, og modtager tilbud om omprøve, kan omprøven resultere i en lavere karakter. Dette har efter ministeriets oplysninger ikke givet anledning til problemer.