Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0922

Resumé

Klager – en person – klagede over, at et foto af klager var indsat til overskriften ”Det duer ikke” i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er Pressenævnets opfattelse, at medier bør være tilbageholdende med at anvende enkeltpersoner som illustration til en generel beskrivelse. Da overskriften ”Det virker ikke” og udsagnet ”Forskere kalder det bluff” fejlagtigt kan give indtryk af, at [K] og hendes klinik kan identificeres med konklusionerne, udtaler nævnet sin kritik af B.T.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af B.T. at offentliggøre et kendelsesresume.

[K] har klaget til Pressenævnet over et foto i B.T. den 9. november 2009, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

B.T. bragte den 9. november 2009 en artikel under overskriften ”NATURMEDICIN DER FAKTISK DUER”. Af artiklen fremgik følgende:

”Det er fantastik for kroppen at bevæge sig og få pulsen op. Men den rigtige naturmedicin og kosttilskud kan også hjælpe på helbredet. Men for den almindelige helseglade dansker kan det være helt umuligt at overskue de bugnende hylder med kosttilskud og naturmedicin. Hvad virker, og hvad gør ikke?

…”

I forlængelse af artiklen var oplistet en række naturmedicinprodukters gavnlige effekt på kroppen og sindet. Til artiklen var tillige under overskriften ”Det virker ikke ” indsat følgende:

”DETOX Trods navnet bliver du ikke afgiftet.

HOMØOPATI Forskere kalder det bluff.

MISTELTEN Bruges som kræftforebyggelse, men duer kun til at kysse under.”

Til teksterne DETOX, HOMØOPATI og MISTELTEN var henholdsvis indsat et billede af en mand, en mistelten og [K] med en kasse med ampuller. Billederne var bragt uden kildeangivelse.

B.T. bragte den 2. september 2008 artiklen ”DANMARKS BEDSTE NATURLÆGER”. Til artiklen var indsat en ”Top 10 over alternative behandlinger”. Som nummer otte var homøopati anført, og i den forbindelse var billedet af [K] med kassen bragt. Klager var ikke omtalt i artiklen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har oplyst, at hun er skuespiller har en 8-årig collegeuddannelse i klassisk homøopati. For et par år siden blev der i forbindelse med researcharbejdet til en artikel – der dog aldrig blev offentliggjort – taget nogle billeder af B.T. af klager med en medicinkasse. I 2008 bragte B.T. imidlertid en artikel om alternativ behandling. Den påklagede artikel er en sammenfatning heraf.

Klager har anført, at det er krænkende og skadeligt for klagers omdømme og homøopatiske praksis, at avisen har anvendt billedet af hende, der i sammenhængen giver indtryk af, at hendes behandling ikke virker og er ”bluff”. Homøopatisk behandling anerkendes af det offentlige sundhedsvæsen i en lang række europæiske lande, og delvis i Danmark. Avisen har ikke talt med klager eller sat sig ind i, hvad klager laver. Flere patienter har efterfølgende henvendt sig og spurgt: ”Er du plattenslager?”. Efter offentliggørelsen af artiklen ringede klager til journalisten og spurgte, hvordan han kunne tillade sig brugen af billedet i den pågældende sammenhæng. Hertil svarede han, at han ikke havde været klar over, at det ikke var et modelbillede.

2.2 B.T.s synspunkter

B.T. har anført, at det ikke har været B.T.s hensigt at stille spørgsmålstegn ved [K]s behandlingsmetoder – fotoet er alene anvendt som generel illustration af problematikken. Fotoet er alene tænkt som et ”modelfoto”.

B.T. har erkendt, at det er beklageligt at bringe et foto af [K] i forbindelse med en artikel, der stiller spørgsmålstegn ved den metode klager anvender, uden at avisen journalistisk vurderer hendes behandlingsmetode. B.T. har dog afvist, at artiklen kan læses som en kritik af [K].

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Det er Pressenævnets opfattelse, at medier bør være tilbageholdende med at anvende enkeltpersoner som illustration til en generel beskrivelse. Da overskriften ”Det virker ikke” og udsagnet ”Forskere kalder det bluff” fejlagtigt kan give indtryk af, at [K] og hendes klinik kan identificeres med konklusionerne, udtaler nævnet sin kritik af B.T.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af B.T. at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

B.T. bragte den 9. november 2009 artiklen ”NATURMEDICINEN DER FAKTISK DUER”. Til artiklen var det blandt andet generelt oplyst, at ”Det virker ikke” om detox, homøopati og mistelten. Til udsagnet ”HOMØOPATI Forskerne kalder det bluff” var indsat et billede af en homøopatisk behandler. Behandleren har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at B.T. har tilsidesat god presseskik ved at anvende klager som illustration til en generel beskrivelse af homøopati. Dette kan fejlagtigt give indtryk af, at behandleren kan identificeres med udsagnene i artiklen. Nævnet har derfor udtalt sin kritik af B.T.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 20. januar 2010