Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af EF-domskonventionen m.v.

 

    I medfør af §§ 15 og 16 i lov nr. 325 af 4. juni 1986 om EF-domskonventionen m.v., som ændret ved lov nr. 209 af 29. marts 1995, fastsættes:

    § 1. EF-domskonventionen med tilhørende protokoller af 1968 og 1971 har virkning fra den 1. november 1986 for så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Frankrig og Italien, fra den 1. januar 1987 for så vidt angår Storbritannien og Nordirland, fra den 1. juni 1988 for så vidt angår Irland, fra den 1. april 1989 for så vidt angår Grækenland, fra den 1. marts 1996 for så vidt angår Portugal og Spanien, fra den 1. december 1998 for så vidt angår Østrig, fra den 1. januar 1999 for så vidt angår Sverige og fra den 1. april 1999 for så vidt angår Finland.

    Stk. 2. EF-domskonventionen af 1968 med tilhørende protokoller af 1968 og 1971, som ændret ved tiltrædelseskonventionen af 1978, finder anvendelse fra den 1. november 1986. Konventionen finder anvendelse som angivet i artikel 54, jf. tiltrædelseskonventionen af 1978 artikel 34, 35 og 36.

    Stk. 3. EF-domskonventionen af 1968 med tilhørende protokoller af 1968 og 1971, som ændret ved tiltrædelseskonventionerne af 1978 og 1982, finder anvendelse fra den 1. april 1989. Konventionen finder anvendelse som angivet i artikel 54, jf. tiltrædelseskonventionen af 1982 artikel 12.

    Stk. 4. EF-domskonventionen af 1968 med tilhørende protokoller af 1968 og 1971, som ændret ved tiltrædelseskonventionerne af 1978, 1982 og 1989, finder anvendelse fra den 1. marts 1996. Konventionen finder anvendelse som angivet i artikel 54, jf. tiltrædelseskonventionen af 1989 artikel 29.

    Stk. 5. EF-domskonventionen af 1968 med tilhørende protokoller af 1968 og 1971, som ændret ved tiltrædelseskonventionerne af 1978, 1982, 1989 og 1996, finder anvendelse fra den 1. december 1998. Konventionen finder anvendelse som angivet i artikel 54, jf. tiltrædelseskonventionen af 1996 artikel 13.

    § 2. De i § 1 nævnte konventioner og protokoller m.v. er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, jf. bilaget til bekendtgørelsen.

    § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 833 af 24. november 1998 om anvendelse af EF-domskonventionen m.v.

     

Justitsministeriet, den 18. marts 1999

Frank Jensen

    /Jens Kruse Mikkelsen


    

Bilag

Henvisninger til EF-Tidende

EF-domskonventionen af 27. september 1968 L 304, side 17, 30.10.1978

Protokol af 27. september 1968 L 304, side 28, 30.10.1978

Protokol af 3. juni 1971 L 304, side 31, 30.10.1978

Tiltrædelseskonventionen af 9. oktober 1978

(Danmark, Irland samt Storbritannien og Nordirland) L 304, side 1, 30.10.1978

Tiltrædelseskonventionen af 25. oktober 1982

(Grækenland) L 388, side 1, 31.12.1982

Tiltrædelseskonventionen af 26. maj 1989

(Portugal og Spanien) L 285, side 1, 3.10.1989

Tiltrædelseskonventionen af 29. november 1996

(Finland, Sverige og Østrig) C 15, side 1, 15.1.1997

Sammenskrivninger af EF-domskonventionen m.v. med senere ændringer:

EF-domskonventionen med tilhørende protokoller som ændret

ved tiltrædelseskonventionen af 1978 L 304, side 77, 30.10.1978

EF-domskonventionen med tilhørende protokoller som ændret

ved tiltrædelseskonventionerne af 1978 og 1982 C 97, side 1, 11.4.1983

EF-domskonventionen med tilhørende protokoller som ændret

ved tiltrædelseskonventionerne af 1978, 1982 og 1989 C 189, side 1, 28.7.1990

EF-domskonventionen med tilhørende protokoller som ændret

ved tiltrædelseskonventionerne af 1978, 1982, 1989 og 1996 C 27, side 1, 26.1.1998