Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0496
 
31997L0078
 
Links til øvrige EU dokumenter
32001D0812
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Beliggenhed

Kapitel 4   Etablering, drift og finansiering

Kapitel 5   Etablering, drift og finansiering

Kapitel 6   Tilsyn og tilbagekaldelse af veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Kapitel 7   Tilsyn og tilbagekaldelse af udpegede indgangssteder

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder1)

I medfør af § 38, § 39, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, og § 42, § 43, § 49, § 50, § 52, stk. 2 og § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for operatørers etablering og drift af veterinære grænsekontrolsteder og veterinære inspektionscentre i tilknytning til eksisterende veterinære grænsekontrolsteder med henblik på kontrol med import fra tredjelande af levende dyr, animalske fødevarer, animalske biprodukter, sæd, æg, embryoner, hø, halm eller andre produkter og genstande, hvorved sygdomme og zoonotiske smitstoffer kan spredes.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere bestemmelser for operatørers etablering og drift af udpegede indgangssteder med henblik på mere intensiv offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer fra tredjelande.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved grænsekontrolsted forstås et kontrolsted, der er godkendt af EU-kommissionen til at foretage veterinærkontrol af levende dyr eller produkter, som nævnt i § 1, ved ankomst fra tredjelande til EU’s ydre grænse i Danmark.

Stk. 2. Ved inspektionscenter forstås et kontrolsted, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage veterinærkontrol af levende dyr eller produkter, som nævnt i § 1, ved ankomst fra tredjelande til EU’s ydre grænse i Danmark. Et inspektionscenter skal være tilknyttet et godkendt grænsekontrolsted og skal være beliggende i umiddelbar nærhed af grænsekontrolstedet således, at inspektionscentret påviseligt er under embedsdyrlægens kontrol.

Stk. 3. Ved embedsdyrlæge forstås en dyrlæge, som er ansat af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ved operatører forstås havne, lufthavne, erhvervsorganisationer, handelsstandsforeninger, enkeltvirksomheder, færgeruter eller andre private interessenter.

Stk. 5. Ved tredjeland forstås lande, der ikke er medlem af EU, og som ikke har indgået en aftale med EU om veterinær grænsekontrol med levende dyr og produkter som nævnt i § 1.

§ 4. Ved udpegede indgangssteder forstås virksomheder, hvor den mere intensive offentlige kontrol af visse ikke-animalske fødevarer fra tredjelande finder sted, jf. forordning (EF) nr. 669/2009.

Afsnit II

Veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Kapitel 3

Beliggenhed

§ 5. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal være beliggende i umiddelbar nærhed af det sted, hvor levende dyr og animalske produkter m.v. med oprindelse i tredjelande føres ind i Danmark og i et område, som er udpeget eller godkendt af toldmyndighederne i henhold til artikel 38, stk. 1, litra a-b, i forordning (EØF) nr. 2913/92.

Stk. 2. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter i en vis afstand fra det sted, hvor levende dyr og animalske produkter m.v. med oprindelse i tredjelande føres ind i Danmark, kan dog accepteres, hvis det på grund af geografiske forhold, f.eks. lossekaj, er nødvendigt.

Stk. 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal ledes af en embedsdyrlæge, som har det faktiske ansvar for kontrollen. Embedsdyrlægen kan lade sig bistå af særligt uddannet hjælpepersonale.

Kapitel 4

Etablering, drift og finansiering

§ 6. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter må først tages i anvendelse, når det er godkendt og opført på fællesskabslisten over grænsekontrolsteder og tilhørende inspektionscentre, der er godkendt til at foretage veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande.

Stk. 2. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter, der er godkendt og opført på fællesskabslisten, jf. stk. 1, til at foretage veterinærkontrol af animalske fødevarer, må endvidere først tages i anvendelse, når det er blevet autoriseret i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol.

Stk. 3. Ansøgning om etablering af et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter i tilknytning til et godkendt grænsekontrolsted indsendes sammen med en målfast tegning over faciliteterne til den fødevareregion, hvor grænsekontrolstedet henholdsvis inspektionscentret ønskes opført.

Stk. 4. Når fødevareregionen vurderer, at det nye grænsekontrolsted eller inspektionscenter opfylder reglerne i denne bekendtgørelse, indstiller fødevareregionen, at grænsekontrolstedet henholdsvis inspektionscentret kan godkendes og optages på fællesskabslisten over grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er godkendt til at foretage veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande.

§ 7. Operatøren foretager selv de fornødne investeringer i forbindelse med etablering, indretning og drift af et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter.

Stk. 2. Det påhviler operatøren for egen regning at sørge for, at grænsekontrolstedet og inspektionscentret til enhver tid opfylder Fællesskabets betingelser2) for godkendte grænsekontrolsteder og inspektionscentre.

Stk. 3. Operatøren stiller uden omkostninger for staten grænsekontrolstedets og inspektionscentrets lokaler, faciliteter samt teknisk og administrativt udstyr til rådighed for fødevareregionen samt afholder merudgifter til kontrolpersonale, som skyldes vagtordning.

Stk. 4. Operatøren kan opkræve betaling til dækning af sine udgifter i henhold til stk. 1-3 hos importøren.

Afsnit III

Udpegede indgangssteder

Kapitel 5

Etablering, drift og finansiering

§ 8. Operatører af virksomheder kan ansøge om, at virksomhederne bliver godkendt som udpegede indgangssteder.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse som udpegede indgangssteder indsendes sammen med en målfast tegning over faciliteterne til den fødevareregion, hvor det udpegede indgangssted ønskes etableret.

Stk. 3. De udpegede indgangssteder må først tages i anvendelse, når de er blevet:

1) godkendt af fødevareregionen efter stk. 1,

2) autoriseret eller registreret af fødevareregionen i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol, og

3) godkendt af SKAT som toldoplag eller lignende toldgodkendelse til håndtering og oplagring af ikke-toldbehandlede fødevarer.

§ 9. Operatøren foretager selv de fornødne investeringer i forbindelse med etablering, indretning og drift af udpegede indgangssteder.

Stk. 2. Det påhviler operatøren for egen regning at sørge for, at de udpegede indgangssteder til enhver tid opfylder mindstekravene som nævnt i artikel 4, stk. b, d, e og f, i forordning (EF) nr. 669/2009.

Stk. 3. Operatøren stiller uden omkostninger for staten de udpegede indgangssteders lokaler, faciliteter samt teknisk og administrativt udstyr til rådighed for fødevareregionen.

Stk. 4. Operatøren kan opkræve betaling til dækning af sine udgifter i henhold til stk. 1-3 hos importøren.

Afsnit IV

Tilsyn samt suspendering og tilbagekaldelse

Kapitel 6

Tilsyn og tilbagekaldelse af veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

§ 10. Fødevareregionen fører tilsyn med, at operatøren overholder de i § 7, stk. 2, nævnte betingelser.

Stk. 2. Fødevareregionen fører endvidere tilsyn med grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er autoriseret som fødevarevirksomheder.

§ 11. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og navnlig for at beskytte folke- og dyresundheden suspendere godkendelsen af et grænsekontrolsted og et inspektionscenter.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan indstille til EU-kommissionen, at en godkendelse tilbagekaldes, såfremt fællesskabsbetingelserne for godkendte grænsekontrolsteder og inspektionscentre ikke er opfyldt, eller hvis grænsekontrolstedet eller inspektionscentret alene benyttes i meget begrænset omfang.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen yder ikke operatøren kompensation i forbindelse med suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1 eller 2.

Stk. 4. Ved suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1 eller 2 vil grænsekontrolstedet eller inspektionscentret alene kunne genoptages på fællesskabslisten over grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er godkendt til at foretage veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, efter proceduren i § 6 og § 7.

Kapitel 7

Tilsyn og tilbagekaldelse af udpegede indgangssteder

§ 12. Fødevareregionen fører tilsyn med, at de udpegede indgangssteder overholder de i § 9, stk. 2, nævnte betingelser.

§ 13. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og navnlig for at beskytte folkesundheden suspendere eller tilbagekalde godkendelsen af et udpeget indgangssted.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen yder ikke operatøren kompensation i forbindelse med suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Ved suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1 må det udpegede indgangssted kun anvendes efter fornyet godkendelse efter proceduren i § 8 og § 9.

Afsnit V

Staffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 5, stk. 1 eller 3, § 6, stk. 1 eller 2, § 7, stk. 2 eller 3, § 8, stk. 3, eller § 9, stk. 2 eller 3, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af: § 11, stk. 1 eller 2, eller § 13, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 4, stk. b, d, e eller f, i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 769 af 15. juli 2008 om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre.

Fødevarestyrelsen, den 22. januar 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Thomas Løppenthin

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende fællesskabslovgivning: Rådets direktiv nr. 91/496/EØF af 15. juni 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EF-Tidende 1991 L 268 s. 56), senest ændret ved direktiv 2006/104 af 20. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 363 s. 352), Rådets direktiv nr. 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EF-Tidende 1998 L 24 s. 9), senest ændret ved direktiv 2006/104/EF af 20. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 363 s. 352), og Kommissionens beslutning nr. 2001/812/EF af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF (EF-Tidende 2001 L 306 s. 28), som ændret ved beslutning 2006/590/EF af 1. september 2006 (EF-Tidende 2006 L 240 s. 11).

2) Rådets direktiv nr. 91/496/EØF af 15. juni 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EF-Tidende 1991 L 268 s. 56), senest ændret ved direktiv 2006/104 af 20. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 363 s. 352), Rådets direktiv nr. 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EF-Tidende 1998 L 24 s. 9), senest ændret ved direktiv 2006/104/EF af 20. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 363 s. 352), og Kommissionens beslutning nr. 2001/812/EF af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF (EF-Tidende 2001 L 306 s. 28), som ændret ved beslutning 2006/590/EF af 1. september 2006 (EF-Tidende 2006 L 240 s. 11).