Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af farvandet omkring Agerø
samt Skibsted Fjord 1)

 

I medfør af §§ 51, 70, 73, stk. 3, 78, stk. 5 og 89, stk. 1, pkt. 8, og stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Fredningens formål er:

1) at beskytte områdets naturværdier,

2) at udlægge området som naturvidenskabeligt referenceområde og

3) at sikre, at området fortsat i et vist omfang kan udnyttes som et lokalt rekreativt område.

§ 2. Fredningen omfatter søterritoriet som vist og beskrevet på bilaget.

Kapitel 2

Jagt, sejlads og færdsel

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i området vest, nord og øst for Agerø (afgrænset mod syd og sydvest af sejlrendens sydlige del) samt i Dover Kiil som vist på kortbilaget. I disse områder er det tillige forbudt at medbringe ladt skydevåben.

Stk. 2. Indenfor hele det fredede område må der ikke drives jagt fra motordrevet fartøj, jf. § 8, stk. 2, nr. 2, og bilag 1 nr. 1, pkt. 2), i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1018 af 19. oktober 2004 om jagtmåder og jagtredskaber.

§ 4. For offentlighedens sejlads og anden færdsel gælder inden for hele det fredede område:

1) sejlads med jetski, vandscootere, hoovercrafts, katamaranfærger og tilsvarende fartøjstyper samt start og landing med luftfartøjer er ikke tilladt,

2) sejlads med motor med større hastighed end 12 knob er ikke tilladt. Dette gælder dog ikke for sejlads i de afmærkede sejlløb, såfremt fartøjets manøvredygtighed kræver større hastighed.

Stk. 2. Brædtsejlads er ikke tilladt i området vest, nord og øst for Agerø samt i Dover Kiil, som vist på kortbilaget. I Glomstrup Vig er brædtsejlads dog kun forbudt i perioden 1. oktober til 30. april.

Stk. 3. Sejlads og anden færdsel er ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra Stenklipperne og fra de tilgrænsende landarealer på Agerø, som vist på kortbilaget. Færdsel i forbindelse med erhvervsfiskeri, tilgrænsende lodsejeres sejlads til og fra egen ejendom samt ejers eller forpagters færdsel i forbindelse med drift, tilsyn og overvågning af Stenklipperne er dog ikke omfattet af bestemmelsen.

Råstofoptagelse, fiskeri mv.

§ 5. Optagelse af råstoffer, klapning, uddybning, boring og sprængning mv. er ikke tilladt.

Stk. 2. Oprensning af eksisterende sejlrender er ikke omfattet af stk. 1.

§ 6. Fiskeri med bundskrabende redskaber, trawling, mekanisk optagelse af bunddyr, optagelse af eller beskadigelse af bundvegetationen er ikke tilladt.

§ 7. Opdræt af fisk, muslinger mv. er ikke tilladt.

§ 8. Der må ikke udsættes dyr eller planter. Bestemmelsen er dog ikke til hindring for udsætning af fisk efter bestemmelser fastsat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

§ 9. Der må ikke opføres vindmøller, opstilles master, foretages anlægsarbejder samt gennemføres inddæmninger.

Stk. 2. Opstilling og udlægning af farvandsafmærkninger samt kystsikring er ikke omfattet af bestemmelsen.

§ 10. Fortidsminder og andre kulturspor på havbunden må ikke fjernes eller beskadiges.

§ 11. Aktiviteter, der foretagers som led i undersøgelser, tilsyn og overvågning udført for kommuner samt Farvandsvæsenet, er ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 6, 7 og 8.

Kapitel 3

Dispensation, tilsyn mv. og ikrafttræden

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 3-10.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 er endelige.

§ 13. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen kan træffe aftale med anden administrativ myndighed om, at tilsynet helt eller delvis varetages af denne myndighed.

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10, straffes med bøde med mindre strengere staf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 108 af 14. februar 1996 om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord ophæves.

 

Miljøministeriet, den 20. november 2006

Connie Hedegaard

/Hans Henrik ChristensenAL1485_1.JPG Size: (529 X 749)

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36) og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).